Cysylltu gyda ni

polisi lloches

#EuropeanParliament: Ymfudo, trethiant a rôl Twrci ar agenda'r wythnos hon

cyhoeddwyd

on

Mewnfudo

Er y bydd penaethiaid wladwriaeth a llywodraethau geisio gweithio allan manylion y UE-Twrci ymfudiad fargen yn ystod yr uwchgynhadledd Ewropeaidd olaf ym Mrwsel ar 17 18-Mawrth, bydd pwyllgorau seneddol hefyd yn ymdrin â materion mudo yr wythnos hon. Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn pleidleisio ar gynigion ar gyfer cynlluniau adleoli i ffoaduriaid a fisa dyngarol yr UE ac mae hefyd yn asesu'r sefyllfa hawliau dynol yn Nhwrci. Yn y cyfamser mae'r pwyllgor dyfarniadau treth yn trafod mesurau treth gyda chynrychiolwyr o gwmnïau rhyngwladol.

Mudo

Ddydd Mercher 16 Mawrth bydd y pwyllgor rhyddid sifil yn pleidleisio ar gynigion y Senedd ei hun i wella polisïau mudo a ffoaduriaid yr UE, gan gynnwys cynnig i sefydlu system ganolog yr UE ar gyfer casglu a dyrannu ceisiadau am loches, ynghyd â chynlluniau adleoli ac ailsefydlu rhwymol ar gyfer ffoaduriaid.. Mae'r adroddiadau ar gyfer y cynigion hyn hefyd yn nodi y dylai baich yr argyfwng ffoaduriaid gael ei rannu gan bob aelod-wladwriaeth, tra dylid trin ceisiadau am loches yn unol ag ymrwymiadau rhyngwladol yr UE.

Mae'r pwyllgor hawliau sifil hefyd yn pleidleisio ar ddiwygio'r Cod Visa UE gyda'r nod o leihau biwrocratiaeth. Mae'n cynnwys cynnig ar gyfer fisâu dyngarol newydd i'w gyhoeddi mewn llysgenadaethau yr UE y tu allan i'r UE a fyddai'n caniatáu ceiswyr lloches i hedfan yn uniongyrchol i'r aelod-wladwriaeth lle maent yn dymuno gwneud cais am loches.

UE yw ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda Thwrci ar sut i atal y llif o fewnfudwyr. UE eisoes wedi cymeradwyo € 3 biliwn mewn cymorth i Dwrci, ond yn fwy gofynnwyd amdano. Ar ddydd Mercher, gallwch ymuno sgwrs Facebook gyda Sylvie Guillaume a Jean Arthuis, arweinwyr o ddau ddirprwyaethau seneddol sy'n ymweld â gwersylloedd ffoaduriaid yn Nhwrci y mis diwethaf.

Twrci

Mae'r pwyllgor materion tramor yn pleidleisio ddydd Mawrth (15 Mawrth) ar adroddiad cynnydd yn asesu sut y gwnaeth Twrci yn 2015 ar hawliau dynol, rhyddid y cyfryngau a'r frwydr yn erbyn llygredd.

trethiant

Disgwylir i gwmnïau rhyngwladol fel Apple, Google, IKEA a McDonalds, ynghyd â chynrychiolwyr o Guernsey a Jersey, Andorra, Liechtenstein a Monaco siarad â phwyllgor arbennig y Senedd ar ddyfarniadau treth ddydd Llun (14 Mawrth) a dydd Mawrth (15 Mawrth). Mae dyfarniadau treth gan aelod-wladwriaethau yn cael eu hystyried yn lleddfu baich treth corfforaethau mawr ar adeg pan mae angen mwy o refeniw ar gyllidebau cenedlaethol.

TTIP

Mae'r pwyllgor masnach ryngwladol yn trafod ddydd Llun y trafodaethau parhaus ar gyfer y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP) gyda'r UD. Maent hefyd yn trafod sut y dylid setlo anghydfodau rhwng corfforaethau a llywodraethau fel rhan o'r bartneriaeth ac i ba raddau y mae gofynion y Senedd ynghylch hyn a materion eraill wedi'u hystyried.

