Cysylltu â ni

EU

Mae sgyrsiau masnach TTIP yr UE-UD yn wynebu 'amheuaeth enfawr'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

_80232807_ttipmalmafpMae'r trafodaethau rhwng yr UE a'r UD sydd â'r nod o gipio bargen fasnach rydd gynhwysfawr wedi cynyddu yn erbyn "amheuaeth enfawr" yn Ewrop, meddai'r Comisiwn Ewropeaidd.

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi canlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus ar amddiffyn buddsoddwyr - un o'r meysydd mwyaf dadleuol sy'n cael ei drafod.

Roedd yna lawer o wrthwynebiadau i'r syniad o ddefnyddio tribiwnlysoedd annibynnol gyda'r pŵer i ddiystyru polisïau cenedlaethol.

hysbyseb

Mae angen llawer o waith ar reolau buddsoddi yn y dyfodol, meddai'r Comisiwn.

Mae'r sgyrsiau ar Gytundeb Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP) yn parhau, ond mae'r maes pwysig o ddiogelu buddsoddwyr wedi'i atal am y tro.

Mae ofnau eang yn Ewrop y gallai safonau’r UE gael eu gwanhau mewn rhai meysydd, mewn cyfaddawd i fodloni lobïau busnes pwerus ac adfywio economïau trafferthus Ewrop.

hysbyseb

Mae astudiaeth gan y Comisiwn yn amcangyfrif y gallai bargen TTIP hybu maint economi’r UE gan € 120 biliwn (£ 94bn; $ 152bn) - sy’n hafal i 0.5% o gyfanswm CMC y bloc 28 aelod - ac economi’r UD o € 95bn (0.4 % y CMC).

Ond mae'r Comisiwn yn cydnabod pryder y cyhoedd am achosion llys lle mae cwmnïau pwerus wedi siwio llywodraethau dros bolisi cyhoeddus.

Daeth cawr ynni Sweden, Vattenfall, â hawliad yn erbyn llywodraeth yr Almaen am ei symudiad i ddadgomisiynu gorsafoedd pŵer niwclear.

Ac fe wnaeth cawr tybaco yr Unol Daleithiau, Philip Morris, siwio llywodraeth Awstralia dros gyflwyno pecynnu plaen ar gyfer sigaréts.

Yn y DU mae pryder wedi canolbwyntio ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chyfraniad posibl cwmnïau'r UD mewn gwasanaethau gofal iechyd.

O'r cyfanswm ymatebion yn yr ymgynghoriad daeth 35% o'r DU - y gyfran fwyaf - ac Awstria yn ail.

Gorymdaith gwrth-TTIP ym Mrwsel, 19 Rhagfyr 14Fis diwethaf gwelodd Brwsel brotest fawr yn erbyn TTIP gan ffermwyr a chyrff anllywodraethol

Rôl tribiwnlysoedd

Mae llywodraethau'r UE wedi cytuno i gynnwys setliad anghydfod buddsoddwr-i-wladwriaeth (ISDS) yn y fargen TTIP olaf.

Ond nid yw ISDS, sy'n cynnwys cyflafareddu annibynnol mewn anghydfodau masnachol, wedi cael ei gytuno eto gan Senedd Ewrop, a fydd yn gorfod cymeradwyo unrhyw destun terfynol. Ac yn awr mae'r Comisiwn yn dweud y bydd yn rhaid i benderfyniad ar ISDS aros tan gam olaf y trafodaethau TTIP.

Mewn bargeinion masnach ryngwladol mae buddsoddwyr tramor fel arfer yn cael:

  • Amddiffyn rhag gwahaniaethu (dim ffafriaeth genedlaethol);
  • amddiffyniad rhag camymddwyn mympwyol neu annheg;
  • amddiffyniad dros weithdrefnau cyfreithiol teg, a;
  • gwarantau i ganiatáu trosglwyddo cyfalaf.

Gellir eithrio rhai gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys rheolau caffael y llywodraeth, o fargeinion o'r fath.

Dywed Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, mai'r cynllun yw cyrraedd bargen TTIP erbyn diwedd eleni.

"Mae'r ymgynghoriad yn dangos yn glir bod amheuaeth enfawr yn erbyn yr offeryn ISDS," Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström (llun) Dywedodd.

"Rhaid i ni gael trafodaeth agored a gonest am amddiffyn buddsoddiad ac ISDS yn TTIP gyda llywodraethau'r UE, gyda Senedd Ewrop a'r gymdeithas sifil cyn lansio unrhyw argymhellion polisi yn y maes hwn."

Mae ISDS eisoes yn fecanwaith a ddefnyddir yn helaeth mewn masnach ryngwladol. Ond dywed y Comisiwn ei fod am i reolau TTIP fod yn ganmoladwy, ac nid yn peryglu safonau'r UE na hawl llywodraethau i reoleiddio.

Dywed y Comisiwn iddo dderbyn bron i 150,000 o ymatebion cyhoeddus - rhif "digynsail" ar gyfer ymgynghoriad yr UE. Ond roedd llawer yn ymatebion union yr un fath a gyflwynwyd gan grwpiau pwyso (cyrff anllywodraethol). Grŵp ymgyrchu yn y DU, Graddau 38, cyflwyno 50,000 o ymatebion.

Cafwyd 3,144 o ymatebion gan unigolion a 450 gan sefydliadau, gan gynnwys busnesau, undebau llafur, grwpiau defnyddwyr, cwmnïau cyfreithiol ac academyddion.

Mewn ymgyrch tryloywder mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r testunau ei swyddi negodi TTIP ar gyfer pynciau amrywiol, megis rheolau cystadlu, datblygu cynaliadwy a diwydiannau penodol.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd