#HumanitarianAid - UE yn ysgogi mwy na € 18 miliwn ar gyfer #CentralAfricanRepublic yn 2019

| Mehefin 27, 2019

Wrth i lawer o bobl barhau i ddioddef yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR), mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i sefyll mewn undod gyda'r bobl mewn angen yn y wlad ac yn cyhoeddi € 18.85 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae'r cymorth ychwanegol hwn yn dod â chymorth dyngarol yr UE mewn CAR i fwy na € 135 ers 2014.

Dywedodd y Cymorth Dyngarol a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Ar gyfer yr UE, nid yw'r sefyllfa ddyngarol yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn argyfwng sydd wedi'i anghofio. Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth i ddod â rhyddhad achub bywyd i'r bobl mewn angen. Fodd bynnag, rydym yn parhau i bryderu am drais wedi'i lefelu yn erbyn sifiliaid a gweithwyr cymorth yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica. Nid yw pobl ddiniwed a gweithwyr dyngarol yn darged. ”

Mae arian dyngarol yr UE yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica yn anelu at:

  • Helpu pobl sy'n dioddef o wrthdaro y mae eu goroesiad sylfaenol yn dibynnu ar gymorth dyngarol. Darperir cymorth bwyd, triniaeth iechyd brys a maeth, dŵr a hylendid, cysgod, eitemau hanfodol sylfaenol, addysg, a chefnogaeth i'w bywoliaeth;
  • atal trais a darparu cymorth meddygol, seicogymdeithasol a chyfreithiol i ddioddefwyr trais a thorri hawliau dynol;
  • mynd i'r afael â'r argyfwng bwyd a maeth gyda chymorth i deuluoedd mewn angen ac i bobl sydd mewn perygl mawr o ddiffyg maeth, a chymorth i'r sector iechyd i gamu i fyny atal a thrin diffyg maeth, a;
  • cefnogi darparu cymorth i ardaloedd lle mae seilwaith gwael ac ymladd parhaus yn gwneud mynediad yn anodd i weithwyr dyngarol.

Mae argyfwng Canol Affrica hefyd wedi effeithio ar y rhanbarth cyfan gan fod ffoaduriaid 592,000 wedi ceisio lloches mewn gwledydd cyfagos y mae'r UE yn darparu cymorth iddynt hefyd.

Cefndir

Ers 2013, mae gwrthdaro treisgar wedi ysgwyd Gweriniaeth Affrica Ganol i gythrwfl ac argyfwng dyngarol maith. Er gwaethaf cytundeb heddwch newydd a lofnodwyd ym mis Chwefror 2019, mae trais yn parhau i effeithio ar bobl. Mae ymosodiadau yn erbyn sifiliaid wedi bod yn un o brif ysgogiadau'r sefyllfa ddyngarol yn y wlad, gan arwain at ddisodli torfol a chyfanswm rhwygo eu dulliau cynhaliaeth, sef amaethyddiaeth yn bennaf.

Mae angen cymorth dyngarol ar fwy na hanner poblogaeth Gweriniaeth Canolbarth Affrica i oroesi a chaiff chwarter y boblogaeth ei dadleoli. Amcangyfrifir bod 1.8 miliwn o bobl yn dioddef o ddiffyg bwyd difrifol, ac mae bron 38% o blant dan bump oed yn dioddef o ddiffyg maeth cronig. Nid oes gan bron i ddwy ran o dair o'r boblogaeth fynediad at ofal iechyd, tra bod mynediad at wasanaethau cymdeithasol sylfaenol yn parhau i fod yn ddibynnol i raddau helaeth ar actorion dyngarol.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau - Gweriniaeth Canolbarth Affrica

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, byd

Sylwadau ar gau.