Cysylltu â ni

Belarws

Mae Rwsia yn addo amddiffyn Belarus os bydd yr UE yn cosbi Minsk - RIA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Bydd Rwsia yn amddiffyn Belarus ac yn ei helpu os bydd yr Undeb Ewropeaidd yn gosod sancsiynau economaidd ar Minsk dros seilio awyren ac arestio blogiwr anghytuno, nododd asiantaeth newyddion yr RIA swyddog gweinidogaeth dramor Rwseg fel un a ddywedodd.

Mae llawer o genhedloedd Ewrop wedi gosod gwaharddiadau hedfan ar hedfan Belarwsia dros lanio gorfodol hediad Ryanair ar Fai 23. Mae'r UE yn pwyso cosbau pellach.

hysbyseb

Belarws

Nod yr Wcráin yw adeiladu Cyfleuster Storio Tanwydd Niwclear, sy'n herio'r amgylchedd byd-eang

cyhoeddwyd

on

Gyda heriau hinsawdd ac amgylcheddol mawr y mae'r byd yn eu hwynebu heddiw, rhaid cyfrifo risg fach a allai ysgogi difrod pellach i'r natur (heb sôn am fygythiad byd-eang) gydag ymroddiad ychwanegol i fanylion. Ac nid yw Wcráin yn eithriad, yn ysgrifennu Olga Malik.

Wrth i Gyfleuster Storio Tanwydd Niwclear Dros Dro Chernobyl Dros Dro newydd (ISF-2) gael trwydded weithredu yn gynharach ym mis Ebrill, dechreuodd yr Wcrain lwytho tanwydd ail-law i'r systemau storio sych mewn cynhwysydd. Ar Orffennaf 8, llwythwyd rhan gyntaf y tanwydd niwclear a wariwyd i'r ISF-2.

Ac eto, mae hyn yn gofyn llawer o gwestiynau, hyd yn oed ymhlith awdurdodau'r wlad, oherwydd efallai na fyddai'r arbrawf mor ddiogel ag yr oedd yn ymddangos i ddechrau.

hysbyseb

Yn ôl Stanislav Mitrahovich, prif arbenigwr y Gronfa Diogelwch Ynni Cenedlaethol, prif risg gweithredu’r ISF-2 yw ei fod ar y ddaear a bydd cludo’r gwastraff niwclear hefyd yn cael ei weithredu drwy’r tramwy arwyneb. Wedi'i ddylunio gan Holtec International, mae pris prosiect storio $ 1,4, yn ôl Energoatom, prif weithredwr a buddsoddwr yr ISF-2, yn lluosrifau uwch na'i gost go iawn. Ar ben hynny, oherwydd y nifer gyfyngedig o le storio niwclear yn yr Wcrain, bydd y tanwydd sydd wedi darfod i ISF-2 yn cael ei gludo ledled y wlad sy'n fygythiad ecolegol mawr nid yn unig i ddinasoedd Wcrain, ond i Ewrop gyfan.

Yn eironig fe all ymddangos, roedd prosiect blaenorol y Cyfleuster Storio Tanwydd Niwclear Chernobyl newydd a ddyluniwyd gan Framatom y Ffrancwr yn fethiant mawr, fel y mae awdurdodau Wcráin yn cyfaddef. Er enghraifft, roedd gan swmp y Storfa ddiffygion system ddŵr. Ar gyfer Holtec International, a ailgynlluniodd a chwblhaodd y gwaith adeiladu, arbrawf yw'r ISF-2, gan nad yw'r cwmni erioed wedi gweithredu cyfleusterau tebyg o'r blaen. Afraid dweud, bod yn rhaid i ddiogelwch yr “arbrawf” hwn fod yn flaenoriaeth i’r gymuned ynni niwclear fyd-eang, fel yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol a Chyfarfod Cyffredinol Dwyflynyddol WANO, oherwydd ni fydd y byd yn goroesi ail drychineb Chernobyl.

Parhau Darllen

Belarws

Mae pwerau Belarus yn bwrw ymlaen â phrosiect niwclear er gwaethaf peth gwrthwynebiad

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf gwrthwynebiad mewn rhai chwarteri, Belarus yw'r diweddaraf mewn nifer cynyddol o wledydd sy'n defnyddio ynni niwclear.

Mae pob un yn mynnu bod niwclear yn cynhyrchu trydan glân, dibynadwy a chost-effeithiol.

Mae'r UE yn cefnogi cynhyrchu niwclear diogel ac mae un o'r planhigion mwyaf newydd ym Melarus lle cafodd adweithydd cyntaf gwaith pŵer niwclear cyntaf erioed y wlad ei gysylltu y llynedd â'r grid cenedlaethol ac yn gynharach eleni cychwynnodd weithrediad masnachol llawn.

hysbyseb

Bydd gan yr Offer Pŵer Niwclear Belarwsia, a elwir hefyd yn ffatri Astravets, ddau adweithydd gweithredol gyda chyfanswm o tua 2.4 GW o gapasiti cynhyrchu pan fydd wedi'i gwblhau yn 2022.

Pan fydd y ddwy uned yn llawn bŵer, bydd y ffatri 2382 MWe yn osgoi allyrru mwy na 14 miliwn tunnell o garbon deuocsid bob blwyddyn trwy ddisodli cynhyrchu tanwydd ffosil carbon-ddwys.

Mae Belarus yn ystyried adeiladu ail orsaf ynni niwclear a fyddai’n lleihau ei ddibyniaeth ar danwydd ffosil a fewnforiwyd ymhellach ac yn symud y wlad yn agosach at sero-net.

Ar hyn o bryd, mae tua 443 o adweithyddion pŵer niwclear yn gweithredu mewn 33 o wledydd, gan ddarparu tua 10% o drydan y byd.

Mae tua 50 o adweithyddion pŵer yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd mewn 19 gwlad.

Dywedodd Sama Bilbao y León, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Niwclear y Byd, y sefydliad rhyngwladol sy’n cynrychioli’r diwydiant niwclear byd-eang: “Mae tystiolaeth yn cynyddu bod angen i ni gyflymu faint o newydd er mwyn cadw ar lwybr ynni carbon isel cynaliadwy a charbon isel. gallu niwclear wedi'i adeiladu a'i gysylltu â'r grid yn fyd-eang. Bydd y 2.4 GW o gapasiti niwclear newydd ym Melarus yn gyfraniad hanfodol i gyflawni'r nod hwn. "

Mae ffatri Belarus wedi wynebu gwrthwynebiad parhaus gan Lithwania gyfagos lle mae swyddogion wedi lleisio pryderon am ddiogelwch.

Mae gweinidogaeth ynni Belarwsia wedi dweud y bydd y ffatri pan fydd yn gwbl weithredol yn cyflenwi tua thraean o ofynion trydan y wlad.

Dywedir bod y planhigyn yn costio tua $ 7-10 biliwn.

Er gwaethaf pryderon gan rai ASEau, sydd wedi cynnal ymgyrch lobïo gref yn erbyn y ffatri Belarwsia, mae cyrff gwarchod rhyngwladol, fel yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) wedi croesawu cwblhau'r prosiect.

Yn ddiweddar, mae tîm arbenigwyr IAEA wedi cwblhau cenhadaeth ymgynghorol diogelwch niwclear ym Melarus, a gynhaliwyd ar gais llywodraeth Belarus. Y nod oedd adolygu'r drefn ddiogelwch genedlaethol ar gyfer deunydd niwclear a chyfleusterau a gweithgareddau cysylltiedig ac roedd yr ymweliad yn cynnwys adolygiad o fesurau amddiffyn corfforol a weithredwyd ar y safle, agweddau diogelwch yn ymwneud â chludo deunydd niwclear a diogelwch cyfrifiadurol.

Daeth y tîm, a oedd yn cynnwys arbenigwyr o Ffrainc, y Swistir a'r DU, i'r casgliad bod Belarus wedi sefydlu cyfundrefn diogelwch niwclear yn unol â chanllawiau'r IAEA ar hanfodion diogelwch niwclear. Nodwyd arferion da a all fod yn enghreifftiau i Aelod-wladwriaethau IAEA eraill i helpu i gryfhau eu gweithgareddau diogelwch niwclear.

Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Diogelwch Niwclear IAEA, Elena Buglova: “Trwy gynnal cenhadaeth IPPAS, mae Belarus wedi dangos ei hymrwymiad cryf a’i hymdrechion parhaus i wella ei threfn diogelwch niwclear genedlaethol. Mae Belarus hefyd wedi cyfrannu at fireinio methodolegau IPPAS yn ystod y misoedd diwethaf, yn benodol trwy gynnal hunanasesiad peilot o’i drefn diogelwch niwclear wrth baratoi ar gyfer y genhadaeth. ”

Y genhadaeth, mewn gwirionedd, oedd y drydedd genhadaeth IPPAS a gynhaliwyd gan Belarus, yn dilyn dwy a gynhaliwyd yn 2000 a 2009 yn y drefn honno.

Er gwaethaf ymdrechion i gynnig sicrwydd, mae pryderon yn parhau ynghylch diogelwch y diwydiant niwclear.

Mae arbenigwr ynni Ffrainc, Jean-Marie Berniolles, yn cyfaddef bod damweiniau mewn gweithfeydd niwclear dros y blynyddoedd wedi “newid yn ddwfn” ganfyddiad Ewrop o blanhigion niwclear, gan “droi’r hyn a ddylai fod wedi bod yn un o’r ffynonellau cynhyrchu trydan mwyaf cynaliadwy yn wialen mellt i’w beirniadu”.

Meddai: “Mae hyn yn brawf o safbwynt cynyddol llygredig yn ideolegol sydd wedi ysgaru’n llwyr oddi wrth ffeithiau gwyddonol.”

Mae Ffrainc yn un wlad sydd wedi cwympo allan o gariad gyda'r dechnoleg niwclear, gan arwain at Ddeddf 2015 ar y trawsnewidiad ynni ar gyfer twf gwyrdd sy'n gorfodi cyfran y niwclear yng nghymysgedd ynni Ffrainc i ostwng i 50% (i lawr o tua 75%) erbyn 2025.

Mae yna lawer sy'n dadlau y bydd hyn yn amhosibl ei gyflawni. 

Dywed Berniolles fod ffatri Belarus yn “enghraifft arall o sut mae diogelwch niwclear yn cael ei ysgogi i atal NPPau rhag cyflawni gweithrediad llawn ac amserol”.

Dywedodd, “Er nad yw’n aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd, mynnodd sawl ASE, wrth annog Lithwania, ym mis Chwefror 2021 bod Belarus yn atal y prosiect dros bryderon diogelwch tybiedig.”

Mae galwadau o'r fath yn parhau i gael eu lleisio'n ffyrnig, hyd yn oed ar ôl i Grŵp Rheoleiddwyr Diogelwch Niwclear Ewrop (ENSREG) ddweud bod y mesurau diogelwch yn Astravets yn unol â safonau Ewropeaidd yn sgwâr. Dywedodd yr adroddiad a adolygwyd gan gymheiriaid - a gyhoeddwyd ar ôl ymweliadau safle helaeth a gwerthusiadau diogelwch - nad yw’r adweithyddion yn ogystal â lleoliad y NPP “yn achos pryder”.

Yn wir, nododd Cyfarwyddwr Cyffredinol IAEA Rafael Grossi mewn gwrandawiad diweddar yn Senedd Ewrop: “Rydyn ni wedi bod yn ymgysylltu â Belarus ers amser maith,” “rydyn ni’n bresennol yn y maes drwy’r amser”, ac mae’r IAEA wedi dod o hyd i “arferion da a phethau i wella ond nid ydym wedi dod o hyd i unrhyw reswm i'r planhigyn hwnnw beidio â gweithredu ”.

Mae gwrthwynebwyr y planhigyn Belarus yn parhau i dynnu cymariaethau â Chernobyl ond dywed Berniolles mai “un o’r gwersi sylfaenol a gafwyd o Chernobyl oedd bod angen cynnwys toddi craidd cyflawn yn drylwyr”.

“Gwneir hyn fel rheol gyda dyfais o’r enw daliwr craidd, ac mae gan bob adweithydd VVER-1200 - dau ohonynt yn Astravets - offer arno. Rhaid i system oeri y daliwr craidd allu oeri’r malurion craidd lle mae pŵer thermol o tua 50 MW yn cael ei gynhyrchu yn ystod y dyddiau cyntaf yn dilyn y ddamwain niwclear. Nid oes gwibdaith niwtronig yn digwydd o dan yr amgylchiadau hyn, yn yr hyn sy'n wahaniaeth sylfaenol arall i Chernobyl. O ystyried nad yw arbenigwyr diogelwch Ewropeaidd wedi codi’r materion hyn yn ystod eu dadansoddiadau o Astravets yn dangos nad oes unrhyw broblemau gyda’r mesurau hyn, ”ychwanegodd.

Mae ef ac eraill yn nodi, er y gallai Lithwania a rhai ASEau fod wedi treulio blynyddoedd yn beirniadu mesurau diogelwch y planhigyn “y gwir yw na chanfuwyd erioed eu bod yn brin o ddifrif”.

Parhau Darllen

Belarws

Ar ymweliad Washington, mae arweinydd gwrthblaid Belarus yn gofyn i'r Unol Daleithiau am fwy o help

cyhoeddwyd

on

By

Mae arweinydd gwrthblaid Belarwsia, Sviatlana Tsikhanouskaya, yn edrych ymlaen ar ôl cymryd rhan mewn trafodaeth banel gyda chyfarwyddwr ffilm Belarwsia, Aliaksei Paluyan ym Merlin, yr Almaen, 11 Mehefin. REUTERS / Axel Schmidt / Llun Ffeil

Arweinydd gwrthblaid Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya (Yn y llun) apeliodd ddydd Llun (19 Gorffennaf) am fwy o help gan yr Unol Daleithiau wrth iddi ddechrau ymweld â Washington ar gyfer cyfarfodydd gyda swyddogion gweinyddol gorau Biden yr wythnos hon, ysgrifennu Steve Holland a Doina Chiacu.

Mae Arlywydd Belarus Alexander Lukashenko wedi cadw gafael tynn ar Belarus er 1994 ac wedi cracio i lawr ar brotestiadau stryd a ddechreuodd dros etholiad arlywyddol fis Awst diwethaf y dywed ei wrthwynebwyr ei fod wedi ei rigio er mwyn iddo allu cadw pŵer.

hysbyseb

Roedd Tsikhanouskaya, 38, yn ymgeisydd yn yr etholiad yn lle ei gŵr, Sergei Tsikhanouskiy, blogiwr fideo sydd wedi’i garcharu ers mis Mai 2020 ar gyhuddiadau fel torri trefn gyhoeddus, y mae’n ei wadu. Ffodd Tsikhanouskaya i Lithwania gyfagos ar ôl i Lukashenko chwalu.

Cyfarfu â'r Ysgrifennydd Gwladol Antony Blinken, Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Gwleidyddol Victoria Nuland a Chynghorydd Adran y Wladwriaeth Derek Chollet, dywedodd yr Adran Wladwriaeth mewn datganiad.

Dywedodd eu bod yn trafod yr angen i “wrthdaro” llywodraeth Lukashenko ddod i ben, ynghyd â rhyddhau’n ddiamod yr holl garcharorion gwleidyddol ym Melarus, a deialog wleidyddol gynhwysol ac etholiadau arlywyddol newydd o dan arsylwi rhyngwladol ”.

Roedd gan Tsikhanouskaya hefyd gyfarfodydd wedi'u cynllunio yr wythnos hon gydag uwch swyddogion y Tŷ Gwyn, meddai uwch swyddog gweinyddiaeth.

Dywedodd wrth CNN bod angen mwy o help gan yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd.

"Mae gan UDA rwymedigaeth foesol i fod gyda ni. Gofynnaf i'r UDA helpu cymdeithas sifil i oroesi," meddai. "Sefwch gyda Belarus."

Dywedodd yr uwch swyddog gweinyddiaeth fod yr Unol Daleithiau "yn sefyll gyda" Tsikhanouskaya a phobl Belarus a "byddant yn parhau i gefnogi eu dyheadau democrataidd."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd