Cysylltu â ni

lywodraethu economaidd

ffranc Swistir yn cyrraedd ar gyfer awyr fel eira yn disgyn ar Davos

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

SwissWhew! Cyrhaeddais allan mewn pryd. Bythefnos yn ôl roeddwn i yn Davos, yn sgïo gyda chyn-gydweithwyr AS o Brydain a'r Swistir. Am chwe degawd mae gwleidyddion a gweinidogion y DU a'r Swistir, wedi ymddeol neu'n weithgar, wedi bod yn cyfarfod am wythnos ar y llethrau. Mae pob un yn talu eu ffordd ond mae'r diplomyddiaeth chairlift sy'n digwydd yn helpu i greu un o'r perthnasoedd rhyng-seneddol cryfaf sy'n bodoli rhwng dau o'r democratiaethau mwyaf parhaol yn y byd.

Nawr mae Davos wedi dod yn llawer mwy costus. Mae'r penderfyniad sydyn, heb ei gyhoeddi gan Fanc Cenedlaethol y Swistir (SNB) i ddadorchuddio ffranc y Swistir o'r Ewro wedi bod yn un o'r cynhyrfiadau mwyaf ar y marchnadoedd forex mewn blynyddoedd. Eisoes mae cwmnïau wedi gorfod rhoi’r gorau i fasnachu gan iddynt gael eu dal ar ochr anghywir ffranc y Swistir a oedd yn codi’n sydyn.

Yn union fel yr oedd gobeithion bod banciau a chwmnïau gwasanaeth ariannol cysylltiedig yn gadael ansefydlogrwydd yr oes ar ôl 2008, mae penderfyniad y Swistir wedi cynhyrchu penawdau ynghylch rhyfeloedd arian cyfred newydd.

hysbyseb

Wythnos yn ôl, prynodd € 1 CHF 1.20 y gyfradd a benderfynwyd yn 2011 wrth i’r Swistir orlifo gydag Ewros wrth i bobl geisio hafan ddiogel rhag argyfwng Ardal yr Ewro. Nawr mae'r ewro yn cyfateb â ffranc y Swistir - ailbrisiad o 20 y cant o'r arian Alpaidd. Mae cyfranogwyr Fforwm Economaidd y Byd eisoes wedi talu am eu harhosiad ond o ddechrau mis Chwefror bydd Davos, Zermatt a Verbier yn llawer mwy costus.

Mae allforwyr y Swistir yn gandryll oherwydd dros nos cododd cost Swatch, siocled Swistir neu fferyllol 20 y cant. Bydd twristiaeth o’r Swistir yn gweld gostyngiad mewn cwsmeriaid yn enwedig gan fod Rwsiaid sydd wedi bod yn un o brif gynheiliaid busnes twristiaeth y Swistir yn ystod y blynyddoedd diwethaf eisoes yn aros i ffwrdd o ganlyniad i’r rwbl gwan.

Mae panig yn Nwyrain Ewrop lle mae morgeisi yn ffranc y Swistir ar gyfraddau llog isel yn gyffredin ond dros nos mae'r ad-daliadau misol wedi mynd yn fwy costus. Mae banciau Croateg wedi gwrthod awgrym gan y llywodraeth yn Zagreb i bennu cyfradd rhwng y ffranc a kuna Croateg. Mae llywodraeth Gwlad Pwyl wedi gorchymyn ymchwiliad i’r gyfradd zloty-ffranc gan y gall deiliaid morgeisi blin bleidleisio dros lywodraeth y Llwyfan Dinesig wrth i’w taliadau misol godi’n sydyn.

hysbyseb

Addawodd yr SNB brynu ewro i gynnal y peg a hyd yn oed codi ffi ar fanciau - cyfradd llog negyddol - i adneuo arian gyda’r banc cenedlaethol. Gyda chyhoeddiad llacio meintiol heddiw gan Fanc Canolog Ewrop yn debygol o arwain at ewro is roedd yr helfa am hafanau arian cyfred diogel yn tyfu’n gryfach a daeth yn amhosibl i’r SNB barhau i brynu ewros.

Mewn gwlad sy’n gartref i Gymdeithas Mont Pélerin a grëwyd i anrhydeddu dysgeidiaeth Friedrich Hayek a Milton Friedman, roedd yn swnio’n rhyfedd i roi hwb mor amrwd i’r farchnad trwy benderfynu ar werth yr arian cyfred yn annibynnol ar y rhai a oedd am ei brynu.

Wedi dweud hynny, mae hwn yn ddatgysylltiad enfawr o'r Swistir o'i holl gymdogion sy'n defnyddio Ewro. Mae Berne newydd arwyddo cytundeb datgelu treth â Rhufain ac ynghyd â chytundebau tebyg â gwledydd mawr eraill Ewrop a gyda Washington, mae'r dyddiau pan oedd cyfrinachedd bancio'r Swistir yn brif reswm yn ychwanegol at draddodiadau bancio ceidwadol a ddenodd fewnlifau enfawr ar ôl y rhyfel yn dda a wirioneddol drosodd.

Yr adeg hon y llynedd pleidleisiodd y Swistir i osod cap ar nifer dinasyddion yr UE a allai ddod i weithio neu fyw yn y Swistir. Mae 34 y cant o boblogaeth y Swistir yn fewnfudwyr cenhedlaeth gyntaf neu ail genhedlaeth o fannau eraill yn Ewrop. Ar y cyfan mae'r Swistir wedi delio â'r broblem o bobl o'r tu allan yn dod i'r wlad yn gadarn ond yn deg.

Mae hyn yn newid. Os ym Mhrydain neu Ffrainc mae mewnfudwr yr UE yn cael ei ystyried yn weithiwr â chyflog gwael yn y Swistir, yn hytrach y mewnlifiad enfawr o weithwyr proffesiynol Almaeneg eu hiaith ac arian Almaeneg yn prynu tai a fflatiau a ysgogodd ddrwgdeimlad.

Nawr mae'n rhaid i'r Swistir ddod o hyd i ffordd o ddatrys ei cheryddiad o egwyddor graidd yr UE o foment rydd pobl. Mae Brwsel a'r 28 aelod-wladwriaeth wedi nodi'n glir na all y Swistir bennu telerau ei pherthynas â'r UE yn unochrog. Os yw banciau a chwmnïau o'r Swistir eisiau mynediad agored llawn i'r UE i'r UE, yna mae'n rhaid i'r Swistir dderbyn mynediad yr UE i'r Swistir.

Tan yr wythnos diwethaf, roedd penderfyniad cap mewnfudwyr y Swistir yn destun trafodaeth ddwyochrog broffesiynol gyda Bern na Brwsel yn chwilio am arddangosiad. Nawr bod yr SNB wedi dod â'r cysylltiad â'r ewro i ben, efallai y bydd y demtasiwn i lawer o Almaenwyr a dinasyddion gogledd Ewrop gydag atgofion o arian cymharol galed a gynhaliodd eu gwerth fod i wrych trwy symud i ffranc y Swistir. Bydd angen ymdrin yn ofalus â pherthynas y Swistir â'r UE ar ôl penderfyniad yr SNB.

Mae'r Swistir yn allforio hanner ei CMC ac yn mewnforio 40%. Mae allforwyr o'r Swistir wedi dod i arfer â'r cyswllt € 1-CHF1.20 a byddant nawr yn sgrialu dros ba brisiau i'w codi am nwyddau a gwasanaethau. Mae deg y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y Swistir yn seiliedig ar fasnachu nwyddau a chyda'r cwymp ym mhrisiau metelau, olew a nwyddau eraill a fasnachir yn fyd-eang, nid yw'n glir sut y bydd dad-begio'r ffranc yn effeithio ar y sector hwn sydd wedi tyfu i fod yn werth mwy i'r Swistir. na thwristiaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

A fydd Groegiaid, Portiwgaleg, Eidalwyr a Sbaenwyr bellach yn cael eu temtio i symud eu hewro i ffranc y Swistir fel yswiriant yn erbyn mwy o anawsterau yn ardal yr ewro?

Roedd y ffordd sydyn y cyhoeddodd yr SNB ei phenderfyniad yn dafliad yn ôl i ddyddiau pan benderfynodd y llywodraeth newidiadau mewn arian cenedlaethol yn ystod y cyfnod cyn-ERM a'r ewro. Efallai y bydd ffranc y Swistir sy’n mynd i fyny’n sydyn yn chwyddo cistiau Alpaidd gyda balchder ond nid yw’r symud yn ychwanegu sefydlogrwydd at drefniadau ariannol Ewrop fel etholiad yng Ngwlad Groeg ac mae symudiad mawr gan yr ECB ar leddfu ariannol yn dechrau 2015 gyda chur pen i’r gymuned fancio Ewropeaidd ac ehangach.

Denis MacShane yw cyn weinidog Ewrop dros Ewrop.

lywodraethu economaidd

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

cyhoeddwyd

on

Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau.

Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd ac y mae Senedd Ewrop yn gweithio arno, gan gynnwys cwblhau'r undeb bancio ac undeb y marchnadoedd cyfalaf, diwygio pensaernïaeth llywodraethu economaidd ac yn fwy penodol, gwneud llywodraethu economaidd yn fwy atebol yn ddemocrataidd.

Cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni gynlluniau'r sefydliad i adolygu pensaernïaeth llywodraethu economaidd. Nododd Llywydd yr Ewro-grŵp Centeno pa weinidogion cyllid fyddai'n cael eu blaenoriaethu yn ystod y misoedd nesaf. Cyflwynodd Zdravko Marić, cadeirydd presennol ECOFIN, flaenoriaethau Llywyddiaeth Croateg y Cyngor.

hysbyseb

Cyflwynodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB hefyd agwedd ariannol Ardal yr Ewro a disgrifiodd y camau y mae'r ECB yn dal i'w hystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r undeb economaidd ac ariannol (EMU).

Gallwch wylio'r agor dadl yma.

Bydd y cyfarfod yn parhau ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda dadleuon ymhlith seneddwyr ar drethi, gwasanaethau ariannol yn ogystal â'r frwydr yn erbyn tlodi a chyllideb hirdymor yr UE (MFF).

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am y crynhoad yma, gan gynnwys yr holl ddolenni i wahanol we-ffrydiau'r sesiynau. Mae'r rhaglen yn yma.

Cefndir

Mae Wythnos Seneddol Ewrop, fel y gŵyr y cyfarfod, yn dwyn ynghyd Seneddwyr o bob rhan o’r UE, gwledydd ymgeisydd ac arsylwyr i drafod materion economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys Cynhadledd Semester Ewrop a'r Gynhadledd Ryng-seneddol ar Sefydlogrwydd, Cydlynu Economaidd a Llywodraethu yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y nod yw cynyddu goruchwyliaeth ddemocrataidd ar lywodraethu economaidd yr UE ac mae'n rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth am arferion gorau wrth weithredu cylchoedd Semester.

Parhau Darllen

Bancio

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r gyfran gyfan.

Mae'r gyfradd twf cryptocurrencies sy'n tyfu erioed yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymgyrchoedd codi arian digidol (offrymau arian cychwynnol, ICO). Cynhaliwyd mwy na 200 ohonynt yn ystod misoedd 10 o 2017, gyda chyfanswm y buddsoddiadau o gwmpas $ 3.5bn.

hysbyseb

Mae cyrff rheoleiddiol yn talu mwy o sylw gan fod nifer y trafodion blociau yn cynyddu ar lefel genedlaethol a thrawswladol. Mae sefyllfa fyd-eang mewn perthynas â'r arian digidol ychydig yn amrywio: Gibraltar, Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, a Mauritius yw'r partiswyr agored y datblygiad cryptocurrencies, tra bod eraill fel Tsieina, De Corea a Fietnam yn gwahardd cylchrediad mewnol o arian digidol.

Nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu ymagwedd gyffredin eto tuag at reoleiddio arian cyfred a threfniadau ICO, ond mae cyrff cenedlaethol ac Ewropeaidd yn ystyried datblygu fframweithiau diogelwch twyll a dyfalu am fuddsoddwyr preifat a gwariant economïau cenedlaethol.

Meddai llywodraethwr Banc y Ffrainc, Francois Villeroy de Galhau ym mis Mehefin na all sefydliad cyhoeddus ddarparu hyder Bitcoin, yn golygu bod y rhai sy'n defnyddio cryptocurrencies heddiw yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Disgrifiodd Carl-Ludwig Thiele, aelod o fwrdd Bundesbank, arian cyfred digidol a Bitcoin fel mwy o plaything hapfasnachol na ffurf taliad. Ar yr un pryd, mae'r Bundesbank wedi bod yn astudio'r broses o gymhwyso technoleg blockchain yn ei systemau talu oherwydd i'r gyfarwyddeb PSD2 ddod i rym. Crëodd De Nederlandsche Bank, banc canolog yr Iseldiroedd, gyda'i cryptocurrency ei hun o'r enw DNBcoin ar gyfer cylchrediad mewnol i ddeall sut mae'n gweithio ac yna dywedir bod blocynnau yn berthnasol yn naturiol o fewn y system trafodion ariannol.

hysbyseb

Soniodd Ewald Nowotny, aelod o gyngor llywodraeth y Banc Canolog Ewropeaidd, a grybwyllwyd ym mis Tachwedd bod deddfwrwyr a bancwyr canolog yn trafod y modelau o reoleiddio cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r fframweithiau cyfreithiol gwirioneddol yn darparu ar gyfer gohebiaeth prosiectau ICO â rheoleiddio ariannol a buddsoddi. Amlygodd yr Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA) y risgiau sy'n gysylltiedig â'i ddatganiadau ar gyfer buddsoddwyr a chwmnïau.

"Mae'r mecanweithiau sy'n caniatáu i cryptoinvestors asesu risgiau posibl mewn perthynas â phrosiectau'r ICO. Y mwyaf arwyddocaol ohonynt yw asesiad cydymffurfiad cychwynnol y prosiect sy'n cynnig darnau arian i'r gofynion rheoliadol, gan gynnwys cyfarwyddebau fel 2003/71 / EC (cyfarwyddeb Prosbectws), 2015/849 / EP (Pedwerydd Cyfarwyddeb Gwyngalchu Arian), 2004/39 / EC (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn offerynnau ariannol - MiFID), 2011/61 / EU (Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen - AIFMD), "esboniodd Alexander Zaitsev, cyfarwyddwr gweithredol y Threesixty Elements, cwmni buddsoddi SA sy'n dod â RAISON i'r farchnad Ewropeaidd, y platfform symudol wedi'i seilio ar AI sydd wedi'i gynllunio i drin buddsoddiadau a chyllid personol.

"Ffactorau eraill a allai gymeradwyo diwydrwydd dyladwy prosiect ICO yw'r tîm ysgutorion arbenigol a'r cynllun gweithredu cam wrth gam manwl a ddisgrifir mewn dogfen bapur gwyn gynhwysfawr," ychwanegodd Zaitsev. "Yn ogystal â hynny, mae'n werth atgoffa bod buddsoddiadau menter yn gysylltiedig â risgiau a phrosiectau sy'n dal addewidion incwm mawr mewn cyfnodau amser byr yw'r rhai sothach a priori. Mae dull rhesymol ac archwiliad cefndir prosiect trylwyr yn hanfodol i sicrhau buddsoddiadau crypto."

Felly, atebolrwydd y datblygwr i'r fframweithiau rheoleiddio ariannol ac ymgysylltu cynghorwyr proffesiynol yw'r rhannau o strategaeth syml a fydd yn sicrhau buddsoddiadau prosiectau ICO Ewropeaidd o fewn system gyfreithiol weithredol yr UE.

Mae chwaraewyr marchnad arian arbenigol rhyngwladol a marchnad arian digidol yn tybio bod y duedd fyd-eang ar gyfer datblygu dull rheoleiddio cyffredin yn ateb anghenion cyfredol ac y gallant chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau buddiannau cryptoinvestors. Yn ôl y prif swyddog gweithredol yn US Global Investors, un o'r cwmnïau buddsoddi technolegol rhyngwladol mwyaf, bydd cymdeithas yn fuan yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn arian digidol: "Beth mae bitcoin wedi'i wneud, mae wedi deffro pawb i rym y dechnoleg blockchain (yr cyfriflyfr sylfaenol sy'n cefnogi bitcoin), fel e-byst deffrodd pawb i fyny i'r rhyngrwyd. Ar y dechrau nid oedd pobl yn ymddiried yn y rhyngrwyd. "

Parhau Darllen

lywodraethu economaidd

#Eurozone: Rhagolwg economaidd Hydref 2017 - twf parhaus mewn cyd-destun polisi sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Mae economi ardal yr ewro ar y trywydd iawn i dyfu ar ei gyflymder cyflymaf mewn degawd eleni, gyda rhagolwg twf CMC go iawn yn 2.2%. Mae hyn yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn y gwanwyn (1.7%). Mae economi yr UE yn gyffredinol hefyd yn bwrw golwg ar ddisgwyliadau gyda thwf cadarn o 2.3% eleni (i fyny o 1.9% yn y gwanwyn).

Yn ôl ei Ragfyriad yr Hydref a ryddhawyd ar 9 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i dwf barhau yn ardal yr ewro ac yn yr UE yn 2.1% yn 2018 ac yn 1.9% yn 2019 (Gwanwyn Rhagolwg: 2018: 1.8% yn ardal yr ewro, 1.9% yn yr UE).

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ym mhob iaith yma.

Mae Rhagolwg Economaidd 2017 yr Hydref ar gael yma.

hysbyseb

Mae sylwadau'r Comisiynydd Moscovici ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd