Cysylltu â ni

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Awstria gwerth € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Awstria eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol hyd at € 400,000 y buddiolwr.

Bydd y mesur yn agored i fentrau meicro, bach a chanolig eu perchnogaeth gyhoeddus sy'n weithredol yn rhanbarth Salzburg ac sy'n gweithredu pwll nofio thermol neu dan do gyda sawna a / neu ardal lles. Bydd cefnogaeth y cyhoedd yn talu am ran o'r costau sefydlog yr aeth y cwmnïau hyn iddynt yn ystod cyfnodau y bu iddynt darfu ar fusnes oherwydd y cyfyngiadau sydd ar waith. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Awstria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8m y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64490 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Awstria

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Awstria

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Awstria. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 3.5 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Awstria. Bydd yn helpu Awstria i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Awstria yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Awstria. Mae Awstria eisoes yn rhagflaenydd yn y cyfnod pontio gwyrdd. Trwy roi pwyslais arbennig ar fuddsoddiadau a diwygiadau sy'n cefnogi ein hamcanion hinsawdd ymhellach, mae Awstria yn gwneud datganiad clir. Rydyn ni wedi cymeradwyo'ch cynllun oherwydd rydyn ni'n cytuno'n llwyr bod angen gweithredu'n feiddgar i gyflawni'r trawsnewidiad gwyrdd. "

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn gynllun Awstria yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Awstria yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Awstria  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Awstria yn neilltuo 59% o gyfanswm dyraniad y cynllun i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys diwygiadau i system dreth Awstria sy'n targedu lleihau allyriadau CO2 trwy gymhellion ar gyfer technolegau sy'n gyfeillgar i'r hinsawdd, cyfraddau treth ffafriol ar gyfer cynhyrchion allyriadau isel neu sero, a phrisio CO2 allyriadau. Ochr yn ochr â'r mesurau hyn mae rhyddhad treth wedi'i dargedu ar gyfer cwmnïau ac aelwydydd mewn angen. Mae mesurau eraill yn buddsoddi mewn effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio diwydiant, bioamrywiaeth a'r economi gylchol. Mae diwygiadau cysylltiedig yn cyd-fynd â'r buddsoddiadau hyn, gan gynnwys ailwampio'r fframwaith cymorth ar gyfer ynni adnewyddadwy a diddymu'r systemau gwresogi olew yn raddol.

hysbyseb

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Awstria yn canfod ei fod yn neilltuo 53% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol mewn cysylltedd, gyda ffocws penodol ar ddefnyddio rhwydweithiau galluog Gigabit yn eang a sefydlu cysylltiadau Gigabit cymesur newydd mewn ardaloedd gwledig, difreintiedig a gwledig. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol mewn digideiddio addysg, e-lywodraeth a busnesau bach a chanolig.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Awstria

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Awstria yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol ag is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Awstria. Disgwylir i gyfranogiad menywod amser llawn yn y farchnad lafur wella oherwydd bod mwy o gyfleusterau gofal plant cynnar o ansawdd ar gael. Ymdrinnir â'r her hir-gydnabyddedig sy'n gysylltiedig â'r bwlch pensiwn rhyw trwy fesurau yn y cynllun. Mae'r cynllun yn mynd i'r afael â rhai o'r heriau cymdeithasol ac economaidd sydd wedi dod i'r amlwg neu a waethygwyd yn ystod argyfwng COVID-19. Bydd iawndal wedi'i dargedu o ddiffygion addysgol a dysgu oherwydd y pandemig yn brwydro yn erbyn cynnydd mewn anghydraddoldebau mewn canlyniadau addysg. Disgwylir i gyfres o fesurau polisi marchnad lafur gweithredol fynd i'r afael â'r angen cynyddol am help i'r rhai â sgiliau isel a chodi cyfleoedd grwpiau difreintiedig yn y farchnad lafur.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Awstria yn Awstria, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Is-lywydd Gweithredol Economi sy'n Gweithio i Bobl Valdis Dombrovskis (llun): “Heddiw rydym wedi cymeradwyo cynllun adfer Awstria i greu economi fwy teg, digidol a chynaliadwy. Mae'r cynllun hwn yn sicrhau'r cydbwysedd cywir, gyda dros hanner cyfanswm y dyraniad wedi'i anelu at amcanion hinsawdd, megis buddsoddiadau i ymddeol systemau gwresogi olew a nwy sydd wedi dyddio, cefnogi trafnidiaeth gyhoeddus heb allyriadau a diogelu bioamrywiaeth. Bydd y cynllun hefyd yn gyrru cysylltedd digidol ymlaen yn Awstria ac yn helpu i feithrin sgiliau digidol disgyblion. Rwy’n croesawu mesurau yn arbennig i roi help llaw i grwpiau sgiliau isel a difreintiedig diolch i gyfleoedd marchnad lafur wedi’u targedu, a’i gwneud yn haws i fenywod weithio’n llawn amser. ”

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Awstria yn cynnig prosiectau mewn saith ardal flaenllaw yn Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob Aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Awstria wedi cynnig buddsoddi € 159 miliwn i ymddeol systemau gwresogi olew a nwy sydd wedi dyddio a € 543 miliwn ar adeiladu llinellau trên newydd a thrydaneiddio'r rhai presennol. 

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae cynllun adferiad a gwytnwch Awstria yn cynnwys set wirioneddol eang o fentrau a fydd yn gwella bywydau dinasyddion a chystadleurwydd busnesau ym mhob rhan o’r wlad. Mae'r mesurau'n cynnwys y diwygiad treth eco-gymdeithasol pwysig - enghraifft wych o sut y gall polisïau trethiant helpu i amddiffyn ein hinsawdd mewn ffordd sy'n deg yn gymdeithasol. Ynghyd â mesurau fel diddymu systemau gwresogi olew a'r uwchgynllun symudedd yn raddol, bydd Awstria yn cael hwb cryf yn ei hymdrechion i fod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2040. Rwyf hefyd yn croesawu y bydd diwygiadau yn cefnogi iechyd a gofal tymor hir, cyfleusterau gofal plant a addysg. ”

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Awstria yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 3.5 biliwn mewn grantiau i Awstria o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 450 miliwn i Awstria cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Awstria.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Am fwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Awstria

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Awstria

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Awstria

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Awstria

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Awstria

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Awstria a Slofacia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o gynlluniau adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Mehefin), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) yn parhau â’i thaith NextGenerationEU yn Awstria a Slofacia, i drosglwyddo canlyniad asesiad ac Argymhelliad y Comisiwn i’r Cyngor yn bersonol ar gymeradwyo’r cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yng nghyd-destun NextGenerationEU. Fore Llun, bydd hi yn Fienna ar gyfer cyfarfod â Changhellor Awstria, Sebastian Kurz. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, bydd yr Arlywydd yn teithio i Bratislava, lle bydd Eduard Heger, Prif Weinidog Gweriniaeth Slofacia yn ei derbyn. Bydd hefyd yn cwrdd â Zuzana Čaputová, Llywydd Gweriniaeth Slofacia, a Boris Kollár, Llefarydd y Cyngor Cenedlaethol, ynghyd â'r Is-lywydd Maroš Šefčovič. Yn y ddwy wlad, bydd yr Arlywydd yn ymweld â phrosiectau sydd neu a fydd yn cael eu hariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth a'r trawsnewidiad gwyrdd yn Slofacia, ac ar dechnoleg cwantwm yn Awstria.

hysbyseb

Parhau Darllen

Awstria

Mae arweinydd de-dde Awstria yn rhoi'r gorau iddi, gan adael olyniaeth ar agor

cyhoeddwyd

on

By

Arweinydd Plaid Rhyddid dde-dde Awstria (FPO) Norbert Hofer (Yn y llun) camodd i lawr ddydd Mawrth ond yn amlwg ni gefnogodd ei ddirprwy proffil uchel a'i wrthwynebydd Herbert Kickl i'w olynu.

Daeth Hofer, a welir yn eang fel wyneb mwyaf hoffus y blaid gwrth-Islam a gwrth-fewnfudo a ddaeth allan o'r llywodraeth yng nghanol sgandal ddwy flynedd yn ôl, yn agos at ennill etholiad arlywyddol Awstria yn 2016 yn unig i golli ail-redeg.

Cymerodd yr awenau fel arweinydd o Heinz-Christian Strache ar ôl i sgandal pigo fideo yn 2019 orfodi Strache i roi'r gorau iddi fel is-ganghellor Awstria a dwyn i lawr lywodraeth glymblaid dan arweiniad Sebastian Kurz ceidwadol, sydd bellach yn llywodraethu gyda'r Gwyrddion.

hysbyseb

"Yn ystod y misoedd diwethaf mae wedi bod yn bosibl sefydlogi'r blaid eto a dod â hi'n agos at y marc 20% mewn arolygon barn. Rwyf felly wedi sefydlu'r blaid fel y gall fod yn llwyddiannus yn y blynyddoedd i ddod hefyd. Fy nhaith fy hun ar ben y FPO, fodd bynnag, yn dod i ben heddiw, "meddai Hofer mewn datganiad gan y blaid.

Ni ddywedodd y datganiad pam fod Hofer, 50, yn rhoi’r gorau iddi ond cyfeiriodd at driniaeth ddiweddar ar gyfer problemau cefn. Mae wedi cerdded gyda chansen ers damwain paragleidio yn 2003.

Cafwyd sawl adroddiad yn y cyfryngau yn Awstria am rwyg gyda Kickl, ffigwr mwy sgraffiniol sy'n cymryd llinell galetach ar wrthwynebu cyfyngiadau coronafirws ac ymosod ar Kurz.

hysbyseb

Roedd ei gyhoeddiad yn dal i syfrdanu’r blaid sydd wedi bod yn rhedeg yn drydydd ers amser maith mewn arolygon y tu ôl i geidwadwyr Kurz a Democratiaid Cymdeithasol yr wrthblaid.

"Cefais fy synnu gan ddigwyddiadau'r dydd," meddai Manfred Haimbuchner, arweinydd FPO, talaith Awstria Uchaf, mewn datganiad.

O ran yr arweinydd nesaf, dywedodd datganiad Hofer yn unig: "Rwy'n dymuno pob lwc i'm holynydd yn y swydd hon ar gyfer y dyfodol."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd