Cysylltu â ni

armenia

Sut mae Armenia yn helpu Rwsia i osgoi cosbau Gorllewinol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn dilyn ymgyrch filwrol Kremlin ar 24 Chwefror 2022 yn yr Wcrain, goddiweddodd Rwsia Iran fel y wlad â’r sancsiynau mwyaf yn y byd. Mae Rwsia yn ceisio osgoi'r sancsiynau hyn gyda chymorth ei nifer crebachu o gynghreiriaid - Iran ac Armenia yn bennaf, wrth werthu olew crai nad yw bellach yn cael ei fewnforio i Ewrop ar gyfraddau gostyngol i India a Tsieina. Nid yw'n syndod bod Iran ac Armenia o blaid Rwseg yn cynorthwyo Moscow. Mae dronau kamikaze o Iran yn ddychrynllyd ac yn lladd sifiliaid yn yr Wcrain, yn ysgrifennu Shahmar Hajiyev, uwch gynghorydd, Canolfan Dadansoddi Cysylltiadau Rhyngwladol (Canolfan AIR).

Mae'r rhyfel wedi sbarduno sancsiynau llym yn erbyn Rwsia a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd (UE), yr Unol Daleithiau (UD) a gwladwriaethau eraill o blaid y Gorllewin. Mae'r cosbau yn cynnwys cyfyngiadau ar ddiwydiant ariannol Rwsia, ei banc canolog a'i sector ynni. Yn ddiweddar mae'r Cyngor Ewropeaidd wedi penderfynu capio'r pris ar gyfer olew Rwseg ar 60 USD y gasgen. Yn ogystal, mae cwmnïau tramor wedi tynnu'n ôl yn wirfoddol o farchnad Rwseg o ganlyniad i duedd 'hunan- sancsiynu'. Nod yr holl sancsiynau oedd gwanhau economi Rwsia yn ystod y rhyfel, a'i gallu i barhau â gweithrediadau milwrol yn yr Wcrain.

Ar ôl sancsiynau llym ar sector ynni Rwsia, mae Rwsia wedi colli marchnadoedd ynni traddodiadol yn mynd yn ôl i'r cyfnod Sofietaidd yn Ewrop ac wedi edrych am farchnadoedd newydd yn ne-ddwyrain Asia. Ers dechrau rhyfel Rwsia-Wcráin, crai India ar y môr allforion o Rwsia wedi cynyddu'n raddol, gan gyrraedd 959,000 o gasgenni y dydd erbyn mis Tachwedd 2022, cynnydd 14 gwaith yn fwy. Hefyd, cyrhaeddodd mewnforion olew crai môr Tsieina o Rwsia 1.1 miliwn o gasgenni y dydd ym mis Tachwedd y flwyddyn ddiwethaf.

Rhanbarthau pwysig eraill i Rwsia yw Canolbarth Asia a De Cawcasws. Mae sancsiynau wedi'u gosod ar wahanol sectorau o economi Rwseg, ac felly, mae Moscow yn cydweithio'n agos â rhai gwledydd i ddyfnhau cysylltiadau economaidd a chyflawni arallgyfeirio economaidd. Yn ystod y cyntaf copa o wledydd Canol Asia a Rwsia yn Astana ar 14eg Hydref 2022, trafodwyd materion pwysig megis sicrhau masnach gyffredin a buddiannau economaidd, diogelwch rhanbarthol ymhlith arweinwyr.

Mae gan Moscow ddiddordeb mewn dyfnhau cysylltiadau dwyochrog â gwladwriaethau Canolbarth Asia i weithredu prosiectau ar y cyd ym meysydd ynni, diwydiant, trafnidiaeth, logisteg a'r cymhleth amaeth-ddiwydiannol. I'r perwyl hwn, mae'r posibilrwydd o gefnogi taleithiau Canol Asia o raglenni amnewid mewnforion Rwsia yn hanfodol iawn i Moscow. Mae'r niferoedd yn dangos hynny trosiant masnach rhwng Rwsia a gwledydd Canol Asia yn tyfu. Cynyddodd trosiant masnach gyda Kazakhstan 10 y cant yn ystod deg mis cyntaf y flwyddyn ddiwethaf, 40 y cant gydag Uzbekistan yn y naw mis cyntaf, mwy na 22 y cant gyda Tajikistan yn yr wyth mis cyntaf, 40 y cant gyda Kyrgyzstan yn y chwe mis cyntaf a 45 y cant gyda Turkmenistan yn chwarter cyntaf 2022 yn unig. Mae adfywiad economaidd rhwng Rwsia a gwledydd Canolbarth Asia yn ganlyniad i'r rhyfel parhaus ac uchelgais Rwsia i ddyfnhau cysylltiadau masnach â gwladwriaethau rhanbarthol.

Yn rhanbarth De Cawcasws, mae Armenia yn gynghreiriad traddodiadol o Rwsia a hyd yn oed wedi methu ag arddangos niwtraliaeth proffil isel ar y mater trwy gefnogi ymgyrch filwrol Rwseg yn yr Wcrain. Mae Armenia yn cydweithredu â Rwsia ar wahanol lwyfannau megis yr Undeb Economaidd Ewrasiaidd (EEU), y Sefydliad Cytundeb Diogelwch ar y Cyd (CSTO) ac ati Fel y nodwyd gan Rwsieg Prif Weinidog Mikhail Mishustin; “Ynghyd â’n partneriaid Armenia, rydym yn gwneud penderfyniadau gweithredol gyda’r nod o amddiffyn ein cydweithrediad masnach ac economaidd yn arbennig yn wyneb sancsiynau anghyfreithlon yn erbyn Ffederasiwn Rwseg”.

Mae'r ddwy wlad hyn yn gweithredu masnach ddwyochrog a chydweithrediad economaidd yn llwyddiannus. Yn ôl Pwyllgor Ystadegol Armenia, mae Rwsia yn arwain nid yn unig o ran cyfanswm cyfaint masnach dramor, ond hefyd o ran allforion a mewnforion yn arbennig. Tramor trosiant masnach rhwng Armenia a Rwsia yn fwy na USD 2.6 biliwn ym mis Ionawr-Awst 2022 gyda chyflymiad sydyn mewn twf blwyddyn ar ôl blwyddyn o 11.8 y cant i 71.7 y cant, yn bennaf oherwydd twf lluosog mewn allforion.

hysbyseb

Yn benodol, cyflymodd nifer yr allforion nwyddau o Armenia i Rwsia y twf o flwyddyn i flwyddyn yn sylweddol o 30.9 y cant i 2-blygu, a welwyd, ar gyflymder i fyny ychydig yn llai cyfyngedig, hefyd yn nifer y mewnforion nwyddau. o Rwsia i Armenia - o 4 y cant i 55.3 y cant, gyda'r cyfeintiau o USD 1.062 miliwn a USD 1.580 biliwn, yn y drefn honno.

Mae twf economaidd hefyd yn gysylltiedig â'r ecsodus Rwsiaidd torfol yn Armenia. Dyddiad a ddarperir gan Wasanaeth Ymfudo Armenia yn dangos bod 372,086 o ddinasyddion Rwseg wedi cyrraedd Armenia rhwng Ionawr a Mehefin 2022. Yn ôl Vahan Kerobyan, gweinidog economi Armenia; “O ganlyniad i’r adleoli, mae 300 o gwmnïau mawr gyda chyfalaf Rwseg a thua 2,500 o fusnesau bach wedi’u cofrestru yn Armenia”.

Ymhlith cynrychiolwyr busnesau mawr hefyd mae'r oligarch Rwsiaidd adnabyddus Ruben Vardanyan, biliwnydd o darddiad Armenia. Cafodd ei enw ei gynnwys ar restr sancsiynau o dan “Deddf Atebolrwydd Putin” o Dŷ Cynrychiolwyr UDA. Carl. Ymwrthododd Ruben Vardanyan ei ddinasyddiaeth Rwsiaidd a symudodd yn anghyfreithlon i ranbarth Karabakh, sydd o dan reolaeth dros dro ceidwaid heddwch Rwseg. Mae ei ddiddordebau busnes yn Armenia yn cynnwys gwahanol gwmnïau newydd a llwyfannau technoleg. Gan gyffwrdd â chysylltiadau Armenia-Rwsia, soniodd Vardanyan am sut y gall Armenia bellach ddod yn “ffenestr” i nifer o fentrau Rwsiaidd yn ogystal â sut mae'r sefyllfa bresennol yn agor rhagolygon newydd i Armenia. Yn ogystal, mewn 23 Ionawr gyda HARDtalk y BBC, gwrthododd gondemnio'r rhyfel yn yr Wcrain.

Cymeradwyodd Adran Trysorlys yr UD rwydwaith trawswladol sy'n caffael technoleg sy'n cefnogi cyfadeilad milwrol-diwydiannol Rwseg. Cafodd rhai cwmnïau o Armenia eu cynnwys yn y rhestr o endidau sy'n destun yr Unol Daleithiau newydd cosbau yn erbyn Rwsia. I'r perwyl hwn, cychwynnwyd y cwmni cysylltiedig o Armenia o Milandr, Milur Electronics LLC (Milur Electronics), er mwyn gosod archebion o ffatrïoedd tramor, cynhyrchu microsglodion integredig, a chynnal gwerthiannau tramor. Mae Milur Electronics wedi cael ei ddefnyddio fel cwmni blaen Milandr fel modd o gynnal busnes Milandr gyda phartneriaid tramor. Cwmni Armenia arall - Taco LLC, cyfanwerthu offer a rhannau electronig a thelathrebu, wedi'i ddynodi ar gyfer cefnogi Radioavtomatika, mae cwmni Rwseg wedi'i sancsiynu, oherwydd bod Radioavtomatika yn talu Taco am fewnforio cydrannau a thrin y broses gaffael o fewn Armenia.

Azerbaijan yw'r wlad yn y rhanbarth sy'n cefnogi'r system ariannol fyd-eang yn ystod rhyfel Rwsia-Wcráin. Ers dechrau'r rhyfel, mae Baku wedi darparu cymorth dyngarol ac ynni i Wcráin. Mae SOCAR Energy Ukraine wedi bod yn darparu tanwydd am ddim yn ei orsafoedd yn yr Wcrain ar gyfer ambiwlansys a cherbydau gwasanaeth tân. Anfonodd Baku hefyd 45 o drawsnewidwyr pŵer a 50 o gynhyrchwyr i ranbarthau Wcrain. Cyfanswm y cymorth dyngarol a ddarperir gan Azerbaijan i'r wlad hon yw tua 30 miliwn o fanat. Yn gryno, bydd sancsiynau’r Gorllewin yn mynd i’r afael ag economi rhyfel Rwsia yn 2023, fodd bynnag, diolch i rai gwledydd/cynghreiriaid bydd Moscow yn “symud” i leddfu sancsiynau a gwella cysylltiadau masnach ymhellach.

Yn y diwedd, mae Azerbaijan wedi dod yn un o'r gwledydd sy'n cynorthwyo Ewrop i sicrhau ei diogelwch ynni yn ystod yr argyfwng ynni. Ar hyn o bryd, mae'r UE ac Azerbaijan yn edrych ymlaen at ddyfnhau'r cydweithrediad, ac mae Azerbaijan yn ceisio dangos ei fod yn bartner strategol y Gorllewin yn Ne'r Cawcasws.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd