Cysylltu â ni

Azerbaijan

Wrth ennill gwrthdaro Nagorno-Karabakh, mae Azerbaijan yn colli esgus am anwybyddu llygredd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Sawl mis i mewn i gadoediad Rwsiaidd sydd wedi atal ymladd rhwng Aserbaijan a lluoedd Armenaidd ethnig yn Nagorno-Karabakh, mae'r frwydr i ddiffinio naratif y gwrthdaro wedi symud o feysydd brwydr y diriogaeth y mae anghydfod yn ei chylch i Lys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR ). Y mis yma, Baku a Yerevan wedi ffeilio siwtiau duelio yn yr ECHR, gan gyhuddo ei gilydd o droseddau hawliau dynol yn ystod eu gwrthdaro tair degawd, ac yn enwedig yn ystod rhyfel 44 diwrnod y llynedd.

Dim ond y bennod ddiweddaraf o berthynas ôl-wrthdaro sy'n datblygu'n barhaus rhwng y ddwy wlad yw achosion cyfreithiol ECHR, lle mae arlywydd Aserbaijan, Ilham Aliyev, wedi dod i'r amlwg yn fuddugoliaethus ac mae prif weinidog Armenia Nikol Pashinyan wedi'i adael yn ymladd am ei fywyd gwleidyddol. Yr olygfa ym Moscow ar Ionawr 11th, pan arlywydd Rwseg Vladimir Putin Croesawyd Tanlinellodd Aliyev a Pashinyan am eu cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf ers gelyniaeth y llynedd, ffawd amrywiol y ddau ddyn.

Soniodd Aliyev, wrth reidio uchafbwynt gwleidyddol buddugoliaeth filwrol fwyaf ei wlad ers ei hannibyniaeth ar yr hen Undeb Sofietaidd, am a dyfodol disglair ynghanol sôn am fargen cludo sy'n cysylltu tir mawr Azerbaijan ag amgaead Nakhchivan. Trawodd Pashinyan, dan ymosodiad gwleidyddol yn ddomestig ers y gorchfygiad yn Nagorno-Karabakh, naws wahanol iawn, gan bwysleisio materion yn ymwneud â charcharorion rhyfel sydd eto i'w datrys.

hysbyseb

Tra bod gan Pashinyan clung ymlaen i'w uwch gynghrair yn bennaf diolch i wendid ei wrthwynebwyr, mae llwyddiant milwrol Aliyev wedi cadarnhau ei reolaeth dros wlad y mae wedi'i harwain er 2003. Fel y mae cyfryngau cymdeithasol Aserbaijan wedi gwneud hynny trwmped dros y ddau fis diwethaf, mae Baku bellach yn rheoli Azerbaijan gyfan yn y bôn am y tro cyntaf. Y cwestiwn sydd bellach yn wynebu'r llywodraeth yw sut, neu hyd yn oed os, y bydd diwedd sydyn meddiannaeth Armenia yn newid gwleidyddiaeth fewnol afloyw ac awdurdodaidd y wlad.

A oes gan Baku ddewisiadau amgen i awtocratiaeth?

Am ddegawdau, mae dyfalu gwrthdaro o'r newydd dros Nagorno-Karabakh (sy'n hysbys i'w boblogaeth ethnig Armenaidd fel Artsakh) wedi bod yn cudgel effeithiol ar gyfer cyfundrefn Aliyev i tawelwch anghytuno yn y cartref, hyd yn oed wrth i gyfoeth olew a nwy lifo i bocedi elites â chysylltiadau da a oedd yn eu tro yn ymddangos mewn sgandalau llygredd rhyngwladol fel Azerbaijani Laundromat.

Nawr, mae llywodraeth Aliyev yn wynebu heriau difrifol o ran “ennill yr heddwch”Ar ôl rhyfel cefnogodd hyd yn oed ei feirniaid mwyaf selog. Ymunodd y beirniaid hynny, gan gynnwys y newyddiadurwr ymchwiliol Khadija Ismayilova a’r cyfreithiwr hawliau dynol Rasul Jafarov, â ffynnon ysgubol cefnogaeth y cyhoedd i’r ymgyrch filwrol, gan gydnabod meddiannaeth tiriogaeth Aserbaijan o amgylch Nagorno-Karabakh fel rhag-amod i unrhyw ddiwygiad go iawn yn Baku.

Gyda'r tiriogaethau hynny wedi cael eu hail-gymryd, bydd ail-integreiddio'n llwyddiannus yn golygu gwrthdroi tri degawd o rethreg swyddogol genedlaetholgar ffyrnig yn pardduo Armeniaid. Bydd argyhoeddi degau o filoedd o Armeniaid ethnig i dderbyn rheol Aserbaijan hefyd yn gofyn am lefel o barch at ryddid a hawliau sylfaenol na welwyd yn Azerbaijan ers i'r rheol Sofietaidd ddechrau ganrif ynghynt.

Yn anffodus, os yw parodrwydd Aliyev i fynd i’r afael â materion llygredd Azerbaijan yn cynnig unrhyw arwydd o’i natur agored i newid, mae diwygio ystyrlon yn debygol o fod yn bell i ffwrdd. Yn ôl Mynegai Canfyddiadau Llygredd blynyddol Transparency International, mae Azerbaijan yn rhengoedd 126th allan o 180 gwledydd. Ar yr un pryd, Azerbaijan yw un o berfformwyr gwaethaf y byd o ran rhyddid y wasg, safle 168th ym Mynegai Rhyddid Gwasg y Byd Gohebwyr Heb Ffiniau. Mae'r cylch dieflig o impiad a gormes yn Azerbaijan yn golygu bod newyddiadurwyr ac actorion cymdeithas sifil sy'n milwrio am dryloywder yn cael eu cyfarfod â grym cosbol llawn y wladwriaeth.

Nid oes hanes o lygredd o lygredd

Nid yw hyd yn oed hynny, fodd bynnag, wedi atal newyddiadurwyr fel Khadija Ismayilova, y mae eu proffil rhyngwladol wedi gwneud iddi bête noire dros Aliyev. Yn gynnar y llynedd, fe gyflwynodd yr un ECHR lle mae Azerbaijan bellach yn siwio Armenia ddyfarniad chwithig yn erbyn Baku, pan ddyfarnodd fod Azerbaijan wedi wedi torri hawliau'r newyddiadurwr er mwyn “tawelu a chosbi Ismayilova am ei gweithgareddau newyddiadurol.” Y cyfan wrth wynebu dedfrydau carchar ac achos troseddol, mae Ismayilova a newyddiadurwyr eraill wedi datgelu llygredd systematig ar y lefelau uchaf o elit dyfarniad Azerbaijan, gan gynnwys ymhlith teulu Aliyev ond hefyd prif swyddogion y wlad.

Yn 2017, er enghraifft, datgelodd Ismayilova a’r Prosiect Adrodd ar Droseddau a Llygredd Trefnedig (OCCRP) mwy na miliwn o ddoleri mewn taliadau cysylltu un o swyddogion gorfodi cyfraith safle uchaf Azerbaijan, a oedd ar y pryd yn ddirprwy bennaeth y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Gwrth-lygredd Ali Nagiyev. Canfu adroddiadau’r OCCRP fod meibion ​​Ali Nagiyev, Ilgar ac Ilham, yn ymwneud â thrafodion eiddo tiriog mawr yn y Weriniaeth Tsiec, yn fwyaf arbennig trosglwyddiad $ 1.25 miliwn gan gwmni y gwyddys ei fod yn rhan o rwydwaith Laundromat Aserbaijan.

Fesul yr OCCRP, derbyniodd Ali, Ilgar, ac Ilham Nagiyev, yn ogystal â Vali, brawd Ali Nagiyev, gannoedd o filoedd o ddoleri mewn taliadau a wnaed i gyfrifon banc yn y Weriniaeth Tsiec, yn ôl pob golwg am “gyfrifiaduron.” Canfu’r ymchwiliad fod cwmnïau’r teulu, gan gynnwys AME Holding, wedi buddsoddi miliynau o ddoleri mewn cyrchfannau Tsiec a phrosiectau eiddo tiriog yn ystod ffyniant olew Azerbaijan yn gynnar yn y 2010au, gan brynu bloc dinas gyfan yn nhref sba hanesyddol Marianske Lazne. Dywedwyd bod gwaith ar y prosiectau hynny wedi'i atal dros dro yn dilyn damwain olew 2014.

Ymhell o wynebu craffu am ei rôl honedig mewn cynllun llygredd, mae Nagiyev wedi gwneud hynny wedi cael dyrchafiad, gan ddod yn bennaeth Gwasanaeth Diogelwch y Wladwriaeth Azerbaijan ym mis Mehefin 2019. Mae'r swydd bellach yn gwneud y Cyrnol-Cyffredinol Aliyev a ffigwr allweddol yn y trafodaethau llawn tensiwn gydag Armenia ynghylch statws ffin y gwledydd a gweithredu cytundeb heddwch mis Tachwedd. Am ei hymdrechion, mae rhyddid Ismayilova o'r carchar yn parhau i fod yn amodol, ac mae'n parhau i wynebu a gwaharddiad teithio.

Datgelodd yr OCCRP lu o enghreifftiau yn dangos sut € 2.5 biliwn eu cyllido dramor gyda chymorth banciau Ewropeaidd. Yn y blynyddoedd ers hynny, mae llywodraeth Aliyev wedi parhau i wario’n helaeth ar fega-brosiectau, hyd yn oed fel gwasanaethau cyhoeddus sylfaenol wedi methu cwrdd anghenion iechyd ac addysgol y wlad. Mae buddugoliaeth filwrol yn Nagorno-Karabakh yn golygu y gallai Aliyev a'i brif swyddogion anwybyddu cwestiynau dros lygredd a gwariant cyhoeddus dros yr wythnosau a'r misoedd i ddod, ond wrth i ysfa genedlaetholgar wisgo i ffwrdd yn raddol, bydd angen i lywodraethwyr Azerbaijan ymgiprys â'r ffaith nad ydyn nhw na hirach â bygythiad Armenaidd defnyddiol i dynnu sylw oddi wrth eu gweithredoedd eu hunain.

 

 

Azerbaijan

A allai Parth Economaidd Rhydd Azerbaijan gataleiddio ffyniant y Cawcasws?

cyhoeddwyd

on

Dros y degawdau diwethaf, mae masnach ryngwladol wedi gweld nifer o hybiau busnes byd-eang pwysig yn blodeuo. O Hong Kong i Singapore, i Dubai, enwadur cyffredin yr holl ddinasoedd hyn oedd ymrwymiad gan arweinwyr i agor eu systemau economaidd i'r byd - a'u gwneud mor ddeniadol â phosibl i weddill y byd., yn ysgrifennu Luis Schmidt.

Nawr bod cwmnïau a buddsoddwyr wedi gweld canolfannau busnes o'r fath yn ffynnu yn Asia a'r Dwyrain Canol, mae'n ymddangos mai tro'r Cawcasws yw disgleirio.

Yn ôl ym mis Mai 2020, llywodraeth Aserbaijan cynlluniau dadorchuddio i'w barth masnach rydd newydd, gael ei alw'n Parth Economaidd Heb Alat (FEZ). Cyhoeddwyd y prosiect 8,500,000 metr sgwâr fel rhan o'r canolbwynt masnach a logisteg sy'n dod i'r amlwg yn anheddiad Alat ar hyd arfordir Môr Caspia.

hysbyseb

Roedd cynlluniau ar gyfer Alat wedi bod yn y gwaith ers blynyddoedd. Cadarnhawyd y gyfraith sy'n ymwneud â'r FEZ, sy'n amlinellu ei statws arbennig a'i pholisïau rheoleiddio, gan senedd y wlad yn ôl yn 2018. Dechreuodd y gwaith ar adeiladu'r Parth yn fuan wedi hynny.

Gydag agoriad y FEZ i fusnesau tramor ar fin digwydd, mae arweinyddiaeth Azerbaijan nawr gwahodd y byd i ddod i Alat.

Mae yna ychydig o yrwyr allweddol y tu ôl i'r canolbwynt newydd sbon ar hyd y Caspian. Y ffactor cyntaf yw'r strategaeth hirdymor a fabwysiadwyd gan lywodraeth Azerbaijani i ymestyn economi'r wlad i ddiwydiannau gwybodaeth a'i arallgyfeirio i ffwrdd o'r sector ynni, yn draddodiadol maes cynhyrchu arian mwyaf Azerbaijan. “Mae'r syniad o sefydlu Parth Economaidd Heb Alat yn seiliedig ar ein polisi. Yn benodol, mae’r gwaith a wnaed i ddatblygu’r sector heblaw olew yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi hwb i sefydlu’r parth hwn, ”yr Arlywydd Ilham Aliyev Dywedodd mewn cyfweliad ag Azerbaijan Television yn dilyn seremoni arloesol Parth Economaidd Heb Alat. “Gwelsom fod y wladwriaeth wedi buddsoddi mwy yn y sector heblaw olew na chwmnïau lleol. Roedd cwmnïau tramor yn tueddu i fuddsoddi mwy yn y sector olew a nwy, ”meddai Aliyev. Daeth yr arlywydd i'r casgliad ei fod yn hyderus y bydd prosiect Alat yn allweddol wrth ehangu'r sectorau heblaw ynni.

Yr ail ffactor pwysig yn sefydliad FEZ yw creu cymhellion ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) i economi Azerbaijan. Y gyfraith sy'n llywodraethu gweinyddiaeth Alat yn darparu amodau deniadol iawn i fuddsoddwyr. Mae hyn yn cynnwys trefn dreth ac arferion arbennig i'w chymhwyso ar gyfer y cwmnïau sy'n gweithredu o fewn y parth economaidd rhydd. Ni fydd unrhyw dreth ar werth yn cael ei gosod ar y nwyddau, y gwaith a'r gwasanaethau sy'n cael eu mewnforio i'r parth, a bydd hefyd yn derbyn eithriad llawn rhag ffioedd tollau. “Mae hon yn ddeddf flaengar iawn sy'n cwrdd yn llawn â buddiannau ein gwladwriaeth a'n buddsoddwyr. Mae hyn yn bwysig iawn. Oherwydd pe bai unrhyw ansicrwydd i fuddsoddwyr yn y ddeddfwriaeth, wrth gwrs, ni fyddai’n bosibl eu denu yma, ”yr Arlywydd Aliyev Dywedodd gohebwyr mewn cyfweliad Gorffennaf 1af, gan nodi bod pandemig COVID hefyd wedi cynyddu'r galw am lwybrau di-dor, dilyffethair i dyfu cwmnïau a gweithgaredd busnes rhyngwladol.

Mae fframwaith FEZ wedi'i anelu'n benodol at anghenion busnesau newydd ac entrepreneuriaid unigol. Wrth siarad yng nghydffederasiwn busnesau bach Azerbaijan, yr ANCE, dywedodd llywydd y grŵp, Mammad Musayev, wrth y gwrandawyr pa mor hanfodol fyddai Alat ar gyfer datblygu amgylchedd busnes y wlad. "Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar lansio gweithgareddau Alat FEZ, mae cyfarfodydd gyda buddsoddwyr yn cael eu cynnal. Rydym yn barod i neilltuo amser i bob entrepreneur sydd eisiau gweithio gyda ni," Dywedodd Musayev.

Yn olaf, mae'r Alat FEZ mewn lleoliad unigryw yn ddaearyddol ac yn isadeiledd, i ddarparu platfform busnes o'r radd flaenaf. Porthladd Masnach Ryngwladol Baku, a elwir hefyd yn Borthladd Baku, yw'r strwythur mwyaf datblygedig ar hyn o bryd ym mhrosiect Alat. Mae gan y porthladd gapasiti cargo eisoes yn y degau o filiynau o dunelli ac mae'n dal i ehangu. Ar hyn o bryd, mae'r canolbwynt cludo yn cysylltu Twrci i'r gorllewin, ag India i'r de, yn ogystal â Rwsia a chenhedloedd eraill Gogledd Ewrop. Mae maes awyr i'w leoli ochr yn ochr â'r parth eisoes yn y camau cynllunio. “Bydd y ffaith bod coridorau trafnidiaeth y Gogledd-De a’r Dwyrain-Gorllewin yn mynd trwy diriogaeth Azerbaijan, ynghyd â’i agosrwydd at farchnadoedd mawr, yn cynyddu effeithlonrwydd economaidd y FEZ ac yn rhoi cyfle iddo wasanaethu marchnadoedd Canol Asia. , Iran, Rwsia, Twrci a’r Dwyrain Canol, ” Dywedodd Llywydd ANCE Musayev. Yn weinyddol, mae'r Alat Canolfan Gwasanaethau Busnes yn darparu trwyddedau, fisâu a gwasanaethau beirniadol eraill i'r cwmnïau a'r unigolion sy'n gweithredu yn y FEZ.

Mae'r cynnydd a gyflawnwyd gan Azerbaijan ym mhrosiect Alat wedi dangos ymrwymiad cadarn i symud y wlad tuag at sefydlu ei hun fel economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, a moderneiddio ei system economaidd ymhellach.

Os gall fodloni ei ddisgwyliadau, bydd yr Alat FEZ yn sillafu ffyniant economaidd nid yn unig i Azerbaijan, ond i ranbarth cyfan y Cawcasws.

Parhau Darllen

Azerbaijan

Azerbaijan yn cadw'n gryf wrth gyflawni 'Agenda 2030' yn Ne-Cawcasws er gwaethaf heriau

cyhoeddwyd

on

Fel un o’r gwledydd prinnaf cyflawnodd Azerbaijan ganlyniadau cadarnhaol wrth weithredu “Nodau Datblygu’r Mileniwm” y Cenhedloedd Unedig yn llwyddiannus o dan oruchafiaeth yr arweinydd gwych Heydar Aliyev o 2000, ac am y cyfraniad at oddefgarwch, amlddiwylliannedd, ysgogi a sicrhau cydraddoldeb rhywiol, gan leihau. tlodi yn y tymor byr, cadw iechyd pobl, codi safonau addysg y boblogaeth, gwella'r amgylchedd, yn ysgrifennu Mazahir Afandiyev (llun), aelod o Milli Majlis yng Ngweriniaeth Azerbaijan.

Mazahir Afandiyev

Cyfarfu Azerbaijan â llawer o'r MDGs, gan gynnwys haneru tlodi a newyn eithafol (a gyrhaeddwyd yn 2008), cyflawni addysg gynradd gyffredinol (a gafwyd yn 2008), dileu gwahaniaethau rhwng y rhywiau mewn addysg gynradd ac uwchradd a lleihau lledaeniad rhai marwolaethau. Dyna’r prif reswm y cafodd Arlywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev a’n gwlad foddhad â gwobr “De-De” yn 2015 oherwydd polisïau a oedd yn anelu at wireddu MDGs yn llwyddiannus.

Mae'r wobr hon yn cael ei hystyried yn un o'r dyfarniadau hanfodol sy'n cael ei chyflwyno i'r gwledydd a wnaeth gynnydd sylweddol wrth wireddu MDGs.

hysbyseb

Ym mis Hydref 2016, llofnododd Arlywydd Azerbaijan archddyfarniad yn sefydlu'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (NCCSD) dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Weinidog i ddod yn gyfranogwr gweithredol yn Agenda 2030 hefyd. Mae hyn yn nodi cam sylweddol tuag at integreiddio Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) i'r agenda datblygu cenedlaethol yn Azerbaijan. Mae dogfennau polisi a mapiau ffyrdd wedi'u datblygu o fewn NCCSD eisoes wedi cefnogi trywydd datblygu Azerbaijan i gefnogi ei uchelgeisiau tuag at SDGs.

O ganlyniad i ymgynghoriadau dwys ag amrywiol randdeiliaid o fewn a thu allan i'r llywodraeth, barnwyd bod 17 SDG, 88 targed a 119 dangosydd yn flaenoriaeth i Azerbaijan. Rhoddir ystyriaeth ddyledus i addewid “Gadael neb ar ôl” Agenda 2030 a bydd y llywodraeth yn gwella lles economaidd a chymdeithasol y wlad gyfan, gan gynnwys pawb sy'n byw yn ein gwlad, yn ysbryd undod byd-eang cryfach. gyda ffocws arbennig ar fynd i'r afael ag anghenion rhannau difreintiedig o'r gymdeithas. Mae Azerbaijan eisoes wedi cyflwyno 2 Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR) ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r wlad yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel (HLPF) ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, UDA.

Azerbaijan yw'r wlad gyntaf yn y rhanbarth ac ardal CIS i gyflwyno ei thrydydd Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR). Mae sefydlu model cyfiawn, teg a chynhwysol o ddatblygu cynaliadwy i bawb yn un o'r blaenoriaethau allweddol i Weriniaeth Azerbaijan, a grybwyllir yn y 3rd VNR. Mae'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar Ddatblygu Cynaliadwy a'r Weinyddiaeth Economi yn arwain proses VNR gyda chefnogaeth swyddfa wledig UNDP trwy'r ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid gan gynnwys y senedd, gweinidogaethau llinell, sefydliadau cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, y sector preifat a sefydliadau academaidd.   

Mae Azerbaijan yn cychwyn ar gyfnod strategol yn yr oes ôl-bandemig ac ôl-wrthdaro newydd hon sy'n rhychwantu rhwng 2021 a 2030. Gan gydnabod tueddiadau a heriau byd-eang, mae Llywodraeth Azerbaijan yn gosod fector datblygu tymor hir y wlad a'i llwybrau i economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol. datblygu trwy bum blaenoriaeth genedlaethol gyfatebol (a gymeradwywyd gan archddyfarniad Arlywyddol) ar gyfer y degawd dilynol. Roedd y blaenoriaethau hyn yn cyd-fynd ag ymrwymiadau Azerbaijan o dan Agenda 2030.

Er gwaethaf yr heriau i fonitro a mesur llwyddiant nodau byd-eang, mae'r adroddiadau a gyflwynwyd gan wledydd yn caniatáu dilyn y broses weithredu ar lefelau rhyngwladol. Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, un o'r adroddiad pwysicaf i fonitro'r prosesau gweithredu, yw'r seithfed rhifyn o adroddiad meintiol annibynnol ar gynnydd Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs). Mae gan yr adroddiad ar gyfer 2021 ffocws arbennig ar adferiad y pandemig COVID-19 a'r degawd o weithredu ar gyfer y SDGs.

Sgoriodd Azerbaijan y canlyniadau gorau ymhlith gwledydd Môr Caspia a De Cawcasws a werthuswyd yn Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, mae wedi bod yn 55fed ymhlith 165 o wledydd sydd â sgôr mynegai cyffredinol o 72.4, i'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) a fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Dangosodd y wlad o 10 miliwn o bobl ymrwymiad cryf i bob un o'r dwy nod ar bymtheg o ystyried y dangosyddion cyffredinol a amlinellir yn y ddogfen. Hoffwn hefyd sôn bod y mynegai hwn tua 70.9 ymhlith gwledydd yn Nwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia.

Heblaw llwyddiannau mawr wrth weithredu SDGs yn y byd, gall argyfyngau byd-eang a achosir gan bandemig COVID-19, ers dechrau 2020, gyfaddawdu ymrwymiad y byd i Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Mae Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021 yn dangos yn glir batrwm unigryw o gydgysylltiad rhwng SDGs a all fod yn gysylltiedig â chanlyniadau COVID-19. Yr SDG4 (Addysg o Safon) yw'r prif nod wedi lleihau mewn llwyddiant yn y byd ac Azerbaijan hefyd.

Mae Nevertheelss, o ganlyniad i farn strategol yr Arlywydd Ilham Aliyev o’r frwydr yn erbyn coronafirws, Azerbaijan ar y trywydd iawn ac yn cynnal cyflawniad yn SDG1 (Dim Tlodi) a SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra), hefyd yn gwella’n gymedrol ar SDG 3 (Iechyd Da a Ffynnon -lles), SDG7 (Ynni Fforddiadwy a Glân), SDG 13 (Gweithredu Hinsawdd), a SDG 11 (Dinasoedd Cynaliadwy).

Ar ben hynny, hoffwn nodi hefyd mai Azerbaijan yw'r wlad fwyaf sensitif yn y De Cawcasws i ganlyniadau negyddol newid yn yr hinsawdd o ran amrywiaeth a lleoliad daearyddol ei pharthau hinsawdd. Yn hyn o beth, mae cyflawni SDG13 (Gweithredu Hinsawdd), sydd â chysylltiad agos â holl nodau eraill yr agenda, yn nod pwysig i’n gwlad, a gallai methiant yma rwystro cyflawni SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra) a SDG15 (Bywyd ar Dir).

Yn anffodus, gwnaeth meddiant tair degawd Armenia niweidio'r ecosystem, bywyd gwyllt ac adnoddau naturiol yn helaeth yn ac o amgylch tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Roedd Armeniaid hefyd yn troi at weithredoedd o derfysgaeth ecolegol ar raddfa fawr mewn rhanbarthau y bu'n rhaid iddynt eu gadael o dan fargen heddwch dairochrog Tachwedd a oedd yn nodi dychwelyd tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Ar ben hynny, bob blwyddyn, roedd Armenia yn llygru adnoddau dŵr trawsffiniol yn gyson â chemegau a sylweddau biolegol. Mae hyn, yn ei dro, yn tanseilio llwyddiant y SDG6. 

Yn 2006 roedd Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A / RES / 60/285 ar “Y sefyllfa yn nhiriogaethau dan feddiant Azerbaijan” hefyd wedi galw am asesiad a gwrthweithio i ddiraddiad amgylcheddol tymor byr a thymor hir y rhanbarth. Hefyd, yn 2016, mabwysiadodd Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop Benderfyniad Rhif 2085 o’r enw “Mae preswylwyr rhanbarthau ffiniol Azerbaijan yn cael eu hamddifadu o ddŵr yn fwriadol”, gan fynnu bod lluoedd arfog Armenia yn cael eu tynnu’n ôl o’r rhanbarth dan sylw ar unwaith a chaniatáu mynediad gan annibynnol. peirianwyr a hydrolegwyr i gynnal arolwg manwl yn y fan a'r lle. Mae'r holl ffeithiau hyn yn dangos y difrod cyffredinol i amgylchedd Azerbaijan o ganlyniad i feddiannaeth anghyfreithlon ers blynyddoedd.

Serch hynny, mae 30 mlynedd o derfysgaeth ecolegol wedi dod i ben gyda rhyddhad pentref Aserbaijanaidd Sugovushan, ac mae gwaith ar y gweill i sicrhau cydbwysedd ecolegol a chreu amgylchedd cynaliadwy, glân yn rhanbarthau Tartar, Goranboy a Yevlakh.

O ganlyniad i fuddugoliaeth Byddin fuddugol Aserbaijan, daeth 30 mlynedd o feddiannaeth anghyfreithlon i ben, felly, am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mae ein gwlad wedi gwneud cynnydd tuag at nod SDG16 (Sefydliadau Heddwch, Cyfiawnder a Chryf). 

Rwy'n hyderus y bydd cydweithredu parhaol (SDG17) yn cael ei sefydlu o ganlyniad i'r heddwch a'r sefydlogrwydd sydd i'w sefydlu gan ein gwlad yn Ne'r Cawcasws, a bydd y nodau sy'n gyffredin i'r rhanbarth yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus.

Parhau Darllen

armenia

De'r Cawcasws: Mae'r Comisiynydd Várhelyi yn ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia

cyhoeddwyd

on

Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi (Yn y llun) yn teithio i Dde'r Cawcasws o heddiw (6 Gorffennaf) i 9 Gorffennaf, gan ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia. Dyma fydd cenhadaeth gyntaf y Comisiynydd i wledydd y rhanbarth. Mae'n dilyn mabwysiadu'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi, yn sail i agenda o'r newydd ar gyfer adferiad, gwytnwch a diwygio ar gyfer gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Yn ystod ei gyfarfodydd ag awdurdodau gwleidyddol, actorion busnes a chymdeithas sifil, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cyflwyno'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi ar gyfer y rhanbarth a'i fentrau blaenllaw fesul gwlad. Bydd hefyd yn trafod materion allweddol cysylltiadau dwyochrog â phob un o'r tair gwlad. Bydd y Comisiynydd yn cadarnhau undod yr UE â gwledydd partner yn y frwydr yn erbyn pandemig COVID-19.

Yn Georgia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â'r Prif Weinidog Irakli Garibashvili, y Gweinidog Tramor David Zakaliani, Cadeirydd y Senedd Kakhaber Kuchava a chynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yn ogystal â gyda Patriarch Ilia II ymhlith eraill. Yn Azerbaijan, bydd yn cael cyfarfodydd gyda’r Gweinidog Tramor Jeyhun Bayramov, Pennaeth Gweinyddiaeth Arlywyddol Samir Nuriyev, y Gweinidog Economi Mikayil Jabbarov a’r Gweinidog Ynni Parviz Shahbazov ymhlith eraill. Yn Armenia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â’r Arlywydd Armen Sarkissian, y Prif Weinidog Dros Dro Nikol Pashinyan, y Dirprwy Brif Weinidog Dros Dro Grigoryan, a Patriarch Karekin II ymhlith eraill. Bydd sylw clyweledol o'r ymweliad ar gael ar EBS.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd