Cysylltu â ni

Belarws

Mae'r UE yn gosod sancsiynau ar economi Belarwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (24 Mehefin) cyflwynodd y Cyngor fesurau cyfyngol newydd yn erbyn cyfundrefn Belarwsia i ymateb i waethyg troseddau hawliau dynol difrifol ym Melarus a gormes treisgar cymdeithas sifil, gwrthwynebiad democrataidd a newyddiadurwyr, yn ogystal â glanio gorfodol Ryanair. hedfan ym Minsk ar 23 Mai 2021 a chadw cysylltiedig y newyddiadurwr Raman Pratasevich a Sofia Sapega.

Mae'r sancsiynau economaidd newydd wedi'u targedu yn cynnwys y gwaharddiad i werthu, cyflenwi, trosglwyddo neu allforio yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i unrhyw un mewn offer, technoleg neu feddalwedd Belarus a fwriadwyd yn bennaf i'w defnyddio wrth fonitro neu ryng-gipio'r rhyngrwyd a chyfathrebu ffôn, a nwyddau defnydd deuol a thechnolegau at ddefnydd milwrol ac i bersonau, endidau neu gyrff penodol ym Melarus. Mae masnach mewn cynhyrchion petroliwm, potasiwm clorid ('potash'), a nwyddau a ddefnyddir i gynhyrchu neu weithgynhyrchu cynhyrchion tybaco yn gyfyngedig. At hynny, mae mynediad i farchnadoedd cyfalaf yr UE yn gyfyngedig, a gwaharddir darparu yswiriant ac ail-yswiriant i lywodraeth Belarwsia a chyrff ac asiantaethau cyhoeddus Belarwsia. Yn olaf, bydd Banc Buddsoddi Ewrop yn atal unrhyw alldaliad neu daliad o dan unrhyw gytundebau presennol mewn perthynas â phrosiectau yn y sector cyhoeddus, ac unrhyw Gontractau Gwasanaeth Cymorth Technegol presennol.

Bydd yn ofynnol hefyd i aelod-wladwriaethau gymryd camau i gyfyngu ar gyfranogiad banciau datblygu amlochrog y maent yn aelodau ohonynt ym Melarus. Mae penderfyniad heddiw yn gweithredu casgliadau’r Cyngor Ewropeaidd yn llawn ar 24 a 25 Mai 2021, lle galwodd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yr UE ar y Cyngor i wahardd gor-oleuo gofod awyr yr UE gan gwmnïau hedfan Belarwsia ac atal mynediad i feysydd awyr yr UE o hediadau a weithredir gan gwmnïau hedfan o’r fath, a mabwysiadu'r mesurau angenrheidiol, gan gynnwys rhestrau ychwanegol o bobl ac endidau ar sail y fframwaith sancsiynau perthnasol, a mabwysiadu sancsiynau economaidd wedi'u targedu ymhellach. Mae'r holl fesurau hyn bellach wedi'u rhoi ar waith.

hysbyseb

Er mis Hydref 2020, mae'r UE wedi gosod mesurau cyfyngol yn erbyn Belarus yn raddol. Mabwysiadwyd y mesurau mewn ymateb i natur dwyllodrus etholiadau arlywyddol Awst 2020 yn y wlad, a bygythiad a gormes treisgar protestwyr heddychlon, aelodau’r gwrthbleidiau a newyddiadurwyr. Ar hyn o bryd mae cyfanswm o 166 o bobl a 15 endid yn destun mesurau cyfyngol, sy'n cynnwys rhewi asedau sy'n berthnasol i unigolion ac endidau, a gwaharddiad teithio ar unigolion.

Casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd ar Belarus, 24 Mai 2021
Belarus: pedwerydd pecyn o sancsiynau'r UE dros ormes parhaus a glaniad gorfodol hediad Ryanair (datganiad i'r wasg, 21 Mehefin 2021)
Mae'r UE yn gwahardd cludwyr Belarwsia o'i ofod awyr a'i feysydd awyr (datganiad i'r wasg, 4 Mehefin 2021)
Belarus: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd ar ran yr UE ar ddargyfeirio gorfodol hediad Ryanair FR4978 i Minsk ar 23 Mai 2021Perthynas yr UE â Belarus (gwybodaeth gefndir)
Ewch i wefan

hysbyseb

Belarws

Sancsiynau rhyngwladol: Hawdd eu camgymhwyso ac yn anodd eu gwrthdroi

cyhoeddwyd

on

Ym mis Mehefin eleni, ar ôl i lywodraeth Lukashenko orfodi hedfan Ryanair ym Minsk, yr UE cyhoeddodd y byddai 78 o bobl a saith endid yn cael eu hychwanegu at eu cosbau yn erbyn Belarus. Yn dilyn yr un peth ddydd Llun yma (13 Medi), llywodraeth y DU gosod llu o gyfyngiadau masnach, ariannol a hedfan mewn ymateb i gam-drin cyfundrefn Lukashenko. Un cynhwysiad dadleuol yn y ddwy rownd o sancsiynau oedd Mikhail Gutseriev, yr entrepreneur a dyngarwr o Rwseg, sydd â diddordebau busnes yn y sectorau ynni a lletygarwch Belarwsia. Mae llawer wedi bod yn ddryslyd pam mae Gutseriev, fel dyn busnes â buddsoddiadau ledled y byd, wedi'i dargedu mewn cysylltiad â'i ran gymharol gyfyngedig ym Melarus. Mae ei achos hefyd wedi codi cwestiynau ehangach ac wedi cychwyn dadl am effeithiolrwydd sancsiynau sy'n rhoi euogrwydd trwy gysylltiad, yn hytrach na chosbi torwyr deddfau hysbys, yn ysgrifennu Colin Stevens.

'Mesurau cyfyngol' yr UE

Gan ddechrau gyda dull yr UE, mae gan y bloc broses sydd wedi'i hen sefydlu ar gyfer gweithredu 'mesurau cyfyngol', prif offeryn ei Bolisi Tramor a Diogelwch Cyffredin (CFSP). Mae gan sancsiynau Ewropeaidd pedwar amcan allweddol: diogelu buddiannau a diogelwch yr UE, gwarchod yr heddwch, cefnogi democratiaeth a hawliau dynol, a chryfhau diogelwch rhyngwladol. Os gosodir sancsiynau, gallant ddisgyn ar lywodraethau, cwmnïau, grwpiau neu sefydliadau, ac unigolion. O ran cadarnhau, cynrychiolydd Materion Tramor a Diogelwch yr UE, a’r Comisiwn Ewropeaidd, yn gwneud cynnig cosb ar y cyd, y mae’r Cyngor Ewropeaidd yn pleidleisio arno wedyn. Os caiff y bleidlais ei phasio, bydd llys yr UE wedyn yn penderfynu a yw'r mesur yn amddiffyn 'hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yn enwedig y broses ddyledus a'r hawl i gael datrysiad effeithiol'. Sylwch fod Senedd Ewrop, siambr yr UE a etholwyd yn ddemocrataidd, yn cael gwybod am yr achos ond ni all wrthod na chadarnhau'r sancsiynau.

hysbyseb

Anhawster gwneud cais

Wrth ychwanegu unigolyn neu endid at eu rhestr sancsiynau, mae'r UE yn nodi pam eu bod o'r farn bod y mesur yn briodol. Gan ddychwelyd at achos dadleuol Mikhail Gutseriev, mae gan y bloc wedi'i gyhuddo Gutseriev o 'elwa o gyfundrefn Lukashenko a'i gefnogi'. Maen nhw'n ei ddisgrifio fel 'ffrind hir-amser' yr Arlywydd, gyda'r gwn ysmygu tybiedig ddwywaith pan gadarnhawyd bod y ddau ddyn yn yr un cyffiniau. Roedd y cyntaf yn agoriad eglwys Uniongred newydd, yr oedd Gutseriev wedi'i noddi, a'r ail yn ystod rhegi Lukashenko fel Arlywydd, yr hyn y mae'r UE yn ei ddisgrifio fel digwyddiad 'cyfrinachol', er iddo gael ei ddarlledu ar y teledu a bod yn agored iddo y cyhoedd. Yr UE hefyd adroddiadau bod Lukashenko unwaith wedi diolch i Gutseriev am yr arian a roddodd i elusennau Belarwsia a'r biliynau o ddoleri yr oedd wedi'u buddsoddi yn y wlad.

Gan gymryd cam yn ôl, mae'n amlwg bod yr UE yn gweithio ar sail euogrwydd trwy gysylltiad - mae Gutseriev wedi bod yn orbit Lukashenko, ergo mae'n gefnogwr i'w drefn. Fodd bynnag, y broblem gyda dull yr UE yw nad oes llawer o dystiolaeth galed o agosrwydd gwirioneddol rhwng y ddau ddyn. Beth sydd yna i ddweud na wnaeth Gutseriev gynnal perthynas waith gyda'r Arlywydd yn unig fel y gallai barhau i fuddsoddi a rhedeg ei fusnesau ym Melarus? Mewn cyfathrebiad yn egluro ei broses fewnol, y Comisiwn Ewropeaidd Dywed bod mesurau cyfyngol yn cael eu gorfodi 'i sicrhau newid mewn gweithgaredd polisi ... gan endidau neu unigolion'. Mae newid polisi niweidiol yn ddymunol wrth gwrs, ond rhaid i'r UE fod yn ofalus i beidio â chymell y grŵp bach o fuddsoddwyr sy'n cymryd y risg o weithredu mewn gwledydd incwm isel sydd ag arweinwyr ansefydlog, a rhoi rhoddion elusennol iddynt.

hysbyseb

Sefyllfa'r DU

O ystyried yr anfantais bosibl hon yn eu hymagwedd, heb os, bydd yr UE wedi bod yn falch bod llywodraeth Prydain yn yr un modd wedi targedu Lukashenko a'r rhai y bernir eu bod yn agos ato. Dominic Raab, yr Ysgrifennydd Tramor, wedi'i gyhuddo Llywydd Belarwsia o falu democratiaeth ac amlinellodd y byddai camau yn cael eu cymryd yn erbyn diwydiannau'r wladwriaeth a chwmnïau awyrofod y wlad. Yn gyffredinol, mae gan broses sancsiynu'r DU amcanion tebyg i rai'r UE, ac mae'n ffafrio mesurau masnach ac ariannol, fel gwaharddiadau arfau a rhewi asedau. Fel eu partneriaid yn Ewrop, bydd llywodraeth Prydain yn gobeithio y gallant newid polisïau ac ymagwedd Lukashenko, heb beri niwed economaidd diangen i Belarwsiaid cyffredin. Ac eto mae hanes yn dangos bod dod o hyd i'r cydbwysedd hwn ymhell o fod yn hawdd. Gan fynd yn ôl i ddechrau'r 2000au, llywodraeth Prydain a'r UE gosod sancsiynau ar Belarus a Zimbabwe, ac ar eu elites cyfoethog. A barnu yn ôl swyddi’r ddwy wlad yn awr, gyda Belarus o dan Lukashenko, a Zimbabwe yn dal i gael eu difetha gan wae economaidd a gwrthdaro mewnol, byddai rhywun yn pwyso’n galed i ddweud bod dull o’r fath wedi bod yn llwyddiant.

Cael pethau'n iawn

Er tegwch i'r UE a'r DU, maent wedi egluro eu bod am osgoi canlyniadau niweidiol i'r rhai nad ydynt yn gyfrifol am y polisïau a'r camau dan sylw. Fodd bynnag, trwy briodoli sancsiynau ar sail euogrwydd trwy gysylltiad, mae'r ddwy ochr yn rhedeg y risg o wneud yn union hynny. Dywedodd Hassan Blasim, y cyfarwyddwr ffilm enwog Cwrdaidd a ffodd o drefn Saddam Hussein, fod sancsiynau economaidd y Gorllewin yn golygu bod 'bywyd bron yn farw' yn Irac yn y 1990au. Yn fwy na hynny, goresgyniad hynod ddadleuol ydoedd, nid y drefn sancsiynau, a arweiniodd at gwymp Hussein yn y pen draw. Efallai bod diplomyddion y gorllewin yn ceisio eu gorau i osgoi gwneud difrod tebyg heddiw, ond dylent fod yn ofalus i beidio â thanseilio’r buddsoddiad a’r fenter, anadl einioes unrhyw economi, y bydd angen i Belarus eu hailadeiladu yn y dyfodol.

Parhau Darllen

Belarws

Belarus: Dedfrydu Marya Kaliesnikava a Maksim Znak

cyhoeddwyd

on

Heddiw (6 Medi) yng ngharcharorion gwleidyddol Minsk dedfrydwyd Marya Kaliesnikava a Maksim Znak i 11 a 10 mlynedd yn y carchar yn y drefn honno. Ym mis Awst 2020, daeth Marya Kaliesnikava, ynghyd â Ms Tsikhanouskaya a Ms Tsepkalo, yn symbol o'r mudiad dros Belarus democrataidd. Mewn achos y tu ôl i ddrysau caeedig, ynghyd â chyfreithiwr amlwg, Mr Znak, fe’i profwyd ar gyhuddiadau di-sail o “gynllwynio i gipio pŵer y wladwriaeth mewn ffordd anghyfansoddiadol”, “gan alw am gamau sydd â’r nod o niweidio diogelwch cenedlaethol Belarus trwy ei ddefnyddio y cyfryngau a’r rhyngrwyd ”a“ sefydlu ac arwain a grŵp eithafol ”.

Mewn datganiad dywedodd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE: "Mae'r UE yn gresynu at yr amarch di-flewyn-ar-dafod parhaus gan gyfundrefn Minsk at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol pobl Belarus. Mae'r UE hefyd yn ailadrodd ei alwadau am ryddhau pob gwleidyddol ar unwaith ac yn ddiamod. carcharorion ym Melarus (sydd bellach yn fwy na 650), gan gynnwys Ms Kaliesnikava a Mr Znak, newyddiadurwyr a'r holl bobl sydd y tu ôl i fariau am arfer eu hawliau. Rhaid i Belarus gadw at ei hymrwymiadau a'i rwymedigaethau rhyngwladol o fewn y Cenhedloedd Unedig ac OSCE. Bydd yr UE yn parhau ei ymdrechion i hyrwyddo atebolrwydd am y gormes creulon gan awdurdodau Belarwsia. "

hysbyseb

Parhau Darllen

Belarws

Gwlad Pwyl yn datgan cyflwr argyfwng ar ffin Belarus yng nghanol ymchwydd mudol

cyhoeddwyd

on

By

Mae swyddogion gwarchod ffiniau Gwlad Pwyl yn gwarchod wrth ymyl grŵp o ymfudwyr sydd wedi'u sowndio ar y ffin rhwng Belarus a Gwlad Pwyl ger pentref Usnarz Gorny, Gwlad Pwyl Medi 1, 2021. REUTERS / Kacper Pempel

Cyhoeddodd Gwlad Pwyl gyflwr o argyfwng mewn dau ranbarth sy’n ffinio â Belarus yr wythnos diwethaf yn dilyn ymchwydd o fudo anghyfreithlon y mae Warsaw wedi’i feio ar ei chymydog, ysgrifennu Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, Joanna Plucinska, Alicja Ptak, Anna Koper a Matthias Williams, Reuters.

Mae Gwlad Pwyl a’r Undeb Ewropeaidd wedi cyhuddo Arlywydd Belarwsia Alexander Lukashenko o annog cannoedd o ymfudwyr i groesi i diriogaeth Gwlad Pwyl i roi pwysau ar y bloc dros sancsiynau y mae wedi’u gosod ar Minsk.

hysbyseb

Roedd y gorchymyn brys - y cyntaf o’i fath yng Ngwlad Pwyl ers amseroedd comiwnyddol - yn gwahardd crynoadau torfol ac yn cyfyngu ar symudiadau pobl mewn llain o dir 3-km (2 filltir) o ddyfnder ar hyd y ffin am 30 diwrnod, meddai’r llywodraeth.

Dywedodd grwpiau cymorth sy’n gweithio gydag ymfudwyr y bu cynnydd eisoes yn heddlu Gwlad Pwyl a cherbydau arfog yn yr ardal yn ystod y dyddiau diwethaf, a’u bod yn poeni y byddai’r gorchymyn yn cyfyngu ar eu gwaith ac yn gadael ffoaduriaid yn sownd.

"Mae'r awyrgylch yn dreisgar ar y cyfan, mae milwyr arfog mewn lifrai ym mhobman ... mae'n fy atgoffa o ryfel," meddai Marta Anna Kurzyniec, un o drigolion tref ffiniol Gwlad Pwyl, Krynki, wrth Reuters

hysbyseb

Dechreuodd Gwlad Pwyl adeiladu ffens weiren bigog yr wythnos diwethaf i ffrwyno llif ymfudwyr o wledydd fel Irac ac Affghanistan.

Gosododd yr UE sancsiynau economaidd ar Belarus yn dilyn etholiad yr oedd anghydfod yn ei gylch ym mis Awst 2020 a gwrthdrawiad ar yr wrthblaid, a dywed bod Lukashenko wedi annog mewnfudwyr yn fwriadol i groesi i Wlad Pwyl, Latfia a Lithwania i ddial.

Fe wnaeth Gweinidog Tramor Belarus, Vladimir Makei, ddydd Iau feio “gwleidyddion y Gorllewin” am y sefyllfa ar y ffiniau, adroddodd Belta, asiantaeth newyddion gwladwriaeth Belarwsia.

"Mae Belarus bob amser wedi anrhydeddu holl ddarpariaethau ein cytundebau i'r llythyr," meddai Makei wrth gynhadledd newyddion.

Dywedodd llefarydd arlywyddol Gwlad Pwyl, Blazej Spychalski, fod y sefyllfa ar y ffin yn “anodd ac yn beryglus”.

"Heddiw, mae'n rhaid i ni fel Gwlad Pwyl, gan ein bod yn gyfrifol am ein ffiniau ein hunain, ond hefyd am ffiniau'r Undeb Ewropeaidd, gymryd mesurau i sicrhau diogelwch Gwlad Pwyl a'r (UE)," meddai.

Mae gweithredwyr hawliau wedi cyhuddo awdurdodau Gwlad Pwyl o wadu gofal meddygol digonol i ymfudwyr sownd. Dywed Warsaw mai Belarus sy'n gyfrifol amdanyn nhw.

Dywedodd Marysia Zlonkiewicz o’r grŵp cymorth Chlebem i Solą (Gyda Bara a Halen) fod yr heddlu wedi gofyn iddynt atal eu gweithgaredd ar hyd y ffin cyn cyhoeddi’r argyfwng.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd