Cysylltu â ni

Ymaelodi

#EIPA: Normaleiddio'r cysylltiadau rhwng Twrci ac Israel - sefyllfa 'ennill-ennill'?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

16092013122156-receptayyiperdogan3

Awgrymodd adroddiadau yn y cyfryngau Twrcaidd yr wythnos hon fod sgyrsiau y mae Twrci ac Israel yn eu cynnal ers mis Ionawr 2016 er mwyn normaleiddio eu cysylltiadau diplomyddol yn agos at gytundeb, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz, Uwch Gynghorydd Cyfryngau Ewrop Gwasg Cymdeithas Israel Israel (EIPA).

Papur dyddiol Twrcaidd Hurriyet ysgrifennodd fod y Gweinidog Tramor Mevlut Cavusoglu wedi dweud, mewn cyfarfod cabinet a fynychwyd gan yr Arlywydd Recep Tayyip Erdogan, y bydd “Israel a Thwrci yn cyhoeddi datganiad am hyn yn y dyddiau nesaf.”

hysbyseb

Fodd bynnag, mae rôl Twrci yn y dyfodol yn Llain Gaza yn parhau i fod yn fater pwysig sydd eto i'w ddatrys, gyda chynghreiriad agos yr Aifft yn gwrthwynebu unrhyw bresenoldeb Twrcaidd yn sylweddol.

Dirywiodd y cysylltiadau rhwng Jerwsalem ac Ankara, unwaith y buont yn agos iawn, yn sydyn yn dilyn Ymgyrch Cast Lead yn 2008-9 a chwympodd yn 2010 ar ôl marwolaethau naw o ddinasyddion Twrcaidd a laddwyd wrth geisio atal rheolwyr Israel rhag cymryd drosodd llong Gaza, y Mavi Marmara, torri toriad y llynges yn llain Gaza.

Yn dilyn y digwyddiad hwn, cafodd llysgennad Israel i Dwrci ei ddiarddel yn 2011.

hysbyseb

Mae Twrci wedi mynnu dro ar ôl tro ar dri amod ar gyfer normaleiddio: codi gwarchae Gaza, iawndal i ddioddefwyr Mavi Marmara ac ymddiheuriad am y digwyddiad.

Trafodaethau yn Genefa

Yn 2013, fe wnaeth Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, baratoi'r ffordd ar gyfer cymodi trwy gyflwyno ymddiheuriad. Er y credir bod trefniadau wedi'u gwneud dros fargen iawndal i deuluoedd y rhai a laddwyd ar y Mavi Marmara, mae nifer o faterion sy'n weddill yn parhau.

Credir bod trafodaethau wedi bod yn cyfarfod yn ystod yr wythnosau diwethaf yn Geneva, i drafod y dadleuon, y credir eu bod yn cynnwys galw Twrci am fynediad am ddim i Llain Gaza a galwad Israel bod Hamas - a gefnogir gan Erdogan - yn cael ei ddiarddel yn llawn o Dwrci.

Fodd bynnag, mae'r papur newydd al-Jarida sy'n seiliedig ar Kuwaiti yn dweud bod Gweinidog Amddiffyn Twrci, Ismet Yilmaz, wedi anfon teithwyr i Israel i drafod gwerthiant arfau Israel gan gynnwys cerbydau awyr di-griw fel rhan o'r pecyn cymodi.

Mae'n debyg bod swyddogion Israel yn mynnu gwybod a fyddai Twrci yn defnyddio arfau o'r fath yn erbyn gwrthryfelwyr Cwrdaidd ger ffin Twrci-Syria. Nid yw Twrci eto wedi ymateb i gais Israel.

Cymerodd Gweinidog Amddiffyn Israel, Moshe Ya'alon, naws ofalus yr wythnos hon, gan ddweud, “Nid wyf yn siŵr a allwn ni ddod i gytundeb,” os bydd Twrci yn parhau i gefnogi pobl fel Hamas a'r Brawdoliaeth Fwslimaidd. Ychwanegodd, “Rhaid iddynt gydymffurfio â thelerau ein cytundeb fel y gallwn oresgyn y rhwystrau hyn.”

"Mae Twrci yn cynnal Hamas yn Istanbul ac ni fyddwn yn derbyn hynny. Mae'n cefnogi Hamas yn gyffredinol. Rhaid trafod hynny. Mae angen iddynt gyrraedd ein hamodau er mwyn dod i drefniant gwleidyddol."

Cofnod cysylltiadau masnach er gwaethaf straen gwleidyddol

Er gwaethaf y lefel isel o gysylltiadau diplomyddol rhwng y ddwy wlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cysylltiadau masnach wedi bod yn ffynnu i gyrraedd record, meddai’r newyddiadurwr Twrcaidd Cem Seymen, gohebydd ar ran CNN Turk, wrth Gymdeithas Wasg Ewrop Israel (EIPA).

Ar gyfer Israel, mae angen y broses normaleiddio oherwydd bod cysylltiadau masnach wedi cyrraedd lefel uchel hanesyddol, '' meddai.

Mae Seymen, a ymwelodd ag Israel yr wythnos hon, hefyd yn sôn am rôl ynni yn sgil darganfod cronfeydd nwy naturiol mawr ym Môr y Canoldir yn ddiweddar oddi ar arfordir Israel. Byddai rapprochement â Thwrci yn dod â buddion ariannol i Israel oherwydd hyd yma dim ond ar nwy Rwseg yr oedd Twrci yn dibynnu.

Wrth i Ankara geisio “arallgyfeirio ei ffynonellau nwy” - yn enwedig o ystyried cyd-destun yr argyfwng gyda Moscow-Israel mae agosrwydd sydyn yn dod yn hynod gyfleus.

Bydd adfer cysylltiadau yn debygol o arwain at gydweithrediad cynyddol ym maes nwy naturiol, gyda'r potensial i adeiladu piblinell is-môr o gaeau nwy Israel i Dwrci.

Mae'r argyfwng gyda Moscow yn ogystal â'r argyfwng ffoaduriaid, hefyd wedi arwain at i Dwrci wella ei berthynas â'r Undeb Ewropeaidd yn ddiweddar.

Mae arweinwyr yr UE wedi cytuno mai Twrci yw'r unig ateb yn yr argyfwng ffoaduriaid. Yn ogystal, roedd yr argyfwng â Rwsia hefyd wedi paratoi'r ffordd i Dwrci wella ei chysylltiadau â gwledydd y rhanbarth, gan gynnwys Israel, '' meddai Cem Seymen.

Fe wnaeth yr argyfwng rhwng Ankara a Moscow ar ôl Twrci saethu i lawr jet ymladdwr o Rwsia a ddygwyd i'r fath raddau fel y atgoffwyd Erdogan o angenrheidrwydd ei gyn-gyfaill.

Dadansoddwr Gallia Lindenstrauss, cymrawd ymchwil yn y Sefydliad Astudiaethau Diogelwch Cenedlaethol (Tel) yn Tel Aviv, yn rhoi'r normaleiddio cysylltiadau yng nghyd-destun yr “anhrefn” yn y Dwyrain Canol.

Mae Twrci wedi profi cur pen polisi tramor cynyddol gyda chwymp ei pholisi “dim problemau gyda chymdogion”. Mae'r wlad yn wynebu cyfundrefn Assad elyniaethus adfywiol, rhanbarth Cwrdaidd fwyfwy annibynnol sy'n codi ar ei ffin yn ogystal â chysylltiadau dan straen gyda'r Aifft, Iran a Rwsia. Mae hefyd wedi cael ei dargedu gan ymwahanwyr y wladwriaeth Islamaidd (ISIS) a Chwrdaidd. Wrth i ansefydlogrwydd rhanbarthol gynyddu, mae gan Israel a Thwrci lawer o fuddiannau strategol a rennir, yn ymwneud yn bennaf â bygythiad cynnydd ISIS a thwf pŵer Iran.

Mae Prif Weinidog Twrcaidd Racip Tayyip Erdogan wedi dweud yn ddiweddar bod ei wlad ac Israel “angen ei gilydd.”

“Mae Twrci bellach yn gwybod bod arno angen NATO a'r Unol Daleithiau. Mae bob amser wedi bod yn ddiddordeb Americanaidd bod Israel a Thwrci wedi dod i gytundeb, ”meddai Lindenstrauss.

"Ni fydd cysylltiadau'n mynd yn ôl i sut yr oeddent ar un adeg"

Yn ôl Yossi Melman, newyddiadurwr ac awdur o Israel sy'n arbenigo mewn materion diogelwch a chudd-wybodaeth, hyd yn oed os bydd Israel a Thwrci yn cyhoeddi diwedd ar eu hyswiriant diplomyddol yn fuan, ni fydd y berthynas rhwng y ddwy wlad yn mynd yn ôl at yr hyn yr oeddent unwaith.

“Yn sicr ni fydd oes euraidd cydweithredu yn y meysydd diogelwch a chudd-wybodaeth rhwng y ddwy wlad hyd at ddegawd yn ôl yn dod yn ôl,’ ’mae’n ysgrifennu.

Roedd Twrci yn farchnad fawr a phwysig ar gyfer diwydiannau diogelwch Israel, a oedd yn darparu dronau, systemau cudd-wybodaeth, uwchraddio tanciau ac awyrennau, a mwy. Am flynyddoedd, bu cydweithrediad agos rhwng asiantaeth cudd-wybodaeth Mossad a Thwrci, mae'r MIT, a oedd yn cynnwys cyfarfodydd, cyfnewid asesiadau sefyllfaol pob gwlad a mwy, yn nodi Melman.

Os canfyddir y fformiwla aur, a bod yr argyfwng rhwng Twrci ac Israel yn cael ei ddatrys yn wir, bydd yn rhan o gytundeb tair ffordd: Israel-Aifft-Twrci, lle mae'r gynghrair strategol gyda'r Aifft yn bwysicach o lawer i Israel nag ailsefydlu cysylltiadau â Thwrci, '' mae'n pwysleisio.

A fydd Arlywydd Twrcaidd yn ymweld ag Israel yn sgil normaleiddio'r cysylltiadau rhwng y ddwy wlad?

Mae Cem Seymen yn credu bod hyn yn bosibl. "Mae Arlywydd yr UD Obama yn ymweld â Chiwba, ymweliad hanesyddol. Ni fyddai ymweliad gan Erdogan yn Israel yn y dyfodol agos yn syndod ... ''

Ymaelodi

Mae sgyrsiau derbyn gyda #Albania a #NorthMacedonia yn miniogi'r ffocws ar undod yr UE

cyhoeddwyd

on

Tra bod newyddion polisi cyhoeddus yn parhau i gael eu dominyddu gan effeithiau cymdeithasol ac economaidd firws Covid 19 Tsieineaidd - mae'r Cyngor wedi dod o hyd i amser i wneud cynnydd mawr o ran ehangu'r UE i gofleidio gwledydd Albania a Gogledd Macedonia - yn ysgrifennu Dr Vladimir Krulj

Cytunodd Aelod-wladwriaethau’r UE yn gynharach yr wythnos hon i roi’r golau gwyrdd i drafodaethau derbyn yr UE agored gyda Gogledd Macedonia ac Albania. Roedd y ffordd y gwnaethant hynny hefyd yn eithriadol, trwy weithdrefn ysgrifenedig o ystyried y sefyllfa iechyd bresennol sy'n effeithio ar Ewrop a gweddill y byd.

hysbyseb

Mae'n ddiddorol nodi bod Gogledd Macedonia wedi cychwyn trafodaethau gyda'r UE cyn i Croatia wneud. Fodd bynnag, achosodd cymhlethdodau gyda’r anghydfod â Gwlad Groeg ynghylch enw’r wlad oedi diddiwedd, nes o’r diwedd symudodd symudiad digynsail yn 2018 gan y Prif Weinidog ar y pryd i newid enw’r wlad y drws ar gyfer cynnydd gyda thrafodaethau.

Yn achos Albania bu anawsterau gyda rheolaeth y gyfraith, ymdrechion gwrth-lygredd, troseddoldeb, lleferydd rhyddid ac amddiffyn hawliau dynol a barodd i Ddenmarc a'r Iseldiroedd rwystro agor trafodaethau derbyn fis Tachwedd diwethaf - yn erbyn argymhellion yr Ewropeaidd. Comisiwn.

Ar y llaw arall gwnaeth Croatia ei orau i lobïo i'r ddwy wlad hynny agor trafodaethau gyda'r UE. Roedd hyn yn bwysig nid yn unig i'r mudiad Ewroatlantig sydd bellach yn ymledu ymhlith mwyafrif gwledydd y rhanbarth ond hefyd i wrthsefyll y dylanwad o Rwsia, China a Thwrci.

hysbyseb

Mae'n hynod bwysig ac yn galonogol gweld sut roedd gwledydd cyfagos eraill o'r Rhanbarth, Serbia a Montenegro sydd eisoes yn wledydd ymgeisydd yn cefnogi ymdrechion Croatia a gwledydd eraill yr UE i agor trafodaethau derbyn gyda Gogledd Macedonia ac Albania.

Mae’r Arlywydd Aleksandar Vučić o Serbia a’r Prif Weinidog Edi Rama o Albania eisoes wedi cynnal trafodaethau am y syniad o “Schengen mini” a fydd yn galluogi cyfnewid nwyddau, pobl, gwasanaethau a chyfalaf yn haws, a thrwy hynny wneud yr economi a byw bob dydd y bobl. o'r rhanbarth yn haws. Er gwaethaf cael ei beirniadu’n hallt gan rai dadansoddwyr mae’r fenter hon o leiaf hefyd yn dangos y bwriad da i roi atgofion gwael o’r gorffennol yn gadarn y tu ôl iddynt ac edrych tuag at ddyfodol cydweithredu rhanbarthol adeiladol.

Mae'n hanfodol bod pob cymdeithas mewn gwledydd sy'n ymgeisio am aelodaeth o'r UE yn cofleidio gwerthoedd craidd yr UE yn wirioneddol. Ond ni ddylid tanamcangyfrif yr her y mae hyn yn ei chyflwyno. Mae'r sefyllfa o ran rheolaeth y gyfraith, rhyddid y wasg, parch at hawliau dynol a rhyddid sifil heddiw yn cyflwyno rhwystrau difrifol i'r mwyafrif os nad pob gwlad sy'n ymgeisio ar eu llwybr tuag at yr UE.

Ar y llaw arall, mae'n deg dweud ei bod yn ymddangos i'r UE bod derbyn gwerthoedd craidd yn cynrychioli un ochr yn unig o'r broblem. Rhan fwy heriol arall o'r hafaliad yw sut i ymgorffori'r gwerthoedd hynny mewn cymdeithas a chynnal parch tuag atynt.

Mae enghreifftiau o sut mae sefydliadau democrataidd yn gweithredu heddiw yn Hwngari, Gwlad Pwyl ac i raddau hyd yn oed yng Nghroatia, yn peri pryder braidd os nad yn druenus. Mae'n ymddangos bod yn rhaid i'r UE ganolbwyntio ar gryfhau rôl sefydliadau democrataidd a gweithredu mecanweithiau i gael gwared ar rwystrau i'w gweithrediad effeithlon.

Efallai y bydd rhywun yn meddwl bod yr Arlywydd Macron wedi cyfeirio at y pwynt hwn yn benodol pan oedd yn mynd i’r afael â dyfodol yr UE. Heddiw yn fwy nag erioed y mater allweddol yw undod. Mae rhoi cyfle i Ogledd Macedonia ac Albania agor sgyrsiau derbyn yr UE yn cynnig man cychwyn newydd addawol.

Mae'r awdur, Dr Vladimir Krulj, yn Cymrawd Economaidd yn y Sefydliad Materion Economaidd (IEA), Llundain.

Parhau Darllen

Ymaelodi

Mae'r rhan fwyaf o bobl mewn aelod-wladwriaethau nad ydynt yn ardal yr ewro yn dweud bod #Euro yn dda i'r economi

cyhoeddwyd

on

Mae mwyafrif yr ymatebwyr yn aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt eto wedi mabwysiadu'r ewro o'r farn bod yr arian cyfred cyffredin wedi cael effaith gadarnhaol ar y gwledydd hynny sydd eisoes yn ei ddefnyddio, mae'r Eurobarometer Flash diweddaraf yn dangos.

At ei gilydd, mae 56% o ymatebwyr ar draws y saith aelod-wladwriaeth (Bwlgaria, Croatia, Tsiec, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden) yn rhannu'r farn hon, i fyny un pwynt canran dros y flwyddyn ddiwethaf ac i fyny cyfanswm o bedwar pwynt canran ers 2016.

Mae'r farn hon yn gryfach yn Hwngari (70%), Romania (62%), Gwlad Pwyl (54%) a Bwlgaria (53%). Mae bron i hanner hefyd yn credu y byddai cyflwyno'r ewro yn cael canlyniadau cadarnhaol i'w gwlad eu hunain (45%, -1) ac iddynt hwy eu hunain (47%, dim newid).

hysbyseb

At ei gilydd, hoffai 55% i'r ewro ddod yn arian cyfred cyn gynted ag y bo modd neu ar ôl peth amser (+ 2), yn erbyn 42% a fyddai'n well ganddynt i hyn ddigwydd mor hwyr â phosibl neu byth (-2). Mae mwyafrif yr ymatebwyr yn Hwngari (66%), Rwmania (61%) a Croatia (49%) o blaid cyflwyno'r ewro.

Mae 77% o'r boblogaeth yn y saith aelod-wladwriaeth hyn eisoes wedi defnyddio arian papur ewro neu ddarnau arian (+ pwynt canran 1 ers y llynedd). Mae 49% yn teimlo eu bod yn cael gwybodaeth dda am yr arian sengl (+ 1) ac mae 81% yn credu y byddent yn bersonol yn llwyddo i addasu i gyfnewid yr arian cenedlaethol gan yr ewro (+ 2).

Mae Eurobaromedr Safonol a ryddhawyd ym mis Rhagfyr 2018 yn dangos bod 75 o'r boblogaeth yn ardal yr ewro bellach o blaid yr ewro, y lefel uchaf ers cyflwyno'r arian sengl. Cynhaliwyd yr Eurobaromedr Flash hwn yn nhaleithiau'r saith ardal yn yr ewro sydd wedi ymrwymo'n gyfreithiol i fabwysiadu'r ewro: Bwlgaria, Tsiecia, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

hysbyseb

Mae'r Flash Eurobaromemter ar gael yma.

Parhau Darllen

Ymaelodi

Mae'r Senedd eisiau atal trafodaethau derbyn yr UE gyda #Turkey

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn blynyddoedd o gelyniaeth wleidyddol a democrataidd ddifrifol, mae Senedd Ewrop wedi argymell atal trafodaethau derbyn yr UE â Thwrci.

Mae Senedd Ewrop yn parhau i bryderu'n ddifrifol am hanes gwael Twrci o ran cynnal hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith, rhyddid y cyfryngau a'r frwydr yn erbyn llygredd, yn ogystal â'i system arlywyddol holl-bwerus.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf gan bleidleisiau 370 o blaid, mae 109 yn erbyn 143 yn ymatal, mae ASEau yn croesawu penderfyniad Twrci, y llynedd, i godi cyflwr yr argyfwng a gyflwynwyd ar ôl yr ymgais methu yn 2016. Fodd bynnag, maent yn gresynu bod llawer o'r pwerau a roddwyd i'r Llywydd a'r weithrediaeth yn dilyn yr ymgais yn aros yn eu lle, ac yn parhau i gyfyngu ar ryddid a hawliau dynol sylfaenol yn y wlad. Mae ASEau yn mynegi pryder mawr am y lle sy'n crebachu ar gyfer cymdeithas sifil yn y wlad, gan fod nifer fawr o weithredwyr, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol yn y carchar ar hyn o bryd.

O ystyried y sefyllfa hawliau dynol a'r cyfansoddiad Twrcaidd newydd, mae Senedd Ewrop yn argymell y dylid atal y negodiadau derbyn UE cyfredol gyda Thwrci yn ffurfiol.

hysbyseb

Senedd yn sefyll y tu ôl i ddinasyddion Twrcaidd

Er gwaethaf y sefyllfa ddifrifol, mae ASEau yn mynegi eu hewyllys i sefyll y tu ôl i ddinasyddion Twrci, a chadw'r ddeialog wleidyddol a democrataidd yn agored. Rhaid sicrhau bod arian yr UE ar gael - nid trwy Ankara, ond i gymdeithas sifil Twrci - er mwyn i amddiffynwyr hawliau dynol, myfyrwyr a newyddiadurwyr hyrwyddo ac amddiffyn gwerthoedd ac egwyddorion democrataidd.

Moderneiddio'r Undeb Tollau UE-Twrci

hysbyseb

Mae Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn credu, er mwyn cadw Twrci yn economaidd yn yr UE, y posibilrwydd o uwchraddio Undeb Tollau'r UE-Twrci 1995 i gynnwys, er enghraifft, amaethyddiaeth a chaffael cyhoeddus, fod yn opsiwn, ond dim ond os oes gwelliannau pendant ym maes democratiaeth, hawliau dynol, rhyddid sylfaenol a rheolaeth y gyfraith.

Rhyddfrydiaeth Visa

Ymhellach, mae ASEau yn annog Twrci i gyflawni'r holl feincnodau 72 ar gyfer rhyddfrydoli fisa yr UE, er budd dinasyddion Twrcaidd, yn enwedig myfyrwyr, academyddion, cynrychiolwyr busnes a phobl â chysylltiadau teuluol mewn gwledydd yr UE.

Rôl Twrci yn yr argyfwng mudo

Yn olaf, o ran y rhyfel yn Syria, mae'r penderfyniad yn cofio rôl bwysig Twrci wrth ymateb i'r argyfwng ymfudo ac ymdrechion y llywodraeth i roi amddiffyniad dros dro i ffoaduriaid. Mae'r EP o'r farn bod y wlad a'i phoblogaeth wedi dangos lletygarwch mawr drwy gynnig lloches i fwy na 3.5 miliwn o ffoaduriaid o Syria, ond ar yr un pryd maent yn eu hannog i barchu'r egwyddor nad yw'n refoulement. Ar y llaw arall, mae angen i aelod-wladwriaethau gadw eu haddewidion ynghylch ailsefydlu ar raddfa fawr.

rapporteur Kati Piri (S&D, NL) Dywedodd: “Os bydd yr UE yn cymryd ei werthoedd ei hun o ddifrif, ni fydd modd dod i gasgliad arall na gohirio'r trafodaethau ar integreiddio'r UE yn ffurfiol. Mae ein galwadau dro ar ôl tro i barchu hawliau sylfaenol wedi disgyn ar glustiau byddar yn Ankara. Ar ben y toriadau difrifol mewn hawliau dynol, datgymalu rheol y gyfraith a'r ffaith bod Twrci yn dal y record byd am nifer y newyddiadurwyr yn y carchar, mae'r cyfansoddiad a ddiwygiwyd yn ddiweddar yn atgyfnerthu awdurdodiaeth Erdoan. ”

“Rwy'n sylweddoli nad yw stopio'r sgyrsiau derbyn yn gam a fydd yn helpu democratiaid Twrci. Ar gyfer hynny, rhaid i arweinwyr yr UE ddefnyddio'r holl arfau posibl i roi mwy o bwysau ar lywodraeth Twrci. Mae'r Senedd, felly, yn galw am sicrhau bod arian penodol ar gael i gefnogi cymdeithas sifil, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol yn Nhwrci. Yn ogystal, mae'n rhaid i foderneiddio'r undeb tollau aros yn amodol ar welliannau clir ym maes hawliau dynol. Ac mae'n rhaid rhoi mwy o ymdrech i mewn i raglenni cyfnewid pobl-i-bobl. ”

Cefndir

Yr UE yw partner masnachu mwyaf Twrci, a daw dwy ran o dair o Fuddsoddi Uniongyrchol Tramor (TDA) yn Nhwrci o aelod-wladwriaethau'r UE. Dechreuodd trafodaethau ar ei dderbyniad UE yn 2005.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd