#EUTrustFundForAfrica - Mabwysiadwyd pum rhaglen newydd ar gyfer rhanbarth Sahel a Llyn Chad

| Tachwedd 23, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pum rhaglen newydd sy'n werth mwy na € 141 miliwn o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica: "Mae ein rhaglenni UE newydd, sy'n werth € 141 miliwn, yn canolbwyntio'n arbennig ar gyfleoedd pwysig i bobl ifanc. Byddant hefyd yn cefnogi ein partneriaid G5 Sahel i gryfhau datblygiad a sefydlogrwydd mewn ardaloedd ffiniol, yn ogystal â'n helpu ni i achub mwy o fywydau a chladdwyr yn erbyn pobl sy'n manteisio ar anobaith pobl fregus. Rydym hefyd yn parhau â'n gweithredoedd i gefnogi gwledydd sy'n bartneriaid i reoli mudo yn well a datblygu cofrestriadau sifil. Nid yw'r anghenion hynny yn gostwng, ac mae'r adnoddau o Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE yn diddymu'n gyflym. "

Ar y lefel ranbarthol, bydd dwy raglen o gyfanswm € 75m yn ceisio sicrhau sefydlogrwydd a chyfranogiad ieuenctid yn y gwledydd G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania a Niger). Bydd rhaglen Argyfwng € 70m newydd yn cynyddu mynediad pobl at wasanaethau cymdeithasol mewn ardaloedd ffiniol. Cynlluniwyd y rhaglen o dan y Cynghrair Sahel ac yn ymateb yn uniongyrchol i'r anghenion a fynegwyd gan wledydd G5 Sahel o dan y Rhaglen Buddsoddi Blaenoriaeth. Bydd € 5m arall yn sicrhau bod yr ail gam o 'The Voices of young people in the Sahel ', a lansiwyd yn 2017 ac mae'n cyfrannu at integreiddio sefydliadau ieuenctid yn y prosesau o ddylunio a gweithredu polisïau datblygu a chymdeithasol.

Bydd rhaglen newydd 7.6m € yn Niger yn hybu ymhellach amddiffyniad mudol ar lwybrau mudol a chymunedau sy'n cynnal cefnogaeth. Hefyd yn Niger, y parhaus Rhaglen gefnogi cyllideb AJUSEN yn y sectorau cyfiawnder, diogelwch a rheoli ffiniau bydd € 10m ychwanegol i barhau â'r gwaith hwn.

Yn Senegal, bydd menter € 9m yn helpu i fynd i'r afael â rhwydweithiau troseddol sy'n gysylltiedig ag ymfudo afreolaidd, smyglo mudol a masnachu mewn pobl, a gwella cydweithrediad rhanbarthol yn yr ardal hon.

Yn Côte d'Ivoire, bydd rhaglen newydd gwerth € 30m yn cefnogi ymdrechion parhaus y wlad i greu system gofrestru sifil gydlynus a chadarn a fydd yn helpu i wella'r gwaith o reoli polisïau cyhoeddus, yn galluogi pobl i arfer eu hawliau sylfaenol a gwella eu mynediad i'r cyhoedd gwasanaethau, gan gynnwys hwyluso dychwelyd gwirfoddol a ailintegreiddio ymfudol yn gynaliadwy.

Yn olaf ond nid yn lleiaf, y Cyfleuster Cydweithredu Technegol sy'n cwmpasu holl ranbarthau'r Gronfa Ymddiriedolaeth a'r Cyfleuster Ymchwil a Thystiolaeth sy'n cwmpasu rhanbarthau Sahel a Llyn Chad a rhanbarthau Gogledd Affrica wedi cael eu hatgyfnerthu gyda swm ychwanegol o € 12 miliwn. Yn unol â'r dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth o dan Gronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica i sicrhau ymyriadau strategol ac effeithlon, bydd y cyllid ychwanegol hwn yn hwyluso rhagor o astudiaethau ac ymchwil, yn ogystal â chymorth technegol pan fo angen.

Mae'r pum rhaglen a fabwysiadwyd heddiw yn dod â chyfanswm nifer y rhaglenni a fabwysiadwyd ers mis Rhagfyr 2015 ar gyfer rhanbarth Sahel a Llyn Chad i 91, gyda chyfanswm gwerth € 1.7 biliwn.

Cefndir

y Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica ei sefydlu yn 2015 i fynd i'r afael ag achosion sylfaenol ansefydlogrwydd, mudo afreolaidd a dadleoli gorfodi. Yr adnoddau a ddyrennir ar hyn o bryd i'r Gronfa Ymddiriedolaeth hon yw € 4.1bn o sefydliadau'r UE, aelod-wladwriaethau Ewropeaidd a rhoddwyr eraill.

Mae cymorth heddiw yn ychwanegu at y rhaglenni 165 sydd eisoes wedi'u cymeradwyo ar draws y tair rhanbarth (Gogledd o Affrica, rhanbarth Sahel a Llyn Chad a Horn Affrica), sy'n werth cyfanswm o € 3.157 biliwn. Rhennir y cronfeydd hyn fel a ganlyn: Sahel / Lake Chad € 1.549bn (rhaglenni 86); Horn of Africa € 1141.3 miliwn (rhaglenni 58); Gogledd o Affrica € 467.1m (rhaglenni 17). Mae'r swm hwn yn cynnwys rhaglenni traws-ranbarth 4 (€ 145.1m).

Mwy o wybodaeth

UE - IOM ar y Cyd ar gyfer Diogelu Mudol a Ailintegreiddio

Cronfa Ymddiriedolaeth Brys yr UE ar gyfer Affrica

Setiau blaenorol o gamau gweithredu wedi'u cymeradwyo

  • Chweched pecyn o gamau gweithredu yn y Sahel a Llyn Chad o dan Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE am gyfanswm o € 173 miliwn a gymeradwywyd ym mis Mai 2018
  • Cyd-bwyllgor Gweithredol ar gyfer y ffenestri Sahel a Llyn Chad, Gogledd o Affrica a Horn of Africa yn cymeradwyo pecyn am gyfanswm o € 150 miliwn ym mis Chwefror 2018
  • Pumed pecyn o gamau gweithredu yn y Sahel a Llyn Chad o dan Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE am gyfanswm o € 274.2 miliwn a gymeradwywyd ym mis Rhagfyr 2017
  • Pedwerydd pecyn o gamau gweithredu yn y Sahel a Llyn Chad o dan Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE am becyn cyfanswm o € 381 miliwn a gymeradwywyd ym mis Rhagfyr 2016
  • Trydydd pecyn o gamau gweithredu yn y Sahel a Llyn Chad o dan Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE am becyn cyfanswm o € 146 miliwn a gymeradwywyd ym mis Mehefin 2016
  • Ail becyn o gamau gweithredu yn y Sahel a Llyn Chad o dan Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE am becyn cyfanswm o € 280 miliwn a gymeradwywyd ym mis Ebrill 2016
  • Pecyn gweithredu cyntaf yn y Sahel a Llyn Chad o dan Gronfa Ymddiriedolaeth yr UE am gyfanswm o € 100 miliwn a gymeradwywyd ym mis Ionawr 2016

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Cyfleuster Heddwch african, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Kenya, byd

Sylwadau ar gau.