Preifatrwydd

Mae Llys Cyfiawnder Ewrop annilys fframwaith ar gyfer trosglwyddo data rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd a elwir yn Harbwr Diogel oherwydd materion gwyliadwriaeth torfol. dadleuon y pwyllgor hawliau sifil Dydd Iau ei lle Preifatrwydd Shield, sef y fframwaith newydd ar gyfer trosglwyddo yr UE-US o ddata personol gan gwmnïau preifat.

polisi lloches

Mae polisi Twrci yn #Libya yn bygwth yr UE

cyhoeddwyd

on

Achosodd ymyrraeth Twrci i wrthdaro Libya yr effaith negyddol ar y rhanbarth: newidiodd cydbwysedd y pŵer a rhyddhaodd y GNA Tripoli oddi wrth luoedd yr LNA ac yn ddiweddar cychwynnodd dramgwyddus ar raddfa fawr ar ddinas Sirte. Ar 6 Mehefin ar ôl trafodaethau gyda Chomander Byddin Genedlaethol Libya (LNA), Field Marshal Khalifa Haftar, a siaradwr Tŷ Cynrychiolwyr Libya Aguila Saleh Issa ac Abdel Fattah Al-Sisi, llywydd yr Aifft, a gyhoeddodd Ddatganiad Cairo .

Mae'n seiliedig ar y cytundebau y daethpwyd iddynt yng Nghynhadledd Berlin ar Libya ym mis Ionawr. Yn ôl Datganiad Cairo, "mae pob plaid yn ymrwymo i roi'r gorau i dân o 6h amser lleol ddydd Llun, 8 Mehefin". Yn ogystal, mae'n darparu ar gyfer parhad trafodaethau yng Ngenefa dan nawdd y Cenhedloedd Unedig o gyd-bwyllgor milwrol yn y fformat 5 + 5 (pum cynrychiolydd o bob ochr). Bydd cynnydd pellach ar faterion eraill, gan gynnwys gwleidyddol, economaidd a diogelwch, yn dibynnu ar lwyddiant ei waith.

Croesawodd Gweinidog Materion Tramor yr UE, Josep Borrell, Gweinidog Tramor Ffrainc Jean-Yves Le Drian, Gweinidog Tramor yr Almaen Heiko Maas a Gweinidog Tramor yr Eidal Luigi Di Mayo y datganiad a galwodd am roi’r gorau i bob gelyniaeth yn Libya a thynnu’r holl filwyr tramor a milwrol yn ôl. offer o'r wlad.

Nododd arlywydd Ffrainc fod Twrci yn chwarae "gêm beryglus" yn Libya. "Dwi ddim eisiau mewn chwe mis, nac un flwyddyn neu ddwy, weld bod Libya yn y sefyllfa y mae Syria ynddi heddiw," ychwanegodd Macron.

Cyhoeddodd Gweinidog Tramor Gwlad Groeg, Nikos Dendyas, ddydd Mercher 24 Mehefin mewn datganiad yn dilyn ymweliad Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Josep Borrel ag Evros bod Twrci “yn parhau i danseilio diogelwch a sefydlogrwydd, yn ogystal â heddwch ym Môr y Canoldir Dwyreiniol”, achosi problemau i'w holl gymdogion. "Mae Twrci wedi torri sofraniaeth Libya, Syria, Irac a'n partner yn yr UE, Gweriniaeth Cyprus yn barhaus. Yn Libya, unwaith eto wrth ddiystyru cyfreithlondeb rhyngwladol, mae'n torri gwaharddiad y Cenhedloedd Unedig wrth geisio cyflawni ei ddyheadau neo-Osmaniaidd. yn anwybyddu galwadau mynych Ewrop am barch at gyfreithlondeb rhyngwladol, "meddai Dendyas.

Gwrthododd Twrci Ddatganiad Cairo: Nid yw “Menter Cairo” ar setliad Libya “yn argyhoeddiadol” ac yn wallgof, datganodd Gweinidog Tramor Twrci, Mevlut Cavusoglu. Ar ôl Datganiad Cairo, cadeirydd Cyngor yr Arlywydd, anogodd Fayez Al-Sarraj y milwyr GNA i "parhau â'u llwybr" tuag at Sirte.

Mae llwyddiant diweddar milwyr y GNA yn cael ei achosi gan gyfranogiad milwyr cyflog Syria, sy'n gysylltiedig â jihadistiaid, a anfonwyd yn weithredol yn Libya gan Dwrci i ymladd yn erbyn yr LNA o Fai 2019. Yn ôl Arsyllfa Hawliau Dynol Syria (SOHR), mae'r gall nifer y diffoddwyr o'r carfannau Syriaidd o blaid Twrci heddiw gyrraedd mwy na 18 000. Yn gyffredinol, daw'r milwyr cyflog o Frigâd Al-Mu'tasim, Brigâd Sultan Murad, Brigâd y Hebogiaid Gogleddol, Al-Hamzat a Suleiman Shah. Addewir y milwyr cyflog yn cael eu talu 1500-2000 $ y mis, ond mae cyflog misol cyfredol pob ymladdwr oddeutu 400 $.

Mae polisi Twrci yn rhanbarth Libya yn cynrychioli strategaeth ddinistriol neo-Otomanaidd a phan-islamaidd, sy'n seiliedig ar yr uchelgeisiau neocolonaidd. Yr esboniad posibl am yr ymyrraeth i Libya yw’r ansefydlogrwydd yn Nhwrci ei hun a cholli poblogrwydd yr Erdogan (daeth cefnogaeth plaid AKP o 33.9 ym mis Chwefror 2020 i 30.7 ym mis Mai 2020 yn ôl Metropol). Mae arlywydd Twrci yn defnyddio'r naratif Islamaidd (yn Libya fel y rhyfel ar ochr y GNA, yn Nhwrci - y fenter i drosi Hagia Sophia yn ôl yn Fosg) ar gyfer cyfreithloni ei rym. İbrahim Karagül, colofnydd cyfryngau prif ffrwd Yeni Şafak yn Gweriniaeth Twrci ysgrifennodd:“Ni fydd Twrci byth yn tynnu’n ôl o Libya. Ni fydd yn rhoi’r gorau iddi cyn cyflawni ei nod. ”

Lledaenodd y cyfryngau pro-Erdogan mawr yr agenda neocolonaidd hon o fis Tachwedd 2019 (pan lofnododd GNA 2 fargen gydag Erdogan): Mae Libya yn cael ei hystyried yn rhan o'r ymerodraeth neo-ottoman.

Bygythiad i'r UE

Effaith negyddol yr agenda neo-ottoman yn Libya yw bygythiad yr argyfwng mudo newydd, a all ddigwydd i'r UE. Ym mis Mawrth 2020, datganodd arweinydd Twrci, Recep Tayyip Tayyip Erdogan, na fydd Twrci yn cau'r ffiniau i ffoaduriaid nes i'r UE gyflawni ei addewidion i Ankara. Yn ddiweddar mae Gweinidog Tramor Twrci Mevlüt Çavuşoğlu wedi nodi ymchwydd ton newydd o ffoaduriaid i Ewrop yng nghanol sefydlogi sefyllfa COVID-19. Os bydd Twrci yn ymateb i'r her hon, bydd Ewrop yn wynebu argyfwng mudo newydd a bydd ei gwasanaethau cymdeithasol yn teimlo'r brif ergyd o'r don newydd o ffoaduriaid.

Blaen arall y bygythiad yw costau Libya, man cychwyn taith ymfudwyr i Ewrop. Mae bron i 2,000 o filwriaethwyr Syria a gefnogir gan Dwrci a gafodd eu cludo i Libya dros y pum mis diwethaf wedi ffoi o genedl gogledd Affrica am Ewrop yn ôl Arsyllfa Hawliau Dynol Syria (SOHR).

Mae llywodraethau Ewropeaidd yn cymryd camau i fynd i'r afael â pholisi Twrci yn Libya: mae Ffrainc eisoes wedi mynd i'r afael â NATO ar y mater hwn. Mae arlywydd Ffrainc eisoes wedi trafod y mater gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, ac mae disgwyl mwy o gyfnewidiadau ar y mater yn ystod yr wythnosau nesaf.

Er mwyn amddiffyn buddiannau Ewropeaidd, mae'n bwysig amddiffyn Libya rhag ehangu Twrci ac atal Erdogan rhag ennill rheolaeth dros asedau'r wlad.

Parhau Darllen

polisi lloches

#EUAsylumRules - Diwygio'r #DublinSystem

cyhoeddwyd

on

Mae'r mewnlifiad o ymfudwyr a cheiswyr lloches i Ewrop yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi dangos yr angen am bolisi lloches Ewropeaidd tecach a mwy effeithiol. Edrychwch ar yr infograffig i gael mwy o wybodaeth.
© Undeb Ewropeaidd 2018 -EP   

Er bod y cofnodi llifau mudol i'r UE yn dyst i 2015 a 2016 wedi ymsuddo, mae Ewrop - oherwydd ei safle daearyddol a'i sefydlogrwydd - yn debygol o aros yn gyrchfan i geiswyr lloches ac ymfudwyr yng nghanol gwrthdaro rhyngwladol a mewnol, newid yn yr hinsawdd a thlodi.

Mae angen ailwampio rheolau lloches yr UE, a system Dulyn yn benodol, er mwyn cynyddu parodrwydd yr UE ar gyfer derbyn ymfudwyr a cheiswyr lloches ac i sicrhau mwy o undod a rhannu cyfrifoldeb yn decach ymhlith gwledydd yr UE.

Mae ffoaduriaid ifanc Rohingya yn edrych allan dros wersyll ffoaduriaid Palong Khali, safle ysgubol wedi'i leoli ar ardal fryniog ger ffin Myanmar yn ne-ddwyrain Bangladesh. © UNHCR / Andrew McConnellMae ffoaduriaid ifanc Rohingya yn edrych allan dros wersyll ffoaduriaid Palong Khali, ger ffin Myanmar yn ne-ddwyrain Bangladesh. © UNHCR / Andrew McConnell

Beth yw rheolau Dulyn?

Conglfaen system lloches yr UE, mae rheoliad Dulyn yn penderfynu pa wlad yn yr UE sy'n gyfrifol am brosesu ceisiadau am ddiogelwch rhyngwladol. Ar 6 Tachwedd 2017, cadarnhaodd Senedd Ewrop a Mandad ar gyfer trafodaethau rhyng-sefydliadol gyda llywodraethau'r UE ar ailwampio rheolau Dulyn. Mae awgrymiadau'r Senedd ar gyfer rheoliad newydd yn Nulyn yn cynnwys:

  • Ni fyddai'r wlad lle mae ceisydd lloches yn cyrraedd yn gyntaf yn gyfrifol yn awtomatig am brosesu'r cais lloches.
  • Dylai ceiswyr lloches sydd â 'chysylltiad dilys' â gwlad benodol yn yr UE gael eu trosglwyddo yno.
  • Dylid rhannu'r rheini heb gysylltiad dilys â gwlad yr UE yn deg ymhlith yr holl aelod-wladwriaethau. Gallai gwledydd sy'n gwrthod cymryd rhan yn y broses o drosglwyddo ceiswyr lloches golli arian yr Undeb Ewropeaidd.
  • Dylai camau diogelwch gael eu camu i fyny, a rhaid i bob ceisydd lloches gael ei gofrestru wrth gyrraedd â'u olion bysedd a wiriwyd yn erbyn cronfeydd data perthnasol yr UE.
  • Dylid cryfhau'r ddarpariaeth ar gyfer plant dan oed ac mae gweithdrefnau aduno teuluoedd yn cyflymach.

Er bod y Senedd wedi bod yn barod ers mis Tachwedd 2017 i ddechrau trafodaethau ar ailwampio system Dulyn, nid yw llywodraethau’r UE wedi gallu cyrraedd safbwynt ar y cynigion.

Dysgu mwy am y gwelliannau a awgrymir gan y Senedd yn yr ffeithlun uchod ac yn hyn nodyn cefndirol.

13.6 miliwn - Nifer y bobl newydd a orfodwyd i ffoi o'u cartref yn 2018

Yn ôl y Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig, Cafodd 13.6 miliwn o bobl eu dadleoli yn rymus yn 2018 oherwydd erledigaeth, gwrthdaro neu drais. Mae'n dod â chyfanswm y boblogaeth fyd-eang o bobl sydd wedi'u dadleoli yn rymus i uchafbwynt newydd o 70.8 miliwn. Mae 84% o ffoaduriaid y byd yn cael eu cynnal gan ranbarthau sy'n datblygu.

Parhau Darllen

polisi lloches

Dyfodol # Diwygio'r sylw: Cynllun i fynd i'r afael â symudiadau cynradd ac uwchradd

cyhoeddwyd

on

Mae diwygiad rheolau lloches yr UE a gychwynnwyd gan y Comisiwn yn 2015 wedi'u cynllunio i sicrhau triniaeth geidwadol ac urddasol i geiswyr lloches, gweithdrefnau lloches wedi'u symleiddio a'u byrhau, yn ogystal â rheolau llymach i fynd i'r afael â cham-drin. Mae amcanion allweddol y diwygiadau yn cynnwys atal symudiadau eilaidd a sicrhau undod mynediad cyntaf aelod-wladwriaethau. Gyda thrafodaethau cyn i'r Cyngor Ewropeaidd ganolbwyntio ar sut na ddylid gadael unrhyw aelod-wladwriaeth ar ei ben ei hun na'i roi dan bwysau anghymesur o symudiadau sylfaenol neu eilaidd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi nodi yn y daflen ffeithiau sut y byddai'r diwygiad yn y dyfodol yn cyfrannu at y ddau amcan. Darllenwch y daflen ffeithiau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd