Cysylltu â ni

Afghanistan

Afghanistan: Gwerthusiad a ffordd ymlaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Waeth beth yw natur ideolegol rhywun, mae meddiant Taliban o Afghanistan yn realiti. I rai mae cyflymdra cwymp Llywodraeth Ghani wedi bod yn syfrdanol. I eraill, rhagweladwyedd araf sy'n llosgi. Nid oedd datrysiad milwrol erioed yn agored i ddiogelwch tymor hir y rhanbarth a gwir ddatblygiad cenedlaethol Afghanistan. Mae realiti heddiw yn gyfuniad o gamgymeriadau mynych gan lawer o actorion, yn ysgrifennu Llysgennad Farukh Amil, yn y llun isod.

Mae rhyfeloedd ymyrraeth a erlynwyd â pholisïau tramor cychwyn tân wedi dod i ben dro ar ôl tro mewn trallod i bawb dan sylw. Nid oes diweddglo hapus ym mantras hunan-barchus 'rhaid iddo fynd' neu 'bydd canlyniadau'. Llawer o weithiau mae'r canlyniadau hynny'n greulon ac yn anfwriadol. Mae angen arfarniad gonest nid yn unig ar gyfer y nifer di-rif o ddioddefwyr o Afghanistan ond hefyd ar gyfer y rhai a anfonir ar genhadaeth “i wneud y gwaith”. Mae cymaint o ddyled ar y byd iddyn nhw. 

Yr argyfwng sydd bellach yn datblygu yn Afghanistan yw'r un dyngarol gyda miloedd eisiau gadael. Yn fyd-eang mae'r awydd i dderbyn ffoaduriaid wedi crebachu'n ddramatig. Mae'n ymddangos bod Ewrop yn benodol yng nghanol blinder ffoaduriaid, yn enwedig ar ôl y profiad chwerw o Syria a gyfrannodd at gynnydd grymoedd cenedlaetholgar a senoffobig gwrth-UE. Mae'n annhebygol iawn y byddai unrhyw wlad Orllewinol yn barod i ailadrodd haelioni yr Affghaniaid a ddangoswyd i'r Syriaid gan y Canghellor Merkel fel arweinydd moesol Cynghrair y Gorllewin.  

hysbyseb

Rhaid edrych ar y cwymp llwyr yn Kabul yn nhermau datblygu. Yn ddiau, gwnaed llawer o gynnydd, ym maes addysg, grymuso menywod, y cyfryngau a datblygu trefol. Byddai edrych yn agosach yn datgelu llawer o wirioneddau anghyfforddus. Mae geiriau diplomydd cyn-filwr y Cenhedloedd Unedig, Mr Lakhdar Brahimi, yn wir hyd heddiw. Fel Cynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan (2001-2004), gellir dadlau mai'r cyfnod anoddaf mewn dyddiau dialgar yn dilyn 9/11, roedd Brahimi yn cymharu'r ymyrraeth dramor fel math o long ofod a oedd wedi glanio yn yr anialwch llychlyd. Y tu mewn roedd yr holl fwynderau modern: trydan, bwyd poeth, cawodydd, toiledau. Y tu allan mewn cymhariaeth, ar y perimedr, roedd Afghans yn edrych i mewn o'u byd tywyll. Yn amlwg, os nad oedd datblygiad yn gynhwysol, roedd yn dynghedu o'r dechrau.

Yn gyflym ymlaen at lais blaenllaw arall yn y Cenhedloedd Unedig, yr economegydd Americanaidd Jeffrey Sachs a ddywedodd, o’r $ 2 triliwn a mwy a ddihysbyddwyd yn Afghanistan, mai dim ond $ 21 biliwn a wariwyd “mewn cefnogaeth economaidd”, gan ddadlau bod hyn yn llai na 2% o’r UD cyfan. gwariant ar Afghanistan. Er mai ennill calonnau a meddyliau oedd nod allweddol, ni all ffigurau o'r fath fod yn addas ar gyfer unrhyw fath o ganlyniad optimistaidd.

Mae pawb eisiau heddwch a diwedd ar ddioddefaint Afghans. Yn bennaf oll yr Affghaniaid eu hunain. Mae gwledydd sy'n ffinio ag Afghanistan eisiau sefydlogrwydd rhanbarthol ar gyfer cynnydd economaidd. Nid yw ac ni fu erioed er budd Pacistan ddilyn strategaethau sy'n hyrwyddo ansefydlogrwydd yn Afghanistan. Yn hytrach, gan ddal i gario'r boblogaeth ffoaduriaid fwyaf am y cyfnod hiraf o amser ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, mae Pacistan yn parhau i ysgwyddo cyfrifoldebau a hynny hefyd heb droi at wleidyddiaeth ddomoffobig ddomestig. Ac unwaith eto gyda’r gwacáu o Kabul, mae Pacistan wedi camu i fyny gyda help llaw gyda channoedd o hediadau yn cyrraedd Pacistan yn fferi bron i 10,000 o faciwîs hyd yn hyn. 

hysbyseb

Mae yna ddigon o leisiau cytbwys yn y Gorllewin. Mae angen clywed y rhain a pheidio â chael eu boddi gan ymyrwyr dig sy'n taflu taflegrau sy'n gwrthod dysgu gwersi hanes. Mae lleisiau aeddfed fel Seneddwr dylanwadol yr Unol Daleithiau Lindsey Graham eisoes yn pwyso pwyntiau synhwyrol adref. Er ei bod yn ddealladwy ac yn hawdd barnu'r Taliban 'newydd' sy'n dod i'r amlwg yn Afghanistan o'i weithredoedd yn y gorffennol, os rhywbeth, efallai mai dyma'r amser bellach i roi cyfle i heddwch. Fodd bynnag, rhaid i'r gollyngiad newydd hwn yn Kabul gael ei farnu yn ôl ei weithredoedd. Ar hyn o bryd ni all ond addo y dylai'r gymuned ryngwladol yn ddelfrydol eu helpu i gadw. Y canlyniad a ffefrir ar gyfer Pacistan yw bod Llywodraeth gynhwysol yn dod i'r amlwg yn Kabul trwy gonsensws sy'n eiddo i Afghanistan ac un sy'n parchu hawliau dynol. 

Wrth i'r Taliban ofyn i'r gymuned ryngwladol ailagor ei Llysgenadaethau, byddai'n ddoeth gwneud hynny unwaith y bydd y sefyllfa ddiogelwch yn sefydlogi, pe bai ond i dymer unrhyw ormodedd ofnus trwy ymgysylltu. Fel arall yr hyn sy'n sicr yw'r argyfwng dyngarol sydd ar ddod. I'r rhai sy'n dathlu, am ba bynnag reswm, mae yna eiriau o rybudd. Dylai un gofio barn cyn SRSG y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Afghanistan Kai Eide, a ddywedodd fod “angen cymorth dyngarol ar 18 miliwn o bobl ac ni allwch eu siomi.” Os bydd y gymuned ryngwladol yn troi ei chefn ar Afghanistan ni fydd ond yn ymgorffori'r rhai sydd am beri anhrefn. Ail-ymgysylltiad sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad llawr gwlad sy'n raddol ac yn amodol yw'r unig lwybr synhwyrol ymlaen ar hyn o bryd. 

Beth yw'r dewis arall? Mae cefnu ar bobl Afghanistan ar y pwynt hwn yn greulon yn ddiangen. Beth fyddai nod polisi o'r fath? Cosb ar y cyd o 40 miliwn o bobl? A'r canlyniadau uniongyrchol? Y genhedlaeth o all-lif ffoaduriaid? Mae sancsiynau wedi dangos dro ar ôl tro nad yw'r elites sy'n rheoli yn cael eu heffeithio a dim ond y tlawd sy'n dioddef. Ac yn achos Afghanistan, gallai ennyn rhai canlyniadau ofnadwy yn rhyngwladol.

Mae'r awdur yn gyn-aelod o Wasanaeth Tramor Pacistan. Mae wedi gwasanaethu fel Llysgennad i Japan a Chynrychiolydd Parhaol i'r Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa.

Afghanistan

Afghanistan: ASEau yn trafod beth i'w wneud nesaf

cyhoeddwyd

on

Dylai pobl sydd mewn perygl yn dilyn meddiant y Taliban o Afghanistan gael help, meddai ASEau mewn dadl ar ddyfodol y wlad, byd.

Pwysleisiodd yr aelodau yr angen i'r UE helpu pobl i adael y wlad yn ddiogel yn sgil dychweliad y Taliban i rym, yn ystod y ddadl ar 14 Medi. “Pawb sydd yng nghanol y Taliban - p'un a ydyn nhw'n actifyddion, eiriolwyr hawliau menywod, athrawon neu weision sifil, newyddiadurwyr - mae'n rhaid i ni sicrhau eu bod nhw'n gallu dod atom ni,” meddai Michael Gahler (EPP, yr Almaen). " Dywedodd hefyd fod yn rhaid cefnogi gwledydd cyfagos i helpu'r ffoaduriaid sy'n cyrraedd.

Dywedodd Iratxe García Pérez (S&D, Sbaen) ei bod yn bwysig edrych ar sut i sefydlogi'r wlad a gwarchod hawliau Affghaniaid. “Rydyn ni wedi sefydlu canolfan ym Madrid i gefnogi’r rhai a weithiodd gyda ni yn Afghanistan a’u teuluoedd a’u cysylltiadau ac mae angen i ni wneud llawer mwy o hyn a sefydlu coridor dyngarol iawn gyda chefnogaeth y Gwasanaeth Gweithredu Allanol fel bod y miloedd o bobl sydd yn dal i fod yn Afghanistan yn gallu cael y fisâu angenrheidiol a gadael y wlad yn ddiogel. ”

hysbyseb

Roedd Mick Wallace (y Chwith / Iwerddon) yn gresynu wrth y ffaith bod y frwydr yn erbyn terfysgaeth wedi arwain at ladd neu orfodi pobl ddiniwed i fudo. “Bellach mae angen i Ewrop ddarparu lloches gynaliadwy i’r rhai sydd wedi ffoi o’r llanast y gwnaethon ni helpu i’w greu.”

“Mae'r hyn rydyn ni wedi'i weld yn Afghanistan yn sicr yn drasiedi i bobl Afghanistan, yn rhwystr i'r Gorllewin ac yn newidiwr gemau posib ar gyfer cysylltiadau rhyngwladol," meddai pennaeth polisi tramor Josep Borrell.

“Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â’r Taliban,” ychwanegodd, gan egluro nad yw ymgysylltu yn golygu cydnabyddiaeth.

hysbyseb
Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl ar y sefyllfa yn Afghanistan
Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl  

Dywedodd ASEau eraill ei fod nid yn unig yn ymwneud â chael pobl allan o Afghanistan, ond hefyd am edrych ar ôl y rhai sy'n aros yn y wlad. "Rhaid i ni sicrhau bywydau gwneuthurwyr newid Afghanistan ac actifyddion sifil ac arbed miliynau sy'n wynebu tlodi a newyn," meddai Petras Auštrevičius (Renew, Lithwania). "Ni ddylai Afghanistan gael ei arwain gan hwianod radical, ond gan y rhai addysgedig, meddwl agored a (y rhai) sy'n canolbwyntio ar les cyffredin Affghaniaid."

Edrychodd Jérôme Rivière (ID, Ffrainc) y tu hwnt i Afghanistan i'r effaith ar yr UE. “Rhaid i aelod-wladwriaethau amddiffyn eu hunain ac amddiffyn eu poblogaethau. Ni ddylai pobl Ewrop fod yn destun mwy o fudo fel yr un a ddilynodd wrthdaro yn Syria. Fel chi, rwy’n poeni am dynged sifiliaid a menywod yn Afghanistan ac nid wyf yn hoffi gweld yr Islamyddion yn codi i rym, ond rwy’n gwrthod ton arall o fudo o Afghanistan. ”

Awgrymodd Tineke Strik (Gwyrddion / EFA, yr Iseldiroedd) ei bod yn bryd myfyrio a dysgu o'r llanast hwn i greu polisi tramor cryfach ac effeithiol. “Mae pobl Afghanistan yn wynebu trychineb ddyngarol enfawr, prinder bwyd, dŵr ac anghenion sylfaenol eraill. Roedd y bobl hynny o Afghanistan yn cyfrif arnom ni. Felly gadewch inni wneud popeth o fewn ein gallu i'w hamddiffyn rhag terfysgaeth y Taliban, ”meddai, gan alw am wacáu a gydlynir gan yr UE, fisâu dyngarol a mynediad at gymorth. “Helpwch y bobl ac atal unrhyw fath o gydnabyddiaeth o’r Taliban cyhyd â bod hawliau dynol mewn perygl,” meddai.


Galwodd Anna Fotyga (ECR, Gwlad Pwyl) am agwedd amlochrog, ryngwladol tuag at Afghanistan, fel y gwnaed 20 mlynedd yn ôl: “Rwy’n credu mai amlochrogiaeth yw’r ffordd i ddatrys y broblem hon. Nawr mae'n rhaid i ni gael ymdrechion mor eang â phosib a strategaeth bendant ar gyfer Afghanistan. ”

Briffio 

Datganiadau i'r wasg 

Canolfan amlgyfrwng 

Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Afghanistan

Mae Taliban yn gwadu bod eu dirprwy brif weinidog, Mullah Baradar, wedi marw

cyhoeddwyd

on

By

Mae Mullah Abdul Ghani Baradar, arweinydd dirprwyaeth y Taliban, yn siarad yn ystod trafodaethau rhwng llywodraeth Afghanistan a gwrthryfelwyr Taliban yn Doha, Qatar Medi 12, 2020. REUTERS / Ibraheem al Omari

Mae’r Taliban wedi gwadu bod un o’u prif arweinwyr wedi cael ei ladd mewn sesiwn saethu allan gyda chystadleuwyr, yn dilyn sibrydion am holltiadau mewnol yn y mudiad bron i fis ar ôl ei fuddugoliaeth mellt dros y llywodraeth a gefnogir gan y Gorllewin yn Kabul, yn ysgrifennu James Mackenzie, Reuters.

Dywedodd Sulail Shaheen, llefarydd ar ran y Taliban, fod Mullah Abdul Ghani Baradar, cyn bennaeth swyddfa wleidyddol y Taliban a gafodd ei enwi’n ddirprwy brif weinidog yr wythnos diwethaf, wedi cyhoeddi neges lais yn gwrthod honiadau iddo gael ei ladd neu ei anafu mewn gwrthdaro.

"Mae'n dweud ei fod yn gelwydd ac yn hollol ddi-sail," meddai Shaheen mewn neges ar Twitter.

hysbyseb

Fe wnaeth y Taliban hefyd ryddhau lluniau fideo yn honni eu bod yn dangos Baradar mewn cyfarfodydd yn ninas ddeheuol Kandahar. Ni allai Reuters wirio'r ffilm ar unwaith.

Mae’r gwadiadau yn dilyn dyddiau o sibrydion bod cefnogwyr Baradar wedi gwrthdaro â rhai Sirajuddin Haqqani, pennaeth rhwydwaith Haqqani sydd wedi’i leoli ger y ffin â Phacistan ac a gafodd y bai am rai o ymosodiadau hunanladdiad gwaethaf y rhyfel.

Mae'r sibrydion yn dilyn dyfalu ynghylch cystadlu posib rhwng comandwyr milwrol fel Haqqani ac arweinwyr o'r swyddfa wleidyddol yn Doha fel Baradar, a arweiniodd ymdrechion diplomyddol i gyrraedd setliad gyda'r Unol Daleithiau.

hysbyseb

Mae'r Taliban wedi gwadu'r dyfalu dros raniadau mewnol dro ar ôl tro.

Nid oedd Baradar, a oedd unwaith yn cael ei ystyried yn bennaeth tebygol llywodraeth Taliban, wedi cael ei weld yn gyhoeddus ers cryn amser ac nid oedd yn rhan o'r ddirprwyaeth weinidogol a gyfarfu â Gweinidog Tramor Qatari Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani yn Kabul ddydd Sul.

Nid yw prif arweinydd y mudiad, Mullah Haibatullah Akhundzada, hefyd wedi cael ei weld yn gyhoeddus ers i’r Taliban gipio Kabul ar Awst 15, er iddo gyhoeddi datganiad cyhoeddus pan ffurfiwyd y llywodraeth newydd yr wythnos diwethaf.

Mae dyfalu ynghylch arweinwyr y Taliban wedi cael ei fwydo gan yr amgylchiadau yn ymwneud â marwolaeth sylfaenydd y mudiad, Mullah Omar, a gyhoeddwyd yn gyhoeddus yn 2015 ddwy flynedd yn unig ar ôl iddo ddigwydd, gan gychwyn gwrthgyhuddiadau chwerw ymhlith yr arweinyddiaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd