Cysylltu gyda ni

armenia

Nagorno-Karabakh - Galw am gydnabod Gweriniaeth Artsakh

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Mae'r gwrthdaro hanesyddol rhwng Armenia ac Azerbaijan yn un sy'n cael ei anwybyddu'n gyson gan y byd. Y gwir amdani yw bod 3 nid 2 wlad yn gwrthdaro - Armenia, Azerbaijan ac Artsakh (a elwir hefyd yn Nagorno-Karabakh). Yr anghydfod yw - a ddylai Artsakh fod yn annibynnol neu a ddylai Azerbaijan eu rheoli? Mae cyfundrefn unbeniaethol Otomanaidd Azerbaijan eisiau'r tir ac yn anwybyddu'r ple am hunanbenderfyniad democrataidd - yn ysgrifennu Martin Dailerian a Lilit Baghdasaryan.

Mae pobl Artsakh sy'n gwrthwynebu hyn yn cael eu marwolaethau bob dydd tra bod y byd yn troi llygad dall. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth ac rydym yn gofyn am gydnabyddiaeth ar y gwrthdaro geopolitical byd-eang hwn, fel y gall mwy o gymorth dyngarol ymyrryd.

Ymosodedd ar Artsakh

Mae'r ymddygiad ymosodol presennol wedi'i gynllunio a'i amseru'n dda. Mae'r Byd yn ymwneud â COVID ac mae'r UD yn canolbwyntio ar etholiad mawr.

Mae Azerbaijan wedi uwchraddio ei allu milwrol yn sylweddol gyda chymorth offer a arfau rhyfel Israel a Thwrci. Mae Azerbaijan yn defnyddio lladdwyr ISIS i frwydro yn erbyn milwyr Armenaidd sy'n amddiffyn y ffin.

Mae aneddiadau sifil yn cael eu bomio a'u gorfodi i wacáu cyn y fyddin sy'n dod i mewn. Rhyfela gwybodaeth enfawr sy'n llwyddo i gadw cyfryngau'r byd yn ddryslyd ac yn dawel. Rydym yn eich annog i weithredu er budd atal y rhyfel a dod â phroses heddychlon i mewn.

Galwad am Weithredu

Mae angen atal y rhyfel ac mae gan bobl Artsakh (Nagorno-Karabakh) yr hawl i hunan-adnabod. Ni ddylid caniatáu i unbennaeth Aserbaijan gymryd drosodd Artsakh heb gydsyniad sifil. Ein galw yw gwarchod democratiaeth yn ogystal â'r dreftadaeth hanesyddol a llawer o'r eglwysi Cristnogol cyntaf. Mae gan Azerbaijan hanes o ddinistrio safleoedd treftadaeth Armenaidd yn ymosodol.

Diffyg Cyfryngu Americanaidd

Mae Arlywydd presennol America, Donald Trump, wedi ceisio osgoi cymryd rhan yn y gwrthdaro sy’n galluogi Twrci i roi ei gefnogaeth lawn i Azerbaijan. Mae'r Arlywydd Trump hefyd yn adnabyddus am fod â diddordebau personol yn Nhwrci (gwestai yn Istanbul) a allai fod yn rheswm dros ei amharodrwydd i atal yr argyfwng dyngarol rhag datblygu ar hyn o bryd. Er nad oes gan Donald Trump lawer o ddiddordeb yn y rhyfel, mae gan ei wrthwynebydd ar gyfer yr etholiadau sydd ar ddod, Joe Biden, farn gref ar y gwrthdaro gan ei fod yn credu ei bod yn bwysig atal y seidin â Thwrci ac i Dwrci aros allan o y gwrthdaro, wrth i Dwrci ffinio ag Armenia ac Azerbaijan. Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau yn gyffredinol eisiau atal masnach arfau a throsglwyddo milwyr cyflog o fewn parth y frwydr, ond nid oes cynllun diplomyddol ar waith. Mae angen rhoi cynllun diplomyddol ar waith i sicrhau heddwch a sefydlogrwydd. Mae'n hanfodol bod yr Unol Daleithiau yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i greu heddwch yn y gwrthdaro Armenaidd-Azeri. Mae Israel yn darparu arfau a chymorth i Azerbaijan trwy gydol y gwrthdaro.

Argyfwng Ffoaduriaid

Mae'n ymddangos bod hanes yn ailadrodd ei hun dros Armeniaid. Mae hwn yn argyfwng dyngarol gan fod llawer o deuluoedd Artsakh yn gadael eu cartrefi i ddianc rhag y bomiau a byddin Azerbaijan sy'n datblygu.

Mae hil-laddiad Armenaidd arall yn datblygu o flaen eich llygaid. Mae ysbytai a systemau cymdeithasol yn Armenia yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID ac ymosodiad milwyr clwyfedig o'r rheng flaen. Nid oes cynllun ffoaduriaid ac mae llawer o deuluoedd wedi colli'r tadau ar y rheng flaen sy'n creu straen pellach ar deuluoedd ffoaduriaid a'r system gymdeithasol.

Argyfwng Dynol Anweledig yn Artsakh

Mae rhyfel wedi bod yn gynddeiriog ers mis rhwng Byddin Amddiffyn Artsakh gyda chefnogaeth Armenia a byddin Azerbaijan gyda chefnogaeth Twrci. Gelwir Artsakh hefyd yn Nagorno Karabakh. Mae gan Azerbaijan hanes o dorri hawliau dynol a defnyddio propaganda trwm i gynnal delwedd o reolaeth a chael ei erlid gan genedl fach.

Bomiau Clwstwr ar Sifiliaid

Yn ystod ymchwiliad ar y safle yn Nagorno-Karabakh ym mis Hydref 2020, Gwarchod Hawliau Dynol wedi'i ddogfennu 4 digwyddiad lle defnyddiodd Azerbaijan arfau rhyfel clwstwr. Dywed yr adroddiad fod ymchwilwyr HRW wedi nodi “gweddillion rocedi arfau clwstwr cyfres LAR-160 a gynhyrchwyd gan Israel” yn y brifddinas Stepanakert a thref Hadrut ac wedi archwilio difrod a achoswyd ganddynt. Dywed ymchwilwyr HRW fod “Azerbaijan wedi derbyn y rocedi a’r lanswyr wyneb-i-wyneb hyn gan Israel yn 2008-2009”.

Rhyfel Rhagfwriadol

Yn amlwg, bu paratoi trwy ddod â thechnoleg uwch-fodern i mewn o Dwrci ac Israel a staffio ymladdwyr o Syria. Roedd sefydliadau newyddion rhyngwladol fel Reuters a’r BBC eisoes wedi adrodd am filwriaethwyr Syria yn cael eu hanfon i helpu Daeth Azerbaijan i'r amlwg ddiwedd mis Medi. Mae Twrci ac Azerbaijan yn cael eu rheoli gan unbeniaid ac nid ydyn nhw'n wynebu llawer o wrthwynebiad yn fewnol. Yr ofn yw, oherwydd y cwymp ym mhrisiau olew a'r awydd i uno eu tiriogaethau, eu bod yn cyfrif bod y byd yn ymwneud â COVID i allu cyflawni eu hymosodedd ar y tir.

“Diolch i dronau Twrcaidd datblygedig sy’n eiddo i fyddin Azerbaijan, crebachodd ein clwyfedigion ar y blaen,” meddai Arlywydd Azerbaijan, Ilham Aliyev, mewn cyfweliad ar y teledu gyda’r sianel newyddion Twrcaidd TRT Haber. Dinistriodd eu Lluoedd Arfog nifer o swyddi a cherbydau Armenaidd gyda'r ymosodiadau o'r awyr a gynhaliwyd gan UAVs Arfog Bayraktar TB2. Dronau Twrcaidd yw’r rhain sy’n gallu gweithrediadau hedfan a reolir o bell neu ymreolaethol a weithgynhyrchir gan gwmni Turkey’s Baykar.

Fodd bynnag, mae amser yn brin wrth i fwy o arweinwyr y byd erfyn ar sylwi ar y doll marwolaeth ddynol sy'n cynyddu ac yn dioddef. Nid yw'r fyddin sy'n symud ymlaen hyd yn oed yn stopio i gasglu'r cyrff marw. Mae maes y gad wedi'i lenwi â drewdod putrid ac weithiau byddai Armeniaid yn claddu'r milwyr hynny rhag ofn brigiad a baeddod gwyllt neu anifeiliaid eraill yn eu bwyta. Fodd bynnag, yn ôl hyn Erthygl Washington Post, ymddengys bod cyrff y milwyr cyflog yn cael eu symud a'u hanfon yn ôl i Syria.

Decapitations

Adroddwyd ar sawl ffynhonnell newyddion digwyddiad annynol arall gan Azerbaijan - analluogi milwr. Ar 16th Hydref, tua 1 yr hwyr galwodd aelod o luoedd arfog Aserbaijanaidd frawd milwr Armenaidd a dweud bod ei frawd gyda nhw; gwnaethant ei ben ac roeddent yn postio ei lun ar y Rhyngrwyd. Wedi hynny, sawl awr yn ddiweddarach, daeth y brawd o hyd i'r llun erchyll hwnnw yn dangos ei frawd â phen ar dudalen cyfryngau cymdeithasol ei frawd. Mae'r lluniau hynny wedi'u harchifo gan eu bod yn rhy erchyll. Yn anffodus, mae pobl sy'n decapitate Armeniaid yn cael medalau ac mae'n a arfer cyffredin yn ystod y rhyfel.

Peniodd lluoedd milwrol Aserbaijan filwr o Armenia a phostio'r llun hwn ar ei gyfryngau cymdeithasol ei hun.

Dienyddio Carcharorion

Mae fideo firaol o ddau garcharor rhyfel, a laddwyd yn dreisgar gan filwyr Azerbaijani. Yn y fideo, mae'n ymddangos bod gan y carcharorion eu dwylo wedi'u rhwymo y tu ôl iddynt ac maent wedi'u gorchuddio â baneri Armenia ac Artsakh yn eistedd ar wal fach. Yn y 4 eiliad nesaf mae milwr o Aserbaijan yn archebu yn Azerbaijani: "Anelwch at eu pennau!", Yna clywir cannoedd o ergydion sy'n lladd y carcharorion rhyfel mewn dim o dro.

System Feddygol â Straen

Mae ysbytai Artsakh ac Armenia dan straen gan y cynnydd mewn achosion COVID-19. Yn ogystal, mae prinder cynyddol o staff a gwelyau i dueddu at y clwyfedig sy'n cael eu rhuthro o'r rheng flaen. Mae nifer o ffoaduriaid wedi dianc rhag y bomio yn Artsakh gan luoedd Azeri ac wedi ffoi i Armenia i geisio lloches. Mae llawer o deuluoedd wedi colli'r tad i'r rhyfel ac maent hefyd ar ffo yn ystod yr amser hynod beryglus hwn.

Mae Twrci wedi blocio cannoedd o dunelli o gymorth dyngarol rhyngwladol i Armenia sy'n teithio o'r UD. Fe wnaethant ei wahardd rhag hedfan trwy ofod awyr Twrci sydd wedi effeithio ar gael cyflenwadau meddygol mawr eu hangen yn cael eu rhoi o dramor.

Rydyn ni'n galw sylw'r gymuned ryngwladol ledled y byd at ddifrifoldeb y sefyllfa.

Rydym yn galw ar wledydd blaenllaw'r byd i ddefnyddio'r holl ddylanwad dylanwad sydd ganddynt i atal unrhyw ymyrraeth bosibl ar ran Twrci ac Azerbaijan, sydd eisoes wedi ansefydlogi'r sefyllfa yn y rhanbarth.

Heddiw rydym yn wynebu her ddifrifol. Mae'r sefyllfa'n cael ei gwaethygu gan COVID-19. Gofynnwn ichi wneud yr holl ymdrechion posibl i ddod â'r rhyfel i ben ac ailafael yn y broses setliad gwleidyddol ym mharth gwrthdaro Azerbaijani-Karabagh.

Mae difrifoldeb y foment hon yn galw am wyliadwriaeth pawb ym mhob gwlad. Mae heddwch yn dibynnu ar ein hymdrechion unigol a chyfunol.

Rydym yn eich annog i weithredu i atal y rhyfel er budd cadw bywydau pobl ar ochrau Armenia ac Aserbaijan. Mae pobl Armenia yn brifo ond felly hefyd bobl Azerbaijan sy'n cael eu rheoli gan unben sy'n ddiofal gyda bywyd dynol ar y ddwy ochr ac sy'n mwynhau cefnogaeth ryngwladol. Israel, UDA, yr Almaen a Rwsia: fe wnaethoch chi greu hyn a gallwch chi atal hyn tra gallwch chi o hyd!

Yr awduron yw Martin Dailerian, Dinesydd UDA, a Lilit Baghdasaryan, Dinesydd Gweriniaeth Armenia.

Barn yr awduron yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw gefnogaeth na barn ar ran Gohebydd UE.

armenia

Daw Cytundeb Partneriaeth Cynhwysfawr a Gwell yr UE ac Armenia i rym

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Mawrth, daeth Cytundeb Partneriaeth Cynhwysfawr a Gwell yr Undeb Ewropeaidd-Armenia (CEPA) i rym. Mae bellach wedi'i gadarnhau gan Weriniaeth Armenia, holl aelod-wladwriaethau'r UE a Senedd Ewrop. Mae hyn yn garreg filltir bwysig ar gyfer cysylltiadau rhwng yr UE ac Armenia.

Mae'r Cytundeb hwn yn darparu fframwaith i'r UE ac Armenia weithio gyda'i gilydd mewn ystod eang o feysydd: cryfhau democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a hawliau dynol; creu mwy o swyddi a chyfleoedd busnes, gwella deddfwriaeth, diogelwch y cyhoedd, amgylchedd glanach, yn ogystal â gwell addysg a chyfleoedd ar gyfer ymchwil. Mae'r agenda ddwyochrog hon hefyd yn cyfrannu at nod cyffredinol yr UE i ddyfnhau a chryfhau ei chysylltiadau â gwledydd ei chymdogaeth Ddwyreiniol trwy fframwaith Partneriaeth y Dwyrain.

Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Josep Borrell: “Daw dyfodiad ein Cytundeb Partneriaeth Cynhwysfawr a Gwell i rym ar adeg pan mae Armenia yn wynebu heriau sylweddol. Mae'n anfon arwydd cryf bod yr UE ac Armenia wedi ymrwymo i egwyddorion democrataidd a rheolaeth y gyfraith, yn ogystal ag i agenda ddiwygio ehangach. Ar draws meysydd gwleidyddol, economaidd, masnach a sectoraidd eraill, nod ein Cytundeb yw dod â newid cadarnhaol i fywydau pobl, er mwyn goresgyn heriau i agenda diwygiadau Armenia. ”

Tanlinellodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Er bod y rhain yn amseroedd anodd i Armenia, mae’r Undeb Ewropeaidd yn parhau i sefyll gan bobl Armenia. Bydd dod i rym y cytundeb dwyochrog UE-Armenia ar 1 Mawrth yn caniatáu inni gryfhau ein gwaith ar yr economi, cysylltedd, digideiddio a'r trawsnewid gwyrdd fel meysydd blaenoriaeth. Bydd gan y rhain fuddion diriaethol i'r bobl ac maent yn allweddol ar gyfer adferiad economaidd-gymdeithasol a gwytnwch tymor hwy y wlad. Yn y dyddiau cythryblus presennol, mae cynnal pwyll a pharch at ddemocratiaeth a threfn gyfansoddiadol yn allweddol. ”

Llofnodwyd y Cytundeb ym mis Tachwedd 2017 ac mae rhannau sylweddol ohono wedi cael eu defnyddio dros dro ers 1 Mehefin 2018. Ers hynny, mae ehangder a dyfnder y cydweithrediad dwyochrog rhwng Armenia a'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu'n gyson. Yn y 3rd Cyngor Partneriaeth yr UE-Armenia a gynhaliwyd ar 17 Rhagfyr 2020, ailadroddodd yr Undeb Ewropeaidd ac Armenia eu hymrwymiad llawn i weithredu'r CEPA.

Mae'r Cytundeb yn chwarae rhan bwysig ar gyfer moderneiddio Armenia, yn enwedig trwy frasamcan deddfwriaethol i normau'r UE mewn sawl sector. Mae hyn yn cynnwys diwygiadau yn rheolaeth y gyfraith a pharch hawliau dynol, yn enwedig system gyfiawnder annibynnol, effeithlon ac atebol, yn ogystal â diwygiadau gyda'r nod o wella ymatebolrwydd ac effeithiolrwydd sefydliadau cyhoeddus ac i ffafrio'r amodau ar gyfer datblygu cynaliadwy a chynhwysol.

O ddod y Cytundeb i rym ar 1 Mawrth, bydd cydweithredu yn cael ei gryfhau yn y meysydd hynny nad oeddent hyd yn hyn yn ddarostyngedig i gymhwyso'r Cytundeb dros dro. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn barod ac yn edrych ymlaen at weithio'n agosach fyth gydag Armenia ar weithredu'r Cytundeb yn llawn ac yn effeithiol, er ein budd ni ac er budd ein cymdeithasau a'n dinasyddion.

Mwy o wybodaeth

Testun Cytundeb Partneriaeth Cynhwysfawr a Gwell yr UE-Armenia

Gwefan Dirprwyo'r UE i Armenia

Taflen ffeithiau cysylltiadau UE-Armenia

Taflen ffeithiau Cytundeb Partneriaeth Cynhwysfawr a Gwell yr UE-Armenia

Parhau Darllen

armenia

Mae PM Armenia yn rhybuddio am ymgais coup ar ôl i'r fyddin ofyn iddo roi'r gorau iddi

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Rhybuddiodd Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan (yn y llun) am ymgais milwrol yn ei erbyn ddydd Iau (25 Chwefror) a galwodd ar ei gefnogwyr i rali yn y brifddinas ar ôl i’r fyddin fynnu iddo ef a’i lywodraeth ymddiswyddo, yn ysgrifennu Nvard Hovhannisyan.

Dywedodd y Kremlin, cynghreiriad o Armenia, iddo gael ei ddychryn gan ddigwyddiadau yn yr hen weriniaeth Sofietaidd, lle mae gan Rwsia ganolfan filwrol, ac anogodd yr ochrau i ddatrys y sefyllfa yn heddychlon ac o fewn fframwaith y cyfansoddiad.

Mae Pashinyan wedi wynebu galwadau i roi’r gorau iddi ers mis Tachwedd ar ôl yr hyn a ddywedodd beirniaid oedd ei ymdriniaeth drychinebus o wrthdaro chwe wythnos rhwng Azerbaijan a lluoedd Armenaidd ethnig dros amgaead Nagorno-Karabakh a’r ardaloedd cyfagos.

Fe wnaeth lluoedd Armenaidd Ethnig gadw darnau o diriogaeth i Azerbaijan yn yr ymladd, ac mae ceidwaid heddwch Rwseg wedi cael eu defnyddio i'r amgaead, sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Azerbaijan ond wedi'i boblogi gan Armeniaid ethnig.

Mae Pashinyan, 45, wedi gwrthod galwadau dro ar ôl tro i gamu i lawr er gwaethaf protestiadau’r wrthblaid. Dywed ei fod yn cymryd cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd ond nawr mae angen iddo sicrhau diogelwch ei wlad.

Ddydd Iau, ychwanegodd y fyddin ei llais at y rhai oedd yn galw arno i ymddiswyddo.

“Mae rheolaeth aneffeithiol y llywodraeth bresennol a’r camgymeriadau difrifol mewn polisi tramor wedi rhoi’r wlad ar drothwy cwympo,” meddai’r fyddin mewn datganiad.

Nid oedd yn eglur a oedd y fyddin yn barod i ddefnyddio grym i ategu'r datganiad, lle galwodd ar i Pashinyan ymddiswyddo, neu a oedd ei alwad iddo ymddiswyddo ar lafar yn unig.

Ymatebodd Pashinyan trwy alw ar ei ddilynwyr i rali yng nghanol y brifddinas, Yerevan, i’w gefnogi a chymerodd i Facebook i annerch y genedl mewn llif byw.

“Y broblem bwysicaf nawr yw cadw’r pŵer yn nwylo’r bobl, oherwydd rwy’n ystyried yr hyn sy’n digwydd i fod yn coup milwrol,” meddai.

Yn y llif byw, dywedodd ei fod wedi diswyddo pennaeth staff cyffredinol y lluoedd arfog, symudiad y mae angen i'r arlywydd ei lofnodi o hyd.

Dywedodd Pashinyan y byddai rhywun yn ei le yn ddiweddarach ac y byddai'r argyfwng yn cael ei oresgyn yn gyfansoddiadol. Dywedodd rhai o'i wrthwynebwyr eu bod nhw hefyd yn bwriadu rali yng nghanol Yerevan yn ddiweddarach ddydd Iau.

Cynigiodd Arayik Harutyunyan, llywydd enclave Nagorno-Karabakh, weithredu fel cyfryngwr rhwng Pashinyan a'r staff cyffredinol.

“Rydyn ni eisoes wedi taflu digon o waed. Mae'n bryd goresgyn yr argyfyngau a symud ymlaen. Rydw i yn Yerevan ac rwy’n barod i ddod yn gyfryngwr i oresgyn yr argyfwng gwleidyddol hwn, ”meddai.

Parhau Darllen

armenia

Fflachiadau gwrthdaro Nagorno-Karabakh er gwaethaf cadoediad

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

 

Mae pedwar milwr o Azerbaijan wedi cael eu lladd mewn gwrthdaro yn yr anghydfod Nagorno-Karabakh rhanbarth, meddai gweinidogaeth amddiffyn Azerbaijan.

Daw’r adroddiadau wythnosau’n unig ar ôl rhyfel chwe wythnos dros y diriogaeth a ddaeth i ben pan arwyddodd Azerbaijan ac Armenia gadoediad.

Yn y cyfamser dywedodd Armenia fod chwech o’i filwyr ei hun wedi’u clwyfo yn yr hyn a alwai’n dramgwydd milwrol Azerbaijani.

Mae Nagorno-Karabakh wedi bod yn sbardun i drais rhwng y ddau ers amser maith.

Mae'r rhanbarth yn cael ei gydnabod fel rhan o Azerbaijan ond mae wedi cael ei redeg gan Armeniaid ethnig er 1994 ar ôl i'r ddwy wlad ymladd rhyfel dros y diriogaeth a adawodd filoedd yn farw.

Methodd cadoediad â brocer Rwseg â sicrhau heddwch parhaol ac mae'r ardal, a honnir gan y ddwy ochr, wedi bod yn dueddol o wrthdaro ysbeidiol.

Beth mae'r fargen heddwch yn ei ddweud?

  • Llofnodwyd ar 9 Tachwedd, fe gloodd yn yr enillion tiriogaethol a wnaeth Azerbaijan yn ystod y rhyfel, gan gynnwys Shusha, dinas ail-fwyaf y rhanbarth.
  • Addawodd Armenia dynnu milwyr yn ôl o dair ardal
  • 2,000 o heddychwyr Rwsiaidd wedi'u lleoli yn y rhanbarth
  • Enillodd Azerbaijan hefyd lwybr dros y tir i Dwrci, ei gynghreiriad, trwy gael mynediad at gyswllt ffordd i wrthdaro Azeri ar y ffin rhwng Iran a Thwrci o'r enw Nakhchivan
  • Dywedodd Orla Guerin y BBC fod y fargen, ar y cyfan, yn cael ei hystyried yn buddugoliaeth i Azerbaijan a cholled i Armenia.

Dechreuodd y gwrthdaro diweddaraf ddiwedd mis Medi, gan ladd tua 5,000 o filwyr ar y ddwy ochr.

Bu farw o leiaf 143 o sifiliaid a dadleolwyd miloedd pan ddifrodwyd eu cartrefi neu pan ddaeth milwyr i'w cymunedau.

Mae'r ddwy wlad wedi cyhuddo'r llall o fynd yn groes i delerau cytundeb heddwch mis Tachwedd ac mae'r elyniaeth ddiweddaraf yn chwalu'r cadoediad.

Disgrifiwyd y cytundeb gan Brif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan, fel un "hynod boenus i mi ac i'n pobl ni".

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd