Cysylltu â ni

Afghanistan

Afghanistan: Mae'r Emiraethau Arabaidd Unedig yn anfon cymorth 24 awr y dydd ac yn croesawu 8,000 o ffoaduriaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi croesawu mwy nag 8,000 o ffoaduriaid o Afghanistan fel y fintai gyntaf. Yn ychwanegol at y lifft awyr ar gyfer cymorth dyngarol i Afghanistan, yr Emiradau Arabaidd Unedig oedd un o'r gwledydd cyntaf i dderbyn ffoaduriaid o Afghanistan, wrth i'w nifer gyrraedd mwy nag 8,000 o bobl fel y swp cyntaf, a fydd yn cael ei ddilyn gan fintai eraill. Mynegodd y ffoaduriaid a gyrhaeddodd yr Emirates eu llawenydd o'r croeso cynnes ac maent yn gwerthfawrogi'r amodau priodol ar eu cyfer.

Cyrhaeddodd pedwaredd awyren ddyngarol yr Emirates brifddinas Afghanistan, Kabul, i ddarparu cymorth dyngarol ac iechyd i bobl Afghanistan gan ystyried amodau dirywiol yn dilyn y mudiad Taliban yn dod i rym. Mae'r awyren yn cario amrywiaeth o gymorth meddygol a bwyd i wella'r sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan.

Mae hyn yn dod o fewn fframwaith y lifft awyr, dan arweiniad Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Tywysog y Goron Abu Dhabi - Dirprwy Brif Goruchwyliwr y Lluoedd Arfog - i gefnogi pobl Afghanistan. Mae lifft awyr Emiradau Arabaidd Unedig yn parhau 24 awr y dydd i ddwysau ei gymorth er budd miloedd o deuluoedd Afghanistan, yn enwedig menywod, plant a'r henoed.

Yn ôl gwefan Emirates Al-Youm, mae'r cymorth hwn yn rhan o ddull dyngarol sefydledig yr Emiradau Arabaidd Unedig i estyn llaw i gymunedau a grwpiau sydd angen cymorth, yn enwedig yn ystod argyfyngau. Yr Emiradau Arabaidd Unedig oedd un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i anfon cymorth dyngarol brys i Kabul ar ôl i ddatblygiadau diweddar yn Afghanistan a mudiad y Taliban ddod i rym.

hysbyseb

Fideo.

Rhannwch yr erthygl hon:

Afghanistan

'Dim ond rhoi ein harian i ni': Gwthiad Taliban i ddatgloi biliynau Afghanistan dramor

cyhoeddwyd

on

By

Mae mam yn siopa gyda'i phlant yn y farchnad yn Kabul, Afghanistan Hydref 29, 2021. REUTERS / Zohra Bensemra
Sameerullah, 11, bachgen esgidiau yn glanhau esgid ar hyd y farchnad yn Kabul, Afghanistan Hydref 29, 2021. REUTERS / Zohra Bensemra

Mae llywodraeth Taliban Afghanistan yn pwyso am ryddhau biliynau o ddoleri o gronfeydd wrth gefn banc canolog wrth i’r genedl sy’n dioddef o sychder wynebu wasgfa arian, llwgu torfol ac argyfwng mudo newydd, ysgrifennu Karin Strohecker yn Llundain a James MacKenzie, John O'Donnell a John O'Donnell.

Fe barciodd Afghanistan biliynau o ddoleri mewn asedau dramor gyda Chronfa Ffederal yr Unol Daleithiau a banciau canolog eraill yn Ewrop, ond mae’r arian hwnnw wedi’i rewi ers i’r Taliban Islamaidd ousted y llywodraeth a gefnogir gan y Gorllewin ym mis Awst.

Dywedodd llefarydd ar ran y weinidogaeth gyllid y byddai'r llywodraeth yn parchu hawliau dynol, gan gynnwys addysg menywod, wrth iddo geisio arian o'r newydd ar ben cymorth dyngarol a ddywedodd ei fod yn cynnig "rhyddhad bach" yn unig.

O dan reol Taliban rhwng 1996-2001, roedd menywod i raddau helaeth yn cael eu cau allan o gyflogaeth ac addysg â thâl ac fel rheol roedd yn rhaid iddynt orchuddio eu hwynebau a bod perthynas wrywaidd gyda nhw pan adawsant gartref.

hysbyseb

"Mae'r arian yn perthyn i genedl Afghanistan. Dim ond rhoi ein harian ein hunain i ni," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth Ahmad Wali Haqmal wrth Reuters. "Mae rhewi'r arian hwn yn anfoesegol ac mae yn erbyn yr holl ddeddfau a gwerthoedd rhyngwladol."

Galwodd un swyddog banc canolog gorau ar wledydd Ewrop gan gynnwys yr Almaen i ryddhau eu cyfran o’r cronfeydd wrth gefn er mwyn osgoi cwymp economaidd a allai sbarduno mudo torfol tuag at Ewrop.

"Mae'r sefyllfa'n anobeithiol ac mae swm yr arian parod yn prinhau," meddai Shah Mehrabi, aelod o fwrdd Banc Canolog Afghanistan, wrth Reuters. "Mae yna ddigon ar hyn o bryd ... i gadw Afghanistan i fynd tan ddiwedd y flwyddyn.

hysbyseb

"Mae Ewrop yn mynd i gael ei heffeithio fwyaf, os na fydd Afghanistan yn cael mynediad at yr arian hwn," meddai Mehrabi.

"Bydd gennych whammy dwbl o fethu â dod o hyd i fara a methu ei fforddio. Bydd pobl yn ysu. Maen nhw'n mynd i fynd i Ewrop," meddai.

Daw’r alwad am gymorth wrth i Afghanistan wynebu cwymp yn ei heconomi fregus. Gadawodd ymadawiad lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau a llawer o roddwyr rhyngwladol y wlad heb grantiau a ariannodd dri chwarter y gwariant cyhoeddus.

Dywedodd y weinidogaeth gyllid ei bod yn cymryd tua 400 miliwn o Afghanis ($ 4.4 miliwn) bob dydd.

Er bod pwerau’r Gorllewin eisiau osgoi trychineb ddyngarol yn Afghanistan, maent wedi gwrthod cydnabod llywodraeth y Taliban yn swyddogol.

Dywedodd Haqmal y byddai Afghanistan yn caniatáu addysg i ferched, er nad yn yr un ystafelloedd dosbarth â dynion.

Byddai hawliau dynol, meddai, yn cael eu parchu ond o fewn fframwaith cyfraith Islamaidd, na fyddai’n cynnwys hawliau hoyw.

"LGBT ... Mae hynny yn erbyn ein cyfraith Sharia," meddai.

Mae Mehrabi yn gobeithio, er bod yr Unol Daleithiau wedi dweud yn ddiweddar na fydd yn rhyddhau cyfran ei llew o oddeutu $ 9 biliwn o gronfeydd, gallai gwledydd Ewropeaidd.

Dywedodd fod yr Almaen yn dal hanner biliwn o ddoleri o arian Afghanistan ac y dylai hi a gwledydd Ewropeaidd eraill ryddhau'r cronfeydd hynny.

Dywedodd Mehrabi fod angen $ 150m bob mis ar Afghanistan i “atal argyfwng sydd ar ddod”, gan gadw’r arian lleol a’r prisiau’n sefydlog, gan ychwanegu y gallai unrhyw drosglwyddiad gael ei fonitro gan archwilydd.

"Os bydd cronfeydd wrth gefn yn parhau i fod wedi'u rhewi, ni fydd mewnforwyr o Afghanistan yn gallu talu am eu llwythi, bydd banciau'n dechrau cwympo, bydd bwyd yn mynd yn brin, bydd siopau groser yn wag," meddai Mehrabi.

Dywedodd fod tua $ 431m o gronfeydd wrth gefn banc canolog yn cael eu dal gyda benthyciwr Almaeneg Commerzbank, yn ogystal â thua $ 94m arall gyda banc canolog yr Almaen, y Bundesbank.

Mae gan y Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol, grŵp ymbarél ar gyfer banciau canolog byd-eang yn y Swistir, oddeutu $ 660m arall. Gwrthododd y tri wneud sylw.

Cipiodd y Taliban rym yn Afghanistan ym mis Awst ar ôl i’r Unol Daleithiau dynnu ei filwyr allan, bron i 20 mlynedd ar ôl i’r lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau gael eu hesgusodi gan yr Islamyddion yn dilyn ymosodiadau 11 Medi 2001 ar yr Unol Daleithiau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

Pryder Kazakhstan ynghylch 'gwaethygu tensiynau' yn Afghanistan

cyhoeddwyd

on

Dywed arlywydd Kazakhstan fod y wlad yn “monitro’n agos” y sefyllfa bresennol yn Afghanistan gyfagos yn dilyn i’r Taliban feddiannu, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae pryderon yn tyfu yn Kazakstan ynghylch ansefydlogrwydd parhaus dros y ffin, a hefyd am fewnlifiad cynyddol o ffoaduriaid sy'n ceisio ailsefydlu o Afghanistan a rwygwyd gan ryfel.

Yn ddiweddar, cynullodd Arlywydd Kazakh Kassym-Jomart Tokayev gyfarfod lefel uchel o weinidogion a swyddogion y llywodraeth i drafod yr hyn y mae llawer yn ei ystyried yn sefyllfa sy'n gwaethygu yn Afghanistan. Roedd penaethiaid asiantaethau gorfodaeth cyfraith yn Afghanistan hefyd yn rhan o'r trafodaethau.

Ymhlith y cyfranogwyr eraill roedd Prif Weinidog Kazak Askar Mamin, penaethiaid y Pwyllgor Diogelwch Cenedlaethol, gweinidogaethau Materion Tramor, Amddiffyn, Materion Mewnol a'r Sefyllfa Frys, ynghyd â Swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol a Gwasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd yr Arlywydd Berik Uali bod “ymateb prydlon i’r sefyllfa yn Afghanistan o ystyried buddiannau cenedlaethol Kazakhstan a materion o sicrhau diogelwch ein pobl” yn cael eu trafod.

Ychwanegodd, “Fe gyfarwyddodd yr Arlywydd y llywodraeth i barhau i fonitro datblygiad y sefyllfa yn Afghanistan yn agos, sy’n hynod bwysig ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cydweithredu pellach gyda’r wlad hon.”

Siaradodd yr Arlywydd Tokayev, ar ôl y cyfarfod, am “waethygu tensiynau” yn Afghanistan a’r angen “i gymryd mesurau i sicrhau diogelwch ein pobl a’n diplomyddion yn Afghanistan.”

hysbyseb

Mae llawer o genhedloedd wedi sgramblo'n daer i wagio eu diplomyddion a'u dinasyddion ers i'r Taliban feddiannu ym mis Awst.

Mater arall sydd dan y chwyddwydr yw setliad ffoaduriaid o Afghanistan dros dro a bygythiad posibl i ddiogelwch.

 Mae Cadeirydd Cyngor Kazakhstan ar Gysylltiadau Rhyngwladol Erlan Karin wedi ceisio tawelu ofnau o’r fath, gan ddweud nad yw’r sefyllfa yn Afghanistan yn fygythiad uniongyrchol i Ganolbarth Asia.

Ond cyfaddefodd, “Wrth gwrs, fel pobl mae gennym ni rywfaint o bryder. Mae un o'r bygythiadau a achosir gan fudiad y Taliban yn gysylltiedig â'r ffaith eu bod wedi rhoi lloches i amrywiol grwpiau radical eraill.

Yn y cyfamser, dywed Kazakhstan ei fod wedi gwagio grŵp o wladolion ethnig-Kazakh Afghanistan o Kabul i genedl Canol Asia wrth i wledydd barhau i geisio symud pobl allan o’r wlad a rwygwyd gan y rhyfel yn dilyn atafaelu pŵer y Taliban.

Yn ôl swyddogion Kazakh, mae tua 200 o Affghaniaid ethnig-Kazakh yn Afghanistan er y credir bod y ffigur go iawn yn llawer uwch.

Ers i filwriaethwyr y Taliban gymryd rheolaeth ar bron pob un o Afghanistan mae nifer o Affghaniaid wedi annog awdurdodau Kazakh i fynd â nhw i Kazakhstan, gan honni eu bod yn Kazakhs ethnig.

Ond credir bod anfodlonrwydd cynyddol o rai Kazakhstanis gyda'r sefyllfa lle'r oedd y wladwriaeth i fod i ddarparu cefnogaeth ddyngarol sylweddol i Afghanistan yn lle helpu ei dinasyddion ei hun mewn angen.

Dywedodd Dauren Abayev, Dirprwy Bennaeth Cyntaf Gweinyddiaeth Arlywyddol Kazakhstan, “Nid Kazakhstan yw’r unig wlad sy’n rhoi cymorth i Afghanistan. Rhaid i’r gymuned ryngwladol gynorthwyo i ddarparu’r amgylchedd angenrheidiol ar gyfer dychwelyd normalrwydd i Afghanistan ar ôl degawdau o wrthdaro arfog. Oni bai bod hynny'n digwydd, oni bai bod y bywyd arferol yn cael ei adfer yn y wlad honno sydd wedi'i rhwygo gan ryfel, bydd y risg o ymosodiadau ac ymosodiadau gan heddluoedd eithafol, bygythiad masnachu cyffuriau a radicaliaeth bob amser yn anweledig dros bob un ohonom ”.

Wrth i’r gymuned ryngwladol ymateb i Afghanistan a reolir gan y Taliban, un cynnig a awgrymwyd yw defnyddio cenhadaeth cadw heddwch dan arweiniad y Cenhedloedd Unedig i Kabul er mwyn creu parth diogel ar gyfer gwacáu yn y dyfodol. Mae gan y Cenhedloedd Unedig genhadaeth eisoes yn Afghanistan, sydd wedi adleoli rhai staff dros dro i Kazakhstan i barhau â'i gweithrediadau.

Dywedodd arbenigwr ar Ganolbarth Asia ym Mrwsel, “Mae Afghanistan wedi bod yn wynebu cyfyngiadau ariannol difrifol oherwydd blocio’r llif cymorth tramor i’r wlad. Mae poblogaeth Afghanistan yn dioddef prinder cyflenwadau bwyd. Felly, mae ailddechrau dosbarthu bwyd i Afghanistan yn bwysig iawn ar gyfer normaleiddio'r sefyllfa yn y wlad.

“Y ffordd y mae pethau, ymddengys mai Kazakhstan sydd â’r cyfran uchaf mewn adfer sefydlogrwydd economaidd yn Afghanistan.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Afghanistan

Afghanistan: Mae Pont Awyr Dyngarol Newydd yr UE yn darparu cymorth meddygol sy'n achub bywydau

cyhoeddwyd

on

Mae hediad arall o Bont Awyr Dyngarol yr UE wedi cludo mwy na 28 tunnell o gargo meddygol achub bywyd i Kabul i fynd i’r afael â’r sefyllfa ddyngarol enbyd yn Afghanistan. Mae'r hediad pont awyr a ariennir gan yr UE yn galluogi Sefydliad Iechyd y Byd, yn ogystal â sefydliadau dyngarol fel 'Brys' a 'Première Urgence Internationale' i ddarparu eitemau iechyd critigol i'r rhai mewn angen. Ar yr achlysur, dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Dyma drydedd hediad Pont Awyr Dyngarol yr UE ers cwymp Kabul ym mis Awst eleni. Mae'r hediad hwn a ariennir gan yr UE yn cynrychioli achubiaeth bwysig i Affghaniaid sydd angen gofal meddygol ar frys. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa ddyngarol gyffredinol yn gwaethygu'n gyflym. Yn y farn hon a'r gaeaf sy'n agosáu, rwy'n annog y gymuned ryngwladol gyfan i gamu i fyny a darparu ar gyfer cymorth achub bywyd i filiynau o Affghaniaid y mae eu bywydau'n dibynnu arno. ”

Mae'r cargo achub bywyd yn cynnwys offer meddygol i gynnal meddygfeydd a chyffuriau meddygol. Ar ben y drydedd hediad hwn i Kabul a ariannwyd gan yr UE yr wythnos hon, mae hediadau pellach wedi'u hamserlennu ar gyfer yr wythnosau nesaf fel mynegiant o undod yr UE â phobl Afghanistan.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd