Cysylltu â ni

byd

O 'Iard Bach, Ffens Uchel' i 'Iard Fawr, Ffens Uchel'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan He Jun, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Macro-Economi Tsieina ac Uwch Ymchwilydd yn Anbound, melin drafod annibynnol wedi'i lleoli yn Beijing.

Yn y gystadleuaeth geopolitical barhaus rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina, mae'r cyntaf wedi defnyddio strategaethau amrywiol i gynnwys datblygiadau technolegol yr olaf. Un strategaeth o'r fath yw'r dull "iard fach, ffens uchel". Nod y strategaeth hon yw ffrwyno prosiectau uwch-dechnoleg Tsieina ac atal datblygiadau technolegol Tsieina.

Mae'r cysyniad o "iard fach" yn dynodi technolegau a meysydd ymchwil penodol a ystyrir yn hanfodol ar gyfer diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, tra bod y "ffens uchel" yn dynodi'r ffiniau strategol a amlinellir o amgylch y meysydd hyn. O fewn yr "iard fach," cynigir mesurau cyfyngu llymach i ddiogelu technolegau craidd, tra y tu allan i'r perimedr hwn, efallai y bydd potensial i ymgysylltu â Tsieina. Yn gyffredinol, ystyrir bod y strategaeth hon yn targedu datblygiad uwch-dechnoleg Tsieina yn bennaf yn hytrach nag eiriol dros ddatgysylltu a hollti cysylltiadau economaidd â Tsieina.

Ers 2018, mae'r Unol Daleithiau wedi mynd ar drywydd y strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn drylwyr, sy'n cynnwys mesurau cynhwysfawr gan gynnwys y gwrthdaro ar gwmnïau fel Huawei, cyfyngiadau systematig ar ddatblygiad diwydiant lled-ddargludyddion Tsieina, a chamau cydweithredol â chenhedloedd cysylltiedig i gyfyngu ar allforio uwch-ddargludyddion. peiriannau lithograffeg i Tsieina. Yn ogystal, bu cynnydd parhaus mewn cyfyngiadau a phwysau ar gwmnïau Tsieineaidd ar draws amrywiol sectorau technolegol, megis lled-ddargludyddion, deallusrwydd artiffisial (AI), a biofferyllol, trwy restrau ar Restr Endidau UDA. At hynny, mae mesurau deddfwriaethol fel y Ddeddf CHIPS wedi'u cyflwyno i arwain cwmnïau sglodion i fuddsoddi yn yr Unol Daleithiau tra'n anelu at atal datblygiad diwydiant sglodion Tsieina ar yr un pryd.

Fodd bynnag, Tsieina yw economi ail-fwyaf y byd, gyda CMC o USD 17.89 triliwn yn 2023. Ar yr un pryd, mae hefyd yn un o genhedloedd masnachu mwyaf y byd. Yn 2023, cyrhaeddodd cyfanswm ei gyfaint masnach USD 5.94 triliwn, gan gynnwys USD 3.38 triliwn mewn allforion, gan gyfrif am 14.2% o gyfran y farchnad fyd-eang, gan gynnal ei safle fel allforiwr gorau'r byd am 15 mlynedd yn olynol. Mae Tsieina wedi cynnal cysylltiadau masnach sylweddol â gwledydd a rhanbarthau lluosog, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, yr UE, ac ASEAN. Ar gyfer economi mor helaeth, mae ceisio cyfyngu'n sylweddol ar ei ddatblygiad trwy'r strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn hynod heriol. O ddatblygiadau diweddar yn niwydiant lled-ddargludyddion Tsieina, mae'n amlwg, pan fydd Tsieina'n symud ei system genedlaethol i oresgyn tagfeydd technolegol, bod y momentwm canlyniadol yn rhyfeddol.

Yn erbyn y cefndir hwn, mae'r Unol Daleithiau yn dechrau addasu ei strategaeth ar gyfer cynnwys Tsieina. Mae'r strategaeth yn symud o'r dull "iard fach, ffens uchel" flaenorol, a oedd yn canolbwyntio ar gyfyngu ar ddatblygiad Tsieina mewn meysydd uwch-dechnoleg, i ddull "iard fawr, ffens uchel" ehangach, gan osod cyfyngiadau mewn ystod ehangach o feysydd. Yn wahanol i'r strategaeth "iard fach, ffens uchel", mae'r strategaeth "iard fawr, ffens uchel" yn arddangos y nodweddion canlynol:

hysbyseb

Yn gyntaf, mae cwmpas sancsiynau wedi ehangu. Er bod y strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn targedu meysydd technolegol craidd a chanolog dethol, mae'r strategaeth "iard fawr, ffens uchel" yn ymestyn ei chwmpas gwahardd a chyfyngu ar draws sbectrwm ehangach. Mae'r ehangiad hwn yn cwmpasu nid yn unig parthau uwch-dechnoleg ond hefyd sectorau economaidd a masnach nad ydynt yn dechnolegol. Mae penderfynu pa feysydd sy'n dod o fewn cwmpas gwaharddiad a chyfyngiad yn dibynnu ar ofynion ac amcanion penodol llywodraeth America.

Yn ail, er bod y strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn cyfyngu ar ei thargedau, roedd hefyd yn cymryd rheolau masnach ryngwladol i ystyriaeth i ryw raddau, gan geisio cydbwyso cyfyngiadau ar Tsieina tra'n diogelu buddiannau economaidd America. Yn y bôn, ei amcan oedd rheoli datblygiad technolegol Tsieina tra'n ysgogi cyfleoedd economaidd yn y farchnad Tsieineaidd. Fodd bynnag, mae ffocws y strategaeth "iard fawr, ffens uchel" wedi esblygu. Nid yw bellach yn anelu at gydbwysedd ond yn hytrach mae'n pwysleisio cyfyngiant eang Tsieina.

Yn drydydd, mae gweithredu'r strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn bennaf yn cynnwys yr Unol Daleithiau yn gosod sancsiynau, yn aml gyda chyfranogiad ei chynghreiriaid, gan dargedu meysydd craidd penodol sy'n ymwneud â Tsieina. O ystyried cwmpas culach sancsiynau, mae'r cynghreiriaid yn fwy tebygol o gymeradwyo a chymryd rhan, gan hwyluso ffurfio clymblaid gydlynol ar gyfer sancsiynau. I'r gwrthwyneb, mae'r strategaeth "iard fawr, ffens uchel" yn ymestyn ei gyrhaeddiad, gan arwain at effaith ehangach ar fuddiannau masnachol. Tra bod yr Unol Daleithiau yn ceisio mwy o gyfranogiad cynghreiriaid ar gyfer effeithiolrwydd ei sancsiynau, gall y gwledydd hyn oedi oherwydd eu buddiannau masnachol eu hunain a chadw at reolau rhyngwladol, a allai arwain at anghytuno â mentrau Americanaidd.

Yn olaf, mae'r strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn ceisio cyfyngu'r effaith i'r maes technoleg, yn debyg i ymasiad niwclear rheoledig. Nid yw'n anelu at ledaenu'r effaith i'r meysydd economaidd a masnach ehangach, na sbarduno "datgysylltu" eang rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina. Fodd bynnag, mae'r strategaeth "iard fawr, ffens uchel" yn wahanol. Unwaith y bydd y strategaeth hon wedi'i rhoi ar waith, efallai y bydd ei heffeithiau dilynol yn dod yn afreolus, gan droi'r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol i gynnwys datblygiad technolegol Tsieina yn "ddatgysylltu" eang rhwng y ddwy wlad. Mae hyn yn debyg i ymasiad niwclear heb ei reoli, a all yn y pen draw esblygu i fod yn ffrwydrad niwclear sector economaidd a masnach.

Yn olaf, mae'r strategaeth "iard fach, ffens uchel" yn cyfyngu ei heffaith i'r dechnoleg ac yn osgoi lledaenu effeithiau i feysydd economaidd a masnach ehangach neu sbarduno "datgysylltu" eang rhwng yr Unol Daleithiau a Tsieina. I'r gwrthwyneb, mae'r strategaeth "iard fawr, ffens uchel" yn peri risg o ganlyniadau na ellir eu rheoli. Gallai, yn anfwriadol, waethygu i fod yn “ddatgysylltu” eang rhwng y ddwy wlad.

Mae Jun yn Gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Macro-Economi Tsieina ac yn Uwch Ymchwilydd yn Anbound, melin drafod annibynnol wedi'i lleoli yn Beijing, sy'n arbenigo mewn ymchwil polisi cyhoeddus sy'n cwmpasu geopolitics a chysylltiadau rhyngwladol, datblygiad trefol a chymdeithasol, materion diwydiannol, a macro-economi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd