Cysylltu â ni

Azerbaijan

Mae pobl Azerbaijan eisiau heddwch a ffyniant hirhoedlog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf diwedd ffurfiol yr elyniaeth rhwng Armenia ac Azerbaijan, mae llawer o broblemau’n parhau, gan gynnwys cyflwr Azerbaijanis a orfodwyd o’u cartrefi gan y gwrthdaro chwerw hirsefydlog rhwng y ddwy ochr, yn ysgrifennu Martin Banks.

Problem fawr arall heb ei datrys yw'r nifer fawr o fwyngloddiau sy'n dal i daflu sbwriel i'r dirwedd gyfan, gan fygythiad marwol a chyson i'r boblogaeth leol.

Mae'r rhain, a materion eraill sydd wedi ail-wynebu'r wythnos hon, yn tynnu sylw at freuder cadoediad Rwsiaidd a ataliodd chwe wythnos o ymladd rhwng lluoedd Armenia ac Azeri tua diwedd y llynedd.

hysbyseb

Mae'r gwrthdaro milwrol diweddar gan gynnwys Armenia ac Azerbaijan, a gynddeiriogodd heb ei ostwng am chwe wythnos, wedi achosi anafusion, iawndal a dadleoli'r boblogaeth leol.

Gwthiodd yr ymladd filoedd i ffoi o’u cartrefi er diogelwch, y mae rhai ohonynt yn parhau i gael eu dadleoli ac na fyddant yn gallu dychwelyd i’w cartrefi yn y tymor hir. Mae'r elyniaeth wedi dod â difrod i fywoliaethau, tai a seilwaith cyhoeddus. Ar ben hynny, mae llawer o ardaloedd wedi'u gadael gyda mwyngloddiau ac ordnans eraill heb ffrwydro, gan ddod â risgiau sylweddol i'r boblogaeth sifil.

Er gwaethaf y cytundeb cadoediad rhwng Armenia ac Azerbaijan ar 9 Tachwedd 2020, mae'r sefyllfa ddyngarol, a waethygwyd ymhellach gan bandemig COVID-19, yn parhau i fod yn destun pryder.

Gwaethygodd y gwrthdaro i ryfel gyntaf ym 1991 gydag amcangyfrif o 30,000 o bobl wedi'u lladd a llawer mwy wedi'u dadleoli.

Fe ffrwydrodd ymladd ffyrnig eto ar 27 Medi y llynedd, a chredir bod miloedd wedi cael eu lladd. Mae milwrol Azerbaijan yn ail-wneud y tiriogaethau a feddiannwyd ers dechrau'r 1990au.

Ond nid oedd gan y nifer o IDPau Azerbaijan (pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol) a addawodd ddychwelyd i'w cartrefi fawr o syniad beth y byddent yn dychwelyd iddo.

Mae llawer o'r cartrefi a adawsant ddegawdau yn ôl - ac yn fwy diweddar - bellach yn adfeilion gwterog ac mae creithiau'r diarddeliadau a'r dadleoliad yn rhedeg yn ddwfn. Gan y gallai hyn effeithio ar gynifer o filiwn o bobl Aserbaijan, pob un â stori drasig a phersonol iawn i'w hadrodd, mae'r dasg o'u hail-gartrefu yn un sylweddol.

Ond, er hynny, mae rhyddhad Karabakh y llynedd a rhanbarthau cyfagos Azerbaijan o feddiannaeth Armenia yn gofyn am ddatrysiad brys ac uniongyrchol i un o'r dadleoliad mwyaf erioed yn y byd o bobl.

Roedd dadleoli gorfodol yn Azerbaijan yn ganlyniad i'r ymddygiad ymosodol milwrol gan Armenia a gynhaliwyd yn nhiriogaethau Azerbaijan ar ddechrau'r 1990au.

Cafodd mwy na miliwn o Azerbaijanis eu dadleoli’n rymus o’u tiroedd brodorol, yn eu plith gannoedd o filoedd o ffoaduriaid o Aserbaijan a ffodd o Armenia.

Cafodd yr holl bobl sydd wedi'u dadleoli'n rymus yn Azerbaijan eu setlo dros dro mewn mwy na 1,600 o aneddiadau poblog iawn mewn 12 gwersyll pebyll.

Arweiniodd aflonyddwch y llynedd at orfodi 84,000 o bobl eraill i adael eu cartref dros dro. Mae'r rhain yn cynnwys 85 o deuluoedd wedi'u dadleoli yn rhanbarth Tartar yn Azerbaijan.

Mae'r sefyllfa yn Azerbaijan yn nodedig am sawl rheswm. Y cyntaf yw, mewn gwlad ychydig dros 10 miliwn o ddinasyddion (7 miliwn yn ystod y dadleoliad), mae Azerbaijan yn gartref i un o boblogaethau mwyaf y byd sydd wedi'u dadleoli y pen.

 Nodwedd unigryw arall yw bod CDUau yn y wlad yn mwynhau'r un hawliau â dinasyddion eraill ac nad ydyn nhw'n profi gwahaniaethu. Mae Azerbaijan hefyd wedi cymryd cyfrifoldeb llawn am wella amodau byw'r CDLl.

 Mewn gwirionedd, ers diwedd y 1990au, mae'r llywodraeth wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran gwella amodau byw'r boblogaeth sydd wedi'i dadleoli'n rymus, gan ddarparu cartrefi dros dro i 315,000 o bobl sy'n byw mewn amodau enbyd yn yr aneddiadau sydd newydd eu sefydlu.

Mater hanfodol arall i'w ddatrys yw gwrthodiad Armenia i gyflwyno'r mapiau o ardaloedd cloddio (fformwleiddiadau) yn y tiriogaethau a ryddhawyd yn ddiweddar i ochr Aserbaijan.

Gwelwyd y perygl uniongyrchol y mae hyn yn ei beri yn y cyfnod byr ar ôl llofnodi'r datganiad tairochrog fis Tachwedd diwethaf pan ddaeth mwy na 100 o ddinasyddion Azerbaijan yn ddioddefwyr ffrwydradau mwynglawdd, yn eu plith CDLl.

Ar ôl tri degawd o wrthdaro mae pawb yn cytuno ei bod yn hanfodol clirio'r tiriogaethau hyn o fwyngloddiau ac ordnans eraill heb ffrwydro.

Mae gwybodaeth am eu lleoliad yn cael ei hystyried yn anghenraid llwyr i achub bywydau pobl a chyflymu prosesau adfer ac ailadeiladu ar ôl gwrthdaro.

Mae hefyd yn angenrheidiol adfer y dinasoedd a'r aneddiadau eraill a ddinistriwyd yn llwyr yn ystod y gwrthdaro a chreu amodau angenrheidiol ar gyfer dychwelyd y CDLlau yn wirfoddol, yn ddiogel ac yn urddasol i'w tiroedd brodorol.

Am dros 25 mlynedd, mae Azerbaijan wedi ceisio trafodaethau diplomyddol ar gyfer datrys y gwrthdaro ag Armenia yn heddychlon.

Mae dychweliad diamod a diogel poblogaeth ddadleoledig Aserbaijan hefyd wedi'i gadarnhau mewn dwsinau o benderfyniadau a phenderfyniadau Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, Cyngor Diogelwch, OIC, PACE, OSCE a Llys Hawliau Dynol Ewrop.

Cyn belled yn ôl â 2014, canmolodd y Rapporteur Arbennig ar hawliau dynol CDLl y Cenhedloedd Unedig Lywodraeth Azerbaijan am ei hymroddiad i'r mater.

Er gwaethaf y caledi y mae CDUau yn ei ddioddef, mae rhywfaint o newyddion da o hyd.

Cymerwch, er enghraifft, y dychweliad llwyddiannus i rywbeth fel normalrwydd ar gyfer un pentref a ddrylliwyd yn Azerbaijan, Jojug Marjanly, sydd wedi gweld 150 o deuluoedd yn dychwelyd i'w cartrefi ar ôl 23 mlynedd hir, boenus.

Mae hyn yn rhywbeth y mae miloedd o bobl eraill o Aserbaijan yn gobeithio ei wneud yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.

Erbyn hyn, mae Azerbaijan, yn ddealladwy, yn edrych i'r gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, i roi pwysau ar Armenia i gydweithredu ar ddileu canlyniadau dyngarol ei weithgareddau yn nhiriogaethau Azerbaijan a arferai fod.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, o'i ran, wedi cytuno i gyfrannu € 10 miliwn mewn cymorth dyngarol i helpu sifiliaid a gafodd eu heffeithio gan y gwrthdaro diweddar. Daw hyn â chymorth yr UE i bobl mewn angen, ers dechrau'r elyniaeth ym mis Medi 2020, i oddeutu € 17m.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič wrth y wefan hon fod y sefyllfa ddyngarol yn y rhanbarth yn parhau i fod angen sylw, gyda phandemig COVID-19 yn gwaethygu effaith y gwrthdaro ymhellach.

“Mae'r UE yn cynyddu ei gefnogaeth yn sylweddol i helpu pobl sydd wedi'u heffeithio gan y gwrthdaro i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol ac i ailadeiladu eu bywydau."

Ychwanegodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu, Olivér Várhelyi, y bydd yr UE yn gweithio tuag at drawsnewid gwrthdaro mwy cynhwysfawr ac adferiad economaidd-gymdeithasol a gwytnwch hirdymor y rhanbarth.

Bydd cyllid yr UE yn helpu i ddarparu cymorth brys gan gynnwys bwyd, hylendid ac eitemau cartref, arian parod amlbwrpas a gofal iechyd. Bydd hefyd yn ymdrin â chymorth amddiffyn, gan gynnwys cefnogaeth seicogymdeithasol, addysg mewn argyfwng ac yn sicrhau cymorth adferiad cynnar trwy gymorth bywoliaeth.

Nod y cymorth yw bod o fudd i'r bobl fwyaf agored i niwed yr effeithir arnynt gan wrthdaro, gan gynnwys pobl wedi'u dadleoli, dychweledigion a chymunedau cynnal.

Dywedodd llefarydd ar ran y comisiwn wrth y wefan hon: “Bydd cyllid hefyd yn sicrhau dad-fwyngloddio dyngarol mewn ardaloedd poblog ac yn darparu addysg risg mwynglawdd i bobl yr effeithir arnynt.”

Dywedodd un o ffynonellau llywodraeth Azerbaijan: “Mae’r rhyfel tri degawd yn nhiriogaeth Azerbaijan ar ben. Mae pobl Azerbaijan eisiau heddwch a ffyniant hirhoedlog yn y rhanbarth. Dylid cymryd yr holl fesurau dyngarol angenrheidiol ar gyfer lliniaru dioddefaint dynol a achosir gan 30 mlynedd o wrthdaro. ”

Azerbaijan

A allai Parth Economaidd Rhydd Azerbaijan gataleiddio ffyniant y Cawcasws?

cyhoeddwyd

on

Dros y degawdau diwethaf, mae masnach ryngwladol wedi gweld nifer o hybiau busnes byd-eang pwysig yn blodeuo. O Hong Kong i Singapore, i Dubai, enwadur cyffredin yr holl ddinasoedd hyn oedd ymrwymiad gan arweinwyr i agor eu systemau economaidd i'r byd - a'u gwneud mor ddeniadol â phosibl i weddill y byd., yn ysgrifennu Luis Schmidt.

Nawr bod cwmnïau a buddsoddwyr wedi gweld canolfannau busnes o'r fath yn ffynnu yn Asia a'r Dwyrain Canol, mae'n ymddangos mai tro'r Cawcasws yw disgleirio.

Yn ôl ym mis Mai 2020, llywodraeth Aserbaijan cynlluniau dadorchuddio i'w barth masnach rydd newydd, gael ei alw'n Parth Economaidd Heb Alat (FEZ). Cyhoeddwyd y prosiect 8,500,000 metr sgwâr fel rhan o'r canolbwynt masnach a logisteg sy'n dod i'r amlwg yn anheddiad Alat ar hyd arfordir Môr Caspia.

hysbyseb

Roedd cynlluniau ar gyfer Alat wedi bod yn y gwaith ers blynyddoedd. Cadarnhawyd y gyfraith sy'n ymwneud â'r FEZ, sy'n amlinellu ei statws arbennig a'i pholisïau rheoleiddio, gan senedd y wlad yn ôl yn 2018. Dechreuodd y gwaith ar adeiladu'r Parth yn fuan wedi hynny.

Gydag agoriad y FEZ i fusnesau tramor ar fin digwydd, mae arweinyddiaeth Azerbaijan nawr gwahodd y byd i ddod i Alat.

Mae yna ychydig o yrwyr allweddol y tu ôl i'r canolbwynt newydd sbon ar hyd y Caspian. Y ffactor cyntaf yw'r strategaeth hirdymor a fabwysiadwyd gan lywodraeth Azerbaijani i ymestyn economi'r wlad i ddiwydiannau gwybodaeth a'i arallgyfeirio i ffwrdd o'r sector ynni, yn draddodiadol maes cynhyrchu arian mwyaf Azerbaijan. “Mae'r syniad o sefydlu Parth Economaidd Heb Alat yn seiliedig ar ein polisi. Yn benodol, mae’r gwaith a wnaed i ddatblygu’r sector heblaw olew yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi hwb i sefydlu’r parth hwn, ”yr Arlywydd Ilham Aliyev Dywedodd mewn cyfweliad ag Azerbaijan Television yn dilyn seremoni arloesol Parth Economaidd Heb Alat. “Gwelsom fod y wladwriaeth wedi buddsoddi mwy yn y sector heblaw olew na chwmnïau lleol. Roedd cwmnïau tramor yn tueddu i fuddsoddi mwy yn y sector olew a nwy, ”meddai Aliyev. Daeth yr arlywydd i'r casgliad ei fod yn hyderus y bydd prosiect Alat yn allweddol wrth ehangu'r sectorau heblaw ynni.

Yr ail ffactor pwysig yn sefydliad FEZ yw creu cymhellion ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) i economi Azerbaijan. Y gyfraith sy'n llywodraethu gweinyddiaeth Alat yn darparu amodau deniadol iawn i fuddsoddwyr. Mae hyn yn cynnwys trefn dreth ac arferion arbennig i'w chymhwyso ar gyfer y cwmnïau sy'n gweithredu o fewn y parth economaidd rhydd. Ni fydd unrhyw dreth ar werth yn cael ei gosod ar y nwyddau, y gwaith a'r gwasanaethau sy'n cael eu mewnforio i'r parth, a bydd hefyd yn derbyn eithriad llawn rhag ffioedd tollau. “Mae hon yn ddeddf flaengar iawn sy'n cwrdd yn llawn â buddiannau ein gwladwriaeth a'n buddsoddwyr. Mae hyn yn bwysig iawn. Oherwydd pe bai unrhyw ansicrwydd i fuddsoddwyr yn y ddeddfwriaeth, wrth gwrs, ni fyddai’n bosibl eu denu yma, ”yr Arlywydd Aliyev Dywedodd gohebwyr mewn cyfweliad Gorffennaf 1af, gan nodi bod pandemig COVID hefyd wedi cynyddu'r galw am lwybrau di-dor, dilyffethair i dyfu cwmnïau a gweithgaredd busnes rhyngwladol.

Mae fframwaith FEZ wedi'i anelu'n benodol at anghenion busnesau newydd ac entrepreneuriaid unigol. Wrth siarad yng nghydffederasiwn busnesau bach Azerbaijan, yr ANCE, dywedodd llywydd y grŵp, Mammad Musayev, wrth y gwrandawyr pa mor hanfodol fyddai Alat ar gyfer datblygu amgylchedd busnes y wlad. "Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar lansio gweithgareddau Alat FEZ, mae cyfarfodydd gyda buddsoddwyr yn cael eu cynnal. Rydym yn barod i neilltuo amser i bob entrepreneur sydd eisiau gweithio gyda ni," Dywedodd Musayev.

Yn olaf, mae'r Alat FEZ mewn lleoliad unigryw yn ddaearyddol ac yn isadeiledd, i ddarparu platfform busnes o'r radd flaenaf. Porthladd Masnach Ryngwladol Baku, a elwir hefyd yn Borthladd Baku, yw'r strwythur mwyaf datblygedig ar hyn o bryd ym mhrosiect Alat. Mae gan y porthladd gapasiti cargo eisoes yn y degau o filiynau o dunelli ac mae'n dal i ehangu. Ar hyn o bryd, mae'r canolbwynt cludo yn cysylltu Twrci i'r gorllewin, ag India i'r de, yn ogystal â Rwsia a chenhedloedd eraill Gogledd Ewrop. Mae maes awyr i'w leoli ochr yn ochr â'r parth eisoes yn y camau cynllunio. “Bydd y ffaith bod coridorau trafnidiaeth y Gogledd-De a’r Dwyrain-Gorllewin yn mynd trwy diriogaeth Azerbaijan, ynghyd â’i agosrwydd at farchnadoedd mawr, yn cynyddu effeithlonrwydd economaidd y FEZ ac yn rhoi cyfle iddo wasanaethu marchnadoedd Canol Asia. , Iran, Rwsia, Twrci a’r Dwyrain Canol, ” Dywedodd Llywydd ANCE Musayev. Yn weinyddol, mae'r Alat Canolfan Gwasanaethau Busnes yn darparu trwyddedau, fisâu a gwasanaethau beirniadol eraill i'r cwmnïau a'r unigolion sy'n gweithredu yn y FEZ.

Mae'r cynnydd a gyflawnwyd gan Azerbaijan ym mhrosiect Alat wedi dangos ymrwymiad cadarn i symud y wlad tuag at sefydlu ei hun fel economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, a moderneiddio ei system economaidd ymhellach.

Os gall fodloni ei ddisgwyliadau, bydd yr Alat FEZ yn sillafu ffyniant economaidd nid yn unig i Azerbaijan, ond i ranbarth cyfan y Cawcasws.

Parhau Darllen

Azerbaijan

Azerbaijan yn cadw'n gryf wrth gyflawni 'Agenda 2030' yn Ne-Cawcasws er gwaethaf heriau

cyhoeddwyd

on

Fel un o’r gwledydd prinnaf cyflawnodd Azerbaijan ganlyniadau cadarnhaol wrth weithredu “Nodau Datblygu’r Mileniwm” y Cenhedloedd Unedig yn llwyddiannus o dan oruchafiaeth yr arweinydd gwych Heydar Aliyev o 2000, ac am y cyfraniad at oddefgarwch, amlddiwylliannedd, ysgogi a sicrhau cydraddoldeb rhywiol, gan leihau. tlodi yn y tymor byr, cadw iechyd pobl, codi safonau addysg y boblogaeth, gwella'r amgylchedd, yn ysgrifennu Mazahir Afandiyev (llun), aelod o Milli Majlis yng Ngweriniaeth Azerbaijan.

Mazahir Afandiyev

Cyfarfu Azerbaijan â llawer o'r MDGs, gan gynnwys haneru tlodi a newyn eithafol (a gyrhaeddwyd yn 2008), cyflawni addysg gynradd gyffredinol (a gafwyd yn 2008), dileu gwahaniaethau rhwng y rhywiau mewn addysg gynradd ac uwchradd a lleihau lledaeniad rhai marwolaethau. Dyna’r prif reswm y cafodd Arlywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev a’n gwlad foddhad â gwobr “De-De” yn 2015 oherwydd polisïau a oedd yn anelu at wireddu MDGs yn llwyddiannus.

Mae'r wobr hon yn cael ei hystyried yn un o'r dyfarniadau hanfodol sy'n cael ei chyflwyno i'r gwledydd a wnaeth gynnydd sylweddol wrth wireddu MDGs.

hysbyseb

Ym mis Hydref 2016, llofnododd Arlywydd Azerbaijan archddyfarniad yn sefydlu'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (NCCSD) dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Weinidog i ddod yn gyfranogwr gweithredol yn Agenda 2030 hefyd. Mae hyn yn nodi cam sylweddol tuag at integreiddio Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) i'r agenda datblygu cenedlaethol yn Azerbaijan. Mae dogfennau polisi a mapiau ffyrdd wedi'u datblygu o fewn NCCSD eisoes wedi cefnogi trywydd datblygu Azerbaijan i gefnogi ei uchelgeisiau tuag at SDGs.

O ganlyniad i ymgynghoriadau dwys ag amrywiol randdeiliaid o fewn a thu allan i'r llywodraeth, barnwyd bod 17 SDG, 88 targed a 119 dangosydd yn flaenoriaeth i Azerbaijan. Rhoddir ystyriaeth ddyledus i addewid “Gadael neb ar ôl” Agenda 2030 a bydd y llywodraeth yn gwella lles economaidd a chymdeithasol y wlad gyfan, gan gynnwys pawb sy'n byw yn ein gwlad, yn ysbryd undod byd-eang cryfach. gyda ffocws arbennig ar fynd i'r afael ag anghenion rhannau difreintiedig o'r gymdeithas. Mae Azerbaijan eisoes wedi cyflwyno 2 Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR) ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r wlad yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel (HLPF) ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, UDA.

Azerbaijan yw'r wlad gyntaf yn y rhanbarth ac ardal CIS i gyflwyno ei thrydydd Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR). Mae sefydlu model cyfiawn, teg a chynhwysol o ddatblygu cynaliadwy i bawb yn un o'r blaenoriaethau allweddol i Weriniaeth Azerbaijan, a grybwyllir yn y 3rd VNR. Mae'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar Ddatblygu Cynaliadwy a'r Weinyddiaeth Economi yn arwain proses VNR gyda chefnogaeth swyddfa wledig UNDP trwy'r ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid gan gynnwys y senedd, gweinidogaethau llinell, sefydliadau cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, y sector preifat a sefydliadau academaidd.   

Mae Azerbaijan yn cychwyn ar gyfnod strategol yn yr oes ôl-bandemig ac ôl-wrthdaro newydd hon sy'n rhychwantu rhwng 2021 a 2030. Gan gydnabod tueddiadau a heriau byd-eang, mae Llywodraeth Azerbaijan yn gosod fector datblygu tymor hir y wlad a'i llwybrau i economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol. datblygu trwy bum blaenoriaeth genedlaethol gyfatebol (a gymeradwywyd gan archddyfarniad Arlywyddol) ar gyfer y degawd dilynol. Roedd y blaenoriaethau hyn yn cyd-fynd ag ymrwymiadau Azerbaijan o dan Agenda 2030.

Er gwaethaf yr heriau i fonitro a mesur llwyddiant nodau byd-eang, mae'r adroddiadau a gyflwynwyd gan wledydd yn caniatáu dilyn y broses weithredu ar lefelau rhyngwladol. Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, un o'r adroddiad pwysicaf i fonitro'r prosesau gweithredu, yw'r seithfed rhifyn o adroddiad meintiol annibynnol ar gynnydd Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs). Mae gan yr adroddiad ar gyfer 2021 ffocws arbennig ar adferiad y pandemig COVID-19 a'r degawd o weithredu ar gyfer y SDGs.

Sgoriodd Azerbaijan y canlyniadau gorau ymhlith gwledydd Môr Caspia a De Cawcasws a werthuswyd yn Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, mae wedi bod yn 55fed ymhlith 165 o wledydd sydd â sgôr mynegai cyffredinol o 72.4, i'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) a fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Dangosodd y wlad o 10 miliwn o bobl ymrwymiad cryf i bob un o'r dwy nod ar bymtheg o ystyried y dangosyddion cyffredinol a amlinellir yn y ddogfen. Hoffwn hefyd sôn bod y mynegai hwn tua 70.9 ymhlith gwledydd yn Nwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia.

Heblaw llwyddiannau mawr wrth weithredu SDGs yn y byd, gall argyfyngau byd-eang a achosir gan bandemig COVID-19, ers dechrau 2020, gyfaddawdu ymrwymiad y byd i Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Mae Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021 yn dangos yn glir batrwm unigryw o gydgysylltiad rhwng SDGs a all fod yn gysylltiedig â chanlyniadau COVID-19. Yr SDG4 (Addysg o Safon) yw'r prif nod wedi lleihau mewn llwyddiant yn y byd ac Azerbaijan hefyd.

Mae Nevertheelss, o ganlyniad i farn strategol yr Arlywydd Ilham Aliyev o’r frwydr yn erbyn coronafirws, Azerbaijan ar y trywydd iawn ac yn cynnal cyflawniad yn SDG1 (Dim Tlodi) a SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra), hefyd yn gwella’n gymedrol ar SDG 3 (Iechyd Da a Ffynnon -lles), SDG7 (Ynni Fforddiadwy a Glân), SDG 13 (Gweithredu Hinsawdd), a SDG 11 (Dinasoedd Cynaliadwy).

Ar ben hynny, hoffwn nodi hefyd mai Azerbaijan yw'r wlad fwyaf sensitif yn y De Cawcasws i ganlyniadau negyddol newid yn yr hinsawdd o ran amrywiaeth a lleoliad daearyddol ei pharthau hinsawdd. Yn hyn o beth, mae cyflawni SDG13 (Gweithredu Hinsawdd), sydd â chysylltiad agos â holl nodau eraill yr agenda, yn nod pwysig i’n gwlad, a gallai methiant yma rwystro cyflawni SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra) a SDG15 (Bywyd ar Dir).

Yn anffodus, gwnaeth meddiant tair degawd Armenia niweidio'r ecosystem, bywyd gwyllt ac adnoddau naturiol yn helaeth yn ac o amgylch tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Roedd Armeniaid hefyd yn troi at weithredoedd o derfysgaeth ecolegol ar raddfa fawr mewn rhanbarthau y bu'n rhaid iddynt eu gadael o dan fargen heddwch dairochrog Tachwedd a oedd yn nodi dychwelyd tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Ar ben hynny, bob blwyddyn, roedd Armenia yn llygru adnoddau dŵr trawsffiniol yn gyson â chemegau a sylweddau biolegol. Mae hyn, yn ei dro, yn tanseilio llwyddiant y SDG6. 

Yn 2006 roedd Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A / RES / 60/285 ar “Y sefyllfa yn nhiriogaethau dan feddiant Azerbaijan” hefyd wedi galw am asesiad a gwrthweithio i ddiraddiad amgylcheddol tymor byr a thymor hir y rhanbarth. Hefyd, yn 2016, mabwysiadodd Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop Benderfyniad Rhif 2085 o’r enw “Mae preswylwyr rhanbarthau ffiniol Azerbaijan yn cael eu hamddifadu o ddŵr yn fwriadol”, gan fynnu bod lluoedd arfog Armenia yn cael eu tynnu’n ôl o’r rhanbarth dan sylw ar unwaith a chaniatáu mynediad gan annibynnol. peirianwyr a hydrolegwyr i gynnal arolwg manwl yn y fan a'r lle. Mae'r holl ffeithiau hyn yn dangos y difrod cyffredinol i amgylchedd Azerbaijan o ganlyniad i feddiannaeth anghyfreithlon ers blynyddoedd.

Serch hynny, mae 30 mlynedd o derfysgaeth ecolegol wedi dod i ben gyda rhyddhad pentref Aserbaijanaidd Sugovushan, ac mae gwaith ar y gweill i sicrhau cydbwysedd ecolegol a chreu amgylchedd cynaliadwy, glân yn rhanbarthau Tartar, Goranboy a Yevlakh.

O ganlyniad i fuddugoliaeth Byddin fuddugol Aserbaijan, daeth 30 mlynedd o feddiannaeth anghyfreithlon i ben, felly, am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mae ein gwlad wedi gwneud cynnydd tuag at nod SDG16 (Sefydliadau Heddwch, Cyfiawnder a Chryf). 

Rwy'n hyderus y bydd cydweithredu parhaol (SDG17) yn cael ei sefydlu o ganlyniad i'r heddwch a'r sefydlogrwydd sydd i'w sefydlu gan ein gwlad yn Ne'r Cawcasws, a bydd y nodau sy'n gyffredin i'r rhanbarth yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus.

Parhau Darllen

armenia

De'r Cawcasws: Mae'r Comisiynydd Várhelyi yn ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia

cyhoeddwyd

on

Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi (Yn y llun) yn teithio i Dde'r Cawcasws o heddiw (6 Gorffennaf) i 9 Gorffennaf, gan ymweld â Georgia, Azerbaijan ac Armenia. Dyma fydd cenhadaeth gyntaf y Comisiynydd i wledydd y rhanbarth. Mae'n dilyn mabwysiadu'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi, yn sail i agenda o'r newydd ar gyfer adferiad, gwytnwch a diwygio ar gyfer gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Yn ystod ei gyfarfodydd ag awdurdodau gwleidyddol, actorion busnes a chymdeithas sifil, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cyflwyno'r Cynllun Economaidd a Buddsoddi ar gyfer y rhanbarth a'i fentrau blaenllaw fesul gwlad. Bydd hefyd yn trafod materion allweddol cysylltiadau dwyochrog â phob un o'r tair gwlad. Bydd y Comisiynydd yn cadarnhau undod yr UE â gwledydd partner yn y frwydr yn erbyn pandemig COVID-19.

Yn Georgia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â'r Prif Weinidog Irakli Garibashvili, y Gweinidog Tramor David Zakaliani, Cadeirydd y Senedd Kakhaber Kuchava a chynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yn ogystal â gyda Patriarch Ilia II ymhlith eraill. Yn Azerbaijan, bydd yn cael cyfarfodydd gyda’r Gweinidog Tramor Jeyhun Bayramov, Pennaeth Gweinyddiaeth Arlywyddol Samir Nuriyev, y Gweinidog Economi Mikayil Jabbarov a’r Gweinidog Ynni Parviz Shahbazov ymhlith eraill. Yn Armenia, bydd y Comisiynydd Várhelyi yn cwrdd â’r Arlywydd Armen Sarkissian, y Prif Weinidog Dros Dro Nikol Pashinyan, y Dirprwy Brif Weinidog Dros Dro Grigoryan, a Patriarch Karekin II ymhlith eraill. Bydd sylw clyweledol o'r ymweliad ar gael ar EBS.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd