Cysylltu â ni

Awstria

Ffibr llawn ar gyfer Ewrop ddigidol a chynaliadwy

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Fienna yn ddinas ag ansawdd bywyd uchel iawn, nodwedd sy'n cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan yr ymwelwyr niferus sy'n dod i brifddinas Awstria. Ac am dridiau, mae'n cynnal FTTH 2022, cynhadledd fawr yn y diwydiant gyda chenhadaeth i hyrwyddo cysylltedd ffibr llawn hollbresennol i Ewrop gyfan. Cynhelir y gynhadledd a'r arddangosfa dridiau yng Nghanolfan Arddangos a Chyngres Messe Wien yn Fienna, Awstria.

Canolfan Arddangos a Chyngres Messe Wien, Fienna, Awstria.

Wedi’i ryddhau o gyfyngiadau Covid, eleni mae’r diwydiant yn croesawu’r cyfle i gyfarfod yn gorfforol eto.

Gan dargedu dros 3,500 o gyfranogwyr o 1,000 o gwmnïau a dros 100 o wledydd, Cynhadledd FTTH yw'r man cyfarfod mwyaf yn y byd ar gyfer rhanddeiliaid band eang, i gyd yn achub ar y cyfle i gymryd rhan ym mhrif ganolfan cynhadledd a rhwydweithio ffibr y byd gyda'r cyfle i gwrdd â channoedd o cynrychiolwyr, arddangoswyr a phartneriaid, ac arddangos y datrysiadau technoleg cynnyrch a gwasanaeth FTTH diweddaraf a thueddiadau diwydiant.

Yn amlwg ymhlith y cwmnïau sy'n bresennol mae'r cwmni offer a systemau telathrebu rhyngwladol Tsieineaidd ZTE.

Mae eu cynnig trawiadol yn cynnwys prototeip yr Uned Rhwydwaith Optegol (ONU) gyntaf yn y diwydiant i gefnogi technolegau Rhwydweithio Optegol Goddefol 50-Gigabit-Capable (50G PON) a Wi-Fi 7.

Peng Aiguang, Llywydd Ewrop ac America ar gyfer ZTE, wrth Gohebydd yr UE “Mae ZTE wedi symud o fod yn herwr i fod yn arweinydd marchnad trwy gynyddu gwariant flwyddyn ar ôl blwyddyn ar Ymchwil a Datblygu.”

“Rydym yn falch bod ZTE yn cael ei weld fel partner dibynadwy a chyflenwr offer i rwydweithiau telathrebu ledled Ewrop a gweddill y byd”

hysbyseb
Peng Aiguang, Llywydd Ewrop ac America ar gyfer ZTE

“Ein nod yw adeiladu enw da yn seiliedig ar werthoedd craidd ZTE. Mae cyfranogiad rhanddeiliaid Ewropeaidd a llwyddiant digwyddiad heddiw yn dangos bod y gwaith yr ydym yn ei wneud yn dwyn ffrwyth.”

“Yn wahanol i gwmnïau cystadleuol, mae ZTE wedi adeiladu “Model Ewropeaidd” o weithrediadau, gyda dros 3000 o weithwyr Ewropeaidd ac yn ymddiried y lefelau uchaf o awdurdod rheoli i Ewropeaid.”

Cristion Woschitz yn flaenorol yn rheolwr ar gyfer rhanbarth ZTE yn Awstria a oedd yn cynnwys 5 o wledydd dwyrain Ewrop. Mae ei benodiad diweddar fel Llywydd Canolbarth Dwyrain Ewrop bellach yn ei weld yn rheoli 19 o wledydd sydd wedi'u rhannu'n 3 rhanbarth gwahanol.

Gofynnwyd iddo pa brif nodau yr oedd wedi'u gosod ar ei agenda ar gyfer datblygu busnes yng Nghanolbarth Dwyrain Ewrop?

Cristion Woschitz, Llywydd Canolbarth Dwyrain Ewrop ar gyfer ZTE

“Ein hamcan ar gyfer y cyfnod sydd i ddod yw gwella ein partneriaethau presennol mewn busnes seilwaith a dyfeisiau defnyddwyr. Oherwydd y pandemig, cynyddodd y galw byd-eang am ddigideiddio cymdeithas a mentrau yn gyflym. Fel sail i hyn, bydd yn bwysig iawn bod y gweithredwyr yn sicrhau cysylltedd band eang a chapasiti digonol ar gyfer eu defnyddwyr neu gwsmeriaid busnes. Bydd ZTE gyda'i dechnoleg flaengar yn enwedig ym maes 5G a rhwydweithiau ffibr-optig yn bartner dibynadwy i ddarparu'r seilwaith gofynnol.

Fel ZTE rydym yn gweld potensial mawr yn rhanbarth CEE, yn enwedig y farchnad dameidiog gyda llawer o wledydd bach, a gwahanol ieithoedd sydd angen partner technoleg hyblyg a dibynadwy fel ni.

Mae ZTE yn gwmni sy'n tyfu'n gyflym yn rhanbarth CEE ac rydym yn canolbwyntio'n gryf ar adeiladu partneriaethau mwy dibynadwy a hirdymor gyda chwsmeriaid haen 1. Safbwynt technoleg ffurf yw'r potensial mwyaf o hyd ar gyfer datblygu busnes a welaf ym maes 5G, FTTH, amlgyfrwng a dyfais defnyddwyr fel CPE, llwybrydd, AP / rhwyll a ffonau smart. ”

Cristion Woschitz (canol) yn siarad â Thomas Arnolder, Prif Swyddog Gweithredol A1 Telekom Austria Group (Ar y dde)

Er gwaethaf ei benodiad diweddar, mae'n parhau i fod yn Brif Swyddog Gweithredol ZTE Awstria. A yw busnes Awstria ZTE yn cael ei ystyried yn ganolog yn Ewrop?

“Ar gyfer ZTE mae gan farchnad Awstria hanes hir a llwyddiannus iawn, yn y flwyddyn 2009 dyfarnodd Hutchison Drei Awstria ZTE ar gyfer moderneiddio radio a rhwydwaith craidd ledled y wlad. Hwn oedd y prosiect tro-llawn cyntaf yn Ewrop gyda maint sylweddol. O'r safbwynt hwn, gallem ddweud bod ein gwreiddiau yn Ewrop yn gysylltiedig yn ddwfn â marchnad Awstria.

Ers y llynedd daeth Fienna bellach yn ganolbwynt ar gyfer rhanbarth CEE ac rwyf wedi lleoli fy holl staff platfform rhanbarthol yn Awstria. Bydd yr hyn a ddysgwyd o farchnad Awstria yn dod yn fodel arfer gorau ar gyfer rhanbarth CEE, felly os ydym yn ystyried bod ein cyfran o'r farchnad telco yn Awstria mewn gwirionedd tua 1/3, mae'n rhoi targed uchelgeisiol iawn i ni ar gyfer y rhanbarth.

Ym maes telathrebu, Awstria yw un o'r gwledydd mwyaf cystadleuol yn Ewrop. Ers i ZTE ddod i mewn i'r farchnad yn 2010 trwy foderneiddio rhwydwaith cyflawn Hutchison Drei Awstria o fewn yr amser byrraf, cychwynnodd y ras am y sylw, ansawdd a phrofiad defnyddiwr gorau. Yn ogystal oherwydd y ffaith bod llywodraeth Awstria wedi sicrhau sylfaen gadarn iawn ar gyfer buddsoddiadau gyda Deddf telathrebu 2020, mae'r gystadleuaeth gref yn parhau gyda 5G. Ar hyn o bryd, mae gweithredwyr telathrebu Awstria yn buddsoddi EUR 700m yn flynyddol ar gyfer cyflwyno 5G. Sicrhaodd y buddsoddiad enfawr hwn y gall tua 80% o’r boblogaeth eisoes fwynhau gwasanaethau 5G.

Felly, yn rhanbarth CEE, Awstria yw'r wlad fwyaf datblygedig ar hyn o bryd o ran cwmpas poblogaeth 5G. Fodd bynnag, gallwn hefyd weld rhaglen defnyddio 5G gyflym yn Tsiec, Hwngari, Bwlgaria a Croatia. Ond mae yna hefyd sawl gwlad fel Serbia a Rwmania lle nad yw'r drwydded 5G wedi'i ocsiwn hyd yn hyn.

Yr hyn y gallwn ei weld yw mai’r prif gymhelliant presennol ar gyfer 5G o hyd yw darparu digon o gapasiti band eang i’r defnyddiwr terfynol. Mae hyn yn rhoi esboniad pam ei fod yn llawer cyflymach yn Awstria nag yn Rwmania er enghraifft. Mae gan Awstria 200k o danysgrifwyr ffibr gweithredol, mae gan Rwmania 6.5m.

Felly sut mae'n gweld esblygiad ffibr yn Ewrop?

“Gall gwasanaethau ffibr ddod â gwerth a budd sylweddol i’r UE yn y trawsnewid digidol. Mae angen i hyn allu diwallu anghenion strategaeth Ddigidol gynhwysfawr yr UE, wrth inni ddechrau symud o’r gwasanaethau band eang copr etifeddol, i seilwaith gwasanaethau band eang cyflym newydd sy’n seiliedig ar ffibr.

Mae ZTE wedi cydweithio'n barhaus â gweithredwyr yr UE fel datrysiad PON blaenllaw a darparwr Fideo E2E. Er enghraifft, rydym wedi cynnal yn Awstria, Sbaen, yr Eidal, Twrci, Rwmania, Cynrychiolydd Tsiec, a Gwlad Groeg, i adeiladu esblygiad rhwydwaith yn seiliedig ar ffibr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd