Cysylltu â ni

EU

Aelodau Senedd Ewrop Diogelwch bwyd yn galw am labelu gwlad tarddiad cig mewn bwydydd wedi'u prosesu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cigDylai cig a ddefnyddir fel cynhwysyn mewn bwydydd wedi'u prosesu, fel lasagne, gael ei labelu yn ôl gwlad wreiddiol fel sydd eisoes yn wir am gig ffres buchol, meddai ASEau Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd ar Dydd Mercher. Maen nhw'n galw ar y Comisiwn Ewropeaidd, a gyhoeddodd adroddiad ar y mater ddiwedd 2013, i gynnig cynigion deddfwriaethol er mwyn ailadeiladu hyder defnyddwyr yn sgil y sgandal cig ceffyl ac achosion twyll bwyd eraill.

 Mae'r penderfyniad, a basiwyd o 48 pleidlais i 15 gyda 4 yn ymatal, yn annog y Comisiwn i ddilyn ei adroddiad yn 2013 gyda chynigion deddfwriaethol i'w gwneud yn orfodol nodi gwlad wreiddiol tarddiad y cig a ddefnyddir mewn bwydydd wedi'u prosesu, er mwyn sicrhau mwy o dryloywder trwy'r cadwyn fwyd a hysbysu defnyddwyr Ewropeaidd yn well.

Ailadroddodd ASEau eu pryder ynghylch effaith bosibl twyll bwyd ar ddiogelwch bwyd, hyder defnyddwyr ac iechyd, gweithrediad y gadwyn fwyd a phrisiau cynnyrch fferm. Maent yn pwysleisio pwysigrwydd adfer hyder defnyddwyr Ewropeaidd yn gyflym.

hysbyseb

Grymuso defnyddwyr

Tynnodd ASEau sylw at y ffaith bod adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ei hun yn cydnabod bod mwy na 90% o ymatebwyr defnyddwyr yn ei ystyried yn bwysig y dylid labelu tarddiad cig ar gynhyrchion bwyd wedi'u prosesu. Dyma un o'r nifer o ffactorau a allai ddylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr, dywed ASEau.

Effaith ar brisiau

hysbyseb

Mae ASEau hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod amcangyfrifon o effaith debygol y mesur ar brisiau, yn seiliedig ar ganfyddiadau ymchwil a wnaed gan sefydliad defnyddwyr Ffrainc 'Que Choisir', yn amrywio'n fawr o'r rhai yn adroddiad y Comisiwn, ac yn gofyn am ddarlun cliriach. Dylai'r gwerthusiad gael ei gynnal ar y cyd â sefydliadau defnyddwyr ac ni fyddai'n gohirio cynigion deddfwriaethol, ychwanega.

Dylai'r cynigion hyn alluogi busnesau Ewropeaidd i weithredu mewn modd economaidd ddichonadwy ac mewn amodau sy'n gydnaws â phŵer prynu'r defnyddiwr.

Cefndir

Ar 17 Rhagfyr 2013 cyflwynodd y Comisiwn adroddiad i Senedd Ewrop a’r Cyngor ar ganlyniadau tebygol ei gwneud yn orfodol nodi gwlad wreiddiol neu le tarddiad cig a ddefnyddir fel cynhwysyn.

Mae ASEau yn dyfynnu, yn dibynnu ar yr aelod-wladwriaeth dan sylw, bod 30 i 50% o gig wedi'i ladd yn cael ei brosesu i gynhwysion cig ar gyfer bwydydd, briwgig yn bennaf, paratoadau cig a chynhyrchion cig.

Y camau nesaf

Mae'r penderfyniad i'w drafod ynghyd â chwestiwn llafar i'r Comisiwn, a'i roi i bleidlais sesiwn lawn ym mis Chwefror.

Mwy o wybodaeth

dogfennau Cyfarfod
adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd

Pwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a diogelwch bwyd

Astudiaeth gan sefydliad defnyddwyr UFC Que Choisir

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd