Cysylltu gyda ni

rheolau treth gorfforaethol

#Taxes: Cwmnïau amlwladol ac awdurdodau treth yn ymddangos gerbron y pwyllgor dyfarniadau treth

cyhoeddwyd

on

2082219_Euros-UE-Arian-Arian-Europe-700x450Mae pwyllgor arbennig y Senedd ar ddyfarniadau treth yn trafod mesurau treth gyda chynrychiolwyr o gwmnïau rhyngwladol ac amrywiol awdurdodau treth ddydd Llun 14 Mawrth a dydd Mawrth 15 Mawrth. Ymhlith y cyfranogwyr mae Andorra, Liechtenstein, Monaco ac Ynysoedd y Sianel yn ogystal ag Apple, Google, IKEA a McDonald's. Mae gan ASEau gyfle i'w cwestiynu, yn enwedig o ran y datblygiadau diweddaraf ym maes trethiant corfforaethol.

Disgwylir i'r cyfranogwyr egluro eu harferion a rhannu eu barn ar Osgoi Gwrth-dreth y Comisiwn Ewropeaidd pecyn yn ogystal ag ar cynllun gweithredu gan y Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) er mwyn atal cwmnïau rhag symud artiffisial elw i leoliadau isel neu ddim-dreth lle nad oes fawr neu ddim weithgaredd economaidd. Hefyd, rheithfarnau cymorth gwladwriaethol sy'n gysylltiedig â threth ac ymchwiliadau gan y Comisiwn yn debygol o gael eu trafod.

Er bod Apple, Google, IKEA a McDonald's wedi cytuno i egluro eu barn o flaen y pwyllgor, Fiat Chrysler a Starbucks gwrthod, Fel y gwnaeth Ynysoedd y Cayman ac Ynys Manaw. Nid dyma'r tro cyntaf i gwmnïau rhyngwladol yn cael eu gwahodd i'r Senedd. A caled dadl gynhaliwyd y llynedd yn y pwyllgor arbennig blaenorol ar ddyfarniadau treth.

Ymchwiliadau

Mae'r Comisiwn yn ymchwilio yn delio treth uchelgeisiol rhwng gwmnïau rhyngwladol mawr ac aelod-wladwriaethau. Datblygiadau diweddaraf yn cynnwys y canlynol:

  • Ym mis Ionawr 2016, gorchmynnodd y Comisiwn Gwlad Belg i adennill amcangyfrif o € 700 miliwn mewn trethi heb eu talu gan 35 cwmni rhyngwladol. Mae'r cwmnïau wedi elwa o gynllun rheoli treth a alwyd yn "Gwlad Belg yn unig", y mae'r Comisiwn yn ei ystyried yn fath o gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon.
  • Ym mis Hydref 2015 ryddhawyd y Comisiwn dau benderfyniad yn datgan bod Lwcsembwrg a'r Iseldiroedd wedi rhoi manteision treth dethol i Fiat Cyllid a Masnach a Starbucks, yn y drefn honno. Mae'r Comisiwn yn ystyried hyn yn anghyfreithlon o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.
  • Daeth ymchwiliad i mewn i driniaeth Iwerddon o Apple o Apple yn parhau. Fis Rhagfyr y llynedd agorodd y Comisiwn ymchwiliad i mewn i fargen dreth Lwcsembwrg gyda McDonald's.
  • Ymholiadau Treth hefyd yn bwnc llosg yng ngwledydd yr UE. Er enghraifft, Google a'r DU cyrraedd setliad ym mis Ionawr fel y bydd y cawr dechnoleg talu £ 130 miliwn mewn trethi ôl-weithredol.

Dilynwch y cyfarfodydd yn byw

Mae'r cyfarfod gydag Ynysoedd y Sianel - Jersey a Guernsey - wedi'i drefnu ar gyfer dydd Llun, gan ddechrau yn 15.00 CET. Mae cynrychiolwyr o Andorra, Liechtenstein a Monaco yn cymryd y llawr ddydd Mawrth yn 09.00 CET.

prynhawn Mawrth yn ymroddedig i gorfforaethau rhyngwladol: y gwrandawiad yn dechrau yn 15.00 CET.

rheolau treth gorfforaethol

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn apelio yn erbyn dyfarniad llys Ewropeaidd o blaid #Apple

cyhoeddwyd

on

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn apelio yn erbyn dyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop a ddirymodd eu penderfyniad ym mis Awst 2016 ar ôl i Apple dderbyn yr hyn y maent yn ei ystyried yn gymorth gwladwriaethol anghyfreithlon a roddwyd gan Iwerddon ar ffurf toriadau treth dethol.

Mae'r achos yn troi ar gwestiwn beirniadol cymhwysedd yr UE mewn materion treth sydd fel arfer yn cael eu gwarchod yn eiddigeddus gan aelod-wladwriaethau. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd o'r farn bod y Llys Cyffredinol, yn ei ddyfarniad, wedi gwneud nifer o wallau cyfraith.

Mae'r Comisiwn yn ailadrodd nad mater o bennu polisi treth gwledydd yr UE yw hwn, yn bennaf mae'n fater o fantais ddethol: “Os yw aelod-wladwriaethau'n rhoi manteision treth i rai cwmnïau rhyngwladol nad ydynt ar gael i'w cystadleuwyr, mae hyn yn niweidio cystadleuaeth deg yn yr Undeb Ewropeaidd. yn torri rheolau cymorth gwladwriaethol. ”

Dywed y Comisiwn fod yn rhaid iddynt ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael iddynt i sicrhau bod cwmnïau'n talu eu cyfran deg o dreth. Yn ei datganiad, Comisiynydd ac yn awr yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun) yn gwneud cysylltiad clir rhwng achos Apple a threthi teg yn gyffredinol, gan nodi bod y system annheg yn amddifadu trysorau cenedlaethol o refeniw: “Mae'r pwrs cyhoeddus a dinasyddion yn cael eu hamddifadu o arian ar gyfer buddsoddiadau mawr eu hangen - mae'r angen amdano hyd yn oed yn fwy difrifol. nawr i gefnogi adferiad economaidd Ewrop. ”

trethiant teg

Dywed Vestager hefyd fod angen i’r UE barhau â’i ymdrechion i roi’r ddeddfwriaeth gywir ar waith i fynd i’r afael â bylchau a sicrhau tryloywder, ac mae’n cyffwrdd â’r mater ehangach o gae chwarae gwastad i fusnesau: “Mae mwy o waith o’n blaenau - gan gynnwys i wneud yn siŵr bod pob busnes, gan gynnwys rhai digidol, yn talu eu cyfran deg o dreth lle mae'n ddyledus yn haeddiannol. "

Mae Iwerddon yn dadlau na roddwyd unrhyw gymorth gwladwriaethol i Apple

Nododd Gweinidog Cyllid Iwerddon a Chadeirydd yr Ewro-grŵp, Paschal Donohoe ddatganiad y Comisiwn a dywedodd: “Mae Iwerddon wedi dadlau erioed, na roddwyd unrhyw gymorth Gwladwriaethol a bod canghennau Gwyddelig y cwmnïau Apple perthnasol wedi talu’r swm llawn o dreth sy’n ddyledus yn unol â hynny. gyda'r gyfraith. Rhaid i apêl i’r CJEU fod ar bwynt, neu bwyntiau, o gyfraith. ”

“Mae Iwerddon bob amser wedi bod yn glir bod y swm cywir o dreth Iwerddon wedi’i dalu ac nad oedd Iwerddon yn darparu unrhyw gymorth gwladwriaethol i Apple. Apeliodd Iwerddon yn erbyn Penderfyniad y Comisiwn ar y sail honno ac mae’r dyfarniad gan Lys Cyffredinol yr Undeb Ewropeaidd yn cyfiawnhau’r safbwynt hwn. ”

Mae Donohoe yn amcangyfrif y gallai'r broses apelio gymryd hyd at ddwy flynedd i'w chwblhau. Yn y cyfamser dim ond pan fydd penderfyniad terfynol yn Llysoedd Ewrop ar ddilysrwydd Penderfyniad y Comisiwn y bydd cronfeydd yn Escrow yn cael eu rhyddhau.

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

#TaxJustice - Etholwyd Paul Tang yn gadeirydd yr is-bwyllgor newydd ar faterion treth

cyhoeddwyd

on

Etholwyd Paul Tang trwy gyhuddiad ddydd Mercher (23 Medi) i fod yn gadeirydd is-bwyllgor newydd y Senedd ar faterion treth (FISC).

Tang (S&D, NL) ei ethol yn agoriad cyfarfod cyfyng yr is-bwyllgor fore Mercher.

Ar ôl ei ethol, dywedodd Tang: '' Heddiw mae ymdrechion Senedd Ewrop i ymladd dros gyfiawnder treth wedi cyrraedd y lefel nesaf gyda lansiad yr is-bwyllgor newydd ar faterion treth. Rwy’n falch fy mod wedi cael fy ethol yn Gadeirydd cyntaf a byddaf yn gwneud fy ngorau glas i roi cyfiawnder treth ar frig agenda’r Tŷ.

“Bob blwyddyn a amcangyfrifir EUR 1 triliwn mewn refeniw treth yn cael ei golli oherwydd osgoi treth. Mae'r swm annealladwy hwn o arian yn cael ei ddargyfeirio'n anghyfiawn oddi wrth fuddsoddiadau hanfodol mewn addysg, gofal iechyd, seilwaith critigol, cyfraith a threfn, a chymaint o feysydd eraill sy'n hanfodol i gymdeithas ffynnu. Yn enwedig yng nghyd-destun yr argyfwng covid19, nid yw'r refeniw hepgor hwn yn dderbyniol mwyach. Ar ben hynny, mae cystadleuaeth dreth ac osgoi talu treth wedi arwain at fwlch cynyddol rhwng cyfoethocaf y byd a'r gweddill. Ac mae hanes yn dangos i ni, pan fydd anghydraddoldebau yn troelli allan o reolaeth, bod drwgdeimlad ac ansefydlogrwydd cymdeithasol yn dilyn.

“Mae angen i ni roi diwedd ar y lefelau cyfredol o osgoi talu treth i lunio cymdeithas yn unol â dymuniadau ein dinasyddion ac adennill ymddiriedaeth y cyhoedd yn ein democratiaethau. Mae hynny'n cynnwys mynd ati i wrthwynebu hafanau treth yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae angen i ni hefyd wneud trethiant yn rym ar gyfer y trawsnewidiad tuag at economi Ewropeaidd gynaliadwy. Trwy wneud i lygrwyr dalu am y difrod maen nhw'n ei wneud i'n cymdeithas, gallwn ni baratoi'r ffordd i Fargen Werdd Ewrop ddod yn realiti.

“Bydd yr is-bwyllgor yn darparu fforwm parhaol i fynd i’r afael â phwnc cymhleth trethiant. Byddwn yn taflu goleuni ar yr arferion na allant ddwyn golau dydd, rhoi pwysau ar y rhai nad ydynt yn gweithredu deddfwriaeth y cytunwyd arni ac yn pwyso am system dreth Ewropeaidd deg a chynaliadwy.

“Fe allwn ni newid y status quo. Bydd yn frwydr galed i sicrhau bod corfforaethau enfawr ac unigolion ffortiwn uchel yn cyfrannu'n decach at y gymdeithas a'r systemau y maent hwy eu hunain yn dibynnu arnynt yn y pen draw. Ond mae'n frwydr mae'r is-bwyllgor yn barod i'w chymryd. ''

Etholodd ASEau’r is-bwyllgor y pedwar Is-gadeirydd hefyd a fydd, ynghyd â Paul Tang, yn ffurfio Swyddfa’r is-bwyllgor. Mae rhain yn:

- Is-gadeirydd Cyntaf: Markus Ferber (EPP, DE)

- Ail Is-gadeirydd: Martin Hlavacek (Adnewyddu, CZ)

- Trydydd Is-gadeirydd: Kira Marie Peter-Hansen(Gwyrddion, DK)

- Pedwerydd Is-gadeirydd: Othmar Karas(EPP, AT)

Heddiw (24 Medi) (rhwng 10h15 ac 11h15) fydd cyfarfod rheolaidd cyntaf yr is-bwyllgor (pan fydd ASEau yn cwestiynu'r Comisiynydd Paolo Gentiloni, sy'n gyfrifol am drethi.

Gallwch ddilyn yr holl newyddion sy'n ymwneud â'r is-bwyllgor trwy arwyddo i'w gyfrif Twitter, @EP_Taxation.

Cefndir

Dechreuodd Paul Tang eiriol dros ddiwygiadau treth fel aelod o senedd yr Iseldiroedd gan ddechrau yn 2007, a thrwy gydol yr argyfwng ariannol.

Ar ôl ei ethol i Senedd Ewrop yn 2014, parhaodd â'i ffocws ar gyfiawnder treth. Roedd yn rapporteur ar y Dreth Gwasanaethau Digidol a'r Sail Treth Gorfforaethol Gyffredin y bu ar daith o amgylch priflythrennau'r Aelod-wladwriaeth i drafod y diwygiadau treth angenrheidiol. Yn 2019 Paul Tang oedd y grym y tu ôl i ddynodiad Senedd Ewrop o Gyprus, Iwerddon, Lwcsembwrg, Malta a'r Iseldiroedd fel hafanau treth gorfforaethol fel rhan o adroddiad pwyllgor arbennig yr EP (TAX3).

Cafodd yr is-bwyllgor ar faterion treth y golau gwyrdd gan y cyfarfod llawn ym mis Mehefin. Bydd yn cynnwys 30 aelodau ac mae ei Mandad yn ei gyfarwyddo i ddelio’n bennaf â’r frwydr yn erbyn twyll treth, osgoi talu treth ac osgoi treth, yn ogystal â thryloywder ariannol at ddibenion trethiant. Cyn sefydlu'r is-bwyllgor, roedd gan yr EP nifer o bwyllgorau arbennig yn edrych i mewn i agweddau penodol ar osgoi ac osgoi trethi, codi arian a throseddau ariannol eraill.

Ar hyn o bryd mae dau is-bwyllgor arall, hynny yw Hawliau Dynol a hynny o Diogelwch ac Amddiffyn, y ddau o dan yr EP's Pwyllgor Materion Tramor.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Mae'r Comisiwn yn argymell cyfyngu cymorth i gwmnïau sydd â chysylltiadau â #TaxHavens

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi argymell na ddylai aelod-wladwriaethau roi cymorth ariannol i gwmnïau sydd â chysylltiadau â gwledydd sydd ar yr UE rhestr o awdurdodaethau treth anweithredol. Nid yw'r rhestr yn cynnwys hafanau treth yr UE ei hun.

Gallai cyfyngiadau hefyd fod yn berthnasol i gwmnïau sydd wedi eu cael yn euog o droseddau ariannol difrifol, gan gynnwys, ymhlith eraill, twyll ariannol, llygredd, peidio â thalu treth a rhwymedigaethau nawdd cymdeithasol.

Nod argymhelliad y Comisiwn yw darparu arweiniad i aelod-wladwriaethau ar sut i osod amodau i gymorth ariannol sy'n atal camddefnyddio arian cyhoeddus ac i gryfhau mesurau diogelwch rhag cam-drin treth ledled yr UE, yn unol â chyfreithiau'r UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: "Rydyn ni mewn sefyllfa ddigynsail lle mae cyfeintiau eithriadol o gymorth gwladwriaethol yn cael eu rhoi i ymgymeriadau yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Yn enwedig yn y cyd-destun hwn, nid yw'n dderbyniol bod cwmnïau elwa o gefnogaeth y cyhoedd i gymryd rhan mewn arferion osgoi treth sy'n cynnwys hafanau treth. Byddai hyn yn gam-drin cyllidebau cenedlaethol a'r UE, ar draul trethdalwyr a systemau nawdd cymdeithasol. Ynghyd ag aelod-wladwriaethau, rydym am sicrhau nad yw hyn yn digwydd. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae tegwch a chydsafiad wrth wraidd ymdrechion adfer yr UE. Rydyn ni i gyd yn yr argyfwng hwn gyda'n gilydd a rhaid i bawb dalu eu cyfran deg o dreth fel y gallwn gefnogi a pheidio â thanseilio ein hymdrechion ar y cyd i adfer. Ni ddylai'r rhai sy'n osgoi rheolau treth yn fwriadol neu'n cymryd rhan mewn gweithgaredd troseddol elwa o'r systemau y maent yn ceisio eu goresgyn. Rhaid i ni amddiffyn ein cronfeydd cyhoeddus, fel y gallant wirioneddol gefnogi trethdalwyr gonest ledled yr UE. ”

Mewn traws-blaid parthedporthladd ar droseddau ariannol, osgoi treth a chynllunio treth a dderbyniodd gefnogaeth ysgubol yn Senedd Ewrop (505 pleidlais o blaid) dadleuodd ASEau hynny Dylid ystyried Cyprus, Iwerddon, Lwcsembwrg, Malta a'r Iseldiroedd yn hafanau treth gorfforaethol.

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd