Cysylltu â ni

Frontpage

rhith Kazakhstan o gynnydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dair blynedd yn ôl heddiw - diwrnod annibyniaeth Kazakhstan - roedd o leiaf 15 o weithwyr olew trawiadol yn ninas orllewinol Kazak yn Zhanagel lladd gan luoedd diogelwch y wladwriaeth wrth iddynt brotestio'n heddychlon gyflogau isel ac amodau gwaith peryglus. Gadawyd mwy na 100 o bobl eraill wedi’u hanafu’n ddifrifol, gyda llawer mwy yn cael eu cadw a’u harteithio.

Un o arweinwyr y streic disgrifiwyd cael ei hatal gan ei gwallt, ei bychanu yn rhywiol a chael bagiau plastig wedi'u gosod dros ei phen. Bu farw o leiaf un arall yn nalfa'r heddlu.

Fwy na blwyddyn a hanner yn ddiweddarach, Amnest Rhyngwladol wedi'i wyna llywodraeth Kazakh am y gwaharddiad cymharol sy'n dal i gael ei fwynhau gan gyflawnwyr cyflafan Zhanagel a throseddau cysylltiedig yn ogystal ag at ddefnydd Kazakhstan o artaith a mathau eraill o gam-drin carcharorion.

hysbyseb

Mae'r Unol Daleithiau hefyd wedi lleisio dro ar ôl tro beirniadaeth o droseddau hawliau dynol eang yng nghenedl Canol Asia - wedi ei dymheru, wrth gwrs canmoliaeth gan Adran y Wladwriaeth Kazakh “cynnydd wrth greu hinsawdd fuddsoddi ffafriol.” Adran y Wladwriaeth yn 2014 daflen ffeithiau mae hyd yn oed yn honni bod unbennaeth Nursultan Nazarbayev yn datblygu fel “partner democrataidd…”, wrth nodi bod mwyafrif cymorth yr Unol Daleithiau i Kazakhstan (mwy na $ 14 miliwn yn 2013) yn mynd at hyrwyddo “heddwch a diogelwch.”

Yn ôl pob tebyg, mae hyn yn cynnwys gweithgareddau fel darparu “hyfforddiant i luoedd diogelwch Kazakhstan mewn gweithrediadau cadw heddwch” a datblygu “rhaglenni cynnal a chynnal ar gyfer offer yr Unol Daleithiau.” Adroddwyd ar yr olygfa yng nghyflafan Zhanagel roedd Humvees a gyflenwyd gan America.

Y ffordd Emirati

Mae'n hawdd gweld pam mae cyfundrefn Nazarbayev wedi llwyddo i ddianc rhag sancsiynau difrifol er gwaethaf ei hanes.

hysbyseb

Ar gyfer cychwynwyr, mae Kazakhstan yn aelod Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig. Mae'r wlad mewn lleoliad strategol ac yn dirlawn â naturiol adnoddau, gan gynnwys olew, nwy, glo ac wraniwm. Mae ei gyfoeth mwynol a'i bolisïau pro-gorfforaethol yn gwarantu i raddau helaeth o ran democratiaeth yn ôl pob golwg aflonyddut gan yr Unol Daleithiau, ni fydd Kazakhstan byth yn yr un cwch â, dyweder, Cuba.

Cynorthwyo i gyflwyno delwedd genedlaethol wyngalchog yw'r ffaith bod Kazakhstan wedi dilyn model datblygu Emiradau Arabaidd Unedig yn ei brifddinas arddangos Astana. Mae'r rhesymeg yn mynd rhywbeth fel hyn: Po fwyaf o adeiladau a chanolfannau mwy ysgeler sydd gennych mewn man, y lleiaf o bobl fydd yn sylwi ar ei sylfeini gormesol.

Yn yr Emiradau Arabaidd Unedig a locales tebyg, yr eironi trasig yw bod yr adeiladau'n cael eu hadeiladu gan labrwyr tramor sy'n cael eu cam-drin, yn aml mewn amodau caethiwed gwaradwyddus.

Yn Astana, nid yw ond yn addas mai un o ganolbwyntiau dadrithiad llafurwyr diweddar yw Plaza Abu Dhabi, skyscraper a ariennir gan Emirati, lle mae gweithwyr adeiladu Aeth ar streic yn gynharach eleni dros gyflogau isel.

Wedi'i osod i fod y talaf adeiladu yng Nghanol Asia ac wedi'i leoli ychydig i lawr y ffordd o'r heneb sy'n gartref i ôl-troed Nazarbayev mewn aur, bydd Abu Dhabi Plaza yn un o'r tirnodau disglair sy'n cael ei arddangos yn ystod cynnal Astana o Expo 2017 - digwyddiad arall sy'n dwyn i gof y dull Emiradau Arabaidd Unedig o dynnu sylw oddi wrth realiti domestig anniogel trwy sbectol ryngwladol hudolus a chyfalaf-drwm.

Os yw'r gefnogaeth Orllewinol y mae'r ddwy lywodraeth yn ymffrostio yn unrhyw arwydd, ffasâd sy'n talu ar ei ganfed.

Y portread o blentyn pedair oed, heb ei achredu Astana Prifysgol Nazarbayev (NU) fel a rhag-flaenllaw Arddull y Gorllewin sefydliad academaidd ac ymchwil yn crynhoi'r charade cyfan.

Datblygiad llwyddiannus

Mewn exposé tair rhan yn 2012, dangosodd yr hanesydd Allen Ruff a’r newyddiadurwr Steve Horn mai meddwl uchelgais ymerodrol yr Unol Daleithiau yw NU, ar ôl dod “i raddau helaeth trwy arweiniad cnewyllyn bach o actorion allweddol sydd â chysylltiadau gydol gyrfa â’r Banc [Byd] a gwladwriaeth ddiogelwch genedlaethol yr Unol Daleithiau. ”

Ond os yw NU yn bentref Potemkin, yna mae'n un y tu mewn i bentref Potemkin mwyaf Astana.

Nid yw'n ofnadwy o anodd dyfalu ynghylch gwir bwrpas menter gyda rhiant o'r fath. Ysgrifennodd NU, Ruff a Horn, “yn gwasanaethu swyddogaeth elitaidd wrth atgynhyrchu ac ehangu’r drefn economaidd a gwleidyddol bresennol”; unwaith y bydd ar ei anterth, bydd y system yn corddi “corfflu o dechnegwyr, gweinyddwyr a biwrocratiaid mewn gwasanaeth i wladwriaeth awdurdodaidd a'i phartneriaid corfforaethol gartref a thramor.”

Ymhlith cast lliwgar NU o gymeriadau mae Dennis de Tray, a aelod bwrdd yr ymddiriedolwyr a chynghorydd i lywydd y brifysgol. Fel y noda Ruff a Horn, astudiodd de Tray ym Mhrifysgol Chicago o dan ddartela'r rhai y tu ôl i ryddhau diwygiadau i'r farchnad rydd ar Chile yn ystod unbennaeth Augusto Pinochet. Yn ddiweddarach, aeth De Tray ymlaen i wasanaethu Banc y Byd am fwy na dau ddegawd ac roedd cyfarwyddwr gwlad i Indonesia ar adeg cwymp Suharto.

Meddyliau De Tray ar achlysur marwolaeth Suharto yn 2008 yn ddefnyddiol wrth asesu'r math o feddylfryd sy'n sail i NU. Fel y gwelodd de Tray, Suharto's hanes o lofruddiaeth dorfol nid oedd yn or-bryderus oherwydd “dylid cydbwyso’r drwg a wnaeth - ac roedd peth ohono’n erchyll - yn erbyn y da, nid er mwyn Suharto ond er mwyn datblygu.” Ac nid yn unig hynny: roedd teyrnasiad creulon a llygredig Suharto yn “un o’r straeon llwyddiant datblygu mawr erioed.”

Mae'r un defnydd o lingo datblygu i esgusodi gormes y wladwriaeth yn berthnasol i'r sefyllfa yn Kazakhstan. Cyn Brif Weinidog Prydain, Tony Blair, sydd nawr yn ymgynghori ar gyfer cyfundrefn despotic Kazakh ar sut i ddenu buddsoddiad tramor, cymerodd linell debyg pan aeth ef cynghorodd Nazarbayev ar yr agwedd briodol tuag at farwolaethau Zhanagel 2011: “Er mor drasig oeddent, ni ddylent [guddio'r cynnydd enfawr y mae Kazakhstan wedi'i wneud."

Dioddefwyr cyflafan o’r neilltu, digartref y wlad ac eraill y mae anghydraddoldeb cynyddol mae'n debyg y byddai'n methu â gweld y cynnydd yn Blair contract gwerth miliynau o ddoleri.

Byd Potemkin

Ar daith ddiweddar i Kazakhstan, ymwelais â champws NU, y mae ei brif atriwm wedi'i leinio â choed palmwydd - symudiad addurno mewnol braidd yn anghydweddol, o ystyried y tymereddau subzero y tu allan yn aml.

Dechreuodd yr athro Americanaidd a gytunodd i ddangos i mi o gwmpas ei daith gyda’r dadansoddiad bod “y lle hwn yn bentref Potemkin.” (Gan ei fod eisiau o leiaf blwyddyn arall o gyflog a budd-daliadau pentref Potemkin, gofynnodd i mi beidio â defnyddio ei enw.)

Ymhlith ei feirniaid roedd safon is-safonol y myfyrwyr, yr honnir nad oedd llawer ohonynt yn hyfedr yn Saesneg, iaith y cyfarwyddyd - yn ogystal â goruchafiaeth biwrocratiaeth a llygredd yn y sefydliad.

Fe wnaeth cyn-gydweithiwr, meddai, ddisgrifio NU fel “trawiadol iawn i unrhyw un nad yw’n deall beth yw prifysgol.”

Mewn byd delfrydol, nid “prifysgol” fyddai'r label gyntaf i ddod i'r meddwl ar gyfer ysgol lle mae cwmnïau olew yn helpu i ysgrifennu'r cwricwlwm.

Ond os yw NU yn bentref Potemkin, yna mae'n un y tu mewn i bentref Potemkin mwyaf Astana. Ac nid yw'r dilyniant matryoshka yn stopio yno; wedi'r cyfan, mae ymdrechion y byd neoliberal i guddio anghydraddoldeb enfawr yn ei wneud yn bentref Potemkin ynddo'i hun.

Belén Fernández yw awdur Y Negesydd Ymerodrol: Thomas Friedman yn y Gwaith, cyhoeddwyd gan Verso. Mae hi'n olygydd cyfrannol yn J.acobin cylchgrawn.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd