Y Comisiynydd Neven Mimica yn ymweld â #Egypt yn fframwaith cadeiryddiaeth yr Aifft o #AfricanUnion

| Efallai y 8, 2019

Cydweithredu Rhyngwladol a Chomisiynydd Datblygu Neven Mimica (Yn y llun) ar ymweliad swyddogol â'r Aifft. Rhwng mis Chwefror 2019 tan Ionawr 2020, mae'r Aifft yn cadeirio Undeb Affricanaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Mimica: “Mae gennym obeithion uchel ar gyfer Cadeiryddiaeth yr Undeb Affricanaidd o'r Aifft, yn enwedig o ran gwneud cynnydd ar hybu buddsoddiad, cryfhau'r hinsawdd fusnes a pharhau â'r llwybr tuag at integreiddio cyfandir Affrica. Mae hyrwyddo heddwch a diogelwch yn bwynt pwysig arall ar yr agenda. O dan Gadeiryddiaeth yr Aifft, rydym am ddatblygu ein cydweithrediad i wneud mwy a gwell gyda'n gilydd, trwy ganolbwyntio ar bethau y gellir eu cyflawni'n gadarn a hyrwyddo cydweithrediad triongl. Dylai cyflawni ar Gynghrair Affrica-Ewrop a dyfnhau partneriaeth Affrica-Ewrop ymhellach fod ar ben ein hagendâu priodol. ”

Yn ystod ei ymweliad, mae'r Comisiynydd Mimica wedi cwrdd â'r Arlywydd Abdel Fattah El Sisi, y Gweinidog Tramor Sameh Hassan Shoukry, a'r Gweinidog Buddsoddi a Chydweithrediad Rhyngwladol Sahar Nasr.

Cydweithredu rhwng Affrica a ‟r UE a Chadeiryddiaeth Undeb Affricanaidd yr Aifft

Mae ymweliad y Comisiynydd Mimica â'r Aifft yn achlysur i drafod partneriaeth Affrica-Ewrop a chefnogaeth gysylltiedig ag agenda Undeb Affricanaidd, yn enwedig mewn perthynas â bwrw ymlaen ag ymrwymiadau 5th Uwchgynhadledd PA-UE o 2017 ac adeiladu ar flaenoriaethau Cadeiryddiaeth yr Aifft.

Cyflwynodd y Comisiynydd gynlluniau pendant ar gyfer gweithredu'r ymarfer newydd Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi. Crëwyd y Gynghrair i gryfhau cydweithrediad economaidd, hybu buddsoddiad a masnach, gan gynnwys cefnogaeth i Ardal Masnach Rydd Cyfandir Affrica, a chreu swyddi ar draws Affrica. Mae'r Gynghrair yn cyfeirio at nifer o sectorau ar gyfer cydweithrediad economaidd agosach, fel datblygu seilwaith a thechnoleg gofod.

Trafodwyd y cydweithrediad rhwng yr UE, yr Aifft ac Affrica Is-Sahara hefyd mewn perthynas â mynd i'r afael â heriau heddwch a diogelwch yn Sahel a Chorn Affrica. Tynnwyd sylw at Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth yr Undeb Affricanaidd-UE ar Heddwch, Diogelwch a Llywodraethu a lofnodwyd ym mis Mai 2018 fel sail gadarn ar gyfer ymgysylltiad mwy strategol rhwng yr Undeb Affricanaidd a'r UE pan ddaw i fynd i'r afael yn fwy effeithiol â bygythiadau cymhleth ac achosion sylfaenol ansefydlogrwydd a gwrthdaro treisgar.

Cefndir

Mae cysylltiadau Affrica-UE wedi dyfnhau ac ehangu'n raddol ers Uwchgynhadledd gyntaf Affrica-UE yn Cairo yn 2000. Mae Uwchgynadleddau rheolaidd a gynhelir bob tair blynedd yn diffinio'r blaenoriaethau gwleidyddol. Cytunodd yr Uwchgynhadledd ddiwethaf a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2017 yn Abidjan ar bedwar maes blaenoriaeth strategol ar gyfer y cyfnod 2018-2020: Buddsoddi mewn pobl - addysg, gwyddoniaeth, technoleg a datblygu sgiliau; Cryfhau gwytnwch, heddwch, diogelwch a llywodraethu; Symud Buddsoddiadau ar gyfer trawsnewid cynaliadwy strwythurol Affrica; Ymfudo a symudedd.

Ers yr Uwchgynhadledd Abidjan, cafodd Cynghrair Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi yn Affrica-Ewrop ei lansio ym mis Medi 2018. Mae cydweithrediad agos â'r Undeb Affricanaidd ar weithredu'r Gynghrair wedi'i sefydlu. Ym maes Heddwch a Diogelwch, llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ym mis Mai 2018. Mae'n darparu arf pwysig i ymgysylltu'n fwy strategol a systematig, ar wahanol gamau'r cylch gwrthdaro, gan gynnwys atal gwrthdaro, cyfryngu, rhybudd cynnar, rheoli argyfwng a gweithrediadau heddwch.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi

Partneriaeth Affrica-UE

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Yr Aifft, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.