Cysylltu â ni

Afghanistan

China oedd buddiolwr mwyaf y rhyfel 'am byth' yn Afghanistan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ni fyddai unrhyw un wedi dychmygu yn ei freuddwydion gwylltaf y gellid ymosod ar y genedl fwyaf pwerus yn dechnegol, yn economaidd ac yn filwrol ar y ddaear a oedd wedi honni yn ddiweddar mai hi oedd yr unig bŵer yn y byd ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd. adref gan grŵp o ddinasyddion ffanatig Saudi Arabaidd 16-17 a oedd yn aelodau o endid nad yw'n wladwriaeth, yr al-Quida, dan arweiniad ffwndamentalydd Islamaidd Saudi Arabia arall, Osama bin-Laden wedi'i leoli yn Afghanistan, un o'r rhai mwyaf cefn ac ynysig. gwledydd ar y ddaear, yn ysgrifennu Vidya S Sharma Ph.D.

Fe wnaeth yr unigolion hyn herwgipio 4 awyren jet sifil a'u defnyddio fel taflegrau i ddinistrio'r Twin Towers yn Efrog Newydd, ymosod ar wal orllewinol y Pentagon a glanio'r pedwerydd un mewn cae yn Stonycreek, trefgordd ger Shanksville, Pennsylvania. Arweiniodd yr ymosodiadau hyn at bron i 3000 o farwolaethau sifil yn yr UD.

Er bod yr Americanwyr yn gwybod y gallai ICBMs Rwseg neu Tsieineaidd eu cyrraedd eto roeddent yn credu i raddau helaeth eu bod yn ymgorffori rhwng dwy gefnfor, y Môr Tawel a'r Môr Iwerydd, eu bod yn ddiogel rhag unrhyw ymosodiad confensiynol. Gallent ymgymryd ag antur filwrol unrhyw le yn y byd heb unrhyw ofn dial.

hysbyseb

Ond chwalodd digwyddiadau'r unfed ar ddeg o Fedi, 2001 eu synnwyr o ddiogelwch. Mewn dwy ffordd bwysig, fe newidiodd y byd am byth. Cafodd y myth sydd wedi'i wreiddio'n ddwfn ym meddyliau dinasyddion yr UD ac elit gwleidyddol a diogelwch yr oedd yr UD yn annirnadwy ac yn anorchfygol ei chwalu dros nos. Yn ail, roedd yr Unol Daleithiau bellach yn gwybod na allai gocŵn ei hun o weddill y byd.

Gwnaeth yr ymosodiad di-drefn hon Americanwyr yn ddig yn amlwg. Roedd pob Americanwr - waeth beth oedd eu gogwydd gwleidyddol - eisiau i'r terfysgwyr gael eu cosbi.

Ar Fedi 18, 2001, pleidleisiodd y Gyngres bron yn unfrydol i fynd i ryfel (pleidleisiodd Tŷ’r Cynrychiolwyr 420-1 a’r Senedd 98-0). Rhoddodd y Gyngres siec wag i’r Arlywydd Bush, h.y., hela terfysgwyr i lawr ble bynnag y bônt ar y blaned hon. Yr hyn a ddilynodd oedd rhyfel 20 mlynedd o hyd ar derfysgaeth.

hysbyseb

Roedd cynghorwyr Neo-con yr Arlywydd Bush yn gwybod bod y Gyngres wedi eu rhoi fel siec wag. Ar Fedi 20, 2001, mewn anerchiad i sesiwn ar y cyd o'r Gyngres, Arlywydd Bush meddai: “Mae ein rhyfel yn erbyn terfysgaeth yn dechrau gydag al-Qaida, ond nid yw’n gorffen yno. Ni fydd yn dod i ben nes bydd pob grŵp terfysgol o gyrhaeddiad byd-eang wedi ei ddarganfod, ei stopio a’i drechu. ”

Cychwynnodd yr 20 mlynedd o ryfel yn Afghanistan, Marc Rhyfel Irac II o dan esgus dod o hyd i arfau dinistr torfol (WMDs) ac ymglymiad yr Unol Daleithiau mewn gwrthryfeloedd eraill (cyfanswm o 76 gwlad) ledled y byd (gweler Ffigur 1) nid yn unig yn costio yr UD $ 8.00 triliwn (gweler Ffigur 2). O'r swm hwn, $ 2.31 trillion yw cost ymladd y rhyfel yn Afghanistan (heb gynnwys cost gofal cyn-filwr yn y dyfodol) a gellir priodoli'r gweddill i raddau helaeth i Ail Ryfel Irac. Er mwyn ei roi yn wahanol, mae cost ymladd gwrthryfel yn Afghanistan yn unig hyd yn hyn yn cyfateb yn fras i Gynnyrch Domestig Gros cyfan y DU neu India am flwyddyn.

Yn Afghanistan yn unig, collodd yr Unol Daleithiau 2445 o aelodau gwasanaeth gan gynnwys 13 o filwyr yr Unol Daleithiau a laddwyd gan ISIS-K yn ymosodiad maes awyr Kabul ar Awst 26, 2021. Mae'r ffigur hwn o 2445 hefyd yn cynnwys tua 130 o bersonél milwrol yr Unol Daleithiau a laddwyd mewn lleoliadau gwrthryfel eraill. ).

Ffigur 1: Lleoliadau ledled y byd lle bu'r UD yn ymladd y rhyfel yn erbyn terfysgaeth

ffynhonnell: Sefydliad Watson, Prifysgol Brown

Ffigur 2: Cost gronnus rhyfel yn gysylltiedig ag ymosodiadau Medi 11

ffynhonnell: Neta C. Crawford, Prifysgol Boston a Chyd-gyfarwyddwr y Prosiect Costau Rhyfel ym Mhrifysgol Brown

Yn ogystal, mae'r Deallus Canologence Agency Collodd (CIA) 18 o'i weithwyr yn Afghanistan. Ymhellach, bu 1,822 o farwolaethau contractwyr sifil. Cyn-filwyr oedd y rhain yn bennaf a oedd bellach yn gweithio'n breifat

Ymhellach, erbyn diwedd Awst 2021, roedd 20722 o aelodau lluoedd amddiffyn yr Unol Daleithiau wedi’u clwyfo. Mae'r ffigur hwn yn cynnwys 18 a anafwyd pan ymosododd ISIS (K) yn agos ar Awst 26.

Soniaf am rai ffigurau amlwg yn ymwneud â’r rhyfel yn erbyn terfysgaeth i greu argraff ar y darllenydd i ba raddau y mae’r rhyfel hwn wedi defnyddio adnoddau economaidd yr Unol Daleithiau ac amser cadfridogion a llunwyr polisi yn y Pentagon.

Yn sicr, y pris mwyaf y mae'r UD wedi'i dalu am y rhyfel yn erbyn terfysgaeth - rhyfel o ddewis - fu ei ostyngiad canfyddedig mewn statws mewn termau geostrategig. Arweiniodd hyn at i'r Pentagon dynnu ei lygaid oddi ar China. Roedd yr oruchwyliaeth hon yn caniatáu i Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC) ddod i'r amlwg fel cystadleuydd difrifol yn yr UD nid yn unig yn economaidd ond hefyd yn filwrol.

Bellach mae gan arweinydd y PRC, Xi Jinping, allu taflunio pŵer economaidd a milwrol i ddweud wrth arweinwyr gwledydd llai datblygedig fod gan China “arloesi llwybr Tsieineaidd unigryw ac unigryw i foderneiddio, a chreu model newydd ar gyfer datblygiad dynol ”. Mae anallu’r Unol Daleithiau i chwalu’r gwrthryfel yn Afghanistan hyd yn oed ar ôl 20 mlynedd, wedi rhoi un enghraifft arall i Xi Jinping danlinellu i’r arweinwyr gwleidyddol a deallusion cyhoeddus ledled y byd fod “Y Dwyrain yn codi, mae’r Gorllewin yn cwympo”.

Hynny yw, mae'r Arlywydd Xi a'i ddiplomyddion rhyfelwr blaidd wedi bod yn dweud wrth arweinwyr y byd llai datblygedig, byddai'n well ichi ymuno â'n gwersyll na cheisio cymorth a chymorth gan y Gorllewin y bydd cyn cynnig unrhyw gymorth ariannol yn mynnu tryloywder, atebolrwydd, y wasg rydd, etholiadau rhad ac am ddim, astudiaethau dichonoldeb ynghylch effaith amgylcheddol prosiect, materion llywodraethu a llawer o faterion o'r fath nad ydych chi am gael eich poeni ganddynt. Byddem yn eich helpu i ddatblygu'n economaidd trwy ein Menter Belt a Road.

Asesiad Pentagon o PLA yn 2000 a 2020

Dyma sut Michael E. O'Hanlon o Brookings Institution wedi crynhoi asesiad y Pentagon o Fyddin Rhyddhad y Bobl (PLA) yn 2000:

Mae'r PLA yn “addasu'n araf ac yn anwastad i'r tueddiadau mewn rhyfela modern. Mae strwythur a galluoedd heddlu'r PLA [yn] canolbwyntio i raddau helaeth ar ymladd rhyfela tir ar raddfa fawr ar hyd ffiniau China ... Roedd grymoedd daear, awyr a llynges y PLA yn sizable ond yn ddarfodedig ar y cyfan. Yn gyffredinol, roedd ei daflegrau confensiynol o gywirdeb amrediad byr a chymedrol. Roedd galluoedd seiber ymddangosiadol y PLA yn elfennol; roedd ei ddefnydd o dechnoleg gwybodaeth ymhell y tu ôl i'r gromlin; ac roedd ei alluoedd gofod enwol yn seiliedig ar dechnolegau hen ffasiwn ar gyfer y diwrnod. Ymhellach, roedd diwydiant amddiffyn Tsieina yn brwydro i gynhyrchu systemau o ansawdd uchel. ”

Roedd hyn ar ddechrau'r rhyfel ar derfysgaeth a lansiwyd gan neo-cons a wladychodd bolisïau tramor ac amddiffyn yn ystod Gweinyddiaeth George W Bush (ee Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, John Bolton, Richard Perle, i enwi ond ychydig). .

Nawr yn gyflym ymlaen at 2020. Dyma sut mae O'Hanlon yn crynhoi asesiad y Pentagon o'r PLA yn ei adroddiad yn 2020:

“Amcan y PLA yw dod yn fyddin“ o safon fyd-eang ”erbyn diwedd 2049 - nod a gyhoeddwyd gyntaf gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol Xi Jinping yn 2017. Er nad yw’r CCP [Plaid Gomiwnyddol Tsieineaidd] wedi ei ddiffinio [y term safon fyd-eang] yn debygol y bydd Beijing yn ceisio datblygu milwrol erbyn canol y ganrif sy'n hafal i - neu mewn rhai achosion yn well na - milwrol yr UD neu bŵer unrhyw bwer mawr arall y mae'r PRC yn ei ystyried yn fygythiad. Mae ganddo [marsial] yr adnoddau, technoleg ac ewyllys wleidyddol dros y ddau ddegawd diwethaf i gryfhau a moderneiddio'r PLA ym mron pob agwedd. ”

Bellach mae gan China y cyllideb ymchwil a datblygu ail-fwyaf yn y byd (y tu ôl i'r UD) ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae'r Arlywydd Xi yn awyddus iawn i oddiweddyd yr Unol Daleithiau yn dechnolegol a hwyluso'r problemau dieithrwch a gwella hunanddibyniaeth.

Mae China bellach ar y blaen i'r Unol Daleithiau mewn sawl ardal

Nod Tsieina yw dod yn brif bŵer milwrol yn Asia a hanner gorllewinol y Môr Tawel.

Mae moderneiddio cyflym y PLA yn Tsieina yn gynyddol yn gorfodi’r Pentagon i wynebu ei broblemau caffael ei hun yn deillio o newid pyst gôl / galluoedd ar gyfer gwahanol raglenni arfau, gor-redeg costau endemig ac oedi wrth leoli.

Er gwaethaf cychwyn yn dechnolegol ymhell y tu ôl i'r Unol Daleithiau fel y dengys adroddiad Pentagon 2000, mae Tsieina wedi datblygu systemau newydd yn gyflymach ac yn rhatach.

Er enghraifft, ar adeg y 70th pen-blwydd sefydlu'r PRC, arddangosodd y PLA ei dronau uwch-dechnoleg newydd, llongau tanfor robot a thaflegrau hypersonig - ni all yr Unol Daleithiau gyfateb i unrhyw un ohonynt.

Mae Tsieina wedi defnyddio dulliau uchel eu parch a feistrolodd i foderneiddio ei sector diwydiannol i ddal i fyny â'r UD. Mae wedi caffael technoleg o dramor o wledydd fel france, Israel, Rwsia a'r Wcráin. Mae wedi peirianneg gwrthdroi y cydrannau. Ond yn anad dim, mae wedi dibynnu ar ysbïo diwydiannol. I grybwyll dau achos yn unig: fe wnaeth ei seiber-ladron ddwyn glasbrintiau o ymladdwyr llechwraidd F-22 a F-35 a llynges yr UD fwyaf taflegrau mordeithio gwrth-long datblygedig.

Ond nid yn unig trwy ysbïo diwydiannol, hacio cyfrifiaduron sefydliadau amddiffyn a chwmnïau gorfodi i drosglwyddo eu gwybodaeth dechnegol i gwmnïau Tsieineaidd y mae Tsieina wedi moderneiddio ei systemau arf. Mae hefyd wedi llwyddo i ddatblygu ei ddyffrynnoedd silicon ei hun ac wedi cyflawni llawer o arloesi yn y cartref.

Er enghraifft, mae Tsieina yn arwain y byd yn canfod llong danfor laser, gynnau laser llaw, teleportio gronynnau, a cwantwm radar. Ac, wrth gwrs, yn seiber-ladrad, fel y gwyddom i gyd. Mae hefyd wedi datblygu cynllun a ddyluniwyd yn arbennig tanc ysgafn ar gyfer uchder uchel ar gyfer rhyfela tir (gydag India). Gall ei longau tanfor niwclear deithio'n gyflymach na llongau tanfor yr UD. Mae yna lawer o feysydd eraill lle mae ganddo ymyl dechnolegol dros y Gorllewin.

Mewn gorymdeithiau blaenorol, arddangosodd ei Bomiwr llechwraidd hir-dymor H-20. Os yw'r bomiwr hwn yn cyflawni ei fanylebau yna bydd yn datgelu asedau a seiliau llynges yr UD yn ddifrifol ar draws y Môr Tawel i synnu ymosodiadau awyr.

Rydym yn aml yn clywed am yr ynysoedd artiffisial sy'n cael eu codi gan China i newid ei ffiniau morwrol yn unochrog. Ond mae yna nifer o fentrau ehangu tiriogaethol o'r fath y mae Tsieina yn cymryd rhan ynddynt.

Soniaf am un fenter o'r fath yma: Corfforaeth Grŵp Technoleg Electroneg Tsieina Mae (CETC), cwmni sy'n eiddo i'r wladwriaeth, yn y camau olaf o adeiladu rhwydwaith ysbïo tanddwr helaeth ar draws gwely'r môr o diriogaeth y mae anghydfod yn ei gylch ym Môr Dwyrain Tsieina a Môr De Tsieina (rhwng Ynys Hainan ac Ynysoedd Paracel). Bydd y rhwydwaith di-griw hwn o synwyryddion, camerâu tanddwr a galluoedd cyfathrebu (radar) yn galluogi China i fonitro traffig llongau a chraffu ar unrhyw ymdrechion gan ei chymdogion a allai ymyrryd â honiad Tsieina i'r dyfroedd hynny. Bydd y rhwydwaith hwn yn rhoi arsylwadau “rownd y cloc, amser real, diffiniad uchel, rhyngwyneb lluosog, ac arsylwadau tri dimensiwn.”

Fel y soniwyd o'r blaen, nod rhaglen foderneiddio Tsieina yw dod yn brif bŵer milwrol yn Asia a hanner gorllewinol y Môr Tawel. O ran amcanestyniad grym milwrol a phŵer caled, mae eisoes ymhell ar y blaen i'r holl wledydd democrataidd yn ei ranbarth: India, Awstralia, De Korea a Japan.

Mae Xi wedi nodi sawl gwaith mai un o'i nodau yw dod â Taiwan yn ôl i blyg China. Mae Tsieina yn rhannu ffiniau tir â 14 gwlad a ffiniau morwrol â 6 (gan gynnwys Taiwan). Mae ganddo anghydfodau tiriogaethol gyda'i holl gymdogion. Mae am setlo'r anghydfodau hyn (gan gynnwys amsugno Taiwan i mewn i Tsieina) ar ei delerau heb ystyried unrhyw gyfraith a chytuniadau rhyngwladol.

Mae Tsieina yn gweld yr Unol Daleithiau yn rhwystr mawr wrth gyflawni ei huchelgeisiau tiriogaethol a byd-eang. Felly, mae Tsieina yn gweld presenoldeb milwrol yr Unol Daleithiau yn Japan, De Korea, ac mae'n canolfannau yn Ynysoedd y Philipinau a Guam fel ei phrif fygythiad milwrol.

I'r Unol Daleithiau mae amser o hyd i ailsefydlu goruchafiaeth

Mae’r Unol Daleithiau wedi tynnu sylw / obsesiwn gyda’r “rhyfel yn erbyn terfysgaeth” am yr 20 mlynedd diwethaf. Mae Tsieina wedi manteisio i'r eithaf ar y cyfnod hwn i foderneiddio'r PLA. Ond nid yw wedi cyrraedd cydraddoldeb â'r Unol Daleithiau eto.

Mae'r UD wedi ymbellhau o Afghanistan ac wedi dysgu nad yw'n bosibl adeiladu cenedl sy'n tanysgrifio i werthoedd gorllewinol (ee democratiaeth, lleferydd rhydd, barnwriaeth annibynnol, gwahanu crefydd oddi wrth y llywodraeth, ac ati) heb ystyried diwylliant y wlad honno. a thraddodiadau crefyddol, strwythur pŵer traddodiadol, a hanes gwleidyddol.

Mae gan yr UD ffenestr o 15-20 mlynedd i ailddatgan ei goruchafiaeth yn y ddau gylch: Cefnforoedd y Môr Tawel ac Iwerydd lle mae'n dibynnu ar ei lu awyr a'i lynges sy'n mynd dros y môr i gael ei dylanwad.

Mae angen i'r Unol Daleithiau gymryd rhai camau i unioni'r sefyllfa ar frys. Yn gyntaf, rhaid i'r Gyngres sicrhau sefydlogrwydd i gyllideb y Pentagon. Yn gadael 21ain pennaeth staff y Llu Awyr, Cadair Aur Cyffredinol mewn cyfweliad â Michael O'Hanlon o Brookings dywedodd, “nid oes yr un gelyn ar faes y gad wedi gwneud mwy o ddifrod i fyddin yr Unol Daleithiau nag ansefydlogrwydd cyllidebol.”

Gan bwysleisio'r amser arweiniol hir sy'n angenrheidiol ar gyfer datblygu systemau arfau, nododd Goldfein, “Fi yw'r 21ain Pennaeth Staff. Yn 2030, bydd Prif 24 yn mynd i ryfel gyda'r Llu a adeiladais. Os awn i ryfel eleni, af i ryfel gyda’r Heddlu a adeiladodd John Jumper a Mike Ryan [ddiwedd y 1990au a dechrau’r 2000au]. ”

Ond mae angen i'r Pentagon wneud rhywfaint o lanhau tai hefyd. Er enghraifft, nid yn unig yr oedd cost datblygu'r jet llechwraidd F-35 ymhell uwchlaw'r gyllideb ond hefyd y tu ôl amser. Mae hefyd yn ddwys o ran cynnal a chadw, yn annibynadwy ac mae rhai o'i feddalwedd yn dal i fod yn ddiffygion.

Yn yr un modd, llynges Dinistriwr llechwraidd Zumwalt wedi methu â chyflawni ei botensial penodedig. Roblin yn ei erthygl yn The National Interest, “Yn y pen draw, roedd costau rhaglen yn uwch na’r gyllideb 50 y cant, gan sbarduno canslo awtomatig yn ôl Deddf Nunn - McCurdy.”

Mae'n ymddangos bod cydnabyddiaeth yn y Pentagon bod angen iddo roi ei weithred at ei gilydd. Ysgrifennydd y Llynges sy'n gadael, Richard Spencer mewn fforwm yn Brookings Institution dywedodd, er mwyn gwella ein parodrwydd “gwnaethom edrych ar ein systemau, gwnaethom edrych ar ein gorchymyn a'n rheolaeth,” i benderfynu pa newidiadau yr oedd angen i ni eu gwneud. Yna “fe wnaethon ni edrych y tu allan ... Mae'n eironi bod America gorfforaethol yn y '50au a'r' 60au wedi edrych i'r Pentagon am reoli risg a phroses ddiwydiannol, ond fe wnaethon ni atroffi yno'n llwyr, ac fe aeth y sector preifat o'n cwmpas, a nawr yn bell o'n blaenau. ”

Wrth gymharu galluoedd milwrol Tsieina â galluoedd yr Unol Daleithiau, yn lle rhyfeddu at yr hyn y mae Tsieina wedi'i gyflawni, mae angen i ni gofio hefyd (a) bod y PLA yn ceisio dal i fyny o sylfaen isel iawn; a (b) nad oes gan y PLA unrhyw brofiad o ryfel go iawn. Y tro diwethaf iddo ymladd rhyfel oedd gyda Fietnam ym 1979. Bryd hynny, trechwyd y PLA yn drwyadl.

At hynny, mae peth tystiolaeth bod y PLA wedi defnyddio rhai o'i systemau arf heb eu profi'n drylwyr. Er enghraifft, rhuthrodd China ei jet ymladdwr llechwraidd datblygedig cyntaf i wasanaeth yn gynt na'r disgwyl yn 2017. Darganfuwyd yn ddiweddarach mai'r swp cyntaf o J-20s oedd ddim mor llechwraidd ar gyflymder uwchsonig.

At hynny, nid yw wedi moderneiddio ei holl systemau arf. Er enghraifft, mae llawer o'i awyrennau ymladd a thanciau sydd mewn gwasanaeth Dyluniadau o'r 1950au.

Yn ymwybodol o allu cynyddol Tsieina i daflunio ei phwer milwrol a'r angen i fod yn fwy effeithlon wrth gaffael a datblygu systemau arf, yr Ysgrifennydd Amddiffyn sy'n gadael, Mark Esper, cynhaliodd gyfres o adolygiadau mewnol yn y Pentagon i benderfynu a oedd unrhyw ddyblygu rhaglenni yn digwydd. Ond ni fydd adolygiadau cyflym o raglenni fel y'u cynhaliwyd gan Esper yn ddigon fel y gwastraff yn y Pentagon ar sawl ffurf.

Cynnydd mewn dylanwad trwy Fasnach a Diplomyddiaeth

Dim ond mewn systemau arfau y mae Tsieina wedi gallu dal i fyny gyda'r UD. Mae wedi defnyddio'r 20 mlynedd diwethaf i gadarnhau ei ddylanwad trwy well cysylltiadau masnachu a chryfhau ei gysylltiadau diplomyddol. Mae wedi defnyddio ei diplomyddiaeth trap dyled i gynyddu ei ddylanwad yn sylweddol yng ngwledydd yr ynysoedd yn Ne'r Môr Tawel a Chefnfor India ac Affrica.

Er enghraifft, Pan nad oedd neb yn barod i ariannu'r prosiect (gan gynnwys India ar y sail nad oedd yn ymarferol yn economaidd), trodd cyn-Arlywydd Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa (brawd yr arlywydd presennol, Gotabaya Rajapaksa), yn 2009 i China ddatblygu. porthladd dŵr dwfn yn ei dref enedigol, Hambantota. Roedd China yn rhy awyddus i orfodi. Ni ddenodd y porthladd unrhyw draffig. O ganlyniad, ym mis Rhagfyr 2017, gorfodwyd Sri Lanka, heb allu talu’r ddyled, i ildio perchnogaeth y porthladd i China. Mae China, at bob pwrpas, wedi trosi'r porthladd yn ganolfan filwrol.

Heblaw am y “fenter Belt a Road” proffil uchel y cafodd yr Unol Daleithiau ymateb iddi (yn lle gallu ei wrthwynebu cyn i'r cyfan gael ei sefydlu i fynd), mae Tsieina wedi gwanhau gallu'r UD a NATO i ymateb trwy brynu seilwaith critigol. asedau mewn gwledydd fel Gwlad Groeg.

Soniaf yn fyr am dair enghraifft, pob un yn ymwneud â Gwlad Groeg. Pan ofynnwyd i Wlad Groeg weithredu mesurau cyni caled a phreifateiddio rhai o'r asedau dan berchnogaeth genedlaethol fel rhan o dderbyn arian help llaw gan yr UE yn 2010. Gwerthodd Gwlad Groeg 51% oddi ar ei Piraeus port i China Ocean Shipping Co. (Cosco), cwmni sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Roedd Piraeus yn derfynell cynwysyddion annatblygedig eithaf cefn na chymerodd neb o ddifrif. Erbyn 2019, yn ôl Awdurdod Porthladd Piraeus, roedd ei allu i drin cynwysyddion wedi cynyddu 5 gwaith. Mae Tsieina yn bwriadu ei ddatblygu'n porthladd mwyaf yn Ewrop. Nawr nid yw'n anarferol gweld llongau llynges Tsieineaidd yn docio yn y porthladd. Rhaid i hynny boeni llawer iawn ar NATO nawr.

O ganlyniad i'r cysylltiadau economaidd hyn ac iau pwysau diplomyddol o China, yn 2016 fe wnaeth Gwlad Groeg atal yr UE rhag cyhoeddi datganiad unedig yn erbyn gweithgareddau Tsieineaidd ym Môr De Tsieina (fe’i gwnaed yn haws gan y ffaith bod yr Unol Daleithiau wedi ei arwain gan yr Arlywydd Trump bryd hynny). Yn yr un modd, ym mis Mehefin 2017, bygythiodd Gwlad Groeg ddefnyddio ei feto i atal yr UE rhag beirniadu China am ei throseddau hawliau dynol, yn enwedig yn erbyn Uyghurs sy'n frodorol i dalaith Xinjiang.

Athrawiaeth Biden a China

Mae'n ymddangos bod Biden a'i weinyddiaeth yn gwbl ymwybodol o'r bygythiad a berir gan China i fuddiant a goruchafiaeth diogelwch yr Unol Daleithiau yng nghefnfor y Môr Tawel Gorllewinol. Mae pa gamau bynnag y mae Biden wedi'u cymryd mewn materion tramor i fod i baratoi'r UD i wynebu China.

Rwy'n trafod athrawiaeth Biden yn fanwl mewn erthygl ar wahân. Digon yma fyddai sôn am ychydig o gamau a gymerwyd gan Weinyddiaeth Biden i brofi fy haeriad.

Yn gyntaf oll, mae'n werth cofio nad yw Biden wedi codi unrhyw un o'r sancsiynau a osododd gweinyddiaeth Trump ar China. Nid yw wedi gwneud unrhyw gonsesiynau i China ar fasnach.

Gwrthdroodd Biden benderfyniad Trump ac mae wedi cytuno â Rwsia i ymestyn oes y Cytundeb Lluoedd Niwclear Canolradd (Cytundeb INF). Mae wedi gwneud hynny yn bennaf am ddau reswm: mae'n ystyried Rwsia a'i gwahanol ymgyrchoedd dadffurfiad, ymdrechion gan grwpiau o Rwsia i geisio pridwerth trwy seiber-hacio systemau gwybodaeth gwahanol gwmnïau yn yr UD, gan ffidlan â phrosesau etholiadol yn yr UD a Gorllewin Ewrop ( Nid yw etholiadau arlywyddol 2016 a 2020 yn yr Unol Daleithiau, Brexit, ac ati) mor fygythiad difrifol i ddiogelwch yr Unol Daleithiau â’r hyn y mae Tsieina yn ei beri. Yn syml, nid yw am ymgymryd â'r ddau wrthwynebydd ar yr un pryd. Pan welodd yr Arlywydd Putin, rhoddodd Biden restr o asedau seilwaith iddo nad oedd am i hacwyr Rwseg eu cyffwrdd. Mae'n ymddangos bod Putin wedi ystyried pryderon Biden.

Beirniadodd sylwebyddion asgell dde ac asgell chwith Biden am y ffordd y penderfynodd dynnu’r milwyr allan o Afghanistan. Oedd, roedd yn edrych yn flêr. Do, fe roddodd argraff fel petai milwyr yr Unol Daleithiau yn cilio wrth drechu. Ond, rhaid peidio ag anghofio, fel y trafodwyd uchod, fod y prosiect neo-con hwn, y “rhyfel yn erbyn terfysgaeth”, wedi costio $ 8 triliwn i'r UD. Trwy beidio â pharhau â'r rhyfel hwn, bydd Gweinyddiaeth Biden yn arbed bron i $ 2trn. Mae'n fwy na digon i dalu am ei raglenni seilwaith domestig. Mae angen y rhaglenni hynny nid yn unig i foderneiddio asedau seilwaith yr Unol Daleithiau sy'n dadfeilio ond byddant hefyd yn creu llawer o swyddi mewn trefi gwledig a rhanbarthol yn yr UD. Yn union fel y bydd ei bwyslais ar ynni adnewyddadwy yn ei wneud.

Rhoddaf un enghraifft arall. Cymerwch gytundeb diogelwch AUKUS a lofnodwyd yr wythnos diwethaf rhwng Awstralia, y DU a'r UD. O dan y cytundeb hwn, bydd Prydain a'r UD yn helpu Awstralia i adeiladu llongau tanfor niwclear ac ymgymryd â'r trosglwyddiad technoleg angenrheidiol. Mae hyn yn dangos pa mor ddifrifol yw Biden i wneud China yn atebol am ei gweithredoedd revanchist. Mae'n dangos ei fod yn wirioneddol am ymrwymo'r UD i'r rhanbarth Indo-Môr Tawel. Mae'n dangos ei fod yn barod i helpu cynghreiriaid yr UD i'w harfogi â'r systemau arf angenrheidiol. Yn olaf, mae hefyd yn dangos ei fod, yn union fel Trump, eisiau i gynghreiriaid yr Unol Daleithiau gario baich mwy o'u diogelwch eu hunain.

Rhaid i gapteiniaid y diwydiant yn y Gorllewin chwarae eu rhan

Gall y sector preifat hefyd chwarae rhan hanfodol iawn. Helpodd capteiniaid y diwydiant yn y Gorllewin China i ddod mor bwerus yn economaidd trwy wrthbwyso eu gweithgareddau gweithgynhyrchu. Mae angen iddyn nhw wneud eu siâr o waith rhaw. Rhaid iddynt gymryd camau difrifol i ddatgysylltu economi China ag economi eu gwlad. Er enghraifft, pe bai America Gorfforaethol yn rhoi ei weithgaredd gweithgynhyrchu allan i wledydd yn ei ranbarth (ee Canol a De America), byddent yn lladd dau aderyn ag un garreg. Byddai nid yn unig yn atal llif ymfudwyr anghyfreithlon o'r gwledydd hyn i'r UD. A byddent yn helpu'r Unol Daleithiau i adennill ei safle goruchafiaeth oherwydd byddai'n arafu twf economaidd Tsieina yn sylweddol. Felly ei allu i fygwth yr Unol Daleithiau yn filwrol. Yn olaf, mae'r rhan fwyaf o wledydd Canol a De America mor fach fel na fyddent byth yn bygwth yr Unol Daleithiau mewn unrhyw ffordd. Yn yr un modd, gallai gwledydd Gorllewin Ewrop symud eu sylfaen weithgynhyrchu i wledydd Dwyrain Ewrop yn yr UE.

Mae'r UD bellach yn sylweddoli maint y bygythiad y mae Tsieina yn ei beri i ddemocratiaeth a'r sefydliadau sy'n angenrheidiol i'r cymdeithasau democrataidd weithredu'n iawn (ee, rheolaeth y gyfraith, barnwriaeth annibynnol, y wasg rydd, etholiadau rhydd a theg, ac ati). Mae hefyd yn sylweddoli bod llawer iawn o amser gwerthfawr wedi'i golli / gwastraffu. Ond mae gan yr Unol Daleithiau y potensial i ymateb i'r her. Un o bileri athrawiaeth Biden yw diplomyddiaeth ddi-baid, sy'n golygu bod yr UD yn sylweddoli mai ei hasedau mwyaf yw ei 60 cynghreiriad a ddosberthir ledled y byd yn erbyn un Tsieina (Gogledd Corea).

*************

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu nifer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog fel: Amseroedd Canberra, Mae'r Sydney Morning Herald, Yr Oes (Melbourne), Adolygiad Ariannol Awstralia, The Times Economaidd (India), Y Safon Fusnes (India), Gohebydd UE (Brwsel), Fforwm Dwyrain Asia (Canberra), Y Llinell Fusnes (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Galwr (UD. Gellir cysylltu ag ef yn: [e-bost wedi'i warchod]

........................

Afghanistan

Afghanistan: Comisiwn yn cyhoeddi pecyn cymorth Afghanistan gwerth € 1 biliwn

cyhoeddwyd

on

Yn ystod cyfarfod yr G20 ar Afghanistan, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von Bydd der Leyen, yn cyhoeddi pecyn cymorth gwerth oddeutu € 1 biliwn ar gyfer pobl Afghanistan a gwledydd cyfagos, gan fynd i’r afael â’r anghenion brys yn y wlad a’r rhanbarth. Mae'r sefyllfa economaidd-gymdeithasol yn Afghanistan yn dirywio, gan roi cannoedd o filoedd o Affghaniaid mewn perygl wrth i'r gaeaf agosáu. Ni fydd cymorth dyngarol yn unig yn ddigon i osgoi newyn ac argyfwng dyngarol mawr.

Mae cymorth datblygu cyffredinol yr UE i Afghanistan yn parhau i fod wedi'i rewi. Mae'r pum meincnod y cytunwyd arnynt gan Weinidogion Tramor yr UE aros yn ddilys. Rhaid eu diwallu cyn y gall cydweithredu datblygu rheolaidd ailddechrau.

Daw’r cyhoeddiad yn dilyn trafodaeth Gweinidogion yr UE ar ddatblygiad i gael dull wedi’i raddnodi i roi cefnogaeth uniongyrchol i boblogaeth Afghanistan er mwyn atal trychineb dyngarol heb gyfreithloni llywodraeth dros dro y Taliban.

hysbyseb

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i osgoi cwymp dyngarol ac economaidd-gymdeithasol mawr yn Afghanistan. Mae angen i ni ei wneud yn gyflym. Rydym wedi bod yn glir ynghylch ein hamodau ar gyfer unrhyw ymgysylltiad ag awdurdodau Afghanistan, gan gynnwys ar barchu hawliau dynol. Hyd yn hyn, mae'r adroddiadau'n siarad drostynt eu hunain. Ond ni ddylai pobl Afghanistan dalu pris gweithredoedd y Taliban. Dyma pam mae pecyn cymorth Afghanistan ar gyfer pobl Afghanistan a chymdogion y wlad sydd wedi bod y cyntaf wrth roi help iddyn nhw. ”

Pecyn cymorth Afghanistan

Mae pecyn cymorth Afghanistan yn cyfuno cymorth dyngarol yr UE â darparu cefnogaeth wedi'i thargedu ar anghenion sylfaenol er budd uniongyrchol pobl Afghanistan a gwledydd cyfagos.

hysbyseb

Mae'r pecyn heddiw yn cynnwys y € 300 miliwn at ddibenion dyngarol y cytunwyd arnynt eisoes. Ynghyd â'r gefnogaeth ddyngarol hon mae cefnogaeth arbenigol ychwanegol ar gyfer brechiadau, cysgodi, yn ogystal ag amddiffyn sifiliaid a hawliau dynol.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio i'w gwneud hi'n bosibl defnyddio cronfeydd sydd wedi'u bwriadu ar gyfer Afghanistan hyd at o leiaf € 250m ar gyfer cefnogaeth "ddyngarol a mwy" i bobl Afghanistan sydd ag anghenion brys, yn enwedig ym maes iechyd, mewn perthynas lawn â gweithdrefnau rhaglennu NDICI .

Bydd y cyllid hwn yn cefnogi’r boblogaeth leol yn uniongyrchol ac yn cael ei sianelu i sefydliadau rhyngwladol ar lawr gwlad, wrth barchu’r egwyddorion ymgysylltu a sefydlwyd gan y Cyngor Casgliadau y cytunwyd arnynt gan Weinidogion Tramor yr UE ar 21 Medi.

Cymdogion uniongyrchol Afghanistan fu'r cyntaf i ddarparu diogelwch i'r Affghaniaid sydd wedi ffoi o'r wlad. Dyma pam y bydd arian ychwanegol yn cael ei ddyrannu i gynorthwyo'r gwledydd hyn i reoli ymfudo, yn ogystal ag mewn cydweithrediad ar atal terfysgaeth, ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol a smyglo mudol.

Gyda'i gilydd, bydd y gwahanol linynnau cefnogaeth i bobl Afghanistan yn dod i oddeutu € 1bn.

Fel yr amlygwyd yn Fforwm Lefel Uchel yr UE ar ddarparu amddiffyniad i Affghaniaid sydd mewn perygl, mae llwybrau diogel a chyfreithiol i amddiffyn yn yr UE yn cynnwys yn y tymor byr daith ddiogel Affghaniaid sy'n gysylltiedig â'r UE a'i aelod-wladwriaethau a grwpiau bregus fel amddiffynwyr hawliau dynol, menywod, newyddiadurwyr, gweithredwyr cymdeithas sifil, swyddogion gorfodaeth cyfraith a chyfraith, barnwyr a gweithwyr proffesiynol y system gyfiawnder, gan gynnwys eu teuluoedd.

Yn y tymor canolig a'r tymor hir, bydd y Comisiwn yn cefnogi gydag Aelod-wladwriaethau cynllun aml-flwyddyn sy'n penderfynu cynnal Affghaniaid sydd mewn perygl trwy gyllid yr UE ar gyfer ailsefydlu a derbyn dyngarol a llwybrau cyflenwol eraill, ynghyd â chymorth gweithredol gan asiantaethau Cyfiawnder a Materion Cartref yr UE. .

Cefndir

Cyhoeddwyd pecyn cymorth Afghanistan gan lywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ei haraith ar Dalaith yr Undeb Ewropeaidd ar 15 Medi.

Parhau Darllen

Afghanistan

A oes gan yr UD unrhyw drosoledd ar y Taliban 2.0?

cyhoeddwyd

on

Mewn cyfweliad gyda George Stephanopoulos o ABC (telecast 19 Awst 2021), dywedodd yr Arlywydd Biden nad oedd yn credu bod y Taliban wedi newid ond eu bod yn mynd trwy “argyfwng dirfodol” yn eu hawydd i geisio cyfreithlondeb ar lwyfan y byd, yn ysgrifennu Vidya S Sharma Ph.D.

Yn yr un modd, pan ymddangosodd yr Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken ar "This Week" ABC (Awst 29, 2021), gofynnwyd iddo sut y byddai'r UD yn sicrhau y bydd y Taliban yn cadw eu hochr nhw o'r fargen ac yn caniatáu i dramorwyr ac Affghaniaid sydd â dogfennau dilys adael y wlad ar ôl Awst 31, 2021, yn parchu hawliau dynol ac yn arbennig yn caniatáu i fenywod gael eu haddysgu a cheisio cyflogaeth? Atebodd Blinken, “Mae gennym drosoledd sylweddol iawn i weithio gydag ef dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod i gymell y Taliban i wneud iawn am ei ymrwymiadau. ”

Yr hyn yr oedd Biden a Blinken yn cyfeirio ato yw y byddai economi cwympo Afghanistan (h.y., y diffyg arian i ddarparu'r gwasanaethau sylfaenol, diweithdra cynyddol, prisiau bwyd uchel, ac ati) yn eu gorfodi i gymedroli ymddygiad.

hysbyseb

Y rhesymeg y tu ôl i'w meddwl yw bod 75% o gyllideb Llywodraeth Afghanistan yn dibynnu ar gymorth tramor. Daeth yr arian hwn i raddau helaeth gan Lywodraethau'r Gorllewin (yr UD a'i chynghreiriaid Ewropeaidd ac India) a sefydliadau fel IMF, Banc y Byd, ac ati.

Mae'r Taliban wedi gallu ariannu eu gwrthryfel trwy droi at gynaeafu opiwm, smyglo narcotics a masnachu arfau. Yn ôl cyn-bennaeth banc canolog Afghanistan, Ajmal Ahmady, hynny ni fyddai arian yn ddigonol i ddarparu gwasanaethau sylfaenol. Felly i gael yr arian angenrheidiol, byddai angen cydnabyddiaeth ryngwladol ar y Taliban. Ni ddaw'r olaf oni bai bod y Taliban yn cymedroli eu hymddygiad.

Dan arweiniad y rhesymeg uchod, rhewodd Gweinyddiaeth Biden asedau Banc Da Afghanistan yn gyflym (neu DAB, banc canolog neu gronfa wrth gefn Afghanistan). Roedd yr asedau hyn yn bennaf yn cynnwys aur ac arian tramor a oedd yn gyfanswm o US $ 9.1 biliwn. Mae canran fawr iawn ohonynt yn cael eu hadneuo gyda'r Gronfa Ffederal (Efrog Newydd). Mae'r gweddill yn cael eu dal mewn rhai cyfrifon rhyngwladol eraill gan gynnwys y Banc dros Aneddiadau Rhyngwladol yn y Swistir.

hysbyseb

Ar Awst 18, ataliodd yr IMF (Cronfa Ariannol Ryngwladol) fynediad Afghanistan at adnoddau IMF gan gynnwys $ 440 miliwn mewn benthyciadau brys newydd ar y sail nad oedd gan lywodraeth Taliban unrhyw gydnabyddiaeth ryngwladol.

O anerchiad yr Arlywydd Biden i'r genedl ar 31 Awst, roedd yn amlwg hefyd y bydd ei weinyddiaeth, ynghyd â diplomyddiaeth ddwys, yn defnyddio sancsiynau ariannol fel arf canolog i gyflawni nodau polisi tramor yr Unol Daleithiau.

Yn union fel canslo / rhewi cymorth tramor (darllenwch gyflogau gweithwyr Llywodraeth Afghanistan ac alldaliadau sector cyhoeddus), mae offerynnau trosoledd eraill a grybwyllwyd gan Lywodraethau’r Gorllewin, mewn un ffordd neu’r llall, yn gyfystyr â sancsiynau ariannol, h.y., yr hyn y gall Affghaniaid ei fewnforio a’i allforio. , atal Affghaniaid alltud rhag defnyddio offerynnau bancio ffurfiol i anfon arian adref, ac ati.

Yn yr erthygl hon, hoffwn archwilio i ba raddau y gall unrhyw drefn sancsiynau a arweinir gan yr UD ddylanwadu ar bolisïau'r Taliban. Yn bwysicach fyth, yn ogystal â pheidio â chaniatáu i Afghanistan ddod yn uwchganolbwynt terfysgaeth, pa newidiadau polisi y dylai'r Gorllewin eu mynnu yn gyfnewid am godi sancsiynau neu ryddhau arian wedi'i rewi.

Cyn imi archwilio’r mater hwn ymhellach, gadewch imi roi cipolwg ichi ar economi Afghanistan a dyfnder ei phroblemau dyngarol.

Cipolwg ar economi Afghanistan

Yn ôl Mae'r Factbook Byd (cyhoeddwyd gan Central Intelligence Agency), mae gan Afghanistan, gwlad dan ddaear, boblogaeth o 37.5 miliwn. Yn 2019 amcangyfrifwyd bod ei CMC go iawn (ar sail cydraddoldeb pŵer prynu) yn UD $ 79 biliwn. Yn 2019-20, fe allforiodd amcangyfrif UD $ 1.24bn (est.) gwerth nwyddau. Roedd ffrwythau, cnau, llysiau a chotwm (carpedi llawr) yn cynnwys tua 70% o'r holl allforion.

Amcangyfrifir bod gan Afghanistan nwyddau wedi'u mewnforio gwerth US $ 11.36bn yn 2018-19.

Daeth tua dwy ran o dair (68%) o'i fewnforion o'r pedair gwlad gyfagos: Uzbekistan (38%), Iran (10%), China (9%) a Phacistan (8.5%).

Felly, dim ond 10% o'r arian tramor sydd ei angen i dalu am ei gofynion mewnforio y mae Afghanistan yn ennill. Cymorth tramor sy'n cwrdd â'r gweddill (= diffyg).

Mae Afghanistan yn mewnforio tua 70% o bŵer trydanol ar gost flynyddol o $ 270m o Iran, Uzbekistan, Tajikistan a Turkmenistan, yn ôl ei unig gyfleustodau pŵer, Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS). Dim ond 35% o Affghaniaid sydd â mynediad at drydan.

Yn y flwyddyn 2020-21 (h.y., ychydig cyn i filwyr yr Unol Daleithiau gael eu tynnu’n ôl), derbyniodd Afghanistan tua $ 8.5 biliwn mewn cymorth neu oddeutu 43% o’i CMC (yn UD $). Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn Al Jazeera, roedd y swm hwn yn “ariannu 75% o wariant cyhoeddus, 50% o’r gyllideb a thua 90% o wariant diogelwch y llywodraeth.”

Trasiedïau naturiol a dynol

Oherwydd y gwrthryfel parhaus, roedd gan Afghanistan eisoes 3.5 miliwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol (CDUau) cyn i'r Taliban lansio eu tramgwyddus mawr ym mis Mai-Mehefin eleni i ymestyn eu rheol i'r wlad gyfan. Yn ôl y UNHCR, mae blitzkrieg diweddar y Taliban wedi creu 300,000 IDP arall.

Ymhellach, mae pandemig Covid 19 wedi taro Afghanistan yn galed iawn. Bron 30% o'i phoblogaeth (tua 10 miliwn) wedi'i heintio â'r firws COVID-19 ac nid yw hyd yn oed y staff meddygol a gofal iechyd rheng flaen wedi cael eu brechu eto. Ac mae'r wlad yn dioddef o'r ail sychder mewn pedair blynedd.

Felly mae'r Taliban yn dyfarnu drosodd mae gwlad arian parod, sychder sychder sy'n gystuddiol iawn â phandemig Covid -9.

Cymorth Dyngarol: Cyfrifoldeb moesol yr Unol Daleithiau

Mae rhai elusennau dielw o fewn a thu allan i'r UD a rhai llywodraethau tramor wedi bod yn creu argraff ar yr UD i ddarparu cymorth dyngarol i Afghanistan. Mae'r UNHCR hefyd wedi siarad am y sefyllfa enbyd yn Afghanistan.

Mae meddiant Taliban y wlad wedi gwaethygu'r sefyllfa ddyngarol ymhellach. Maent wedi diswyddo degau o filoedd o weithwyr ac mae miloedd lawer wedi mynd i guddio gan ofni am eu bywydau mewn ymosodiadau dial gan y Taliban am weithio gyda gwrthwynebwyr yr olaf. Ac mae cyfiawnhad dros eu hofnau wrth i mi drafod isod.

Yn fy erthygl gyntaf yn y gyfres hon, dadleuais fod Biden wedi gwneud yr alwad iawn pan benderfynodd dynnu milwyr yr Unol Daleithiau yn ôl o Afghanistan. Roedd y penderfyniad hwn hefyd yn golygu bod y Taliban yn gallu adennill pŵer ar ôl 20 mlynedd o wrthryfel.

Felly, gellir cyflwyno achos cryf ei bod yn ddyletswydd foesol ar yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid i arwain rhaglen cymorth dyngarol yn Afghanistan.

Yn y cyswllt hwn, mae Al Jazeera yn adrodd, “tuag at fis Awst, cyhoeddodd Trysorlys yr UD drwydded newydd gyfyngedig i’r llywodraeth a phartneriaid roi cymorth dyngarol yn Afghanistan.” Mae hynny'n ddarn o newyddion da.

Gall yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid ddarparu'r cymorth dyngarol angenrheidiol trwy sefydliadau amlochrog, ee, y Cenhedloedd Unedig, y Groes Goch a'r Cilgant Coch, Rhaglen Bwyd y Byd (WFP), Oxfam International, CARE, ac ati. Nid yw'r dull hwn yn cynnwys cydnabod Gweinyddiaeth Taliban a yn sicrhau bod y cymorth yn cyrraedd ei darged. Bydd yn sicrhau na fyddai'r cronfeydd yn cael eu cam-ddefnyddio na'u camddatgan gan y Taliban.

Gan na fydd gwledydd y Gorllewin yn caniatáu i’r Affghaniaid cyffredin lwgu i farwolaeth a fyddai’n siŵr o sicrhau ouster y Taliban o Kabul felly gadewch inni werthuso pa mor aruthrol o offeryn y gallai’r sancsiynau ariannol ar y cyd ei brofi yn erbyn y Taliban?

Sut allwn ni asesu honiad Biden o drosoledd ac yn bwysicach fyth, pe bai unrhyw fargen yn cael ei tharo â Taliban 2.0, byddai'n cael ei darparu? A ellir ymddiried yn y Taliban 2.0? Un ffordd o bennu hyn yw archwilio sut maen nhw wedi ymddwyn hyd yn hyn? Peth arall a allai daflu goleuni fyddai craffu os oes unrhyw fwlch rhwng yr hyn y mae'r Taliban 2.0 yn ei ddweud yn eu cynadleddau i'r wasg i'w bwyta'n rhyngwladol a sut maen nhw'n gweithredu gartref? A ydyn nhw'n wahanol i'r Taliban 1.0 a fu'n rheoli Afghanistan rhwng 1996 a 2001? Neu, a ydyn nhw ychydig yn fwy selog yn eu hymdrech cysylltiadau cyhoeddus?

Cabinet Terfysgwyr

Gellir dadlau yn rhesymol bod Taliban 2.0 yn debyg iawn i'r Taliban 1.0. Mae'r cabinet dros dro a gyhoeddwyd gan y Taliban y mis diwethaf yn llawn o aelodau llinell galed a wasanaethodd yng nghabinet Taliban 1.0.

Yn union fel cabinet Taliban 1.0 ym 1996, mae gan y cabinet presennol stamp asiantaeth cudd-wybodaeth allanol Pacistan, Inter-Services Intelligence (ISI). Mae'r olaf wedi cefnogi, hyfforddi, arfogi a threfnu lloches iddynt ym Mhacistan (i orffwys ac ail-grwpio ar ôl cyfnod o ymladd yn Afghanistan) dros y tri degawd a hanner diwethaf.

Er mwyn sicrhau y bydd y Taliban 2.0 yn llywodraethu dros y wlad gyfan, adroddwyd yn eang bod yn y brwydr Panjshir, y dalaith olaf i wrthsefyll rheol Taliban, helpodd Pacistan y Taliban gyda breichiau, bwledi a hyd yn oed jetiau ymladd fel y gallai'r Taliban drechu ymladdwyr Cynghrair y Gogledd yn gyflym.

Efallai y bydd y darllenydd yn cofio i'r Taliban fynd i mewn i Kabul ar Awst 15 ac fe gymerodd hi bron i fis cyn i'r cabinet dros dro gael ei gyhoeddi.

Roedd yn adroddir yn eang bod saethu allan yn gynnar ym mis Medi yn y palas arlywyddol yn Kabul lle ymosodwyd yn gorfforol ar Mullah Abdul Ghani Baradar, a arweiniodd sgyrsiau heddwch gyda’r Unol Daleithiau yn Doha, gan Khalil ul Rahman Haqqani, aelod o’r clan Haqqani, oherwydd bod Baradar yn dadlau dros lywodraeth gynhwysol.

Yn fuan ar ôl y digwyddiad hwn, hedfanodd yr Is-gapten Gen. Faiz Hameed, pennaeth ISI, i Kabul i sicrhau bod carfan Baradar ar yr ochr arall a bod carfan Haqqani yn cael ei chynrychioli'n gryf yn y cabinet.

Mae gan gabinet presennol y Taliban bedwar aelod o clan Haqqani. Mae Sirajuddin Haqqani, arweinydd y clan a'r terfysgwr a ddynodwyd yn yr Unol Daleithiau, bellach yn gwasanaethu fel gweinidog mewnol, y portffolio domestig mwyaf pwerus.

Mae gan rwydwaith Haqqani, y llinell fwyaf creulon a chaled o'r holl garfannau sy'n rhan o'r Taliban, y cysylltiadau cryfaf ag ISI ac nid yw erioed wedi torri ei gysylltiadau ag Al Qaeda. Atgyfnerthwyd hyn, mor ddiweddar ag ym mis Mai eleni mewn adroddiad a luniwyd gan Bwyllgor Monitro Sancsiynau Taliban y Cenhedloedd Unedig. Mae'n nodi, “mae Rhwydwaith Haqqani yn parhau i fod yn ganolbwynt ar gyfer allgymorth a chydweithrediad â grwpiau terfysgol tramor rhanbarthol a dyma'r prif gyswllt rhwng y Taliban ac Al-Qaeda”.

Byddai'n werth nodi yma bod miloedd o ymladdwyr tramor, gan gynnwys Tsieineaidd, Chechens, Uzbeks, ac eraill, yn dal i gynnwys milisia'r Taliban. Mae gan yr holl ymladdwyr hyn gysylltiadau â grwpiau terfysgol / celloedd cysgu yn eu priod wledydd cartref.

Gan gynnwys 4 terfysgwr sy'n perthyn i clan Haqqani, mae gan y cabinet presennol fwy na dwsin o bobl sydd naill ai ar restrau terfysgwyr y Cenhedloedd Unedig, yr UD a'r UE.

Meistr meddyg troelli

Amnest Cyflawn: Sut mae cyfradd perfformiad y Taliban yn erbyn eu datganiadau cyhoeddus? Er iddynt addo dro ar ôl tro a amnest llwyr i'r rhai a fu'n gweithio i'r weinyddiaeth flaenorol neu'r lluoedd rhyngwladol dan arweiniad yr Unol Daleithiau a ryddhawyd yn ddiweddar Adroddiad asesiad bygythiad y Cenhedloedd Unedig yn dangos bod y Taliban wedi bod yn cynnal chwiliadau o dŷ i dŷ i ddod o hyd i'w gwrthwynebwyr a'u teuluoedd. Mae hyn wedi golygu bod miloedd lawer o weithwyr, rhag ofn dial, wedi mynd i guddio ac, felly, heb incwm. Adroddir bod Gweinyddiaeth Biden wedi rhoi rhestr i’r Affibaniaid a oedd wedi gweithio gyda milwyr tramor i’r Taliban.

Nawr cymharwch eu gweithredoedd â'u datganiad. Dywedodd Zabihullah Mujahid, llefarydd ar ran y Taliban, yn ôl y BBC mewn cynhadledd i’r wasg ar Awst 21, y bydd y rhai a weithiodd gyda milwyr tramor yn ddiogel yn Afghanistan. Meddai, "Rydyn ni wedi anghofio popeth yn y gorffennol ... Nid oes rhestr [o Affghaniaid] a weithiodd gyda milwyr y Gorllewin. Nid ydym yn dilyn unrhyw un."

Hawliau menywod: Ymhellach, mae'r Taliban wedi gorchymyn miloedd o bobl i beidio â dangos eu gwaith. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos menywod sy'n weithwyr. Mae hyn er eu llefarydd, Zabihullah Mujahid, mewn cynhadledd i’r wasg ar Awst 17 dywedodd, “Rydyn ni’n mynd i ganiatáu i ferched weithio ac astudio. Mae gennym ni fframweithiau, wrth gwrs. Mae menywod yn mynd i fod yn weithgar iawn mewn cymdeithas. ”

Ynglŷn â menywod, gadewch imi adrodd wrthych beth sy'n digwydd ar lawr gwlad.

Ar Fedi 6, pan wrthdystiodd rhai merched a menywod am beidio â chael mynd i ysgolion / prifysgolion na gweithio, y Taliban chwipio’r arddangoswyr a’u curo â ffyn a thanio rowndiau byw o fwledi i wasgaru'r protestwyr (gweler Ffigur 1).

Adroddodd y BBC un protestiwr yn dweud, “Cawsom i gyd ein curo. Cefais fy nharo hefyd. Fe wnaethant ddweud wrthym am fynd adref gan ddweud mai dyna lle mae menyw. ”

Ar 30 Medi, an Agence France-Presse tystiodd y gohebydd i filwyr y Taliban fynd i'r afael yn dreisgar â grŵp o chwe myfyriwr benywaidd a oedd wedi ymgynnull y tu allan i'w hysgol uwchradd ac a oedd yn mynnu eu hawl i fynd i'r ysgol. Taniodd y Taliban ergydion yn yr awyr i ddychryn y plant hyn a'u gwthio yn ôl yn gorfforol.

Ffigur 1: Llun o ferched yn protestio'n heddychlon yn cael eu bygwth gan y Taliban.

Sylwch ar ymladdwr o'r Taliban yn pwyntio'i Kalashnikov at ddynes sydd heb arf. (Medi 6, 2021).

ffynhonnell: India Heddiw: Mae Taliban 2.0 yn union fel Taliban 1.0: Wedi'i weld mewn chwe delwedd

Rhyddid y Wasg: Beth am eu hymrwymiad i ryddid y wasg. Llefarydd y Taliban Zabihullah Mujahid meddai (trwy gyfieithiad Al Jazeera), “Nid yw newyddiadurwyr sy’n gweithio i gyfryngau gwladol neu breifat yn droseddwyr ac ni fydd yr un ohonynt yn cael eu herlyn.

“Fydd yna ddim bygythiad yn eu herbyn.”

Anfonodd Etilaatroz, sefydliad newyddion yn Afghanistan a chyhoeddwr papur newydd dyddiol, nifer o'i ohebwyr i gwmpasu protestiadau menywod ar 6 Medi. Arestiwyd pump o'r gohebwyr hyn. Cafodd dau ohonyn nhw eu harteithio, eu creulonoli a'u curo'n ddifrifol â cheblau.

Ffigur 2: Gohebwyr Etilaatroz wedi eu curo gan y Taliban am roi sylw i brotestiadau menywod ar Fedi 6, 2021

Ffynhonnell: Twitter / Marcus Yam

Teithio am ddim: Fel rhan o dynnu milwyr yr Unol Daleithiau yn ôl, fe wnaeth Gweinyddiaeth Biden negodi gyda’r Taliban y bydd Affghaniaid, ynghyd â thramorwyr, â dogfennau teithio dilys hefyd yn cael gadael Afghanistan.

Cadarnhawyd hyn gan y Taliban. Gan gyfeirio at Afghans gyda dogfennau dilys, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, dywedodd dirprwy bennaeth comisiwn gwleidyddol y mudiad yn ei gynhadledd i’r wasg ar Awst 27, “Bydd ffiniau Afghanistan ar agor a bydd pobl yn gallu teithio ar unrhyw adeg i mewn ac allan o Afghanistan.” Adroddir bod Gweinyddiaeth Biden wedi rhoi rhestr iddynt o Affghaniaid yr oedd am adael y wlad.

Hanes trafod yn ddidwyll

Pan oedd tynnu milwyr yr Unol Daleithiau yn agosáu at y diwedd, newidiodd y Taliban eu tiwn a dweud na fyddant yn caniatáu i wladolion Afghanistan adael y wlad. Dywedodd Zabihullah Mujahid, yn ei gynhadledd i’r wasg ar Awst 21, “Nid ydym o blaid caniatáu i Affghaniaid adael [gwlad]. ”

Efallai y bydd y darllenydd yn cofio yn fy erthygl gyntaf yn y gyfres hon lle trafodais rinweddau tynnu milwyr yr Unol Daleithiau o Afghanistan, soniais fod yr Arlywydd Trump wedi arwyddo cytundeb heddwch gyda’r Taliban. Soniais hefyd, er bod yr Unol Daleithiau wedi glynu wrth yr amodau penodol a'r amserlen fel y'u nodwyd yn y cytundeb, ni chyflawnodd y Taliban erioed ar eu hochr nhw o'r fargen.

O'r drafodaeth uchod, rhaid iddo fod yn amlwg i'r darllenydd fod gan y Taliban hanes o drafod yn ddidwyll ac na ellir ymddiried ynddo i gyflawni'r hyn y gallent fod wedi cytuno iddo yn ystod y trafodaethau neu hyd yn oed addo yn gyhoeddus.

Mae Gweinyddiaeth Biden yn gwybod bod y Taliban yn gelwyddwyr arferol

Yn ffodus, mae'n ymddangos bod gweinyddiaeth Biden a chynghreiriaid yr Unol Daleithiau yn gwbl ymwybodol o'r anhawster hwn wrth ddelio â'r Taliban.

Peter Stano, meddai llefarydd ar ran yr UE yn gynnar y mis diwethaf, “Bydd y Taliban yn cael ei farnu yn ôl eu gweithredoedd - sut maen nhw'n parchu'r ymrwymiadau rhyngwladol a wnaed gan y wlad, sut maen nhw'n parchu rheolau sylfaenol democratiaeth a rheolaeth y gyfraith ... y llinell goch fwyaf yw parch at hawliau dynol a hawliau menywod, yn arbennig. ”

Ar Fedi 4, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwladol, Antony Blinken meddai, “Mae’r Taliban yn ceisio cyfreithlondeb a chefnogaeth ryngwladol ... ein neges yw, bydd yn rhaid ennill unrhyw gyfreithlondeb ac unrhyw gefnogaeth.”

Gall Taliban 2.0 ddisgwyl ychydig mwy o ffrindiau y tro hwn

Dyfarnodd y Taliban 1.0 am 4 blynedd. Roedd yn drefn pariah, a gydnabuwyd gan dair gwlad yn unig: Pacistan, Saudi Arabia a Qatar. Gall y Taliban 2.0 ddisgwyl i ychydig mwy o wledydd eu hadnabod, yn enwedig Tsieina, Rwsia a Thwrci.

Cyn belled â bod gwledydd y Gorllewin yn parhau i ddarparu cymorth dyngarol, ychydig o angen am gydnabyddiaeth ryngwladol fydd gan y Taliban 2.0. Mae 70% o'i allforion yn mynd i bedair gwlad gyfagos. Ni fydd diffyg cydnabyddiaeth ryngwladol yn atal y fasnach hon. Mae gan y Taliban rwydwaith datblygedig i smyglo opiwm i wledydd eraill. Gellir defnyddio'r un rhwydwaith i werthu cnau, carpedi, ac ati.

Mae'r Taliban yn rheoli'r wlad gyfan, felly byddent yn gallu casglu mwy o refeniw mewn trethi.

Mae China wedi addo gwerth $ 31 miliwn o gymorth i Afghanistan. Mae hefyd wedi addo cyflenwi brechlynnau coronafirws. Ar Orffennaf 28, cynhaliodd Gweinidog Tramor Tsieineaidd Wang Yi aelod 9 Dirprwyaeth Taliban. Dywedodd Wang fod China yn disgwyl i’r Taliban “chwarae rhan bwysig yn y broses o gymodi ac ailadeiladu heddychlon yn Afghanistan.”

Mae China yn awyddus i sefydlu cysylltiadau diplomyddol ag Afghanistan o leiaf am bedwar rheswm:

  1. Mae gan China ddiddordeb mewn manteisio Cyfoeth mwynol helaeth Afghanistan, amcangyfrifir ei fod yn fwy nag un triliwn o ddoleri. Fodd bynnag, ni fydd mentrau o'r fath yn cynhyrchu llawer o refeniw i drysorfa Afghanistan yn y tymor byr.
  2. Ni fyddai China eisiau i'r Taliban ddarparu unrhyw fath o gymorth i Uyghurs, grŵp ethnig Tyrcig, sy'n frodorol i dalaith Xinjiang. Yn gyfnewid am eu haddewid, mae'n debyg y bydd y Taliban yn derbyn rhywfaint o gymorth / cymorth ariannol cylchol.
  3. Byddai China eisiau ymestyn ei phrosiect Coridor Economaidd Tsieina-Pacistan (CPEC) i Afghanistan wrth i Afghanistan roi mynediad arall iddi i daleithiau Canol Asia ac ymhellach y tu hwnt i Ewrop.
  4. Yn gyfnewid am unrhyw gymorth y gall Tsieina ei gynnig i Afghanistan, gall Tsieina fynnu defnyddio bag awyr Bagram.

Yn union fel China, mae Rwsia yn hapus i weld yr Unol Daleithiau yn cael eu trechu yn Afghanistan. Byddai Rwsia a China, ynghyd â Phacistan, yn hapus nad yw'r Unol Daleithiau yn bresennol yn eu iard gefn bellach. Bydd y ddau hefyd yn awyddus i lenwi'r gwactod gwleidyddol a adawyd yn sgil ymadawiad yr UD a thrwy hynny ddarparu cyfreithlondeb rhyngwladol i'r Taliban.

Fel China, mae Rwsia wedi bod mewn cysylltiad yn gyhoeddus ac yn draddodiadol â'r Taliban ers degawd neu fwy. Nid yw ychwaith eisiau i'r Taliban allforio eithafiaeth Islamaidd i Rwsia na'i phartneriaid diogelwch yng Nghanol Asia. Mae am i eithafiaeth Islamaidd gael ei selio o fewn ffiniau Afghanistan.

Yn ôl arbenigwyr diogelwch Rwsia, mae Rwsia wedi darparu arfau i’r Taliban ar o leiaf ddau achlysur. Unwaith yr oedd pan Gen John Nicholson, honnodd pennaeth lluoedd yr Unol Daleithiau yn Afghanistan, ym mis Mawrth 2018 fod Rwsia yn arfogi’r Taliban. Yn ôl arbenigwyr o Rwseg, trosglwyddiad breichiau symbolaidd ydoedd fel ystum magu hyder.

Mae'r ail dro Rhoddodd Rwsia arfau i'r Taliban i ddial y lladd milwyriaethau Rwsiaidd gan filwyr yr Unol Daleithiau ym Mrwydr Khasham ym mis Chwefror 2018 yn Syria.

Yn ôl Andrei Kortunov, cyfarwyddwr cyffredinol Cyngor Materion Rhyngwladol Rwsia, mae Rwsia yn ofni y gallai dirywiad sydyn yn economi Afghanistan wneud gafael y Taliban ar bŵer yn denau gan y gallai gryfhau swyddi ISIS (K) ac Al-Qaeda a grwpiau eithafol eraill.

Ond bydd angen i Rwsia gydbwyso sawl perthynas ysgafn. Hoffai ymgysylltu â'r Taliban a'u cynorthwyo fel nad yw Afghanistan yn dameidiog nac yn balkaneiddio. Hoffai hefyd sicrhau nad yw'n peri unrhyw fygythiad i wladwriaethau Canol Asia. Ac os daw Afghanistan yn ansefydlog yna nid yw ffoaduriaid Afghanistan yn ffoi i'r taleithiau Canol Asia cyfagos (Tajikistan, Uzbekistan, a Turkmenistan). Mewn geiriau eraill, os yw'r Taliban yn dal slipiau pŵer yna nid yw problemau Afghanistan yn gorlifo i wladwriaethau Canol Asia.

Ni ellir gweld Rwsia yn rhy agos at Afghanistan oherwydd byddai wedyn yn achosi pryderon yn India y mae Rwsia wedi gwella cydweithrediad diogelwch â nhw. Mae India yn gweld y Taliban fel dirprwy i Bacistan.

Mae Twrci hefyd wedi dangos diddordeb mewn ymgysylltu â'r Taliban. Mae'r Arlywydd Recep Erdoğan yn rhagweld y bydd Twrci yn ganolbwynt i'r byd Islamaidd fel yr oedd yn ystod anterth yr Ymerodraeth Otomanaidd. Dyma oedd sedd y Caliphate. Mae'r weledigaeth hon o Dwrci wedi gweld yr Arlywydd Erdoğan yn ymyrryd yn filwrol yn Syria, Libya ac Azerbaijan. Mae Twrci, fel aelod o NATO, wedi cynnal mintai fach o filwyr yn Afghanistan am yr 20 mlynedd diwethaf mewn rolau heblaw ymladd.

Mae gan Dwrci ddiddordeb mewn cymryd rheolaeth dros ddiogelwch Maes Awyr Rhyngwladol Hamid Karzai yn Kabul. Mae'r Taliban eisiau ei wneud eu hunain. Fodd bynnag, maent wedi cynnig cyfle i Dwrci gymryd cyfrifoldeb am gefnogaeth logistaidd i faes awyr Kabul. Ar adeg ysgrifennu'r erthygl hon, roedd y trafodaethau heb eu cloi. Mae Twrci wedi bod yn creu argraff ar y Taliban y byddai'n well gan y gymuned ryngwladol pe bai diogelwch y maes awyr yn cael ei reoli gan wlad yr oedd ganddyn nhw hyder ynddi.

Nid yw Erdoğan hefyd eisiau gweld unrhyw ffoaduriaid o Afghanistan yn dod i Dwrci. Er mwyn eu hatal rhag ceisio lloches yn Nhwrci, mae Erdoğan wedi bod yn adeiladu wal ar hyd ffin Twrci-Iran.

Mae gan Dwrci ddiddordeb hefyd mewn ymgysylltu â'r Taliban oherwydd mae Erdoğan yn gobeithio y bydd hyn yn helpu diwydiant adeiladu Twrci i ennill rhai prosiectau adeiladu. Cred Erdoğan Qatar, a allai gefnogwr hir o'r Taliban, ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau o'r fath.

Mae'n debyg na fyddai'r Unol Daleithiau yn meindio Twrci yn ymgysylltu â'r Taliban. Gallai Twrci chwarae rhan bwysig mewn trafodaethau backchannel rhwng yr UD a'r Taliban yn y dyfodol.

Pa mor effeithiol y gallai sancsiynau fod?

Maent yn gweithio trwy athreuliad. Yn araf iawn. Yn union fel mae'r dŵr sy'n llifo mewn nant yn llyfnhau ac yn sgleinio carreg. Ac efallai na fyddant yn esgor ar unrhyw ganlyniad diriaethol yn yr amserlen a ddymunir.

Un o wendidau unrhyw sancsiynau a gafodd eu slapio ar wlad yw bod y sancsiynau sy'n gosod partïon yn tybio bod llywodraethwyr y wlad wedi'i thargedu yn gofalu am les eu dinasyddion.

Ni waeth pa mor ofalus y'u targedir, mae sancsiynau'n achosi llawer o galedi i ddinasyddion cyffredin y wlad a dargedir. Mae marweidd-dra economaidd neu economi sy'n tyfu ar gyflymder swrth iawn yn lleihau siawns pobl gyffredin i wireddu eu potensial gyrfa llawn. Mae'n lleihau eu mynediad at yr opsiynau iechyd gorau o ran y datblygiadau meddygol a llawfeddygol diweddaraf.

Nid oes gan y llywodraethwyr awdurdodiadol ddim ond diddordeb mewn aros mewn grym a chyfoethogi eu hunain. Er enghraifft, mae Gogledd Corea wedi bod o dan sancsiynau ers degawdau. Rydym yn aml yn clywed am brinder bwyd ac amodau byw cynyddol anodd yng Ngogledd Corea ond nid yw hyn wedi atal Cadeiryddion olynol Gogledd Corea rhag datblygu a chasglu arfau niwclear a thaflegrau balistig rhyng-gyfandirol yn lle gwario arian ar fentrau a fydd yn lliniaru amodau byw Gogledd cyffredin. Koreans. Nid yw'r sancsiynau ychwaith wedi gorfodi Gogledd Corea i ddod at y bwrdd trafod gyda chynnig rhesymol. Dyma pam y methodd y sancsiynau â sicrhau canlyniadau yn erbyn cyfundrefn Saddam Hussein yn Irac. Mae'r un peth yn wir am Iran, Rwsia, Venezuela, Syria a gwledydd eraill.

Mae'r llywodraethwyr awdurdodaidd yn gwybod, cyhyd â bod eu cyfarpar diogelwch gormesol yn eu cefnogi, gallant barhau i aros mewn grym. Er enghraifft, mae Ayatollahiaid Iran yn gwybod, cyhyd â'u bod yn gofalu am fuddiannau Corfflu Gwarchodlu Chwyldroadol Islamaidd (Pasdârân-e Enqâlâb-e Eslâmi) y byddant yn aros mewn grym. Mae'r Gwarchodlu Chwyldroadol wedi malu'n frwd yr holl wrthryfeloedd poblogaidd yn erbyn y drefn yn y gorffennol ac wedi sicrhau rigio eang yn ystod pob etholiad Arlywyddol.

Ymhellach, mae'n haws sicrhau bod y sancsiynau'n cael eu gweithredu mewn rhai gwledydd nag mewn gwledydd eraill. Er enghraifft, mae Iran yn allforio olew yn bennaf felly mae'n haws monitro ei masnach olew. Mae Rwsia wedi gallu niwtraleiddio effeithiau sancsiynau i raddau helaeth.

Mae gosod sancsiynau ar y Taliban hefyd yn rhagdybio dau beth: (a) maent yn hanker ar ôl cydnabyddiaeth ryngwladol; a (b) ni allant oroesi heb gymorth y Gorllewin.

Goroesodd y Taliban 1.0 am bedair blynedd heb gydnabyddiaeth ryngwladol. Fel y nodwyd uchod, tua $ 2020 biliwn oedd cyfanswm y cymorth i Kabul ar gyfer y flwyddyn 21-8.5.

Efallai bod hanner y cymorth yn cael ei embezzled. Ond gadewch inni fod yn fwy ceidwadol a chymryd mai dim ond 25% o'r gyllideb gymorth oedd yn cael ei cham-ddefnyddio. Yna rydyn ni'n dod at ffigwr o $ 6.3 biliwn. Gan faeddu’r Gorllewin am galedi, gall y Taliban arbed rhywfaint o arian trwy leihau cyflogau gweithwyr y llywodraeth. Nid oes raid iddynt dalu cyflogau gweithwyr ysbryd a milwyr. Roedd talp mawr o gyllideb y Llywodraeth yn mynd tuag at ddarparu diogelwch. Ni fydd hyn yn wir bellach gan fod y gwrthryfelwyr mewn grym nawr. Gall y Taliban hefyd fod yn rhan o'r diffyg hwn trwy gasglu trethi yn fwy effeithlon. Bydd y diffyg gweddill bron yn sicr yn cael ei ddiwallu gan gymorth a ddarperir gan eu cymwynaswyr hen a newydd, ee Saudi Arabia a Qatar, Tsieina a Rwsia sy'n llawn olew.

Soniwyd uchod bod y Taliban wedi dychwelyd ar eu cytundeb ac nad oeddent yn caniatáu i'r Affghaniaid hynny a weithiodd mewn amrywiol alluoedd i deithiau'r UD, NATO ac Awstralia adael y wlad. Soniwyd hefyd bod y Taliban yn cynnal chwiliadau o dŷ i dŷ i ddod o hyd i'r bobl hyn. Bydd yr holl ddatblygiadau hyn yn rhoi pwysau ar yr UD a'i chynghreiriaid i wneud eu gorau i gael y bobl hyn allan cyn gynted â phosibl. Os yw gwledydd y Gorllewin yn dal i fod eisiau'r bobl hyn allan yna mae'n debyg y byddent yn cael eu gorfodi i dalu pridwerth mawr (gallai fod ar ffurf rhyddhau rhai cronfeydd a adneuwyd gyda'r Gronfa Ffederal yn Efrog Newydd.).

Fodd bynnag, byddai'n anghywir dod i'r casgliad y byddai'r sancsiynau'n gwbl aneffeithiol. Efallai y bydd y Taliban yn clydio i fyny i China i ddechrau oherwydd bod China yn barod i'w hadnabod a hefyd yn cynnig rhywfaint o arian iddynt at ddibenion datblygu. Ond nid ydyn nhw'n dwp. Buan y byddent yn darganfod y byddai er budd iddynt geisio gwell cysylltiadau â'r Gorllewin fel y gallant wella eu safle negodi yn erbyn Tsieina, Pacistan, ac ati.

Er enghraifft, gallai'r Unol Daleithiau hefyd gynnig rhyddhau rhywfaint o arian yn gyfnewid am wahardd cynhyrchu opiwm. Yn union fel Rwsia a China, mae hefyd er budd yr Unol Daleithiau bod Islamyddion eithafol, os cânt eu harbwrio, yn parhau i fod yn gyfyngedig o fewn Afghanistan ac mae eu symudiadau a’u gweithgareddau (ee, ceisio radicaleiddio ieuenctid mewn gwledydd eraill) yn cael eu monitro’n agos. Gellid defnyddio rhyddhau rhai asedau wedi'u rhewi fel offeryn bargeinio i'r perwyl hwn.

********

Mae Vidya S. Sharma yn cynghori cleientiaid ar risgiau gwledydd a chyd-fentrau sy'n seiliedig ar dechnoleg. Mae wedi cyfrannu nifer o erthyglau ar gyfer papurau newydd mor fawreddog fel: Amseroedd Canberra, Mae'r Sydney Morning Herald, Yr Oes (Melbourne), Adolygiad Ariannol Awstralia, The Times Economaidd (India), Y Safon Fusnes (India), Gohebydd UE (Brwsel), Fforwm Dwyrain Asia (Canberra), Y Llinell Fusnes (Chennai, India), The Hindustan Times (India), The Financial Express (India), The Daily Galwr (UD. Gellir cysylltu ag ef yn: [e-bost wedi'i warchod]

Parhau Darllen

Afghanistan

Rhybuddiodd y gymuned ryngwladol am 'berygl' Taliban i ddiogelwch a heddwch

cyhoeddwyd

on

Mae ail-ymddangosiad y Taliban yn bygwth heddwch a diogelwch y “byd i gyd”, dywedwyd wrth ddigwyddiad ym Mrwsel.

Daeth y rhybudd amlwg mewn cynhadledd a drafododd gynnydd eithafiaeth yn Ne Asia, yn enwedig yng nghyd-destun meddiant y Taliban o Afghanistan.

Dywedodd Junaid Qureshi, Cyfarwyddwr Gweithredol Sefydliad Ewropeaidd Astudiaethau De Asia (EFSAS), “Ers i’r Taliban gymryd yr awenau yn terfysgaeth Kabul yn y rhanbarth mae wedi codi. Mae'r Taliban eisiau gweithredu eu math o drefn ond ein hofn ni yw na fydd hyn ond yn annog grwpiau terfysgol ac nid yn unig ym Mhacistan ond yn Kashmir ac mewn mannau eraill. ”

hysbyseb

Roedd yn un o'r siaradwyr mewn gwrandawiad dwy awr a edrychodd hefyd ar y rôl honedig y mae Pacistan yn ei chwarae wrth honni ei bod yn cefnogi terfysgaeth. Cafodd gweithredoedd Pacistan eu condemnio’n grwn yn y digwyddiad, a gafodd ei gymedroli gan Jamil Maqsood a’i gynnal yng Nghlwb Gwasg Brwsel.

Dywedodd Qureshi ei fod yn gobeithio y bydd y digwyddiad “yn taflu goleuni ar duedd bryderus: y ffaith bod terfysgaeth yn lledu o’r rhan hon o Asia ac yr honnir ei bod yn cael ei chefnogi gan Bacistan. Mae hyn yn bygwth hawliau dynol a chymdeithas sifil yn y rhanbarth ac yn bygwth sefydlogrwydd y byd i gyd. ”

Dywedodd fod ofnau o’r fath yn cael eu rhannu gan y rhai yn Kashmir a oedd, meddai, yn wlad lle roedd ei phobl eisiau byw mewn “cytgord llwyr” ond sydd ar hyn o bryd “yn cael ei meddiannu gan rym.”

hysbyseb

Siaradwr arall oedd Andy Vermaut, o Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés (AIDL) ac actifydd hawliau dynol amlwg.

Dywedodd Vermaut, sydd wedi’i leoli yng Ngwlad Belg, ei fod eisiau tynnu sylw at “fewnforio terfysgaeth o Asiaidd i Wlad Belg.”

Dywedodd wrth y digwyddiad, “Cefais fy syfrdanu yn ddiweddar o glywed bod bom cartref wedi’i ddarganfod mewn tref yng ngorllewin Gwlad Belg ac yna cafodd dyn o Balesteina ei gadw yn y ddalfa. Rwy'n llongyfarch gwasanaethau diogelwch Gwlad Belg am eu datblygiad arloesol yn yr achos hwn. Y nod oedd cynnal ymosodiad terfysgol ar bridd Gwlad Belg. Rwy’n gobeithio y bydd ymchwiliad yr heddlu yn taflu mwy o olau ar yr ymosodiad a oedd yn mynd i gael ei gynnal. ”

Daeth sylw pellach gan Manel Mselmi, cynghorydd i’r grŵp EPP yn Senedd Ewrop, a ddywedodd wrth y digwyddiad, “Rwyf am siarad am hawliau menywod yn y rhanbarth, yn enwedig nawr.

“Fe allwn ni ddechrau gydag achos Pacistan. Mae gen i restr yn hirach na fy mraich o ymosodiadau yn erbyn menywod yn y wlad hon. Ond mae hwn yn epidemig distaw gan nad oes unrhyw un yn siarad amdano. Cyfeirir at y rhain o hyd fel llofruddiaethau anrhydedd ond mae mwy na 1,000 o ferched yn cael eu lladd fel hyn bob blwyddyn. ” meddai.

“Yn achos Afghanistan, mae’r Taliban wedi cyhoeddi canllawiau newydd yn gosod rheolau gwaddol ar gyfer menywod. Mae menywod yn y wlad hon a ysbeiliwyd gan ryfel wedi bod yn destun trais rhywiol, rhwygiadau a phuteindra gorfodi. Amcangyfrifir bod cyfanswm o 390 o ferched wedi cael eu lladd yn y wlad 2020 yn unig. Mae eraill wedi’u hanafu mewn achosion o drais gormodol yn erbyn menywod gan gynnwys achosion o anffurfio ac artaith. Mae menywod a merched yn cael eu hatal rhag mynd i'r ysgol neu gael unrhyw fath o annibyniaeth economaidd. Gyda’r Taliban bellach yn rheoli eto bydd y sefyllfa’n gwaethygu. ”

Ychwanegodd, “Weithiau bydd y menywod hyn yn dianc i Ewrop gan gynnwys Gwlad Belg ond weithiau mae arweinwyr gwleidyddol yn osgoi siarad am siarad am y mater hwn rhag ofn cael eu cyhuddo o islamoffobia ond mae gan y menywod hyn yr hawl i gael eu trin fel bodau dynol.”

Cymerodd Sardar Saukat Ali Kashmiri, Cadeirydd alltud UKPNP, ran hefyd a dywedodd, “Mae'n ffaith hysbys i'r rhai sy'n byw o dan y rhai sy'n byw mewn rhai gwledydd Mwslimaidd, fod eu hawliau sylfaenol wedi'u peryglu gan reolau'r gwledydd hynny. Rwy'n gwadu hyn ac rwyf hefyd yn gwadu propaganda gorfodol pobl fel Imran Khan. "

“Nid oes gan bobl ym Mhacistan yr un hawliau ag yn y Gorllewin ac mae menywod yn wynebu’r math gwaethaf o wahaniaethu. Defnyddir crefydd fel arf a therfysgaeth yw polisi tramor y llywodraethwyr hyn, gan gynnwys ym Mhacistan. "

Dywedodd seneddwr Gwlad Belg, Philip Dewinter, a ddywedodd ei fod wedi ymweld â’r gwledydd dan y chwyddwydr yn y gynhadledd, “Ar ôl trechu lluoedd dan arweiniad yr Unol Daleithiau yn y rhanbarth mae gennym bellach bosibiliadau newydd o Fwslimiaid radical yn teithio o Ewrop i Syria. Bydd hyn yn hybu terfysgaeth ryngwladol.

“Mae gan y Taliban arian, profiad a’r modd i drefnu’r math yma o bobl. Mae hwn yn fygythiad mawr a dylem fod yn ymwybodol o'r bygythiad hwn. Mae angen i'n llywodraethau gymryd y Taliban o ddifrif. Mae delio â nhw yn beth drwg: dylem eu boicotio gan mai dyna'r unig ffordd i ddelio â'r Taliban. Maen nhw'n fygythiad i'r byd rhydd i gyd ac yn sicr i ni Orllewin Ewrop. ”

Gorffennodd, “Mae gennym ni fygythiad mudo torfol eto gan y bydd llawer o Affghaniaid yn dod yma eto. Mae arnaf ofn trydydd argyfwng ffoaduriaid yma eto. Dylem fod yn ymwybodol iawn bod meddiant y Taliban gyda chymorth honedig Pacistan yn fygythiad milwrol, terfysgol a diogelwch mawr inni.

“Rydyn ni gyda’r rhai sy’n gwrthsefyll hyn ac yn brwydro yn erbyn hyn. Gadewch i hynny fod yn glir. ”

Nodyn y golygydd:

Mae Gohebydd yr UE yn cefnogi Clwb y Wasg Brwsel fel lle diogel ar gyfer mynegiant a rhyddid i lefaru. Nid yw Gohebydd yr UE yn tanysgrifio i'r honiad bod Pacistan yn "wladwriaeth derfysgol" neu fod ei llywodraeth yn cefnogi terfysgaeth mewn unrhyw ffordd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd