#ASIC - Beth am ymgyfreitha?

| Ebrill 5, 2019

Oherwydd y gallai ddatgelu eich diffygion yn dda iawn. Dylai rheoleiddwyr gwarantau ledled y byd fod yn rhoi sylw manwl i sefyllfa a allai beri gofid mawr yn Awstralia, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae diwygiadau ysgubol diweddar Comisiwn Brenhinol Hayne wedi canfod llawer o ddiffygion yn system ariannol Awstralia ac wedi argymell bod y Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC) yn cymryd rôl llawer mwy rhagweithiol wrth erlyn cam-drin ariannol. Mae nifer o alwadau wedi bod am i uwch swyddogion banc dderbyn telerau carchar ac i'r rheoleiddwyr ddilyn erlyniad ymosodol drwy'r llysoedd. Mae mantra newydd ASIC wedi dod yn 'Pam ddim Ymgyfreitha?'.

Yr anhawster yw nad yw rheolyddion gwarantau yn aml wedi gorfod dilyn egwyddorion sylfaenol llawn y broses briodol yn aml, gan ddibynnu yn lle hynny ar yr amddiffyniadau a roddir gan Braint Gymwysedig, ac, mewn sawl achos, mewn gwirionedd yn chwarae rôl erlynydd, barnwr, rheithgor a dienyddiwr yn eu tribiwnlysoedd neu lysoedd gweinyddol preifat eu hunain. Gallant fod â phŵer enfawr dros y sefydliadau ariannol y maent yn eu rheoleiddio ac mae llawer o straeon am gwmnïau yn eu hanfod yn teimlo eu bod wedi'u “camarwain” i setliadau cyfaddawdu er mwyn osgoi cam-drin rheoleiddiol pellach neu dan fygythiad. Nid yw hyn wedi'i gyfyngu i un neu ddwy wlad yn unig. Anaml y mae'r straeon hyn yn cael llawer o wasg gan fod y dioddefwyr yn cael eu diystyru i chwarae ynghyd â'r siawns er mwyn cynnal eu masnachfraint busnes. O ganlyniad, gall safonau erlyn fynd yn ôl yn hawdd mewn cyd-destunau o'r fath ac yn ddieithriad gall pydredd osod i mewn.

Tra bod Cadeirydd ASIC, James Shipton, yn brysur yn gwneud y rowndiau yn rhoi ei Ryddhad Tegwch yn ei flaen fel rhan o ymgyrch i gyfiawnhau rôl newydd ASIC ac addo cyllid ychwanegol o $ 400, mae drama hollol wahanol yn chwarae allan yn Llys y Llys 11D o Lys Goruchaf y Newydd De Cymru.

Mae'r Plaintiff yn gwmni masnachu ecwitïau rhyngwladol a oedd yn darparu hylifedd sylweddol ar gyfer cannoedd o warantau a restrir gan ASX tan un diwrnod ym mis Tachwedd 2014 pan honnir bod swyddogion gorfodi ASIC wedi dechrau ymgyrch ddirgel i ddifwyno'r cwmni a'i berchennog rhag cael mynediad marchnadoedd Awstralia trwy unrhyw froceriaid lleol. Yn waeth fyth, mae'r llys bellach yn clywed, gwnaed hyn i gyd heb unrhyw ymchwiliad, hysbysiad na phroses ddyledus sylweddol ac fe'i seiliwyd yn bennaf ar dystiolaeth “anecdotaidd”, sy'n dibynnu'n drwm ar erthygl deg oed o bapur newydd o Ganada. ynghylch y model blaenorol o berchennog a rhagflaenydd busnes.

Bod y cwmni dan sylw wedi cael ei brynu yn 2012 a'i drawsnewid yn un o'r darparwyr hylifedd mwyaf disgybledig a phroffesiynol yn y byd yn ôl pob golwg wedi methu â chofnodi cyfrifiadau rheoleiddio ASIC. Mae bron yn gywilyddus i ddarllen y trawsgrifiadau lle mae staff ASIC yn awr yn gorfod cyfaddef mewn llys agored eu bod mewn gwirionedd yn gwybod am y trawsnewidiad hwn ond eu bod wedi penderfynu peidio ag ymchwilio hyd yn oed eu ffeiliau eu hunain cyn cychwyn ar frys.

Hyd yn oed yn waeth, fe wnaethant ganolbwyntio ar gyhuddo perchennog y cwmni o ymddygiad troseddol, ar ffurf trin honedig yn y farchnad, heb gynhyrchu unrhyw dystiolaeth ystyrlon o'r naill neu'r llall o'r gweithredoedd neu'r bwriad.

Dim ond y tro hwn y buont yn croesi chwaraewr pwerus iawn yn y marchnadoedd cyfalaf byd-eang gyda'r adnoddau a'r penderfyniad i weld cyfiawnder yn cael ei wneud ac a oedd yn teimlo gorfodaeth i sefyll dros yr egwyddorion cyntaf. Mae ganddo holl nodweddion brwydr glasur 'David vs Goliath' dros gyfiawnder. Mae'r cwmni'n erlyn am anwiredd niweidiol a'r perchennog am ddifenwi. Llinell amddiffyn gychwynnol ASIC oedd bod eu cyhuddiadau yn wir ac, yn y dewis arall, y dylent gael eu diogelu gan yr egwyddor o Braint Cymwysedig a rhoi imiwnedd rhag cael eu dal yn gwbl atebol am eu gweithredoedd.

Mae cael dadansoddwyr ASIC yn cyfaddef, o dan lw wrth eu croesholi, na wnaethant fawr ddim dadansoddiad effeithiol ymlaen llaw, hyd yn oed wrth fynd ymlaen i fynnu mai dim ond “amheuon” oedd ganddynt, ac yn sicr nid “casgliadau”, sef sail ar y gorau, mae eu harweinwyr yn gweithredu yn deilwng. Mae tystion allweddol y diffynnydd wedi bod yn ailadrodd amnesia dro ar ôl tro sydd wedi cynnwys mwy nag ychydig o lygad llygad.

Er y gallai ASIC fod wedi bwriadu i'w hathroniaeth 'pam ddim ymgyfreitha' gyferbynnu ag ymagwedd 'ymgyfreitha yn gyntaf' neu 'ymgyfreitha popeth' er mwyn swnio'n fwy gofalus, trylwyr a phragmatig, mae'r llys yn clywed honiadau, yn ymarferol, y rheolydd mae ymddygiad yn aml wedi bod yn fyrbwyll, yn drwm, ac o bosibl yn ddi-hid.

Ar gyfer rheoleiddwyr gwarantau rhyngwladol, mae neges annifyr iawn yn dod i'r amlwg: pa mor dda y byddai eich gweithdrefnau ymchwilio a gorfodi a'ch personél eich hun yn dal ati i graffu ar y broses briodol mewn llys cyhoeddus? Efallai y bydd rhai rheoleiddwyr yn ei chael yn anghyfforddus iawn cael eu hamlygu i olau'r haul o atebolrwydd cyfreithiol priodol a thryloywder cyhoeddus.

Gallai dychwelyd i'r cynsail Awstralia sy'n dod i'r amlwg, y dylai eu prosesau mewnol diffygiol gael eu darlledu mor graff yn union fel y mae ASIC ar fin cael cynnydd sylweddol mewn cyllid ar gyfer eu mandad estynedig, fod yn embaras mawr. Mae'n sicr yn rhoi un achos pryder.

A yw polisïau a gweithdrefnau amheus o'r fath yr hyn y dylai Awstraliaid eu disgwyl ymlaen o'u siryf arfog newydd yn y marchnadoedd ariannol? A yw cyfiawnder “annaturiol” o'r fath wedi'i ymgorffori fel y norm newydd?

Ar lefel ehangach, mae'n gofyn y cwestiwn o bwy sy'n rheoleiddio'r rheolydd hwn, neu, o ran hynny, ei gymheiriaid rhyngwladol? Fel y dywedodd yr Arglwydd Acton unwaith: “Mae pŵer yn tueddu i lygru; mae grym absoliwt yn llygru'n llwyr. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, byd

Sylwadau ar gau.