Cysylltu â ni

Afghanistan

Cwestiynau Afghanistan: Beth yw barn Affganiaid am y gorffennol, y presennol a'r dyfodol?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae adroddiadau diweddar yn nodi bod Afghanistan yn wynebu ei sefyllfa ddyngarol fwyaf ffyrnig ers i'r Taliban gipio grym y llynedd. Mae sawl adroddiad diweddar yn nodi bod tlodi a diweithdra ar lefel ddigynsail o uchel. At hynny, mae Uchel Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid (UNHCR) wedi datgan yn ddiweddar bod mwy na hanner cant y cant o boblogaeth Afghanistan yn dibynnu ar gymorth dyngarol. Mae trychinebau naturiol wedi dwysáu'r sefyllfa ymhellach. Yn ogystal, mae hawliau menywod yn cael eu cymryd ymhellach i ffwrdd. Roedd y Taliban yn ailddatgan na fydd gan fenywod bron unrhyw hawliau. Hefyd, mae'r cymorth dyngarol a ddarperir yn ei chael hi'n anodd cyrraedd yr anghenus gan waethygu'r sefyllfa sydd eisoes yn argyfyngus. ysgrifennu'r Athro Dheeraj Sharma, Cyfarwyddwr, India Institute of Management-Rohtak, India, Nargis Nehan, Cyn Weinidog Mwyngloddiau, Petrolewm a Diwydiannau, Afghanistan a Shahmahmood Miakhel, cyn-lywodraethwr Talaith Nangarhar, Afghanistan.

Felly, er mwyn cael mwy o fewnwelediad, cynhaliwyd arolwg yn Afghanistan i gasglu dealltwriaeth am asesiad pobl gyffredin o'u senario yn y gorffennol, y presennol, a'u dyheadau ar gyfer y dyfodol. Gan ddefnyddio dull samplu pelen eira yn ystod mis Mawrth, Ebrill a Mai 2022, casglwyd cyfanswm o 2,003 o ymatebion. Cafodd y ffurflen arolwg ei arnofio ar-lein a'i rhannu â chyn-arweinwyr gwleidyddol amrywiol, arweinwyr lleol, a phobl fusnes Afghanistan, a anfonodd yr arolwg ar-lein ymlaen ar WhatsApp, Facebook, a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill at eu cysylltiadau a'u ffrindiau. Cyfyngiad y data hwn yw ei fod yn cyfyngu ar gasglu gan y rhai sydd â ffôn smart yn unig. Fodd bynnag, adroddir yn eang bod gan 90% o'r boblogaeth fynediad at gyfathrebu symudol ac mae llawer yn ymdrechu'n ddyddiol i ddod o hyd i fannau problemus mewn ardaloedd dethol i gael mynediad i'r rhyngrwyd, gan wneud sampl yr astudiaeth hon yn gynrychioliadol. Mae'r holiadur manwl yn Atodiad Tabl-I i gyfeirio ato ymhellach.

Datgelodd y dadansoddiad data fod 61% o'r ymatebwyr yn cydnabod bod ganddynt well seilwaith, cyfleusterau addysgol a gofal iechyd na'u cenhedlaeth flaenorol. Felly, mae'n cydnabod y gweithgareddau datblygu a gyflawnwyd yn ystod y ddau ddegawd diwethaf yn Afghanistan gyda chymorth y Cenhedloedd Unedig a sawl gwlad arall. Fodd bynnag, mae 78% o'r ymatebwyr yn credu bod llywodraeth Afghanistan gynt (cyn goresgyniad y Taliban) yn llwgr ac nad oedd maint llawn y cymorth byth yn cyrraedd yr anghenus. Mae'n ddiddorol nodi bod 72% arall o'r ymatebwyr yn credu bod y Taliban yn cymryd drosodd oherwydd llygredd arweinwyr lleol. Felly, gellir casglu bod anfodlonrwydd ymhlith pobl nid yn unig oherwydd amddifadedd ond oherwydd camreoli cymorth.

Mae'r datganiad hwn yn cael ei gefnogi gan ganlyniadau'r arolwg sy'n dangos bod 78% o'r ymatebwyr yn credu bod y Taliban a'u cwndidau wedi derbyn cyfran fawr o gymorth tramor gan wledydd cyfagos ond nid pobl Afghanistan. Mewn geiriau eraill, mae mwyafrif yr Affghaniaid yn credu bod y cymorth tramor ei hun wedi'i gamreoli a'i ddargyfeirio i helpu'r Taliban i oresgyn y llywodraeth etholedig.

Yn ogystal â chamreoli cymorth tramor trwy arferion twyllodrus, mae nifer syfrdanol o ymatebwyr (83%) yn credu ei bod yn hawdd i'r Taliban gymryd drosodd Afghanistan oherwydd cefnogaeth gan Bacistan. Hefyd, mae 67% o ymatebwyr yn credu bod Tsieina hefyd wedi rhoi cefnogaeth ddealledig i'r Taliban. Yn ogystal, mae dros 67% o'r ymatebwyr yn teimlo bod ymadawiad camamserol a chamreoledig yr Unol Daleithiau wedi rhoi'r cyfle i Bacistan a Tsieina annog y Taliban i feddiannu Afghanistan yn gyflym.

Mae canfyddiad pwysig arall o'r arolwg yn ymwneud â chyfreithlondeb Taliban. Mae dros 56% o'r ymatebwyr o Afghanistan yn datgan nad yw aelodau'r Taliban yn un ohonyn nhw ac nad ydyn nhw'n Affghaniaid go iawn. Mae canlyniadau'r arolwg yn nodi bod gan 61% o'r ymatebwyr 'ddim yn ymddiried yn llwyr' yn y Taliban. Yn fwy penodol, mae'n bwysig nodi bod 67% o'r ymatebwyr wedi dweud nad ydynt yn cefnogi'r ffaith bod y Taliban yn cymryd drosodd Affganistan.

Mae canlyniadau'r arolwg hefyd yn tynnu sylw at y ffordd ymlaen i Afghanistan. Yn ôl y data a gasglwyd yn yr astudiaeth hon, mae mwyafrif (56%) o Afghanistan eisiau etholiadau ar gyfer dewis yr arweinwyr, a all eu cynrychioli. Yn amlwg, mae mwyafrif yr Affganiaid (67%) wedi nodi parodrwydd uchel i ymyrraeth y Cenhedloedd Unedig i ddatrys yr argyfwng presennol. Yn fwy diamwys, mae Afghanistan yn credu bod yn rhaid i India a'r Unol Daleithiau chwarae rhan ganolog yn natblygiad a sefydlogrwydd Afghanistan. Dewisodd 69% o'r ymatebwyr India fel 'gwlad ffrind gorau' Afghanistan. Nid yn unig adlewyrchiad a chydnabyddiaeth o fentrau datblygiadol amrywiol a gyflawnwyd gan yr Indiaid yn Affganistan yw hyn ond hefyd bolisi hirsefydlog ystyriol a maddeugar India tuag at Afghanistan. Mae UDA (22%) yn dod yn ail gyda chymaint yn dal i gredu bod yr Unol Daleithiau o leiaf wedi cyfrannu at ddatblygiad seilwaith mawr yn Afghanistan.

hysbyseb

Dilynir y rhestr o ffrindiau gan Bacistan (10%), Rwsia (9%), Saudi Arabia (6%), a Tsieina (4%). Mae bron i 44% o'r trigolion yn teimlo y gallai'r Taliban presennol fod yn well na'r Taliban blaenorol oherwydd bod mwy o lacharedd yn y cyfryngau am yr hyn y maent yn ei wneud ac mae'r byd yn llawer mwy rhyng-gysylltiedig nag o'r blaen. Ymhellach, maent yn teimlo mai bwlch rhwng cenedlaethau rhwng yr ifanc a'r hen oddefeb Taliban yw'r rheswm pwysicaf y credant y bydd gollyngiad presennol y Taliban yn debygol o fod yn well na'r un blaenorol.

O ystyried yr argyfwng presennol yn Afghanistan, lle mae cyflenwad bwyd, dillad, a hanfodion eraill yn brin, gofynnodd yr arolwg i'r ymatebwyr raddio'r saith nwydd sylfaenol ar raddfa o - y mwyaf hanfodol i'r lleiaf hanfodol. Roedd yn rhaid iddynt restru'r bwyd, y dŵr, y lloches, y feddyginiaeth, y dillad, y dillad gwely, a hanfodion eraill. Mae'r rhan fwyaf o'r ymatebwyr wedi dewis bwyd a dŵr fel eitemau 'mwyaf hanfodol', ac yna lloches, meddyginiaeth a dillad. Dillad gwely a hanfodion eraill oedd y 'lleiaf a ffafrir' ymhlith yr eitemau a roddwyd. Mae'r ffafriaeth o gael bwyd a dŵr fel y 'mwyaf dewisol' yn dangos yr angen dybryd am nwyddau sylfaenol ymhlith pobl gyffredin Afghanistan. Mewn geiriau eraill, mae'n ymddangos bod prinder dybryd o fwyd a dŵr glân yn Afghanistan ac mae mwyafrif y bobl yn dioddef oherwydd nad oes cyflenwad dyddiol o hanfodion noeth ar gael.

Yn gyffredinol, mae canlyniadau'r arolwg yn dangos bod Affganiaid yn sylweddoli eu bod mewn sefyllfa waeth nag o'r blaen gan fod 83% o'r ymatebwyr yn credu bod y Taliban yn llwgr, a 67% o'r ymatebwyr yn teimlo y bydd yr amodau cyffredinol yn gwaethygu dros amser o dan gyfundrefn y Taliban. os nad yw sefydlu democrataidd yn cael ei adfywio mewn rhyw ffurf. Felly, awgrymir bod cymuned ryngwladol yn dod at ei gilydd i gynnig cymorth dyngarol trwy gerbydau arbennig fel bod y cymorth yn cyrraedd yr anghenus ac nid y llwgr.

*Mae'r safbwyntiau a fynegir yn bersonol

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd