Cysylltu â ni

Kenya

Ai Kenya yw'r Singapôr Nesaf?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Gan Jean Clarys

Mae'r syniad y gallai Kenya ddod yn Singapore nesaf yn ymddangos yn uchelgeisiol a phryfoclyd. Mae Singapore yn aml yn cael ei nodi fel enghraifft o lwyddiant economaidd cyflym, ac mae Kenya yn dyheu am drawsnewidiad tebyg. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r tebygrwydd a'r gwahaniaethau allweddol rhwng y ddwy wlad hyn i werthuso'r ddamcaniaeth hon.

Fframweithiau Gwleidyddol ac Economaidd: Dadansoddiad Cymharol

Ers y 1960au, mae Singapôr wedi profi trawsnewidiad economaidd syfrdanol. Unwaith yn borthladd pysgota bach, mae Singapore wedi dod yn un o'r canolfannau ariannol mwyaf llewyrchus yn y byd. Mae'r llwyddiant hwn yn seiliedig ar sawl ffactor: sefydlogrwydd gwleidyddol llym, polisïau deniadol o blaid busnes, a seilwaith o'r radd flaenaf. Er enghraifft, mae Maes Awyr Changi Singapore yn gyson ymhlith y gorau yn y byd, ac mae Porthladd Singapore yn un o'r prysuraf o ran tunelledd cludo.

Mae llywodraeth Singapôr wedi creu amgylchedd busnes ffafriol, gan ddenu buddsoddiadau tramor enfawr ac ysgogi twf economaidd. Mae Kenya, ar y llaw arall, ar hyn o bryd ar groesffordd dyngedfennol ac M-Pesa, sydd wedi chwyldroi bancio symudol.

Nod diwygiadau diweddar, yn enwedig o fewn fframwaith Gweledigaeth 2030, yw trawsnewid Kenya yn wlad incwm canolig ddiwydiannol. Mae prosiectau seilwaith uchelgeisiol, megis datblygu'r Rheilffordd Mesur Safonol (SGR) sy'n cysylltu Mombasa a Nairobi, yn dangos bwriad Kenya i foderneiddio ei heconomi.

Ymdrechion Llywodraethu a Gwrth-lygredd: Llwybrau Dargyfeiriol

hysbyseb

Disgrifir model llywodraethu Singapôr yn aml fel awdurdodaeth lesol, a nodweddir gan weinyddiaeth effeithlon ac ymdrechion gwrth-lygredd di-baid. Mae'r Swyddfa Ymchwilio i Arferion Llygredig (CPIB), a sefydlwyd ym 1952, yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal lefelau isel o lygredd. Mae'r dull hwn wedi cynnal sefydlogrwydd gwleidyddol a chymdeithasol, gan greu amgylchedd sy'n ffafriol i dwf economaidd. Mae polisïau economaidd Singapore, megis parthau economaidd arbennig a chymhellion treth, hefyd wedi chwarae rhan hanfodol wrth ddenu buddsoddiadau tramor.

Er enghraifft, trawsnewidiodd prosiect Ynys Jurong grŵp o ynysoedd bach yn ganolbwynt cemegol o safon fyd-eang. Ar draws Cefnfor India, yn Kenya, mae'r sefyllfa wleidyddol bresennol yn wahanol iawn i'r un yn Singapôr. Yn wir, mae'r wlad yn wynebu heriau llywodraethu a materion llygredd parhaus. Mae safle'r wlad yn wael ar y Mynegai Canfyddiadau Llygredd, sy'n amlygu'r angen am ddiwygiadau sylweddol.

Fodd bynnag, mae mentrau diweddar yn dangos parodrwydd i newid. Mae sefydlu'r Comisiwn Moeseg a Gwrth-lygredd (EACC) a deddfwriaeth newydd gyda'r nod o wella tryloywder yn gamau i'r cyfeiriad cywir. Nod democrateiddio graddol a diwygiadau gweinyddol yw gwella effeithlonrwydd y llywodraeth a denu mwy o fuddsoddiadau tramor. Mae'r frwydr yn erbyn llygredd yn parhau i fod yn her fawr, ond mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag achosion proffil uchel yn cael eu herlyn.

Isadeiledd a Datblygiad Trefol: Gosod y Sylfeini ar gyfer Twf

Mae gan Singapore rwydwaith trafnidiaeth hynod effeithlon a datblygiad trefol integredig. Mae'r system MRT Cyflym (MRT) yn enghraifft wych o gludiant cyhoeddus effeithiol, gan hwyluso symudiad effeithlon o fewn y ddinas. Mae seilwaith o’r radd flaenaf, gan gynnwys porthladd o’r radd flaenaf a maes awyr rhyngwladol, yn bileri hanfodol i’w heconomi. Mae llywodraeth Singapôr wedi buddsoddi'n helaeth mewn seilwaith, gan gydnabod ei bwysigrwydd ar gyfer datblygu economaidd a denu busnesau rhyngwladol.

O'i ran ef, mae Kenya wedi ymgymryd â nifer o brosiectau seilwaith diweddar i foderneiddio ei rhwydweithiau trafnidiaeth a chyfathrebu. Mae'r Thika Superhighway yn enghraifft nodedig, yn gwella cysylltedd rhwng Nairobi a'r rhanbarthau cyfagos. Nod mentrau megis prosiect rheilffordd Mombasa-Nairobi a datblygu priffyrdd yw gwella cysylltedd ac ysgogi'r economi. Fodd bynnag, mae ariannu a rheoli'r prosiectau hyn yn peri heriau sylweddol. Mae partneriaethau cyhoeddus-preifat, megis prosiect Coridor Trafnidiaeth Lamu Port-De Sudan-Ethiopia (LAPSSET), yn aml yn cael eu defnyddio i oresgyn y rhwystrau hyn, gan gynnig cyfleoedd ar gyfer datblygu yn y dyfodol.

Addysg ac Arloesi: Adeiladu Economi Seiliedig ar Wybodaeth

Mae system addysg Singapore yn enwog am ei rhagoriaeth, yn enwedig ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae sefydliadau fel Prifysgol Genedlaethol Singapore (NUS) a Phrifysgol Dechnolegol Nanyang (NTU) wedi'u rhestru'n uchel yn fyd-eang. Mae'r llywodraeth yn annog arloesi ac ymchwil a datblygu yn gryf, sydd wedi galluogi Singapore i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes technoleg ac arloesi. Er enghraifft, mae'r Asiantaeth dros Wyddoniaeth, Technoleg ac Ymchwil (A*STAR) yn gyrru arloesedd mewn amrywiol feysydd.

Mewn deinameg tebyg i Singapore, er bod heriau'n parhau, mae Kenya hefyd wedi gwneud cynnydd sylweddol ym maes addysg. Mae'r wlad wedi gweld cynnydd mewn cyfraddau llythrennedd a chofrestriad ysgolion. Mae mentrau megis canolfannau technoleg a chymorth i fusnesau newydd yn dangos ymrwymiad i hybu arloesedd. Mae'r wlad wedi dod yn ganolbwynt technolegol yn Affrica, gyda datblygiadau nodedig mewn technolegau gwybodaeth a chyfathrebu. Er enghraifft, mae'r iHub yn Nairobi yn fan gwaith cydweithredol ar gyfer entrepreneuriaid technoleg. Fodd bynnag, i gyrraedd lefel Singapore, mae angen buddsoddiadau ychwanegol mewn addysg ac arloesi.

I grynhoi, er bod Kenya a Singapôr yn rhannu rhai tebygrwydd o ran dyheadau datblygu economaidd a moderneiddio, erys gwahaniaethau sylweddol. Mae model llywodraethu effeithiol Singapore ac ymdrechion gwrth-lygredd yn cyferbynnu â heriau gwleidyddol Kenya. Fodd bynnag, gyda diwygiadau parhaus a buddsoddiadau strategol mewn seilwaith ac addysg, mae gan Kenya y potensial i ddilyn trywydd datblygu tebyg i un Singapore. Dim ond amser a ddengys a all Kenya ddod yn Singapore nesaf yn wir, ond mae'r arwyddion cyfredol yn addawol.

© Jean CLARYS, 2024. Cedwir pob hawl

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd