Cysylltu â ni

Hawliau Dynol

Mae adroddiad adran newydd y wladwriaeth yn dweud bod cam-drin hawliau dynol yn gyffredin ledled y byd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Daeth nifer o gam-drin hawliau dynol ledled y byd yn 2020, daeth Adran Wladwriaeth yr UD i'r casgliad ddydd Mawrth (30 Mawrth) yn ei hadolygiad blynyddol o sut mae llywodraethau'r byd yn trin eu pobl, adroddiadau Newyddion VOA.

“Mae’r llinellau tuedd ar hawliau dynol yn parhau i symud i’r cyfeiriad anghywir,” yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken gohebwyr dweud.

"Dylai Adran Wladwriaeth yr UD lansio Gweinidog i Hyrwyddo Hawliau Dynol ledled y byd, yn debyg i'r Gweinidog i Hyrwyddo Rhyddid Crefyddol," meddai Prif Weinidog Salih Hudayar y Llywodraeth Dwyrain Turkistan yn Alltud, y corff swyddogol a etholwyd yn ddemocrataidd yn cynrychioli Dwyrain Turkistan a'i bobl.  

hysbyseb
Adroddiad Adran y Wladwriaeth

"Mae angen cymryd camau cryf ac ystyrlon hefyd yn erbyn llywodraethau sy'n torri hawliau dynol," meddai Hudayar.

Blinken ddyfynnwyd nifer o wledydd mae'r UD yn ystyried troseddwyr hawliau dynol sylfaenol.

“Yn China, cyflawnodd awdurdodau’r llywodraeth hil-laddiad yn erbyn Uyghurs, sy’n Fwslimiaid yn bennaf, a throseddau yn erbyn dynoliaeth, gan gynnwys carcharu, artaith, sterileiddio gorfodol, ac erledigaeth yn erbyn Uyghurs ac aelodau o grwpiau lleiafrifoedd crefyddol ac ethnig eraill,” meddai Blinken.

hysbyseb

Dywedodd yr adroddiad ar China fod Beijing “wedi parhau i garcharu dinasyddion am resymau’n ymwneud â gwleidyddiaeth a chrefydd. Amcangyfrifodd sefydliadau hawliau dynol fod degau o filoedd o garcharorion gwleidyddol yn parhau i garcharu, y mwyafrif mewn carchardai a rhai dan glo gweinyddol. Ni roddodd y llywodraeth fynediad i sefydliadau dyngarol rhyngwladol i garcharorion gwleidyddol. "

“Gall yr Unol Daleithiau gymryd camau ystyrlon i roi diwedd ar hil-laddiad Uyghurs trwy ddod â Dwyrain Turkistan i agenda Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, erlyn diplomyddion Tsieina o dan Adran 1091 Cod yr UD, cynyddu tariffau, cymhwyso mwy o sancsiynau, boicotio Gemau Olympaidd Beijing 2022, a chydnabod Dwyrain Turkistan fel Cenedl Gaeth, ”meddai Hudayar.

Sky News ar Wersylloedd Crynodiad

Mae dogfennau a ddatgelwyd wedi datgelu manylion newydd ynghylch cadw a cham-drin Mwslimiaid Uighur yn Tsieina. fideo / Sky News

Dywedodd y BBC ddydd Mercher ei fod wedi adleoli ei ohebydd o China, John Sudworth, i Taiwan, symudiad a ddaeth ar ôl i lywodraeth China ymosod ar y gohebydd a’r darlledwr dros ddarllediad o’r Uyghurs yn rhanbarth Xinjiang [Dwyrain Turkistan] y wlad, adroddiadau Insider Busnes.

Ni roddodd y BBC reswm penodol dros adleoli Sudworth ond dywedodd: "Mae gwaith John wedi datgelu gwirioneddau nad oedd awdurdodau Tsieineaidd eisiau i'r byd eu gwybod."

Salih Hudayar yw Prif Weinidog Llywodraeth Dwyrain Turkistan yn Alltudiaeth, y corff swyddogol a etholwyd yn ddemocrataidd sy'n cynrychioli Dwyrain Turkistan (a ailenwyd yn Xinjiang) a'i bobl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Fel dioddefwyr hil-laddiad, mae Llywodraeth Dwyrain Turkistan yn Alltudiaeth yn sefyll mewn undod â dioddefwyr casineb gwrth-Asiaidd ac yn cefnogi mentrau Gweinyddiaeth Biden i frwydro yn erbyn trais, senoffobia a thuedd. 

Y Comisiwn Ewropeaidd

Diwrnod Dyngarol y Byd: Datganiad gan AD / VP Borrell a'r Comisiynydd Lenarčič

cyhoeddwyd

on

Ar World Diwrnod Dyngarol (19 Awst) Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (Yn y llun) a dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Cyn Diwrnod Dyngarol y Byd 2021, rydym yn anrhydeddu pob gweithiwr cymorth sy’n achub bywydau ac yn helpu’r rhai mwyaf agored i niwed mewn argyfyngau byd-eang. Mae ymrwymiad ac ymdrechion diwyro personél dyngarol a meddygol, sy'n ymdrechu bob dydd, yn aml o dan amodau anodd, i liniaru dioddefaint miliynau o bobl mewn angen, wedi bod yn fwy rhyfeddol o'r dechrau. o'r pandemig coronafirws.

"Nid y firws yw'r bygythiad gwaethaf sy'n eu hwynebu, fodd bynnag. Yn anffodus, yn 2020, collodd 108 o weithwyr cymorth eu bywydau a chafodd 125 eu herwgipio. Yn 2021, mae 105 o ymosodiadau mawr wedi'u cynnal yn erbyn gweithwyr cymorth hyd yma. Rydym yn condemnio'r ymosodiadau hyn a rhaid i'w cyflawnwyr ateb am eu gweithredoedd. Ni ddylai achub bywydau byth gostio bywydau; ni all gweithwyr cymorth fod yn darged. Rydym yn cyfarch eu dewrder a'u hymroddiad ac yn estyn ein cydymdeimlad i deuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr y rhai sydd wedi colli eu bywydau wrth helpu eraill. "

Mae'r datganiad llawn ar gael ewch yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Undeb Cydraddoldeb: Mae'r Comisiynydd Dalli yn ymuno â Balchder y Byd 2021 i ddathlu amrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Heddiw (17 Awst) y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli yn cymryd rhan mewn digwyddiadau a drefnir o amgylch Balchder y Byd 2021 i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. Dywedodd y Comisiynydd Dalli: “Rwy’n ddiolchgar iawn fy mod yn gallu cymryd rhan yn y Balchder Byd cyntaf ers dechrau’r pandemig. Mae Balchder y Byd yn ddigwyddiad lliwgar sy'n ymgorffori amrywiaeth ac yn ein hatgoffa bod yn rhaid amddiffyn cydraddoldeb gyda'r penderfyniad mwyaf bob amser. "

Yn y bore, bydd y Comisiynydd Dalli yn cwrdd â Gweinidog Cydraddoldeb Rhyw Sweden, Märta Stenevi, am y tro cyntaf, i drafod materion fel tryloywder cyflog a chydraddoldeb LGBTIQ. Yna bydd yn cwrdd â Michael O'Flaherty, cyfarwyddwr yr Asiantaeth Hawliau Sylfaenol, a fydd yn ei briffio ar y gwaith a wneir gan yr Asiantaeth i gefnogi strategaethau'r Comisiwn ar gydraddoldeb a gwahaniaethu yn erbyn Roma, pobl ag anableddau a phobl LGBTIQ.

Yn y prynhawn, bydd y Comisiynydd Dalli yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel ar rôl yr UE wrth hyrwyddo cynnwys pobl LGBTIQ yn Ewrop ac yn fyd-eang yn y gynhadledd hawliau dynol. Bydd yn gorffen y diwrnod gyda chyfarfod â Dirprwy Brif Weinidog Gwlad Belg, Petra De Sutter, i drafod materion LGBTIQ, gan gynnwys hawliau pobl drawsryweddol.

hysbyseb

Parhau Darllen

Hawliau Dynol

Mae trais heddlu'r UD yn mynd y tu hwnt i bob rheswm: Mae gweithredwyr hawliau dynol Rwseg yn annog y Cenhedloedd Unedig i glampio i lawr

cyhoeddwyd

on

Mae mater o awdurdod yr heddlu a phriodoldeb cais yr heddlu, yn enwedig wrth wrthweithio torfeydd, wedi bod yn eithaf difrifol ers blynyddoedd lawer eisoes. Yn ddiweddar bu nifer o achosion yn Ewrop sydd wedi ail-wireddu'r cwestiwn hwn. Er enghraifft, ym mis Mai cyhoeddwyd fideo yn y cyfryngau cymdeithasol yn dangos heddlu'r Almaen yn Frankfurt-am-Main yn curo gyda thruncheons ac yn defnyddio chwistrell ar berson sy'n gorwedd ar y ffordd. Yn yr un mis, ym Mrwsel, defnyddiodd yr heddlu ganonau dŵr yn erbyn protestwyr mewn ymateb i ymdrechion swyddogion pelennu â changhennau a photeli. Yn Llundain lansiwyd protestiadau ar raddfa fawr ym mis Mawrth yn erbyn y bil “Ar yr Heddlu, Trosedd, Dedfrydau a Llysoedd”, a allai roi mwy o offer i’r heddlu i atal torri trefn a chyfraith yn ystod gwrthdystiadau a chosbi’r rhai sy’n gyfrifol os ydynt yn digwydd.

Tra yng ngwledydd Ewrop mae'r awdurdodau a'r gymdeithas yn ceisio dod o hyd i ateb cyfaddawd ar ffiniau pwerau'r heddlu a mesurau disgyblu i'w torri, yn yr Unol Daleithiau mae swyddogion heddlu yn cyflawni trais yn erbyn dinasyddion y wlad yn rheolaidd ac yn parhau i fod yn ddigerydd. Yn 2021, bu farw 1,068 o bobl yn nwylo swyddogion gorfodaeth cyfraith America. A'r llynedd roedd y nifer bron yn yr un modd yn ysgytwol - lladdwyd 999 o bobl.

Un o'r achosion enwocaf a phroffil uchel o drais yr heddlu yn yr Unol Daleithiau oedd llofruddiaeth George Floyd ym mis Mai 2020, pan bwysodd heddwas o Minneapolis, Derek Chauvin, wddf Floyd gyda'i ben-glin i'r asffalt a'i ddal yn hyn safle am 7 munud a 46 eiliad tra bod Floyd yn gorwedd wyneb i waered ar y ffordd. Derbyniodd yr achos hwn gyhoeddusrwydd eang a sbardunodd nifer o brotestiadau ledled y wlad. Fodd bynnag, ychydig o bobl sy'n gwybod bod swyddogion heddlu yn yr Unol Daleithiau wedi lladd chwech o bobl eraill tra ar ddyletswydd, ddiwrnod ar ôl i'r llys basio euogfarn yn achos llofruddiaeth George Floyd.

hysbyseb

Ymhlith dioddefwyr newydd swyddogion gorfodi cyfraith America roedd dyn yn Escondido, California, a oedd gynt yn aml yn cael ei erlyn am droseddau, Americanwr 42 oed o ddwyrain Gogledd Carolina, dyn anhysbys yn San Antonio, yn ogystal â pherson arall a laddwyd yn yr un ddinas honno o fewn ychydig oriau ar ôl marwolaeth y gyntaf. Bu farw dyn 31 oed o ganol Massachusetts a merch 16 oed o Columbus, Ohio hefyd o ganlyniad i weithredoedd yr heddlu.

Yn ogystal, mae swyddogion gorfodi cyfraith yr Unol Daleithiau wedi dangos creulondeb dro ar ôl tro yn ystod gweithredoedd protest anghyfreithlon. Y gwanwyn hwn, yn ystod rali yn erbyn creulondeb yr heddlu yn Texas, taflodd swyddog gorfodaeth cyfraith Whitney Mitchell, nad oes ganddo freichiau a choesau, o gadair olwyn. Cymerodd y ferch ran yn y digwyddiad oherwydd ei chariad, a laddwyd flwyddyn ynghynt gan heddwas yn ystod gweithred debyg i amddiffyn hawliau Americanwyr Affricanaidd.

Mae sefyllfa mor arswydus yn arwain at y casgliad nad yw sefydliadau hawliau dynol America yn ymdopi â'u cyfrifoldebau, gan fod miloedd o bobl yn dioddef o weithredoedd asiantaethau gorfodaeth cyfraith yr UD. Penderfynodd Sefydliad Rwseg i Frwydro yn Anghyfiawnder (FBI) ddod i gynorthwyo eu cymheiriaid yn yr UD.

hysbyseb

Sefydlwyd yr FBI gyda chymorth yr entrepreneur Rwsiaidd Yevgeny Prigozhin fel sefydliad hawliau dynol gyda'r nod o frwydro yn erbyn creulondeb yr heddlu ledled y byd. Mae grŵp menter y sefydliad yn ymdrechu i amddiffyn hawliau dioddefwyr trais swyddogion gorfodaeth yn gyson a thynnu sylw at y broblem hon yn yr Unol Daleithiau a gwledydd eraill y Gorllewin.

Ar ddechrau mis Gorffennaf roedd y Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder wedi anfon llythyr agored at Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig (HRC). Mae’r FBI yn apelio at Gadeirydd y HRC, Najat Shamim Khan, gyda chais i gynnal cyfarfod brys er mwyn cymeradwyo cenhadaeth ddyngarol barhaol i Unol Daleithiau America - gyda’r nod o atal troseddau a welir yn gyson a chreulondeb yr heddlu.

“Mae’r byd gwâr cyfan yn dyst i ryfel cartref â chymhelliant hiliol a gychwynnwyd gan yr heddlu yn erbyn pobl yr UD,” dywed y llythyr agored.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd grŵp hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig adroddiad ar ddigwyddiadau hiliol gan swyddogion heddlu’r UD. Yn ôl arbenigwyr, mewn 190 allan o 250 o achosion achoswyd marwolaethau pobl o dras Affricanaidd gan swyddogion heddlu. Yn fwyaf aml, mae digwyddiadau o'r fath yn digwydd yn Ewrop, Lladin a Gogledd America. Ar yr un pryd, yn fwyaf cyffredin, mae swyddogion gorfodaeth cyfraith yn llwyddo i osgoi cosb. Mae’r Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder yn crybwyll yn ei apêl enwau Americanwyr a laddwyd gan yr heddlu - Marvin Scott III, Tyler Wilson, Javier Ambler, Judson Albam, Adam Toledo, Frankie Jennings ac Isaiah Brown.

O dan yr amgylchiadau hyn, mae'r Sefydliad i Frwydr Anghyfiawnder yn awgrymu ystyried anfon cenhadaeth ddyngarol ryngwladol i'r Unol Daleithiau, a fydd yn gweithio i atal troseddau systematig ar hawliau dynol. Mae'r FBI yn nodi mewn llythyr agored bod gan y Cenhedloedd Unedig brofiad llwyddiannus o gynnal gweithrediadau o'r fath yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Angola, El Salvador, Cambodia a Liberia.

Mae aelodau’r FBI o’r farn bod “y sefyllfa bresennol yn yr Unol Daleithiau o ran hawliau a rhyddid dynol yn debyg iawn i ddychrynllyd â De Affrica yn ystod oes yr apartheid.” Dyna pam mae’r Sefydliad i Frwydro yn erbyn Anghyfiawnder yn mynnu gan Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig “ymateb ar unwaith i argyfwng trais y wladwriaeth yn erbyn dinasyddion yn yr Unol Daleithiau.”

Fe gofir bod y Cyngor Hawliau Dynol yn gorff rhyng-lywodraethol o fewn system y Cenhedloedd Unedig sy'n gyfrifol am gryfhau hyrwyddo a gwarchod hawliau dynol ledled y byd ac am fynd i'r afael â sefyllfaoedd o dorri hawliau dynol a gwneud argymhellion arnynt. Mae ganddo'r gallu i drafod yr holl faterion a sefyllfaoedd hawliau dynol thematig sy'n gofyn am ei sylw.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd