Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Trafododd arbenigwyr heriau cyfryngau modern ym Mhrâg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ddiwedd mis Tachwedd, cynhaliwyd Fforwm Cyfryngau II: rhyddid newyddiaduraeth yng nghyd-destun hawliau dynol, technolegau newydd a diogelwch gwybodaeth ym Mhrâg. Mynychwyd y digwyddiad tridiau gan fwy na newyddiadurwyr, arbenigwyr, gwyddonwyr gwleidyddol o wledydd 100 24, yn cynrychioli gwahanol ranbarthau o'r byd. Nod y fforwm oedd dod o hyd i ddulliau cyffredin, i ddod â swyddi’r gymuned arbenigol ynghyd ar nifer o faterion pwysig ym maes cyfryngau modern.

Trefnwyd y fforwm gan y cyfnodolyn Rwsiaidd Materion Rhyngwladol, y platfform Ewropeaidd annibynnol Diplomyddiaeth Fodern, yn ogystal â'r cyfnodolyn Bwlgaria Cysylltiadau rhyngwladol.

hysbyseb

Nid yw'r heriau sy'n wynebu newyddiaduraeth fodern yn arbenigol iawn. Mae'r byd modern wedi cychwyn ar oes newydd o luosogrwydd ideolegol, na ellir gadael ei gyd-destun allan o'r cromfachau wrth drafod cyfryngau modern, rhyddid a hawliau dynol. Daeth y darlithiau i ben yn yr un amser â diwedd “unipolarity”. Yn eu plith: ffydd ddall mewn democratiaeth a rhyddfrydiaeth. Cyfaddefodd Francis Fukuyama, awdur y cysyniad o “ddiwedd hanes,” hyn: “Yr hyn a ddywedais yn ôl bryd hynny [yn 1992] yw mai un o’r problemau gyda democratiaeth fodern yw ei fod yn darparu heddwch a ffyniant ond mae pobl eisiau mwy na nad yw… democratiaethau rhyddfrydol hyd yn oed yn ceisio diffinio beth yw bywyd da, unigolion sy'n teimlo eu bod yn ddieithrio, heb bwrpas, a dyna pam mae ymuno â'r grwpiau hunaniaeth hyn yn rhoi rhywfaint o ymdeimlad o gymuned iddynt. ”

Siaradodd siaradwyr a chyfranogwyr yn y sesiwn "Newyddiaduraeth Fodern yn y Lluosogrwydd ideolegol Newydd" yn wahanol. Dywed adroddiad yr athronydd enwog A. Shchipkov fod y gallu i reoli prosesau cymdeithasol o fewn fframwaith y system flaenorol yn dod yn wannach, mae cronni gwrthddywediadau mewnol yn y system hon yn dod yn fwy amlwg, ac yn bwysicaf oll, mae'r awdur yn honni bod a mae newid yn y patrwm modernaidd yn y dyfodol agos iawn yn anochel. “Diffinnir cyflwr cymdeithasol ac economaidd presennol cymdeithas fel cyflwr ôl-gyfalafiaeth. Ei hynodrwydd yw'r ffaith bod yr offerynnau ariannol, economaidd a diwylliannol arferol ar gyfer rheoli cymdeithas yn peidio â gweithio. Er mwyn cynnal trefn gymdeithasol a sefydlogrwydd, mae'n rhaid i ganolfannau pŵer gwleidyddol y byd ddefnyddio ffurfiau cynyddol llym o orfodaeth filwrol, creu argyfyngau, gwrthdaro a llinellau o densiwn ledled y byd yn artiffisial. Ond dim ond am gyfnod byr y gall y llwybr hwn sefydlogi'r sefyllfa. Y cam nesaf yn y radicaleiddio ac ar yr un pryd hynafiad y drefn gymdeithasol a gwleidyddol neoliberal oedd y newid i gysyniadau cymdeithasol a gwleidyddol dotalitaraidd newydd, megis “gwrthdaro gwareiddiadau”, “cymdeithas risg” a “chymdeithas ddigidol”, A. Mae Shchipkov yn credu.

Nododd Cyfarwyddwr Sefydliad Ewrop Academi Gwyddorau Rwsia, Alexei Gromyko: "Heddiw rydym yn dyst i ddirywiad y byd sy'n canolbwyntio ar y Gorllewin, y mae eu fersiwn nhw o ryddfrydiaeth a chyfnod y byd unipolar yn cwympo." Ond roedd yna rai ymhlith y siaradwyr a gredai y byddai rhyddfrydiaeth, er gwaethaf dwysáu prosesau globaleiddio, yn parhau i fod y prif fodel ideolegol ac economaidd ledled y byd.

hysbyseb

Ymhelaethodd Meilinne DeLara, pennaeth cyngor diplomyddol Benelux, yn ei haraith yn y Fforwm ar y pwnc o fodolaeth cymdeithas fodern ym myd ôl-wirionedd. Yn ôl iddi, mae twyll gwleidyddol yn seiliedig ar brosesau technolegol a modelau busnes: “Mae hanfod syniad democrataidd yn cael ei ystumio. Mae ôl-wirionedd yn ddadl emosiynol sy’n creu barn gyhoeddus, ”meddai Meilinn DeLara.

Pwysleisiodd Prif Olygydd y cyfnodolyn Bwlgaria International Relations yn ei araith hefyd fod oes globaleiddio ar ben. Yn y cyswllt hwn, bydd angen i wladwriaethau adolygu eu polisïau economaidd a chymdeithasol er mwyn gwarchod eu hunain.

Yn ystod y sesiynau “Y byd modern a chyfrifoldeb newyddiaduraeth” a “Newyddiaduraeth yr oes ôl-wybodaeth, neu newyddiadurwyr“ oes camwybodaeth ”, bu arbenigwyr yn trafod y prif broblemau y mae newyddiaduraeth yn eu hwynebu heddiw. Cyfryngau newydd a chyfryngau traddodiadol, y blogosffer a rhwydweithiau cymdeithasol, ffugiau a ffugiau dwfn, goruchafiaeth y model ôl-fodern o ddiwylliant modern a'i ddylanwad ar y cyfryngau, cysgadrwydd realiti eilaidd y cyfryngau, dinistrio sefydliadau cof. (ailysgrifennu hanes) - daeth pob un o'r rhain yn destun trafodaeth broffesiynol ar y cyfranogwyr.

Nododd y newyddiadurwr Eidalaidd enwog, Cyfarwyddwr y sianel deledu Pandora, Julietto Chiesa, fod y maes gwybodaeth yn ymarferol o dan reolaeth cyfryngau prif ffrwd sy'n adlewyrchu dim ond yr agenda newyddion swyddogol, yn ogystal â chorfforaethau sy'n dilyn eu diddordebau masnachol yn bennaf.

Mae’r newyddiadurwr Tsieineaidd Tom Wang, Golygydd y platfform ar-lein GlokalHK, yn pwysleisio pwysigrwydd dod o hyd i’r cyfryngau yn “lle” mewn byd sy’n newid: “Wrth i’r byd cyfryngau newydd symud tuag at oruchafiaeth algorithmau, adroddiadau newyddion ffug,“ camerâu adleisio ”ymlaen rhwydweithiau cymdeithasol, ar gyfer cyfryngau â moeseg a safonau, mae'n gynyddol bwysig dod o hyd i fodel busnes hyfyw yn y dirwedd newydd hon. ”

Ar drydydd diwrnod y Fforwm, cyfarfu arbenigwyr TGCh yn y sesiwn: "Technolegau gwybodaeth a chyfathrebu yng nghyd-destun y cyfryngau."

Dylid nodi bod TGCh, o dan amodau chwalu trefn y byd yn llwyr, yn agored iawn i niwed: mae technolegau'n cael eu dylanwadu ac yn cael effaith, mae gwybodaeth yn cymryd ffurfiau newydd sy'n cael effaith sylweddol ar berson, ei ymwybyddiaeth, ei gymdeithas a'i wladwriaethau. . Mynegodd arbenigwyr o wahanol wledydd (Gweriniaeth Tsiec, Rwsia, India, y Swistir, Bwlgaria, ac ati) bryder na thrafodir materion seiberddiogelwch a chanlyniadau cyflwyno deallusrwydd artiffisial (AI) mewn amrywiol feysydd, gan gynnwys y cyfryngau. y gymuned ryngwladol gyda difrifoldeb a sylw dyladwy, sy'n fygythiad mawr i ddynoliaeth i gyd. Mae'r traethodau ymchwil a leisiwyd yn y gynhadledd “nad yw cyfraith ryngwladol wedi'i haddasu i'r heriau yn y maes seiber” yn alwad am ryngweithio, cydweithredu a datblygu dulliau cyffredin ym maes TGCh er mwyn cynnal diogelwch y byd.

Mwy o wybodaeth am y Fforwm ar y wefan: freemediaforum.info

Gweriniaeth Tsiec

Dau farw ar ôl i drenau wrthdaro yn y Weriniaeth Tsiec

cyhoeddwyd

on

By

Bu farw dau o bobl, roedd saith mewn cyflwr critigol a dioddefodd 31 arall anafiadau mewn gwrthdrawiad rhwng dau drên teithwyr ger tref orllewinol Domazlice, adroddodd asiantaeth newyddion Tsiec CTK ddydd Mercher, yn ysgrifennu Jan Lopatka, Reuters.

Dywedodd y Gweinidog trafnidiaeth Tsiec, Karel Havlicek, ar Twitter mai un o’r trenau dan sylw oedd yr Ex 351, sydd, yn ôl gwefan Rheilffyrdd Tsiec, yn drên cyflym o Munich i Prague.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

hysbyseb

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd