Cysylltu â ni

Mae technoleg ddigidol

#Google: Hawl i herio Google dros mygu cystadleuaeth a dominyddiaeth farchnad smartphone yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

160420GoogleAndroidFeaturePic2Mae ASEau Llafur wedi croesawu dyfarniad heddiw (21 Ebrill) gan y Comisiwn Ewropeaidd bod Google wedi torri rheolau gwrthglymblaid yr UE trwy gam-drin ei safle amlycaf i osod cyfyngiadau ar weithgynhyrchwyr dyfeisiau Android a gweithredwyr rhwydwaith symudol.

 Dywed comisiynydd cystadleuaeth Ewrop, Margrethe Vestager, fod strategaeth Google ar ddyfeisiau symudol yn cadw ac yn cryfhau ei oruchafiaeth wrth chwilio ar y we yn gyffredinol - mae Google Search wedi'i osod ymlaen llaw a'i osod fel y gwasanaeth chwilio diofyn, neu unigryw, ar y mwyafrif o ddyfeisiau Android a werthir, gyda pheiriannau chwilio cystadleuol. methu â chyrchu'r farchnad trwy borwyr symudol a systemau gweithredu cystadleuol.

Mae wyth deg y cant o ffonau smart a thabledi - sy'n cyfrif am fwy na hanner y traffig rhyngrwyd byd-eang - yn rhedeg ar system weithredu Android Google, gydag Vestager yn rheoli ymddygiad Google yn gwadu dewis ehangach o gymwysiadau a gwasanaethau symudol i ddefnyddwyr ac yn sefyll yn ffordd arloesi gan eraill. chwaraewyr.

hysbyseb

Dywedodd Anneliese Dodds ASE, llefarydd Llafur ar gystadleuaeth ym mhwyllgor materion economaidd ac ariannol Senedd Ewrop: "Mae'r Comisiwn yn iawn i ymchwilio i Google a sicrhau bod y farchnad ffôn clyfar yn wirioneddol gystadleuol, er mwyn lleihau costau a chynyddu arloesedd. Anaml y mae'n wych i ddefnyddwyr pan fydd gan un cwmni gyfran enfawr o farchnad.

 "Un o fanteision mawr bod yn yr UE yw ei fod yn caniatáu i bobl Prydain gael mynediad i farchnad sengl o fwy na 500 miliwn o bobl, sy'n golygu mwy o gwsmeriaid i'n busnesau a phrisiau is i'n defnyddwyr. Mae hynny'n golygu ei bod yn hanfodol bod y mae'r farchnad sengl yn gweithredu'n iawn.

 "Mae'r Comisiynydd Vestager wedi dangos unwaith eto ei bod yn cymryd materion cystadlu o ddifrif a bydd yn sicrhau nad oes neb uwchlaw'r gyfraith, waeth pa mor fawr."

hysbyseb

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Mae technoleg ddigidol

Yr hyn sydd gan achos cyfreithiol yr Arlywydd Trump ac ap newydd GETTR yn gyffredin: takedown Big Tech

cyhoeddwyd

on

Ddydd Mercher, fe wnaeth yr Arlywydd Donald J Trump cyhoeddodd y bydd yn tynnu monopoli'r Big Tech i lawr. Facebook a Twitter yw ei ddau brif darged, ond cyn bo hir bydd goblygiadau ei frwydr gyfreithiol i'w teimlo yn y diwydiant cyfan.

Yn ystod ei amser yn y swydd, ni allai unrhyw faint o bleidioldeb leddfu effaith presenoldeb Trump ar-lein ar y byd. Chwyldroodd sut mae arweinwyr y byd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, gan gasglu dros 88.9 miliwn o ddilynwyr ar Twitter yn ystod ei dymor. Ond mae’r un llais iawn wedi cael ei dawelu, gyda Twitter yn atal ei handlen @realDonaldTrump yn barhaol a llawer o gewri cyfryngau cymdeithasol eraill yn ei syfrdanu am oes.

Gan hawlio diogelwch defnyddwyr, mae llwyfannau fel Twitter a Facebook yn targedu lleisiau ceidwadol yn gyson. Yn lle hynny, mae llawer yn gweld eu gweithredoedd fel gwyliadwriaeth. Mae barn gynyddol yn sefyll, yn hytrach na chanolbwyntio ar faterion cyfreithlon, fel cynnwys yn hyrwyddo hunan-niweidio a gwleidyddiaeth hunaniaeth niweidiol, mae'r ymerodraethau cyfryngau cymdeithasol hyn wedi buddsoddi miliynau i dawelu'r farn nad ydyn nhw'n cytuno â hi.  

hysbyseb

Maent yn dewis dieithrio'r dyn cyffredin am eu credoau gwleidyddol, wrth dalu allan i ychydig o elitaidd dethol. Mae hyn wedi creu byd lle mae cewri’r cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn “gangen sensoriaeth de facto” yr elites mewn grym, fel y dywedodd yr Arlywydd Trump yn ei araith.

Dim ond amser a ddengys a fydd gweithredoedd cyfreithiol yr Arlywydd Trump yn tanio ymgyrch fyd-eang i ddal Big Tech yn atebol am eu gweithredoedd anghyfreithlon, yn yr UD, y DU, Ewrop, a thu hwnt. Fodd bynnag, mae'r sylw cynyddol a roddir i sensoriaeth, gwahardd cysgodi, a rhestru du yn llwyr cymunedau cyfan a chredoau gwleidyddol yn siarad drosto'i hun.  

Mae Prif Swyddog Gweithredol GETTR, Jason Miller, cyn Brif Lefarydd ac Uwch Gynghorydd yr Arlywydd Trump, wedi manteisio ar y rhwystredigaeth hon gyda'i blatfform cyfryngau cymdeithasol newydd. Wedi'i greu i wrthsefyll sensoriaeth 'technoleg fawr', mae GETTR yn blatfform cyfryngau cymdeithasol di-duedd sy'n ceisio amddiffyn lleferydd rhydd a sefyll yn erbyn canslo diwylliant.

hysbyseb

Er gwaethaf ideoleg, nod ap GETTR hefyd yw bod y platfform mwyaf datblygedig yn dechnolegol erbyn diwedd y flwyddyn. Ethos dylunio'r platfform yw sicrhau bod ymarferoldeb a nodweddion yn cadw i fyny â meddyliau a syniadau defnyddwyr, nid y ffordd arall. Mae'r platfform yn caniatáu i ddefnyddwyr rannu mwy ac am gyfnod hirach o'i gymharu â'i gystadleuwyr: mae pawb sy'n ymuno, er enghraifft, yn cael 777 nod, terfynau lanlwytho 3 munud ar gyfer fideos, a nodwedd olygu arloesol.

Mae GETTR hefyd yn mynd i’r afael â rhwystredigaethau cyffredinol sensoriaeth enillwyr cymdeithasol taledig sydd wedi gweld diffyg aelodau crëwr proffil uchaf Patreon: Sam Harris, Dave Rubin, a Jordan Peterson.

Trwy fodelau traddodiadol, galluoedd monetization a bywoliaethau cyfan yn cael eu colli oherwydd y label ofn mawr o fod yn 'anghyfeillgar i hysbysebwyr.' Mae GETTR wedi cyflwyno nodwedd tipio newydd, sy'n golygu na fydd defnyddwyr byth yn cael eu pardduo am eu credoau gwleidyddol. Mae Miller eisiau 'rhoi rheolaeth yn ôl i'r bobl' - bydd defnyddwyr yn gorffwys yn hawdd gan wybod na fydd eu cynnwys yn leinio pocedi Mark Zuckerberg a Jack Dorsey.

Mae GETTR yn siarad â'r rhai sy'n credu mai'r asiantaeth honno yw'r union beth yr ydym wedi'i golli gyda dyfodiad ein hoes bresennol. A chyda eisoes miliwn o ddefnyddwyr wedi cofrestru ers ei lansio ar Orffennaf 1th, mae’n amlwg bod Miller wedi taro nerf cyffredin: y rhai sydd wedi colli ffydd mewn system lle gall swyddogion llywodraeth Gogledd Corea gael cyfrif Facebook neu gyfrif Twitter, ond ni all cyn-arlywydd a etholwyd yn ddemocrataidd.

Trwy siwio Mark Zuckerberg a Jack Dorsey a’u hymerodraethau cyfryngau, mae Trump yn ymladd rhyfel poblogaidd yn erbyn y drefn sensoriaeth hon. Gyda chefnogaeth Sefydliad Polisi America yn Gyntaf, menter ddi-elw sy'n canolbwyntio ar gefnogi rhyddid barn, bydd yr Arlywydd Trump yn cael ei ystyried yn amddiffyn meddylwyr rhydd eraill mewn gwleidyddiaeth, ond yr holl rwydweithwyr byd-eang sydd wedi cael eu distewi mewn da.  

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

hysbyseb

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd