Cysylltu â ni

Blaid Geidwadol

ASE Sajjad Karim: Ymosodiad gan Taliban ar yr ysgol yn 'farbariaeth bur' Peshawar

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1418732944224Ceidwadol ASE a Chadeirydd y Senedd Ewrop Grŵp Cyfeillion Pakistan Dr Sajjad Karim ASE Prydeinig  Heddiw (16 Rhagfyr) wedi condemnio'r ymosodiad erchyll ar ysgol yn Peshawar, Pacistan lle mae mwy na phobl 100 wedi cael eu lladd. 

Adroddir fod yn bennaf myfyrwyr eu lladd yn yr ymosodiad gan y Taliban mewn ysgol y fyddin-rhedeg â phump neu chwech o militants aeth o ddosbarth i ddosbarth ddiwahân saethu.

Dywedodd Dr Sajjad Karim ASE, wrth siarad o Senedd Ewrop yn Strasbwrg: "Heddiw, daeth gweithredoedd grŵp o eithafwyr deranged i ben yn greulon gan lawer o fyfyrwyr ac athrawon mewn ysgol yn Peshawar. Mae'r ymosodiad diwahân ac erchyll hwn gan y Taliban yn gweithred o farbariaeth bur.

hysbyseb

"Unwaith eto, gwelodd dinasyddion Pacistan wir ddrwg, y gwaethaf un o'r natur ddynol. Bellach mae angen iddo ymateb gyda'r gorau o Bacistan. I'r holl weithwyr achub, ambiwlansys a phersonél y fyddin sy'n helpu i ddod â'r drasiedi hon i ben, rwy'n eich cyfarch . Ac mae fy meddyliau a'm gweddïau gyda phawb sy'n cael eu dal yn y sefyllfa hon. "

Dywedodd Prif Weinidog y DU, David Cameron, mewn neges drydar: "Mae'r newyddion o Bacistan yn ysgytwol iawn. Mae'n ddychrynllyd bod plant yn cael eu lladd yn syml am fynd i'r ysgol."

hysbyseb

Grŵp ECR

ASE yr Eidal Vincenzo Sofo yn ymuno â'r Grŵp ECR

cyhoeddwyd

on

Mae Grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewrop yn Senedd Ewrop wedi penderfynu derbyn ASE yr Eidal Vincenzo Sofo fel aelod newydd.

Etholwyd Mr Sofo i Senedd Ewrop yn 2019. Roedd yn un o'r tri ymgeisydd o'r Eidal a waharddwyd hyd nes i'r Aelodau Prydeinig adael. Ar Chwefror 1st 2020, cymerodd Mr Sofo ei sedd yn Senedd Ewrop yn swyddogol. Bellach mae gan yr Grŵp ECR 63 sedd yn Senedd Ewrop.

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd Cyd-Gadeirydd ECR, Raffaele Fitto: “Hoffwn groesawu Mr Sofo i’n Grŵp. Mae'n gydweithiwr hyfforddedig a chymwys sydd wedi gwneud dewis gwleidyddol sy'n gyson â'i lwybr gwleidyddol. Rydym yn sicr y bydd ASE Mr Sofo yn gallu gwneud cyfraniad pendant i waith ein Grŵp, ac i'n gweledigaeth amgen o ddyfodol Ewrop, hynny yw, cymuned o famwlad a chenhedloedd sy'n cydweithredu mewn perthynas â'n gwahanol hunaniaethau. a hynodion. ”

Dywedodd Cyd-gadeirydd ECR, Ryszard Legutko: “Mae penderfyniad Mr Sofo yn dangos bod ein prosiect gwleidyddol, ynghyd â chryfder ein syniadau a’n gwerthoedd, yn gredadwy ac yn ddeniadol, ac o heddiw ymlaen hyd yn oed yn gryfach ac yn fwy abl i roi atebion pendant i’n dinasyddion o ran lles, cyfoeth a diogelwch. ”

Yn dilyn y penderfyniad, dywedodd Sofo: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn mynd trwy un o’r cyfnodau anoddaf yn ei hanes, nid yn unig o safbwynt economaidd ond hefyd o safbwynt cymdeithasol a diwylliannol. Siawns nad oes rhaid ei newid yn sylweddol er mwyn ei gadw. O ystyried y grymoedd gwleidyddol sydd wedi'u grwpio yn y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd, nhw yw'r rhai mwyaf galluog i gyflawni'r dasg hon.

“Bydd y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn benodiad hanfodol i’n Cyfandir a bydd y gwaith y bydd heddluoedd ceidwadol yn gallu ei wneud i gywiro camgymeriadau’r prosiect Ewropeaidd yn sylfaenol i sythu ei lwybr trwy gryfhau ein gwladwriaethau Cenedl a gwerthoedd wedi ffugio ei ysbryd. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Brexit yn achosi problemau cyflenwi i weithgynhyrchwyr bach yn y DU: arolwg

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyfyngiadau masnach newydd ar ôl Brexit wedi cynyddu cost rhannau a deunyddiau crai ar gyfer dwy ran o dair o wneuthurwyr bach o Brydain a arolygwyd y mis diwethaf, a nododd mwyafrif eu bod wedi tarfu rhywfaint, yn ysgrifennu David Milliken.

Mae'r arolwg o bron i 300 o gwmnïau, gan ymgynghorwyr Gwasanaeth Cynghori Gweithgynhyrchu South West (SWMAS) a'r Rhaglen Twf Gweithgynhyrchu, menter a ariennir gan y llywodraeth a'r Undeb Ewropeaidd sy'n darparu cefnogaeth i gwmnïau bach, yn ychwanegu at y darlun o aflonyddwch o wiriadau tollau newydd a ddaeth i mewn. grym ar Ionawr 1 ar gyfer masnach nwyddau gyda'r UE.

“Mae codiadau prisiau yn y gadwyn gyflenwi wedi bod ar unwaith, ac rydym yn clywed straeon am amseroedd plwm yn cael eu hymestyn ar ddeunyddiau crai,” meddai Nick Golding, rheolwr gyfarwyddwr SWMAS.

Nododd tua 65% o weithgynhyrchwyr gostau uwch, a dywedodd 54% eu bod yn cael mwy o anawsterau wrth allforio nwyddau i'r UE.

hysbyseb

Roedd tua un rhan o bump o weithgynhyrchwyr o'r farn y gallent elwa o gwsmeriaid yn dod â gwaith yn ôl i Brydain o'r UE.

Mae llywodraeth Prydain wedi dweud bod llawer o’r anawsterau yn “drafferthion cychwynnol” a dywedodd yr wythnos diwethaf y byddai’n sicrhau bod 20 miliwn o bunnoedd ($ 27.7 miliwn) ar gael i helpu cwmnïau bach i ddod i arfer â’r rheolau newydd. Disgwylir i gyfyngiadau pellach ddod i rym yn ddiweddarach eleni.

Yn gynharach y mis hwn rhagwelodd Banc Lloegr y byddai aflonyddwch masnach sy'n gysylltiedig â Brexit yn lleihau allbwn economaidd 1% yn ystod y chwarter cyfredol - sy'n cyfateb i tua £ 5 biliwn - ac mae'n disgwyl i fasnach ostwng 10% yn y tymor hir.

hysbyseb
Dywed cefnogwyr Brexit y bydd Prydain yn ennill manteision tymor hir trwy osod ei rheolau masnach ei hun gyda gwledydd y tu allan i Ewrop, yn ogystal ag o fwy o reolaeth dros reoleiddio domestig.

Parhau Darllen

Brexit

Dywed y DU nad yw eto ar gam 'gin a thonig' gyda'r UE ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Prydain ddydd Mawrth (9 Chwefror) bod ei chysylltiadau â’r Undeb Ewropeaidd ar ôl i Brexit fod yn broblemus oherwydd gwahaniaethau dros bopeth o frechlynnau a Gogledd Iwerddon ynghyd â ffrae dros statws prif ddiplomydd Llundain ym Mrwsel, yn ysgrifennu .

Gadawodd y Deyrnas Unedig yr UE ym mis Ionawr y llynedd, a gadael orbit economaidd y bloc yn llawn ar 31 Rhagfyr 2020, er i’r Comisiwn Ewropeaidd anfon tonnau ysgytwol trwy dalaith Prydain Gogledd Iwerddon y mis diwethaf trwy fygwth cyfyngu ar allforion brechlyn trwy ffin tir Iwerddon.

“Mae wedi bod yn fwy na chwerw i fod yn onest yn ystod y chwe wythnos ddiwethaf: rwy’n credu ei fod wedi bod yn broblemus a gobeithio y cawn ni dros hyn,” cynghorydd UE y Prif Weinidog Boris Johnson, David Frost (llun), wrth bwyllgor Tŷ'r Arglwyddi.

“Mae’r UE yn dal i addasu rhywfaint i fodolaeth actor gwirioneddol annibynnol yn eu cymdogaeth,” meddai. “Bydd yn gofyn am ysbryd gwahanol, yn ôl pob tebyg, i’r UE.”

hysbyseb

Cymharodd Michael Gove, prif weinidog Johnson ar faterion Brexit, y berthynas â chythrwfl ar awyren ar ôl cymryd yr awenau.

“Weithiau byddwch chi'n cael y lefel uwch honno o gynnwrf, ond yna yn y pen draw rydych chi'n cyrraedd uchder mordeithio ac mae'r criw yn dweud wrthych chi i dynnu'ch gwregysau diogelwch i ffwrdd a mwynhau gin a thonig a rhai cnau daear,” meddai Gove. “Dydyn ni ddim yn y cam gin a thonig a chnau daear eto, ond rwy’n hyderus y byddwn ni.”

Mae Prydain wedi bod yn ceisio ysgythru consesiynau gan yr UE ers i'r Comisiwn geisio'n fyr i atal brechlynnau rhag symud dros y ffin agored rhwng Iwerddon sy'n aelod o'r UE a Gogledd Iwerddon. Cyfeiriodd y Comisiwn at ddiffyg brechlynnau a addawyd ar gyfer yr UE, ond gwrthdroodd ei symud ar ôl cynnwrf.

hysbyseb
Dywedodd Gove, sydd i fod i gwrdd ag Is-lywydd y Comisiwn, Maros Sefcovic, ddydd Iau (11 Chwefror), y byddai'n pwyso ar yr UE am newidiadau ymarferol ar lawr gwlad i weithredu'r protocol sy'n llywodraethu masnach Gogledd Iwerddon ar ôl Brexit gydag Iwerddon.

“Rydw i eisiau i’r protocol weithio ac rwy’n credu bod yna ffyrdd y gallwn ni wneud hynny trwy wneud newidiadau ymarferol ar lawr gwlad,” meddai Gove.

Hysbysodd y Comisiwn Lundain y byddai angen mwy o amser ar yr UE i gadarnhau bargen 24 Rhagfyr 2020 ar gysylltiadau rhwng Prydain a'r UE yn y dyfodol, a dychrynodd Frost y bloc am yr hyn a ddywedodd oedd ei gyfyngiadau a orfodwyd ar weithgareddau llysgennad Prydain i Frwsel.

“Mae'n ddrwg gen i hyd yn oed bod cyfyngiad ar weithgaredd ein llysgennad a rhai o'i dîm ym Mrwsel,” meddai Frost. “Nid wyf yn credu ei fod yn eithaf tit-for-tat oherwydd nid ydym yn rhoi unrhyw gyfyngiad ar weithrediad cenhadaeth yr UE yn Llundain.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd