Cysylltu â ni

Azerbaijan

I Azerbaijan, beth ddaw ar ôl y fuddugoliaeth filwrol?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Bydd 2020 yn cael ei gofio fel blwyddyn o fuddugoliaeth ogoneddus yn Azerbaijan. Ar ôl bron i ddeng mlynedd ar hugain, rhyddhaodd y wlad y tiriogaethau a gollodd i Armenia yn ystod y 1990au, a elwir Nagorno-Karabakh. Gwnaeth Azerbaijan waith ymddangosiadol ysgafn o'r fuddugoliaeth filwrol drawiadol hon. Cymerodd 44 diwrnod yn unig i’r wlad, gyda chefnogaeth gan gynghreiriad milwrol Twrci, ddod â gwrthdaro i ben bod rhai o bwerau diplomyddol mwyaf dylanwadol y byd wedi methu â chyfryngu’n effeithiol ers bron i dri degawd.

Mae hyn yn amlwg yn destun balchder mawr. Ar ôl y fuddugoliaeth, arddangosodd Azerbaijan ei nerth milwrol trwy strydoedd Baku. Bu 3,000 o bersonél milwrol a mwy na 100 darn o offer milwrol yn gorymdeithio strydoedd y brifddinas, gyda ugeiniau o Azerbaijanis yn dyst iddynt, ac yn cael eu goruchwylio gan yr Arlywyddion Aliyev ac Erdogan.

Ond mae'r flwyddyn newydd yn dod â heriau newydd, ac un cwestiwn mawr - beth ddaw ar ôl buddugoliaeth filwrol?

hysbyseb

Mae'r cam nesaf ar gyfer rhanbarth Nagorno-Karabakh wedi'i fathu'n daclus fel y 'tri Rs ': ailadeiladu, ail-integreiddio ac ail-boblogaeth. Efallai y bydd y slogan yn swnio'n syml, ond bydd y realiti yn bell ohono. Bydd buddugoliaeth yn yr arena hon yn cymryd llawer mwy na 44 diwrnod, ond mae Azerbaijan wedi dechrau amlinellu gweledigaeth addawol.

Yn dilyn rhyddhad Nagorno-Karabakh, cyhuddodd uwch ffigyrau Aserbaijan lywodraeth Armenia o ‘urbicide’, mewn sioc o weld lefel y dinistr a oedd wedi digwydd yn eu cartrefi, henebion diwylliannol, a hyd yn oed yr amgylchedd naturiol. Mae hyn i'w weld fwyaf yn Aghdam, dinas fwyaf yn Aserbaijan sydd â'r llysenw Hiroshima o'r Cawcasws oherwydd bod lluoedd Armenia wedi dinistrio pob un o'i hadeiladau yn drefnus yn y 1990au, ac eithrio'r mosg.

Er na fydd ailadeiladu o'r sefyllfa hon yn hawdd, os gall Azerbaijan harneisio potensial y tir, yn sicr bydd yn werth chweil.

hysbyseb

Mae Nagorno-Karabakh eisoes wedi cael ei gyffwrdd fel y man cychwyn nesaf ar gyfer diwydiannau amaethyddol a gweithgynhyrchu Aserbaijan - ond yr hyn sydd efallai'n fwy diddorol yw cynigion y llywodraeth i yrru twristiaid i'r rhanbarth.

Mae cynlluniau wedi cychwyn ar gyfer adeiladu maes awyr yn y Fizuli disctrict, gwaith i datblygu traffordd mae rhwng Fizuli a Shusha ar y gweill, ac mae'r llywodraeth yn bwriadu adeiladu sawl canolfan dwristaidd ledled Nagorno-Karabakh.

Y nod yw denu twristiaid o bob rhan o Azerbaijan, a thramor, trwy daflu goleuni ar y nifer o safleoedd diwylliannol o bwys yn y rhanbarth, gan gynnwys Shusha, ogof Azykh a rhannau o ddinas Hadrut.

Ochr yn ochr â safleoedd presennol, mae cynlluniau pellach i ddatblygu bywyd diwylliannol gyda gwyliau llenyddol, amgueddfeydd a lleoliadau cyngherddau.

Wrth gwrs, yn y tymor hir, mae gan hyn y potensial i ddod ag incwm sylweddol i'r rhanbarth, ond yn gyntaf, mae angen cyllido ailadeiladu. Eisoes, cyllideb wladwriaeth 2021 Aserbaijan wedi dyrannu $ 1.3 biliwn ar gyfer gwaith adfer ac ailadeiladu yn rhanbarth Karabakh, ond nod y llywodraeth yw denu buddsoddiad rhyngwladol i gryfhau eu cronfeydd.

Y gobaith yw y bydd partneriaid rhanbarthol, fel Twrci a Rwsia, yn cael eu hudo gan ragolygon datblygu rhanbarthol.

Gellir defnyddio Nagorno-Karabakh sydd â chysylltiad da i ffurfio llwybrau masnach a allai ddod â buddsoddiadau sylweddol i ranbarth y Cawcasws. Yn eironig, un o'r gwledydd a allai elwa o hyn fwyaf yw Armenia.

Yn union ar ôl y gwrthdaro, mae'r potensial ar gyfer cydweithredu economaidd rhwng y ddwy wlad yn ymddangos yn annhebygol, ond ymhen amser gallai fynd rhywfaint o'r ffordd i gynorthwyo gyda gwireddu'r ail 'R', ail-integreiddio.

Ail-gymodi ethnig yw un o'r heriau mwyaf mewn unrhyw sefyllfa ar ôl gwrthdaro. Mae awdurdodau Aserbaijan wedi ymrwymo i sicrhau bod dinasyddion Armenia yn cael eu gwarchod yn unol â'u hawliau cyfansoddiadol ac wedi addo cynnig i unrhyw basbortau Armenaidd sy'n dymuno aros ym mhasbortau Nagorno-Karabakh Azerbaijani, a'r hawliau sy'n dod gyda nhw.

Ond ni fydd hyn ar ei ben ei hun yn ddigon i adeiladu'r hyder sydd ei angen i Azerbaijanis ac Armeniaid fyw mewn heddwch, ochr yn ochr. Mae'r clwyfau'n dal yn ffres. Mae Azerbaijanis yn gwybod y bydd yn cymryd amser i adeiladu'r ymddiriedaeth a fydd yn galluogi ail-integreiddio. Ond mae lle i fod yn optimistaidd.

Mae swyddogion a dadansoddwyr yn aml yn tynnu sylw at hanes profedig Azerbaijan o gyd-fodolaeth amlddiwylliannol fel addewid ar gyfer y rhagolygon o ail-integreiddio. Yn ddiweddar, ysgrifennodd y Prif Ashkenazi Rabbi o Azerbaijan yn y Amseroedd o Lundain am ei brofiad yn dechrau yn ei swydd mewn gwlad fwyafrifol Fwslimaidd lle mae'r gymuned Iddewig yn “ffynnu”.

Yr hyn sy'n debygol o fod yn dasg haws o lawer i awdurdodau Aserbaijan yw'r 'R' olaf, ailboblogi.

Mae gan Azerbaijan ymhlith y nifer uchaf o Bobl sydd wedi'u Dadleoli'n Fewnol (IDP) yn y byd. Yn fwy na 600,000 Azerbaijanis eu gorfodi i adael eu cartrefi, naill ai yn Nagorno-Karabakh neu yn Armenia, ar ôl Rhyfel cyntaf Karabakh.

I bron pob un ohonynt, mae'r rhanbarth yn parhau i fod yn gartref, ac maent yn ysu am ddychwelyd adref, ond maent yn dibynnu ar ailadeiladu cyn y gallant wneud hynny. Dyna'n union pam mae'r 3 Rs yn gylch rhinweddol y mae arweinwyr Azerbaijani yn ei gynnig.

Fe wnaeth Azerbaijan syfrdanu llawer gyda’u buddugoliaeth filwrol, ac maen nhw’n bwriadu synnu’r byd eto gyda’u gallu i gyflawni amodau heddwch parhaol yn y rhanbarth.

 

Azerbaijan

Deialog ddiwylliannol yw'r allwedd i gynnal yr heddwch

cyhoeddwyd

on

Dating yn ôl i ddechrau'r 1990au mae'r ymddygiad ymosodol arfog gan Armenia yn erbyn Azerbaijan wedi arwain at feddiannu bron i un rhan o bump o diriogaeth Azerbaijan. Ynghyd â'r alwedigaeth roedd glanhau ethnig enfawr o oddeutu 1 miliwn o Azerbaijanis o'r tiriogaethau hyn a chyflawni troseddau difrifol eraill - yn ysgrifennu Mezahir Efendiyev, Aelod o Millli Majlis o Weriniaeth Azerbaijan

Ar Dachwedd 10, ysgrifennodd pob pennaeth newyddion: “Ar ôl chwe wythnos o ymladd rhwng Azerbaijan ac Armenia, llofnodwyd cytundeb stopio-tân rhwng y ddwy ochr sy’n gwrthdaro. Enillodd Azerbaijan fuddugoliaeth enfawr ”.

Fodd bynnag, y fuddugoliaeth wirioneddol oedd dod â meddiannaeth 30 mlynedd Armenia i ben a rhyddhau tiriogaeth Azerbaijan. O'r diwedd rhyddhaodd Gweriniaeth Azerbaijan ei mamwlad yn raddol ac yn anfaddeuol rhag meddiannaeth dramor ac adfer sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol. 

hysbyseb

Daeth y cytundeb stopio tân yn fuan ar ôl i Shusha, y ddinas hanesyddol, ail-fwyaf yn rhanbarth Nagorno-Karabakh, gael ei rhyddhau gan luoedd arfog Azerbaijani, a daeth y fargen i rym ddydd Mawrth am 1 pm amser lleol. Nid oedd unrhyw ffordd allan i Armenia ond derbyn y golled, fel y nododd Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinian. Cyfaddefodd llywodraeth Armenia, felly, i drechu a dod â’r gwrthdaro i ben yn swyddogol.

Yn 1993 mabwysiadodd Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig benderfyniadau 822, 853, 874 ac 884, gan gondemnio'r defnydd o rym yn erbyn Azerbaijan a meddiannu ei diriogaethau ac ailddatgan sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Azerbaijan ac anweledigrwydd ei ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol. Yn y penderfyniadau hynny, ailddatganodd y Cyngor Diogelwch fod rhanbarth Nagorno-Karabakh yn rhan anymarferol o Azerbaijan a galwodd am dynnu allan y lluoedd meddiannol ar unwaith, yn llawn ac yn ddiamod o holl diriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Mabwysiadodd sefydliadau rhyngwladol eraill swydd debyg ond ers blynyddoedd lawer mae Armenia wedi bod yn anwybyddu'r sefyllfa hon o'r gymuned ryngwladol.

Yn lle, yn 2019 roedd Gweinidog Amddiffyn Armenia wedi cyhoeddi athrawiaeth filwrol ymosodol newydd “rhyfel newydd dros diriogaethau newydd”.

hysbyseb

Ar ben hynny, bu Grŵp Minsk, y mae ei weithgareddau wedi cael ei alw'n Broses Minsk, yn arwain ymdrechion OSCE i ddod o hyd i ateb heddychlon i wrthdaro Nagorno-Karabakh. Cafodd ei gyd-gadeirio gan Ffrainc, Ffederasiwn Rwseg, a'r Unol Daleithiau. Fodd bynnag, roedd ymdrech heddwch OSCE yn Nagorno-Karabakh yn hen ffasiwn ac yn ddi-fudd. Mae'r ffordd ar gyfer cymodi ac ailadeiladu go iawn wedi marw. Am 30 mlynedd, methodd Grŵp Minsk â chynhyrchu canlyniadau; mae'r fuddugoliaeth ddiweddar gan luoedd milwrol Aserbaijan - sy'n dod â galwedigaeth Armenia i ben - yn ei gadael heb ddim ar ôl i'w wneud.

Mae hyn yn bendant yn caniatáu inni hawlio'r fuddugoliaeth fel pwysigrwydd hanesyddol arall i Azerbaijan, gan wireddu 4 penderfyniad ar Wrthdaro Karabakh i gyd ar ein pennau ein hunain. Hynny yw, daeth meddiannaeth 30 mlynedd tiroedd Aserbaijan ac aros am gyfiawnder i ben erbyn diwrnod cyntaf mis Rhagfyr 2020.

Mae gan y fargen heddwch, a ddatganwyd gan Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, bwysigrwydd hanesyddol ac mae'n gyfystyr â chyfalaf Armenia.

Yn ystod 44 diwrnod o weithrediadau milwrol gweithredol, cyflawnodd lluoedd arfog Armenia droseddau difrifol o gyfraith ddyngarol ryngwladol, megis targedu ardaloedd preswyl poblog yn ddwys, gan gynnwys y rhai sydd wedi'u lleoli ymhell o'r parth gwrthdaro â thaflegrau balistig, defnyddio arfau gwaharddedig, fel arfau rhyfel clwstwr a bomiau ffosfforws, sy'n gyfystyr â throseddau rhyfel a throseddau yn erbyn dynoliaeth. O ganlyniad i ymosodiadau uniongyrchol a diwahân a gynhaliwyd gan luoedd arfog Armenia rhwng 27 Medi a 9 Tachwedd 2020, lladdwyd 101 o sifiliaid Aserbaijan, gan gynnwys 12 o blant, anafwyd 423 o sifiliaid. Achoswyd difrod difrifol i seilwaith sifil, eiddo cyhoeddus a phreifat.

Mae'r 27 mlynedd o feddiannu tiriogaethau Azerbaijan gan Armenaidd hefyd wedi arwain at ddinistrio gwrthrychau crefyddol, amgueddfeydd, theatrau, eglwysi, ysgolion, ogofâu hynafol, a hyd yn oed cartrefi preifat yr ydym wedi'u cadw ers canrifoedd. Mae dinasoedd, fel Agdam, Gubadli, Fizuli, Zangelan, Jabrail wedi cael eu troi'n adfeilion yn arddull Hiroshima. Mae tiroedd amaethyddol wedi cael eu troi'n gaeau mwynglawdd nawr. Mae ysbeilio enfawr i'r coedwigoedd gan Armeniaid hefyd yn digwydd sy'n arwain at “eco-derfysgaeth”. Mae ogofâu hanesyddol a dyfyniadau cloddio Azerbaijani wedi'u difetha.

 Wedi'r cyfan, dangosodd honiad budr Prif Weinidog Armenia, Nikol Pashinyan “Artsakh yw Armenia, a dyna ni,” o'r diwedd fel celwydd budr. Ar ôl y fuddugoliaeth, nid yn unig byddin Aserbaijan, ond mae'r byd i gyd wedi bod yn dyst i'r modd y dinistriwyd rhanbarthau cyfoethog a mwyaf llewyrchus Karabakh, tiriogaeth a honnwyd gan Armenia, gan Armenia. Gyda’i gilydd mae cynrychiolwyr llywodraeth Aserbaijan, y wasg ryngwladol a diplomyddion o fwy na 40 o lysgenadaethau, a leolir yn Baku wedi datgelu tystiolaeth o’r “drosedd ryfel” erchyll hon.

Roedd meddiannaeth Armenia nid yn unig yn nhiriogaeth Karabakh, ond yn holl ranbarthau cymdogol Azerbaijan, lle bu amgylchedd llawn a phobl yn dioddef am flynyddoedd. Felly, ar ôl i Suqovuşan gael ei ryddhau o fyddin Azerbaijani ar Hydref 3, 2020, dechreuodd Afon Terter, a oedd wedi bod heb ddŵr ers bron i 30 mlynedd, lifo unwaith eto, gan roi bywyd i'r rhanbarth.

Er gwaethaf holl ymdrechion Azerbaijan tuag at gryfhau heddwch a sefydlogrwydd yn Ne'r Cawcasws i sefydlu fformat newydd o gydweithrediad rhanbarthol sy'n fuddiol i bob gwlad yn y rhanbarth, nid yw Armenia wedi cyflawni ei rhwymedigaethau sy'n deillio o'r gyfraith ddyngarol ryngwladol a'r datganiad tairochrog.

Pryder penodol yw gwrthod Armenia i gyflwyno'r mapiau o ardaloedd cloddio (fformwleiddiadau) yn y tiriogaethau a ryddhawyd yn ddiweddar i ochr Azerbaijani fel y nodir o dan y gyfraith ddyngarol ryngwladol arferol. Yn hynny o beth, mae Gwasanaeth Gweithredu Mwynglawdd y Cenhedloedd Unedig (UNMAS) yn tynnu sylw at y dystiolaeth bod gweithredu mwynglawdd yn galluogi ailadeiladu ar ôl gwrthdaro, cynnal heddwch a datblygu cynaliadwy, wrth bwysleisio bod tueddiadau gwrthdaro diweddar ac adnoddau llai yn cyflwyno heriau newydd, gan gynnwys data cyfyngedig a phrinder y adnoddau economaidd ac iechyd y cyhoedd sydd eu hangen i ymateb.

Disgwyliwch y gwrthodiad hwn, mae Azerbaijan wedi cael ei ddechrau i fwyngloddio, sganio, a chlirio gwaith yn y rhanbarth ar ôl y rhyddhad. Ar ôl yr ymdrechion glanhau a fydd yn cymryd tua dwy flynedd a hanner, bydd y rhanbarth yn cael ei agor i'w ailsefydlu. Bydd Terter, a ddatganwyd yn “barth milwrol” tan fis Mai 2021, hefyd yn ennill statws “sifil” ar ôl alldaith Arlywydd Azerbaijan, Ilham Aliyev, i’r rhanbarth. Mae'r rhan fwyaf o wledydd, gan gynnwys Twrci a sefydliadau rhyngwladol hefyd yn cyfrannu ac yn chwarae rhan weithredol yn ymdrechion ailsefydlu'r rhanbarth.

Yn ymweliad diwethaf llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Mr Charles Michel, soniodd: “mae traean o aelod-wladwriaethau’r UE yn ystyried Azerbaijan yn bartner strategol. Rwy'n credu ei fod yn gyflawniad mawr iawn i'n llywodraeth. ” Felly, mae hyn yn dangos parodrwydd aelod-wladwriaethau'r UE i ddatrys y rhan fwyaf o'r materion sy'n weddill ar y bwrdd. Roedd hwn hefyd yn addewid y bydd yr UE yn chwarae rhan bwysig iawn ar gyfer cydweithrediad rhanbarthol eang.

Heddiw, mae Azerbaijan yn ailadeiladu'r Karabakh. Mae cyfnod adfer bellach yn cychwyn. Mae gwaith adeiladu ar raddfa fawr i'w wneud. Wrth gwrs, mae cwmnïau Aserbaijan a chwmnïau gwahoddedig o wledydd sy'n gyfeillgar i ni yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith hwn. Mae'r gwaith adfer mor arloesol â phosibl gan gynnwys paneli ynni solar, trydan a gweithfeydd pŵer gwynt a fydd yn cael eu gosod o fewn cwmpas prosiect dinas craff. Bydd ysbytai, ysgolion a gwestai yn cael eu hadeiladu yn ychwanegol at adnewyddu prif ffordd adfeiliedig.

I Azerbaijan, yr ennill pwysicaf arall yw rhyddhau Shusha, a elwir yn berl a chanolfan ddiwylliannol rhanbarth Nagorno-Karabakh. Felly, yn syth ar ôl buddugoliaeth, arddangosodd yr Arlywydd Aliyev ef fel “Prifddinas Ddiwylliannol” yr holl ranbarth. Cafodd ei “gyflafan” a’i “gipio” yn anghyfreithlon gan Armenia ar Fai 8, 1992.  

Yn ystod yr holl flynyddoedd “poenus” hyn, bu’n “symbol” o “wrthwynebiad dynol”, “purdeb”, “urddas”, “amrywiaeth ddiwylliannol” ac “ymrafael heddychlon”.

Mae cynlluniau Azerbaijan ar ôl y rhyfel yn rhoi pwys arbennig ar adfer y henebion diwylliannol a chrefyddol a ddinistriwyd ac a ddinistriwyd o dan reolaeth Armenia. Roedd Azerbaijan wedi ei gythruddo gan y delweddau o'r mosgiau hanesyddol yn rhanbarth Karabakh a gafodd eu troi'n gytiau moch dros y tri degawd diwethaf.

Mae dadrithiad poblogaidd hefyd gyda'r cyfryngwyr rhyngwladol o Ffrainc, yr Unol Daleithiau a Rwsia a gynhaliodd deithiau canfod ffeithiau yn y rhanbarthau hynny ond na chododd fater sefyllfa'r henebion crefyddol hynny erioed.

Fodd bynnag, fel gwlad aml-ffydd, mae Azerbaijan yn bwriadu adfer nid yn unig yr henebion Mwslimaidd ond hefyd y rhai sy'n perthyn i Gristnogaeth a chrefyddau eraill yn y tiriogaethau rhydd.

Gwahoddir UNESCO a sefydliadau rhyngwladol eraill gan Azerbaijan i asesu'r difrod sylweddol a achoswyd gan Armenia ar y tiriogaethau a ryddhawyd yn ddiweddar a hefyd i gymryd rhan yn y gwaith o adfer y dreftadaeth ddiwylliannol. Fodd bynnag, yn anffodus, methodd y gwahoddiadau ac fel y soniodd Mr.President buom yn aros UNESCO am 30 mlynedd. Daw hyn yn erbyn cefndir ymgyrchoedd dadffurfiad gan honni y bydd sofraniaeth Aserbaijan dros Karabakh yn peryglu'r dreftadaeth Gristnogol yn y rhanbarth.

Ar ôl i'r holl waith gael ei wneud mae'n gobeithio y bydd ei harddwch naturiol, amgueddfeydd, cestyll, ffyrdd, cyrchfannau, canolfannau cymunedol, llyfrgelloedd, canolfannau dysgu, gwyddoniaeth a'r celfyddydau yn cael eu hadfer nid yn unig yn Shusha, ond yn holl Karabakh. Bydd y dinasoedd eto yng nghalonnau pobl a thwristiaid fel ei gilydd yn y dyddiau i ddod oherwydd bod y diwylliant yn dragwyddol ac mae cynllwyn, gwrthdaro a gwrthddywediad bob amser yn fyrhoedlog. Unwaith eto, bydd y dinasoedd hyn yn agor eu breichiau i'r holl ymwelwyr ac yn troi canolfannau ar gyfer diwylliant ac amlddiwylliannedd. 

Ar ôl cymaint o flynyddoedd, mae Dyddiau Barddoniaeth Vagif a Gŵyl Gerdd Kbul Bulbul yn cynnal yn ninas Shusha, profodd lleisiau cerddoriaeth ym mynyddoedd Karabakh yr holl fyd, pwysigrwydd celf, diwylliant, a heddwch i’n mamwlad.

Heddiw, Aeth Blwyddyn heibio “44 Diwrnod o Fuddugoliaeth”. O ystyried y datblygiadau mwyaf diweddar yn y rhanbarth, mae'n amlwg mai Azerbaijan yw'r buddugwr, a'r fuddugoliaeth hon a greodd y realiti newydd. Nawr bydd yn rhaid i Armenia dderbyn y realiti newydd ar lawr gwlad, sy'n adlewyrchu honiadau cyfreithiol a chyfreithlon Azerbaijan. Felly, yr unig ffordd i gynnal yr heddwch a'r diogelwch yw normaleiddio a rapprochement i'r cyfleoedd cydweithredu yn y ddaear.

Mae'r awdur Mezahir Efendiyev yn a Aelod o Millli Majlis o Weriniaeth Azerbaijan

Parhau Darllen

Azerbaijan

Lleoliad, lleoliad? Dim mwy. Israel, Azerbaijan a globaleiddio entrepreneuriaeth

cyhoeddwyd

on

Y mis diwethaf, deuthum y dyn busnes cyntaf o Israel i arwyddo memorandwm cyd-ddealltwriaeth â Chwmni Buddsoddi Azerbaijan, cangen buddsoddi sofran llywodraeth Azeri, ar achlysur hanesyddol agor Swyddfa Masnach a Thwristiaeth Azerbaijan yn Tel Aviv. Bydd y cytundeb rhagamcanol yn hyrwyddo cydweithredu strategol ym maes buddsoddi gan Lywodraeth Azerbaijan ym mhortffolio OurCrowd, tra bydd OurCrowd yn annog cychwyniadau i sefydlu presenoldeb yn Azerbaijan, ysgrifennodd Jon Medved.

Pam mae gan OurCrowd ddiddordeb yn Azerbaijan? Oherwydd dyma'r dyfodol.

Mae ein memorandwm cymedrol yn gam bach yn yr orymdaith tuag at wir globaleiddio entrepreneuriaeth. Yn ddoeth, mae llywodraeth Azeri wedi bachu ar y cyfle i fod yn rhan o'r chwyldro buddsoddi mewn arloesi.

hysbyseb

Bydd entrepreneuriaid a buddsoddwyr y dyfodol yn dod nid yn unig o Silicon Valley, neu Midtown Manhattan, neu Ddinas Llundain. Fe ddônt o unrhyw le, oherwydd mae'r byd wedi crebachu i ddimensiynau sgrin Zoom. Mae'r arloeswyr o'r ardaloedd hyn yn ymwybodol o'r materion brys sy'n achosi'r her fawr nesaf i weddill y byd - nid dim ond problemau safonol cenhedloedd cyfoethog, cyfoethog y gorllewin lle mae cymaint o dechnoleg wedi'i lleoli a'i chyfarwyddo ar hyn o bryd.

Nid y bobl leol yn unig yw'r bobl sy'n gwneud California yn fan problemus uwch-dechnoleg ond y newydd-ddyfodiaid sy'n dod â'u sgiliau o bob rhan o'r byd. Roedd gan fwy na hanner y cychwyniadau a sefydlwyd yn Silicon Valley rhwng 1995 a 2005 o leiaf un sylfaenydd mewnfudwyr ac mae swyddogion gweithredol mewnfudwyr yn arwain llawer o'i frandiau blaenllaw. Daeth yr holl ffigurau allweddol yn natblygiad y brechlyn Moderna yn erbyn Covid-19 o'r tu allan i'r UD. Datblygwyd y brechlyn Pfizer-BioNTech gan fewnfudwyr Twrcaidd i'r Almaen. Mae arloesedd yn ffynnu pan fydd gwahanol ddiwylliannau a systemau addysgol yn dod ar draws ei gilydd. Mae cyfuno profiad a gwahanol ffyrdd o feddwl yn cynhyrchu ymagweddau arloesol at broblemau. Mae'r gymysgedd ddiwylliannol yn darparu'r lliw technegol sy'n gwahanu cychwyniadau oddi wrth gwmnïau rhyngwladol unlliw, fel yr amrywiaeth sy'n nodi gwestai bwtîc oddi wrth gadwyni rhyngwladol diflas.

Felly yn yr oes hon o weithio o bell a bargeinion electronig, beth am gysylltu â'r arloeswyr hyn yn eu lleoliadau cartref?

hysbyseb

O Menlo Park i Torstrasse Berlin a Rothschild Boulevard gan Tel Aviv, mae entrepreneuriaeth wedi cael ei arwain gan yr hen adage eiddo tiriog: Lleoliad, lleoliad, lleoliad. Daeth Silicon Valley yn Mecca megabeit wrth i'r offeiriaid technoleg newydd a'u acolytes wneud y bererindod i ganol y byd technoleg newydd. Dim mwy.

Mae Covid wedi ail-lunio'r map arloesi. Nid oes ots am leoliad mwyach. Nid oes map - dim ond amrywiaeth anfeidrol o bobl hygyrch ar unwaith gydag amrywiaeth anfeidrol o sgiliau, diwylliannau ac addysg. Gyda globaleiddio gweithgaredd entrepreneuraidd, gall y cwmnïau mawr nesaf ddod o unrhyw le yn y byd.

Mae fy nghwmni i gyd yn ymwneud â democrateiddio mynediad i'r dosbarth asedau buddsoddi preifat. Nid ydym wedi ymrwymo i helpu dinasyddion cyfoethog gwledydd cyfoethog yn unig i ysgrifennu sieciau, ond i wneud mynediad at gyfalaf byd-eang yn wirioneddol. Bydd entrepreneuriaid yn dod o unrhyw le a dylai buddsoddwyr ddod o unrhyw le.

Mewn byd rhyng-gysylltiedig, lle gallwch chi gwblhau cytundeb menter gyda chronfeydd menter Brasil neu Japan ni fyddwch chi byth yn cwrdd â nhw oherwydd bod y cyfan wedi'i wneud dros Zoom, beth am Azerbaijan - naill ai fel buddsoddwyr neu fel entrepreneuriaid?

O Jerwsalem, fe wnaethon ni ymddiddori yn Azerbaijan oherwydd ei fod wedi dod yn gynghreiriad strategol mor bwysig yn Israel ac yn brif gyflenwr olew. Mae'r driniaeth gadarnhaol a chynnes gan Azerbaijan o'i chymuned Iddewig fach a'i chysylltiadau ag Israel yn dangos sut y gall Mwslimiaid ac Iddewon, a ffynnodd gyda'i gilydd yn ystod yr Oes Aur, gydweithredu i greu dyfodol newydd.

Mae Canol Asia, a anwybyddir i raddau helaeth gan y byd busnes, yn lle i wylio. Mae ei leoliad strategol, adnoddau mwynau naturiol, dylanwad economaidd cynyddol a sefydliadau addysgol sy'n datblygu'n gyflym yn gwneud i mi feddwl mai hwn fydd y man twf mawr nesaf ar gyfer technoleg ac entrepreneuriaeth. Mae'n cynrychioli marchnad sydd wedi cael ei thanseilio'n druenus gan y gymuned buddsoddi mewn technoleg. Nododd fy nghyd-Aelod Ori Sobovitz, sy'n bennaeth ein tîm Cysylltiadau Llywodraeth, Azerbaijan yn gywir fel cyfle amserol: gwlad sy'n cynhyrchu olew gyda chronfa cyfoeth sofran nad yw erioed wedi buddsoddi mewn cyfalaf menter o'r blaen.

Mae profiad Israel yn darparu canllaw defnyddiol i wledydd o'r fath gymryd eu camau cyntaf mewn buddsoddiad uwch-dechnoleg.

Pan ddeuthum i Israel a chodi arian ar gyfer fy nghychwyn cyntaf, nid oedd cronfa gyfalaf menter sengl. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol bod arloesi yn Israel wedi blodeuo yn y bôn wedi digwydd mewn tri degawd yn unig. Dyna amrantiad llygad. Tri degawd o nawr, ochr yn ochr â Silicon Valley, Efrog Newydd, China, Israel, Llundain a Berlin, bydd gwledydd eraill wedi dal i fyny ac yn cymryd rhan - gan gynnwys llawer yn Affrica, America Ladin a Chanolbarth Asia. 

Rydym yn gyffrous ein bod yn gwneud hyn gyda'n ffrindiau newydd yn Azerbaijan. Gobeithiwn, trwy helpu i ddatblygu’r ecosystem uwch-dechnoleg yng Nghanol Asia, y byddwn hefyd yn helpu gweddill y byd.

Parhau Darllen

Azerbaijan

A allai Parth Economaidd Rhydd Azerbaijan gataleiddio ffyniant y Cawcasws?

cyhoeddwyd

on

Dros y degawdau diwethaf, mae masnach ryngwladol wedi gweld nifer o hybiau busnes byd-eang pwysig yn blodeuo. O Hong Kong i Singapore, i Dubai, enwadur cyffredin yr holl ddinasoedd hyn oedd ymrwymiad gan arweinwyr i agor eu systemau economaidd i'r byd - a'u gwneud mor ddeniadol â phosibl i weddill y byd., yn ysgrifennu Luis Schmidt.

Nawr bod cwmnïau a buddsoddwyr wedi gweld canolfannau busnes o'r fath yn ffynnu yn Asia a'r Dwyrain Canol, mae'n ymddangos mai tro'r Cawcasws yw disgleirio.

Yn ôl ym mis Mai 2020, llywodraeth Aserbaijan cynlluniau dadorchuddio i'w barth masnach rydd newydd, gael ei alw'n Parth Economaidd Heb Alat (FEZ). Cyhoeddwyd y prosiect 8,500,000 metr sgwâr fel rhan o'r canolbwynt masnach a logisteg sy'n dod i'r amlwg yn anheddiad Alat ar hyd arfordir Môr Caspia.

hysbyseb

Roedd cynlluniau ar gyfer Alat wedi bod yn y gwaith ers blynyddoedd. Cadarnhawyd y gyfraith sy'n ymwneud â'r FEZ, sy'n amlinellu ei statws arbennig a'i pholisïau rheoleiddio, gan senedd y wlad yn ôl yn 2018. Dechreuodd y gwaith ar adeiladu'r Parth yn fuan wedi hynny.

Gydag agoriad y FEZ i fusnesau tramor ar fin digwydd, mae arweinyddiaeth Azerbaijan nawr gwahodd y byd i ddod i Alat.

Mae yna ychydig o yrwyr allweddol y tu ôl i'r canolbwynt newydd sbon ar hyd y Caspian. Y ffactor cyntaf yw'r strategaeth hirdymor a fabwysiadwyd gan lywodraeth Azerbaijani i ymestyn economi'r wlad i ddiwydiannau gwybodaeth a'i arallgyfeirio i ffwrdd o'r sector ynni, yn draddodiadol maes cynhyrchu arian mwyaf Azerbaijan. “Mae'r syniad o sefydlu Parth Economaidd Heb Alat yn seiliedig ar ein polisi. Yn benodol, mae’r gwaith a wnaed i ddatblygu’r sector heblaw olew yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi hwb i sefydlu’r parth hwn, ”yr Arlywydd Ilham Aliyev Dywedodd mewn cyfweliad ag Azerbaijan Television yn dilyn seremoni arloesol Parth Economaidd Heb Alat. “Gwelsom fod y wladwriaeth wedi buddsoddi mwy yn y sector heblaw olew na chwmnïau lleol. Roedd cwmnïau tramor yn tueddu i fuddsoddi mwy yn y sector olew a nwy, ”meddai Aliyev. Daeth yr arlywydd i'r casgliad ei fod yn hyderus y bydd prosiect Alat yn allweddol wrth ehangu'r sectorau heblaw ynni.

hysbyseb

Yr ail ffactor pwysig yn sefydliad FEZ yw creu cymhellion ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) i economi Azerbaijan. Y gyfraith sy'n llywodraethu gweinyddiaeth Alat yn darparu amodau deniadol iawn i fuddsoddwyr. Mae hyn yn cynnwys trefn dreth ac arferion arbennig i'w chymhwyso ar gyfer y cwmnïau sy'n gweithredu o fewn y parth economaidd rhydd. Ni fydd unrhyw dreth ar werth yn cael ei gosod ar y nwyddau, y gwaith a'r gwasanaethau sy'n cael eu mewnforio i'r parth, a bydd hefyd yn derbyn eithriad llawn rhag ffioedd tollau. “Mae hon yn ddeddf flaengar iawn sy'n cwrdd yn llawn â buddiannau ein gwladwriaeth a'n buddsoddwyr. Mae hyn yn bwysig iawn. Oherwydd pe bai unrhyw ansicrwydd i fuddsoddwyr yn y ddeddfwriaeth, wrth gwrs, ni fyddai’n bosibl eu denu yma, ”yr Arlywydd Aliyev Dywedodd gohebwyr mewn cyfweliad Gorffennaf 1af, gan nodi bod pandemig COVID hefyd wedi cynyddu'r galw am lwybrau di-dor, dilyffethair i dyfu cwmnïau a gweithgaredd busnes rhyngwladol.

Mae fframwaith FEZ wedi'i anelu'n benodol at anghenion busnesau newydd ac entrepreneuriaid unigol. Wrth siarad yng nghydffederasiwn busnesau bach Azerbaijan, yr ANCE, dywedodd llywydd y grŵp, Mammad Musayev, wrth y gwrandawyr pa mor hanfodol fyddai Alat ar gyfer datblygu amgylchedd busnes y wlad. "Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar lansio gweithgareddau Alat FEZ, mae cyfarfodydd gyda buddsoddwyr yn cael eu cynnal. Rydym yn barod i neilltuo amser i bob entrepreneur sydd eisiau gweithio gyda ni," Dywedodd Musayev.

Yn olaf, mae'r Alat FEZ mewn lleoliad unigryw yn ddaearyddol ac yn isadeiledd, i ddarparu platfform busnes o'r radd flaenaf. Porthladd Masnach Ryngwladol Baku, a elwir hefyd yn Borthladd Baku, yw'r strwythur mwyaf datblygedig ar hyn o bryd ym mhrosiect Alat. Mae gan y porthladd gapasiti cargo eisoes yn y degau o filiynau o dunelli ac mae'n dal i ehangu. Ar hyn o bryd, mae'r canolbwynt cludo yn cysylltu Twrci i'r gorllewin, ag India i'r de, yn ogystal â Rwsia a chenhedloedd eraill Gogledd Ewrop. Mae maes awyr i'w leoli ochr yn ochr â'r parth eisoes yn y camau cynllunio. “Bydd y ffaith bod coridorau trafnidiaeth y Gogledd-De a’r Dwyrain-Gorllewin yn mynd trwy diriogaeth Azerbaijan, ynghyd â’i agosrwydd at farchnadoedd mawr, yn cynyddu effeithlonrwydd economaidd y FEZ ac yn rhoi cyfle iddo wasanaethu marchnadoedd Canol Asia. , Iran, Rwsia, Twrci a’r Dwyrain Canol, ” Dywedodd Llywydd ANCE Musayev. Yn weinyddol, mae'r Alat Canolfan Gwasanaethau Busnes yn darparu trwyddedau, fisâu a gwasanaethau beirniadol eraill i'r cwmnïau a'r unigolion sy'n gweithredu yn y FEZ.

Mae'r cynnydd a gyflawnwyd gan Azerbaijan ym mhrosiect Alat wedi dangos ymrwymiad cadarn i symud y wlad tuag at sefydlu ei hun fel economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, a moderneiddio ei system economaidd ymhellach.

Os gall fodloni ei ddisgwyliadau, bydd yr Alat FEZ yn sillafu ffyniant economaidd nid yn unig i Azerbaijan, ond i ranbarth cyfan y Cawcasws.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd