Cysylltu â ni

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Affrica

Mae newid yn yr hinsawdd yn codi'r addewid yn argyfwng Libya

cyhoeddwyd

on

Mae Libya wedi bod mewn argyfwng ers deng mlynedd, a gyda phob blwyddyn yn mynd heibio, mae'r polion ar gyfer y Gorllewin yn tyfu'n uwch. Heblaw am y drasiedi ddyngarol sydd wedi ysbeilio’r wlad a’i phobl, mae’r polion yn y frwydr am ddyfodol Libya yn uwch nag a dybir fel arfer. Mae Pundits yn aml yn codi'r bygythiad y byddai defnyddio taflegrau Rwsiaidd i Libya yn ei beri, i NATO a'r Undeb Ewropeaidd. Mae agosrwydd Libya i lannau’r Eidal a Gwlad Groeg a’i safle dominyddol yng nghanol Môr y Canoldir yn ei gwneud yn wobr strategol werthfawr am y pŵer a all arfer dylanwad drosti. Ac eto, mae safle Libya yng nghalon Môr y Canoldir yn peri pryder arall, a fydd yn tyfu yn ystod y blynyddoedd i ddod, yn ysgrifennu Jay Mens.

Bydd pwy bynnag sy'n rheoli Libya yn arfer rheolaeth sylweddol dros lif ffoaduriaid ac ymfudwyr o'r Dwyrain Canol ac Affrica Is-Sahara. Mae swyddogion Ewropeaidd eisoes wedi mynegi pryder am hyn, a thrwy gyd-weithrediadau llyngesol mae'r Undeb wedi symud i geisio atal llanw mudo anghyfreithlon i'r Undeb. Ymhlith y rhai sy’n gwneud eu ffordd trwy Libya mae ffoaduriaid sy’n ffoi rhag trais yn Afghanistan a Syria, ffoaduriaid sy’n ffoi rhag rhyfel yn Syria, rhai o dros 270,000 o bobl sydd wedi’u dadleoli’n fewnol yn Libya, a niferoedd cynyddol o ymfudwyr o Affrica Is-Sahara, yn symud tua’r gogledd i chwilio am fywydau gwell. Mae profiad ffoaduriaid yn ffoi rhag gwrthdaro yn drasiedi ddynol, ac mae ymfudwyr sy'n chwilio am fywydau gwell yn un o ffeithiau hanes dynol. Ac eto y tu hwnt i'r straeon dynol hyn, mae ffenomen ehangach mudo torfol yn cael ei thrawsnewid yn arf gan y rhai sy'n gobeithio niweidio Ewrop neu ei dal yn wystl.

Mae gan y defnydd o fudo torfol fel offeryn geopolitical hanes hir. Mae ymchwil diweddar gan y gwyddonydd gwleidyddol Kelly Greenhill yn awgrymu y bu 56 achos o'r fath yn ystod y saith deg mlynedd diwethaf yn unig. Ym 1972, diarddelodd Idi Amin holl boblogaeth Asiaidd Uganda, gan gynnwys 80,000 o ddeiliaid pasbort Prydain, fel cosb am i Brydain dynnu cymorth a chymorth yn ôl. Ym 1994, bygythiodd Cuba Fidel Castro yr Unol Daleithiau â thonnau o ymfudwyr yn sgil aflonyddwch sifil enfawr. Yn 2011, neb llai na diweddar unben Libya, Muammar Gadhaffi dan fygythiad yr Undeb Ewropeaidd, gan rybuddio pe bai’n parhau i gefnogi protestwyr, “bydd Ewrop yn wynebu llifogydd dynol o Ogledd Affrica”. Yn 2016, llywodraeth Twrci dan fygythiad i ganiatáu i'r bron i bedair miliwn o ffoaduriaid o Syria sy'n byw yn Nhwrci i'r Undeb Ewropeaidd pe na bai'r UE yn ei dalu. Pan ffrwydrodd yr anghydfod, caniataodd Twrci, ac mewn rhai achosion gorfodi ymfudwyr i Ddwyrain Ewrop, gan waethygu'r tensiynau sydd eisoes yn uchel yn yr Undeb ar gwestiwn dyrys mewnfudo. Libya yw'r man cychwyn nesaf ar gyfer y dadleuon hyn.

hysbyseb

Mae agosrwydd Libya i Ewrop yn ei gwneud yn fan cychwyn allweddol i ymfudwyr. Amcangyfrifir bod ei glannau 16 awr mewn cwch o ynysoedd Lampedusa a Creta, a thua diwrnod o dir mawr Gwlad Groeg. Ar gyfer y rhanbarth hwn, mae Libya wedi dod yn nod mawr ar gyfer ymfudo o bob rhan o'r Dwyrain Canol, Gogledd Affrica, ac Affrica Is-Sahara. O Orllewin Affrica, mae un llwybr yn mynd drwodd yn Agadez yn Niger, gan fynd tua'r gogledd i werddon Sabha yn Fezzan Libya. Mae un arall yn mynd yn ei flaen yn Gao ym Mali, i Algeria heibio Tamranasset i Libya. O Ddwyrain Affrica, Khartoum yn Sudan yw'r man cyfarfod canolog, gan fynd i mewn i Libya o'i de-ddwyrain. Ym mis Mawrth 2020, Libya cynnal amcangyfrifir bod 635,000 o ymfudwyr o bob rhan o'r Dwyrain Canol ac Affrica, yn ogystal â bron i 50,000 o ffoaduriaid ei hun.

Heddiw, mae Libya wedi'i rhannu'n ddwy ran yn fras. Nid gwactod pŵer yw problem Libya, ond rheolaeth y wlad trwy bwerau sy'n israddol i fuddiannau tramor sy'n ceisio trosoledd dros Ewrop. Ers mis Mawrth, mae Libya wedi cael ei rheoli gan Lywodraeth denau Undod Cenedlaethol, sydd ar bapur, wedi aduno ei Dwyrain a Gorllewin gwahanol. Ac eto mae'n ei chael hi'n anodd gweithredu fel llywodraeth ac yn sicr nid oes ganddo unrhyw fonopoli o rym dros y rhan fwyaf o'r wlad. I'r Dwyrain, Byddin Genedlaethol Libya yw'r prif rym o hyd ac ar draws y wlad, mae milisia llwythol ac ethnig yn parhau i weithredu heb orfodaeth. Ar ben hynny, mae Libya yn dal i fod yn gartref i fintai sylweddol o filwyr tramor a milwyr cyflog. Ymhlith llawer o rai eraill, mae'r ddau actor tramor mwyaf pwerus yn Nwyrain a Gorllewin Libya - Rwsia a Thwrci yn y drefn honno - yn parhau i ddominyddu ar lawr gwlad. Nid yw'r naill blaid na'r llall yn ymddangos yn barod i gefn, gan olygu y bydd y wlad yn aros mewn cyfyngder; neu, y bydd yn parhau â'i siffrwd ymddangosiadol amhrisiadwy tuag at raniad. Nid yw'r naill ganlyniad na'r llall yn ddymunol.

Mae'r ddau Rwsia a Twrci wedi bygwth yr UE â thonnau o ymfudo. Os yw Libya yn parhau i fod yn gyfyng, gallant barhau i ddefnyddio Libya, nod allweddol ar gyfer ymfudo o'r Dwyrain Canol ac Affrica, fel sbigot, gan gadw eu bysedd ar bwynt pwysau mwyaf sensitif yr undeb. Dim ond wrth i boblogaethau'r Dwyrain Canol ac Affrica dyfu ar gyfraddau y bydd y pryder hwn yn tyfu llawer mwy na gweddill y byd. Mae newid yn yr hinsawdd yn creu mwy cymhellion ar gyfer mudo torfol. Mae sychder, tanau gwyllt, newyn, prinder dŵr, a llai o dir âr yn dod yn broblemau endemig yn y ddau Affrica a y Dwyrain Canol. Wedi'i baru ag ansefydlogrwydd gwleidyddol a llywodraethu gwan, mae mudo i'r gogledd ar fin dod nid yn unig yn ddigwyddiad blynyddol, ond yn bwysau cyson a chynyddol i undod a dyfodol yr Undeb Ewropeaidd. Os oes gan Rwsia a Thwrci reolaeth effeithiol neu a rennir yn Libya, nid oes amheuaeth y byddant yn defnyddio'r ffaith hon - ac yn defnyddio Libya-- i fygwth a thanseilio'r Undeb Ewropeaidd. Nid oes rhaid i hyn fod yn wir.

hysbyseb

Mae argyfwng gwleidyddol Libya yn deillio o absenoldeb contract cymdeithasol a all uno'r wlad, dosbarthu adnoddau yn gyfartal, a darparu model llywodraethu sy'n mynd y tu hwnt i anghenion y dalaith ac sy'n darparu ar gyfer etholaeth genedlaethol. Mae undod Libya, a datrys argyfwng Libya, yn fuddiant Ewropeaidd i raddau helaeth. Hyd yn hyn, gohiriwyd yr ymdrechion i ddarparu cyfansoddiad i Libya a all ddarparu contract cymdeithasol iddi. Mae hyn yn gohirio ailadeiladu gwladwriaeth unedig Libya, sy'n gallu deddfu ei pholisi ei hun a phartneru gyda'r UE ar faterion allweddol fel ymfudo. Rhaid i'r UE gefnogi ymdrechion ar frys i ddrafftio cyfansoddiad Libya sy'n cefnogi'r canlyniad hwn. Nid oes angen ymyrraeth filwrol na gwleidyddol ar gyfer hyn ond chwarae i ddawn naturiol Ewrop am bopeth cyfreithiol.

Efallai y bydd syniadau sydd eisoes yn gyforiog o gyfansoddiad Libya yn y dyfodol yn edrych eisoes. Dylai Brwsel fod yn fforwm ar gyfer eu trafod, a dylai ei ddoniau cyfreithiol neilltuo amser a sylw i weithio allan ateb cyfansoddiadol a all ddatrys problemau Libya. Trwy sicrhau y gall Libya aros yn unedig ac yn annibynnol ar faich pwysau tramor, byddai Ewrop yn gweithredu er budd tymor hir ei hundod a'i hannibyniaeth. Fel yr unig actor y mae annibyniaeth ac undod Libya ynghlwm yn wirioneddol ag ef ei hun, mae ganddo gyfrifoldeb a chymhelliant enfawr i weithredu.

Jay Mens yw cyfarwyddwr gweithredol Fforwm y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, melin drafod ym Mhrifysgol Caergrawnt, a dadansoddwr ymchwil ar gyfer Greenmantle, cwmni cynghori macro-economaidd.

Parhau Darllen

Affrica

Cyhuddwyd Ffrainc o 'ddal i reoli' rhai o'i chyn-drefedigaethau yn Affrica

cyhoeddwyd

on

Mae Ffrainc wedi cael ei chyhuddo o “arfer rheolaeth yn draddodiadol” dros wledydd francophone Affrica ers iddyn nhw sicrhau rhyddid yn ffurfiol.

Gyrrwyd cyfarfyddiad trefedigaethol Ffrainc yng Ngorllewin Affrica gan fuddiannau masnachol ac, i raddau llai efallai, cenhadaeth wâr.

Erbyn diwedd yr Ail Ryfel Byd roedd pobl wladychol Gorllewin Affrica yn gwneud eu hanfodlonrwydd â'r system drefedigaethol i'w clywed.

hysbyseb

O 2021 ymlaen, mae Ffrainc yn dal i gadw'r presenoldeb milwrol mwyaf yn Affrica o unrhyw bŵer trefedigaethol blaenorol.

Mae Ffrainc yn cadw dieithrwch tynn yn Francophone Africa, i wasanaethu ei fuddiannau a chynnal rhan olaf o fri imperialaidd.

Cyhuddir Ffrainc o orfodi gwledydd Affrica i roi blaenoriaeth i fuddiannau a chwmnïau Ffrainc ym maes caffael cyhoeddus a bidio cyhoeddus.

hysbyseb

Dadleuir mai un enghraifft o'r fath o le y dywedir bod Ffrainc yn dal i arfer rheolaeth afiach yn Affrica yw Mali a ddaeth o dan reol trefedigaethol Ffrainc ym 1892 ond a ddaeth yn gwbl annibynnol ym 1960.

Mae gan Ffrainc a Mali gysylltiad cryf o hyd. Mae'r ddau yn aelodau o Organisation internationale de la Francophonie ac mae dros 120,000 o Maliaid yn Ffrainc.

Ond, mae wedi dadlau bod digwyddiadau cyfredol ym Mali unwaith eto wedi tynnu sylw at y berthynas gythryblus rhwng y ddwy wlad yn aml.

Ar ôl ei holl gynnwrf diweddar, dim ond nawr mae Mali, sydd ar hyn o bryd yn cael ei arwain gan arweinydd dros dro newydd, yn dechrau mynd yn ôl ar ei draed eto, er yn araf iawn.

Fodd bynnag, ymddengys nad yw Cymuned Economaidd Gwladwriaethau Gorllewin Affrica (ECOWAS), y Cenhedloedd Unedig ac Undeb Affrica - ac yn enwedig Ffrainc - ar frys i gydnabod Assimi Goita, y cyn Is-lywydd dros dro ac arweinydd trosiannol cyfredol Mali, fel a ymgeisydd cyfreithlon ar gyfer etholiadau arlywyddol sydd ar ddod er gwaethaf penderfyniad i'r gwrthwyneb yn ôl pob golwg gan Lys Cyfansoddiadol Mali.

Mae'r cyfryngau yn Ffrainc yn aml wedi galw Cyrnol Goita fel "pennaeth y junta", a disgrifiodd "pennaeth y junta milwrol" ac Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron coup mis Mai, a arweiniodd Goita, fel "coup o fewn coup".

Fe wnaeth y tensiynau rhwng y ddwy wlad ddwysau pan alwodd Mali lysgennad Ffrainc i’r wlad yn ddiweddar i gofrestru ei “dicter” yn feirniadaeth ddiweddar yr Arlywydd Macron o lywodraeth y wlad.

Daeth hyn ar ôl i’r Arlywydd Macron awgrymu nad oedd llywodraeth Mali “hyd yn oed yn un mewn gwirionedd” - oherwydd y coup dan arweiniad Goita ym Mali ym mis Mai. Parhaodd y rhyfel geiriau pan alwodd yr Arlywydd Macron ar fyddin reoli Mali i adfer awdurdod y wladwriaeth mewn rhannau helaeth o'r wlad a ddywedodd ei fod wedi'i adael yn wyneb y gwrthryfel arfog.

Gosododd y Cyrnol Goita lywodraeth dros dro dan arweiniad sifil ar ôl y coup cyntaf ym mis Awst y llynedd. Ond yna fe ddiorseddodd arweinwyr y llywodraeth honno ym mis Mai mewn ail coup.

Daw hyn hefyd yn erbyn cefndir o drais yn y Sahel, band o dir cras sy'n ffinio ag ymyl deheuol Anialwch y Sahara, sydd wedi dwysáu yn ystod y blynyddoedd diwethaf er gwaethaf presenoldeb miloedd o filwyr y Cenhedloedd Unedig, rhanbarthol a Gorllewinol.

Mae'r newidiadau gwleidyddol cyfredol ym Mali wedi denu llawer o sylw rhyngwladol. Ond, yn ôl Fernando Cabrita mae angen mynd i'r afael â chwestiynau o fath gwahanol hefyd.

Mae Fernando Cabrita yn gyfreithiwr o Bortiwgal, yn arbenigwr mewn cyfraith ryngwladol, yn gyd-sylfaenydd cwmni cyfreithiol SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Mae Fernando Cabrita wedi bod yn ysgrifennu ar gyfer sawl papur newydd rhanbarthol, cenedlaethol a thramor ac mae ganddo brofiad eang mewn cyfraith sifil ryngwladol.

Mae'n dadlau bod y rhain yn cynnwys gofyn beth yw dyfodol y wlad o ran heddwch a diogelwch, pa benderfyniadau gwleidyddol a fydd yn cryfhau safle Mali yn gyffredinol a safle ei harweinydd dros dro presennol yn benodol.

Mewn cyfweliad â'r wefan hon, rhoddodd Cabrita ei asesiad ar ddigwyddiadau diweddar yng ngwlad Gorllewin Affrica, yn enwedig o'r safbwynt barnwrol.

Mae'n cofio, ym mis Mai 2021, bod arlywydd trosiannol Malian, Bah Ndaw, a'i brif weinidog, Moctar Ouane, wedi'u harestio gan aelodau o'r lluoedd arfog, gan fod Goita, is-lywydd ar y pryd, yn eu hamau o sabotio'r broses drosiannol (honnir dan ddylanwad Ffrainc).

Ymddiswyddodd Bah Ndaw a Moctar Ouane, a symudodd y pŵer i Goita, arweinydd ifanc o Malian, sy'n rhannu'r hyn sy'n cael ei ystyried yn deimlad gwrth-Ffrengig cryf sydd wedi bod yn codi ym Mali ers cryn amser.

Dywed Cabrita fod newid o’r fath yn nhirwedd wleidyddol Mali yn cael ei ystyried yn “anghytuno” i Ffrainc, “partner” hirsefydlog Mali a’i gyn-feistr trefedigaethol.

Mae’n honni, “Mae Ffrainc wedi bod yn arfer rheolaeth dros wledydd francophone Affrica ers iddynt gael rhyddid yn ffurfiol”.

Mae’n dyfynnu Ymgyrch Barkhane Ffrainc fel modd i Baris gynnal “grym milwrol sylweddol” yn y rhanbarth.

Ym mis Mehefin, dechreuodd Paris aildrefnu ei heddluoedd a leolwyd yn y Sahel o dan Ymgyrch Barkhane, gan gynnwys trwy dynnu allan o'i seiliau mwyaf gogleddol ym Mali yn Kidal, Timbuctu a Tessalit. Bydd y niferoedd cyfan yn y rhanbarth yn cael eu torri o 5,000 heddiw i rhwng 2,500 a 3,000 erbyn 2023.

Dywed Cabrita, nawr bod Barkhane yn cael ei droi’n genhadaeth lai, mae Paris yn “ysu am solidoli ei dylanwad trwy ddulliau gwleidyddol.”

Gan ddefnyddio’r cyfryngau, meddai, mae rhai o wledydd y Gorllewin, dan arweiniad Ffrainc, wedi ceisio dyfrhau pŵer gwleidyddol y Cyrnol Goïta trwy ei bortreadu yn arweinydd “anghyfreithlon”, neu ddiamod.

Fodd bynnag, yn ôl Cabrita, mae ymosodiadau o'r fath yn ddi-sail.

Dywed fod y Siarter Drosiannol, a lofnodwyd ym mis Medi 2020, sydd, meddai Cabrita, yn aml yn cael ei defnyddio i danseilio cymwysterau Goita, “ni ellir ei chydnabod fel dogfen gydag unrhyw rym cyfreithiol gan iddi gael ei mabwysiadu gyda nifer o afreoleidd-dra difrifol.”

Meddai, “Mae’r siarter yn mynd yn groes i gyfansoddiad Mali ac ni chafodd ei gadarnhau trwy offerynnau priodol. Yn hynny o beth, y penderfyniadau a wneir gan y llys cyfansoddiadol a ddylai gael blaenoriaeth yn anad dim arall. ”

Ar Fai 28, 2021, datganodd Llys Cyfansoddiadol Mali y Cyrnol Goïta fel pennaeth Gwladol ac Arlywydd y cyfnod trosiannol, gan ei wneud yn arweinydd y wlad de jure.

Ffactor arall sy'n cefnogi cyfreithlondeb Goita, meddai Cabrita, yw'r ffaith bod y gymuned genedlaethol a chwaraewyr rhyngwladol yn ei gydnabod (Goita) fel cynrychiolydd Mali.

Yn ôl yr arolygon barn diweddar, mae sgôr Goita ymhlith cyhoedd Mali yn codi ar i fyny, gyda phobl yn cymeradwyo ei benderfyniad i ddod â’r trais presennol yn y wlad i ben a chynnal etholiadau democrataidd yn unol â’r amserlen y cytunwyd arni.

Noda Cabrita, “Mae poblogrwydd Goita ymhlith y bobl yn ei wneud yr ymgeisydd mwyaf priodol ar gyfer swydd arlywydd y wlad.”

Ond a fydd Goita yn gymwys i gymryd rhan yn yr etholiadau arlywyddol sydd ar ddod, a drefnwyd ar gyfer mis Chwefror? Mae Cabrita yn mynnu y dylid caniatáu iddo sefyll.

“Er bod Erthygl 9 y Siarter yn gwahardd Llywydd y cyfnod Trosiannol a’r Dirprwy rhag cymryd rhan mewn etholiadau Arlywyddol a seneddol i’w cynnal yn ystod diwedd y cyfnod trosiannol, mae annilysrwydd y ddogfen hon a’i gwrthddywediadau mewnol yn gadael yr holl bwysig penderfyniadau i'r llys Cyfansoddiadol. 

“Oherwydd y ffaith bod y Siarter Drosiannol yn ddogfen anghyfansoddiadol, ni all ei darpariaethau gyfyngu ar hawliau sifil unrhyw un, gan gynnwys Goita.”

Mae Cyfansoddiad Mali, sy'n dyddio i 199 ac yn parhau i gael ei gymhwyso yn y wlad, yn diffinio gweithdrefnau, amodau ac enwebiad ymgeiswyr ar gyfer etholiadau arlywyddol.

Ychwanegodd Cabrita, “Mae Erthygl 31 o’r cyfansoddiad yn nodi bod yn rhaid i bob ymgeisydd am swydd Llywydd y Weriniaeth fod yn ddinesydd Malian yn ôl ei darddiad a hefyd gael ei holl hawliau sifil a gwleidyddol. Felly, ar sail hyn (hynny yw, y cyfansoddiad), mae gan Goïta yr hawl i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer yr etholiadau arlywyddol ym Mali.

“Os caniateir iddo sefyll dros yr Arlywydd bydd yn nodi dechrau pennod newydd ar gyfer holl wledydd francophone Affrica, nid Mali yn unig.”

Parhau Darllen

Libya

Myfyrdodau ar fethiannau sgyrsiau Libya yng Ngenefa a thu hwnt

cyhoeddwyd

on

Rhaid i Libyans eu hunain weithio i adfer undod hir-goll ein cenedl. Bydd atebion allanol ond yn gwaethygu cyflwr ansicr ein gwlad eisoes. Mae'n bryd dod â'r gyfres o fethiannau i ben sydd wedi plagio cwymp trafodaethau a dychwelyd mamwlad Libya i gyflwr cyfreithlondeb, yn ysgrifennu Shukri Al-Sinki.

Mae'r galw i ddychwelyd Libya i gyfreithlondeb cyfansoddiadol fel y'i mwynhawyd ddiwethaf yn y wlad ym 1969 yn hawl wirioneddol i'r genedl. Mae'n anodd adfer system wedi'i dwyn o hawliau gwarantedig ac nid brwydr unigolyn i adennill ei orsedd. Mae dychwelyd i gyfreithlondeb cyfansoddiadol yn golygu dychwelyd i'r sefyllfa yr oedd Libyans yn ei mwynhau cyn coup d'etat 1969. Nid yw'r syniad ei hun yn newydd. Cyflwynwyd awydd Libyans i ddychwelyd i'w gyfansoddiad gwreiddiol a chydag ef, adfer y frenhiniaeth, mewn cynhadledd ym 1992 yn Llundain, a fynychwyd gan gynrychiolwyr y wasg ryngwladol yn ogystal â sawl personoliaeth wleidyddol uchel ei phroffil.

Yn unol â dymuniad y bobl, nid yw'r Tywysog Muhammad, tywysog y goron sy'n byw yn Llundain, wedi rhoi cyhoeddusrwydd iddo'i hun, ac ni fydd yn ymddangos fel asian i'r orsedd nes bod carfannau gwrthgyferbyniol cymdeithas Libya yn cytuno i gyfaddawd. Dim ond y bobl all gyhoeddi ei fod yn rheolwr cyfreithlon. Dyma etifeddiaeth teulu Senussi, y mae'r Tywysog Muhammad wedi addo ei anrhydeddu. Mae ffynhonnell cryfder y teulu yn union yn y ffaith ei fod yr un mor bell oddi wrth bob plaid yn Libya, mewn sefyllfa niwtral. Dyma'r math o arweinyddiaeth y gall Libyans geisio lloches ynddo pe bai gwrthdaro'n dwysáu.

hysbyseb

“Rwy’n gwybod, fy mab, nad yw ein teulu Senussi yn perthyn i un llwyth, grŵp neu blaid, ond i bob Libyans. Roedd ein teulu yn babell fawr, a bydd yn parhau i fod, y gall pob dyn a menyw yn Libya geisio lloches oddi tani. Os yw Duw a'ch pobl yn eich dewis chi, yna rydw i eisiau i chi wasanaethu fel brenin i'r holl bobl. Bydd yn rhaid i chi reoli gyda chyfiawnder a thegwch, a bod o gymorth i bawb. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod yn gleddyf y wlad pan fydd mewn angen, ac amddiffyn ein mamwlad a thiroedd Islam. Parchwch yr holl gyfamodau lleol a rhyngwladol. ”

Mae'r amser wedi dod i Libya wella ar ôl cyfnod hir o galedi. Yr ateb go iawn i'n holl raniadau, rhyfeloedd a gwrthdaro presennol yw prosiect ledled y wlad sy'n deillio ei gyfreithlondeb o'r etifeddiaeth a adawodd ein tadau sefydlu ar ôl. Yn annibynnol ar bwysau allanol a chynlluniau a osodir yn fewnol gan yr ychydig, mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i adfer cyfreithlondeb ei hun.

Mae'n rhaid i ni ddod i delerau â'r ffaith na fydd pleidiau rhyfelgar yn ildio i geisiadau ei gilydd allan o'u gwirfodd eu hunain, ac yn debygol o barhau i frwydro. Mae hyn yn bygwth bodolaeth ein mamwlad yn ei chyfanrwydd. Efallai y gallai arweinydd haws derbyniol ac amhleidiol, sy'n rhydd o gysylltiadau llwythol a rhanbarthol, gynnig y rhwymedi. Person o werth da a gwerthoedd moesol sy'n disgyn o deulu a ddewiswyd gan Dduw ei Hun. Teulu o etifeddiaeth grefyddol a diwygiadol y cyflawnodd ei dad-cu, y Brenin Idris, un o'r cyflawniadau mwyaf yn hanes Libya: annibyniaeth ein gwlad. Mae treftadaeth Al-Senussi yn un o genedlaetholdeb ac yn ymladd dros y bobl.

hysbyseb

Rhaid inni oresgyn y rhai sy'n ymyrryd â dyfodol Libya yn y gobaith o roi eu dwylo ar ein hadnoddau cenedlaethol, sicrhau budd personol, neu obeithio ffafrio agendâu tramor a gorfodi dulliau llywodraethu awdurdodaidd. Mae'n rhaid i ni wrthod ymestyn y cyfnod trosiannol ymhellach rhag inni fentro gwahodd mwy o gyfleoedd i anghydfodau a dod â pherygl direswm yn ôl i Libya. Rydym wedi cael digon o wastraffu adnoddau'r wlad yn ogystal ag amser y bobl. Rydym wedi cael digon o ysgwyddo risgiau ychwanegol. Rydym wedi cael digon o gerdded i lawr llwybr anhysbys. Mae gennym dreftadaeth gyfansoddiadol o fewn ein gafael, y gallem ei galw ar unrhyw adeg. Gadewch inni alw arno, gadewch inni wahodd ein harweinydd cyfreithlon yn ôl, a gadewch inni addo teyrngarwch i Libya unedig.

Mae Shukri El-Sunki yn awdur ac ymchwilydd sydd wedi'i gyhoeddi'n eang yn Libya. Mae'n awdur pedwar llyfr, a'i ddiweddaraf yw Cydwybod Mamwlad (Maktaba al-Koun, 2021,) sy'n croniclo straeon arwyr Libya a wynebodd ac a wrthwynebodd ormes cyfundrefn Gadhaffi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd