Cysylltu â ni

EU

Cyflwynodd adroddiad heddiw (13 Ionawr): Ymgynghoriad ar amddiffyn buddsoddiad mewn trafodaethau masnach yr UE-US

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delwedd-462420-breitwandaufmacher-iuhfHeddiw (13 Ionawr), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ddadansoddiad o’r bron i 150,000 o ymatebion i’w ymgynghoriad ar-lein ar amddiffyn buddsoddiad a setliad anghydfod buddsoddwr-i-wladwriaeth (ISDS) yn y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP). Gofynnodd y Comisiwn i'r cyhoedd am eu barn ar ddull posibl o amddiffyn buddsoddiadau a setlo anghydfodau sy'n gysylltiedig â buddsoddiad rhwng buddsoddwyr preifat a llywodraethau. Cwestiwn allweddol yn yr ymgynghoriad oedd a fyddai dull arfaethedig yr UE ar gyfer TTIP yn sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng amddiffyn buddsoddwyr a diogelu hawl a gallu'r UE i reoleiddio er budd y cyhoedd.

Mae adroddiad y Comisiwn yn nodi dadansoddiad manwl o'r holl ymatebion. Bydd y Comisiwn nawr yn trafod y ffordd ymlaen gyda Senedd Ewrop, Aelod-wladwriaethau’r UE a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb, gan gynnwys cyrff anllywodraethol, busnesau, sefydliadau defnyddwyr undebau llafur a’r byd academaidd.

"Mae'r ymgynghoriad yn dangos yn glir bod amheuaeth enfawr yn erbyn yr offeryn ISDS," meddai'r Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström.

hysbyseb

"Rhaid i ni gael trafodaeth agored a gonest am amddiffyn buddsoddiad ac ISDS yn TTIP gyda llywodraethau'r UE, gyda Senedd Ewrop a'r gymdeithas sifil cyn lansio unrhyw argymhellion polisi yn y maes hwn. Hwn fydd y cam uniongyrchol cyntaf ar ôl cyhoeddi'r adroddiad hwn. . Sylwaf hefyd fod cynigion adeiladol yn yr ymgynghoriad ar feysydd y gellir eu diwygio. Byddwn yn edrych yn ofalus arnynt yn ystod y ddeialog. Ar ben hynny, mae angen i ni fyfyrio ar sut i fynd i'r afael â'r ffaith bod gwledydd yr UE eisoes yn bodoli mae gennych 1400 o gytundebau dwyochrog o'r math hwn, y mae rhai ohonynt yn dyddio'n ôl i'r 50au, "ychwanegodd Malmström.

"Nid yw'r mwyafrif helaeth o'r cytundebau hyn yn cynnwys y math o warantau yr hoffai'r UE eu gweld. Bydd yn rhaid i hyn hefyd fod yn elfen bwysig o'n myfyrdod wrth ystyried sut i ddelio orau â chwestiwn amddiffyn buddsoddiad yng nghytundebau'r UE, gan y bydd methu â disodli darpariaethau mwy datblygedig yn golygu eu bod yn parhau mewn grym - gyda’r holl bryderon dilys y maent wedi bod yn eu codi dros y misoedd diwethaf ”, amlygodd y Comisiynydd.

"A gadewch imi fod yn glir: bydd y TTIP y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ei drafod a'i gyflwyno i'w gadarnhau yn gytundeb sy'n dda i ddinasyddion - yn dda ar gyfer twf a swyddi yma yn Ewrop. Bydd yn gytundeb sy'n cryfhau dylanwad Ewrop yn y byd. , ac a fyddai'n ein helpu i amddiffyn ein safonau llym. Ni fyddai'r Comisiwn Ewropeaidd byth hyd yn oed yn ystyried cytundeb a fyddai'n gostwng ein safonau neu'n cyfyngu ar hawl ein llywodraethau i reoleiddio. Ni fyddai aelod-wladwriaethau na Senedd Ewrop chwaith. "

hysbyseb

Manylion yr adroddiad

Esboniodd yr holiadur ymgynghori ddull yr UE yn fanwl ar 12 mater yn ymwneud â diogelu buddsoddiad ac ISDS yn TTIP. Mae'r dull yn adeiladu ar y gwelliannau y mae'r UE yn ceisio eu cyflwyno i'r system bresennol. Mae'r 12 mater y gofynnwyd cwestiynau arnynt yn cynnwys mesurau diogelwch ar hawl llywodraethau i reoleiddio er budd y cyhoedd, tryloywder llawn achos ISDS, gofynion moesegol ar gyfer cyflafareddwyr, a chorff apelio posibl.

Cyflwynwyd mwyafrif helaeth yr ymatebion, tua 145,000 (neu 97%), trwy amrywiol lwyfannau ar-lein o grwpiau diddordeb, yn cynnwys atebion negyddol a ddiffiniwyd ymlaen llaw. Yn ogystal, derbyniodd y Comisiwn ymatebion unigol gan fwy na 3,000 o unigolion a thua 450 o sefydliadau yn cynrychioli sbectrwm eang o gymdeithas sifil yr UE, gan gynnwys cyrff anllywodraethol, sefydliadau busnes, undebau llafur, grwpiau defnyddwyr, cwmnïau cyfreithiol ac academyddion. Yn gyffredinol, mae'r ymatebion hyn yn mynd yn fwy manwl ar y dull arfaethedig. (Gwel MEMO / 15 / 3202)

Yn fras, gellir rhannu'r atebion yn dri chategori:

  • Ymatebion sy'n dangos gwrthwynebiad i TTIP neu bryderon yn gyffredinol;
  • ymatebion yn gwrthwynebu neu'n mynegi pryderon cyffredinol ynghylch amddiffyn buddsoddiad / ISDS yn TTIP, a;
  • atebion sy'n darparu sylwadau manwl ar y dull a awgrymir gan yr UE yn TTIP, sy'n cynrychioli safbwyntiau eang a dargyfeiriol.

Mae'r nifer o ymatebion yn y ddau gategori cyntaf yn arwydd clir o'r pryderon sydd gan lawer o ddinasyddion ledled Ewrop ynghylch TTIP yn gyffredinol ac am yr egwyddor ei hun o amddiffyn buddsoddiad ac ISDS.

Mae'r ymatebion yn y trydydd categori yn cynnwys sylwadau penodol ar yr amrywiol agweddau ar ddull yr UE ac mewn rhai achosion awgrymiadau pendant ar gyfer newid pellach. Rhennir y safbwyntiau mewn perthynas â bron pob un o'r 12 mater sy'n cael eu hystyried. Yn seiliedig ar y sylwadau a dderbyniwyd, mae nifer o feysydd sy'n ymddangos yn arbennig o bwysig i ymatebwyr, ymhlith eraill:

- Amddiffyn yr hawl i reoleiddio;

- sefydlu a gweithredu tribiwnlysoedd mympwyol;

- y berthynas rhwng systemau barnwrol domestig ac ISDS, a;

- yr adolygiad o benderfyniadau ISDS ar gyfer cywirdeb cyfreithiol trwy fecanwaith apeliadol.

Mae'r rhain yn cynrychioli pedwar maes gwaith y dylid eu harchwilio ymhellach.
Y camau nesaf

Yn chwarter cyntaf 2015, bydd y Comisiwn yn trefnu nifer o gyfarfodydd ymgynghori â llywodraethau’r UE, Senedd Ewrop, a gwahanol randdeiliaid, gan gynnwys cyrff anllywodraethol, busnesau, undebau llafur, sefydliadau defnyddwyr a’r amgylchedd, i drafod amddiffyn buddsoddiad ac ISDS yn TTIP ar sylfaen yr adroddiad hwn. Fel cam cyntaf, bydd canlyniadau'r ymgynghoriad yn cael eu cyflwyno i Bwyllgor INTA Senedd Ewrop ar 22 Ionawr. Yn dilyn yr ymgynghoriadau hyn yn ystod y chwarter cyntaf, bydd y Comisiwn yn datblygu cynigion penodol ar gyfer y trafodaethau TTIP.
Cefndir

Gofynnodd aelod-wladwriaethau'r UE i'r Comisiwn i gynnwys Diogelu Buddsoddiadau ac ISDS yn nhrafodaethau TTIP.

Mae'r cyfarwyddebau negodi hyn (a elwir yn 'y mandad', a gyhoeddwyd yn gyhoeddus) ar gyfer trafodaethau'r TTIP yn rhagweld cynnwys amddiffyniad buddsoddi a setliad anghydfod buddsoddwr-i-wladwriaeth (ISDS) ar yr amod bod nifer o amodau yn cael eu bodloni. Gan wneud yn glir felly y dylid gwneud penderfyniad ynghylch a ddylid cynnwys ISDS ai peidio yn ystod cam olaf y trafodaethau.

Mae'r trafodaethau ar fuddsoddi mewn TTIP wedi'u hatal a dim ond ar ôl i'r Comisiwn ddod i'r asesiad y bydd ei gynigion newydd yn gwarantu ymhlith pethau eraill na fydd awdurdodaeth llysoedd yn Aelod-wladwriaethau'r UE yn cael ei gyfyngu gan gyfundrefnau arbennig ar gyfer buddsoddwyr-i. -state-anghydfodau.

Yng ngoleuni'r diddordeb cyhoeddus cryf mewn amddiffyn buddsoddiad ac ISDS yn TTIP, trefnodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 27 Mawrth a 13 Gorffennaf 2014. Gofynnodd yr ymgynghoriad am adborth ynghylch a fyddai'r dull UE arfaethedig yn sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng amddiffyn buddsoddwyr a diogelu'r Hawl a gallu UE ac aelod-wladwriaethau i reoleiddio er budd y cyhoedd. Nid yw setliad anghydfod buddsoddwyr-wladwriaeth trwy gyflafareddu rhyngwladol yn ddim byd newydd. Mae wedi'i gynnwys mewn dros 1,400 o gytuniadau buddsoddi a ddaeth i ben gan Aelod-wladwriaethau'r UE a 3,000 ledled y byd.

Yn 2009, trosglwyddodd Cytundeb Lisbon gymhwysedd ar gyfer amddiffyn buddsoddiad i'r UE. Ers hynny mae'r Comisiwn wedi gwneud ymdrechion sylweddol i ddiwygio'r system bresennol o amddiffyn buddsoddiad ac ISDS. Mae dull arfaethedig yr UE yn sylweddol wahanol i'r un yn y 3,000 o gytundebau presennol sy'n cynnwys cymalau amddiffyn buddsoddiad traddodiadol ac ISDS, llawer ohonynt yn dyddio o'r 1960au, 70au a'r 80au. Mae'r UE wedi cyflwyno darpariaethau amddiffyn buddsoddiad ac ISDS wedi'u moderneiddio yn ei gytundebau masnach â Canada (CETA) a Singapore. Mae'r darpariaethau Diogelu Buddsoddi ac ISDS yn CETA a Singapore yn cynnwys y safonau uchaf o ran tryloywder, tegwch ac atebolrwydd. Mae'r dull hefyd yn adeiladu ar ymdrechion llwyddiannus yr UE yn y Cenhedloedd Unedig i greu'r system gyntaf o reolau byd-eang ar dryloywder ar gyfer ISDS o dan UNCITRAL.

Mwy o wybodaeth

Ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ar amddiffyn buddsoddiad a setliad anghydfod buddsoddwr-i-wladwriaeth (ISDS) yn y Cytundeb Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP)
MEMO ar yr ymgynghoriadau
Atebion fel y'u hanfonwyd gan gyfranogwyr yr ymgynghoriadau
Taflen ffeithiau am ISDS
TTIP Cyfarwyddebau negodi

Mwy o gwestiynau ac atebion

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd