Cysylltu â ni

Belarws

Mae'r UE yn addo undod ar Belarus wrth i Wlad Pwyl dynnu sylw at fwy o ddigwyddiadau ar y ffin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae miloedd o bobl sy'n sownd ar ffin ddwyreiniol yr Undeb Ewropeaidd yn cynrychioli ymgais gan Belarus i ansefydlogi'r bloc, yn hytrach nag argyfwng mudol, ac o'r herwydd yn galw am ymateb cydgysylltiedig, dywedodd pennaeth gweithrediaeth yr UE ddydd Mawrth (23 Tachwedd), ysgrifennu Alan Charlish, Strauss Morol, Pawel Florkiewicz, Anna Wlodarczak-Semczuk, Jan Strupczewski, Sabine Siebold, Andrius Sytas, Yara Abi Nader, Marko Djurica, Fedja Grulovic, Stephan Schepers, Felix Hoske, Sergiy Karazy, Andreas Rinke a Tomasz Janowsk.

Dywedodd Ursula von der Leyen wrth Senedd Ewrop fod y bloc 27 cenedl yn sefyll mewn undod â Gwlad Pwyl, Lithwania a Latfia, sy’n dwyn brunt yr hyn y mae’r UE yn ei ddweud yw ploy yr Arlywydd Alexander Lukashenko i beiriannu argyfwng trwy hedfan mewnfudwyr i mewn i Belarus a yna eu gwthio ar draws ffiniau'r UE.

"Yr UE gyfan sy'n cael ei herio," meddai von der Leyen. "Nid argyfwng ymfudo yw hwn. Dyma ymgais cyfundrefn awdurdodaidd i geisio ansefydlogi ei chymdogion democrataidd." Darllen mwy.

Dywedodd Prif Weinidog Gwlad Pwyl, Mateusz Morawiecki, fod ymdrechion diplomyddol Warsaw yn helpu i leihau nifer yr ymfudwyr sy’n teithio i Belarus yn y gobaith o ddod i mewn i’r UE, ond rhybuddiodd Gwlad Pwyl a’i chymdogion fod argyfwng y ffin ymhell o fod ar ben.

hysbyseb

Dywedodd Morawiecki, wrth siarad ar ôl cwrdd ag arweinwyr Hwngari, y Weriniaeth Tsiec a Slofacia yn Budapest, fod Gwlad Pwyl wedi bod mewn trafodaethau â llywodraethau Irac, Twrci, Uzbekistan ac eraill.

Mae Gwlad Pwyl, wrth loggerheads gyda Brwsel dros gyhuddiadau ei bod yn gwyrdroi rheolaeth y gyfraith, hefyd wedi bod yn estyn allan at ei phartneriaid Ewropeaidd.

Fe wnaeth llefarydd ar ran y llywodraeth drydar y byddai Morawiecki yn cwrdd ag Arlywydd Ffrainc, Emanuel Macron, ddydd Mercher ac fe adroddodd cyfryngau Gwlad Pwyl gynlluniau ar gyfer cyfarfodydd gyda Changhellor yr Almaen Angela Merkel a Phrif Weinidog Prydain, Boris Johnson.

hysbyseb

Nid oedd Reuters yn gallu cadarnhau'r cyfarfodydd gyda Merkel a Johnson ar unwaith.

Dywedodd Von der Leyen fod yr UE hefyd yn cydlynu ei ymateb i her Lukashenko gyda’i bartneriaid y tu allan i’r UE - yr Unol Daleithiau, Canada a Phrydain.

Er mwyn atal cyfryngwyr sy'n cludo mewnfudwyr i Belarus rhag helpu Minsk, byddai'r UE yn creu rhestr ddu o gwmnïau teithio sy'n ymwneud â masnachu pobl a smyglo ymfudwyr, meddai.

Byddai’n darparu offeryn cyfreithiol i’r UE atal neu gyfyngu ar weithrediadau cwmnïau, neu hyd yn oed eu gwahardd o’r UE pe baent yn ymwneud â masnachu mewn pobl, yn ôl Comisiynydd yr UE Margaritis Schinas.

"Nid argyfwng ymfudo yw hwn, mae hwn yn argyfwng diogelwch," nododd Schinas. Yn ôl yr UE, cafodd dros 40,000 o ymdrechion i ddod i mewn i'r UE trwy ffin Belarus eu hatal yn 2021.

Mae ymfudwr yn cerdded gyda phlentyn yn ystod cwymp eira, mewn canolfan drafnidiaeth a logisteg ger y ffin rhwng Belarwsia-Pwyleg, yn rhanbarth Grodno, Belarus Tachwedd 23, 2021. REUTERS / Kacper Pempel
Mae ymfudwyr yn aros yn y ganolfan drafnidiaeth a logisteg Bruzgi ar y ffin rhwng Belarwsia a Gwlad Pwyl yn rhanbarth Grodno, Belarus Tachwedd 23, 2021. Andrei Pokumeiko / BelTA / Taflen trwy REUTERS

Fe darodd yr UE Belarus â sancsiynau ar ôl gwrthdaro treisgar Lukashenko ar brotestiadau yn erbyn ei ailethol dadleuol y llynedd, a chytunodd Brwsel yn gynharach y mis hwn i ehangu’r rheini i gwmnïau hedfan, asiantaethau teithio ac unigolion sy’n ymwneud â symud ymfudwyr.

Cliriodd Minsk wersylloedd mudol ar y ffin a chytunwyd i'r hediadau dychwelyd cyntaf mewn misoedd yr wythnos diwethaf a dydd Mawrth adroddodd fod tua 120 o ymfudwyr wedi gadael ar Dachwedd 22 a bod disgwyl i fwy ddilyn.

Ond dywedodd awdurdodau yn Warsaw bod digwyddiadau mynych ar y ffin yn dangos y gallai Minsk fod wedi newid tactegau ond nad oeddent wedi ildio cynlluniau i ddefnyddio ymfudwyr sy'n ffoi o'r Dwyrain Canol a mannau problemus eraill fel arf yn y stand-stand gyda'r UE.

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwarchodlu Ffiniau, Anna Michalska, fod tua 50 o ymfudwyr wedi ceisio croesi nos Lun, gyda 18 yn ei wneud yn fyr ar draws y rhwystr weiren bigog.

Ymgasglodd grŵp arall o faint tebyg ond yn y pen draw ildiodd ymgais i groesi mewn lleoliad arall.

"Mae yna ymdrechion dro ar ôl tro i groesi'r ffin a byddan nhw'n parhau," meddai Stanislaw Zaryn, llefarydd ar ran gwasanaethau arbennig Gwlad Pwyl, wrth gohebwyr.

Mae awdurdodau Gwlad Pwyl yn amcangyfrif y gallai tua 10,000 neu fwy o ymfudwyr fod yn Belarus o hyd, meddai, gan greu'r potensial ar gyfer problemau pellach.

Mae Lukashenko, sy’n gwadu’r honiad iddo ffugio’r argyfwng, wedi pwyso ar yr UE a’r Almaen yn benodol i dderbyn rhai ymfudwyr tra bod Belarus yn dychwelyd eraill, galw y mae’r bloc hyd yma wedi’i wrthod yn wastad.

Dywed asiantaethau dyngarol fod cymaint â 13 o ymfudwyr wedi marw ar y ffin, lle mae llawer wedi dioddef mewn coedwig oer, llaith heb fawr o fwyd na dŵr wrth i'r gaeaf ymgartrefu.

Roedd Reuters yn bresennol pan gafodd brodyr a chwiorydd Syria a oedd wedi croesi i Wlad Pwyl o Belarus eu cadw gan warchodwyr ffiniau ger tref Siemiatycze ddydd Mawrth, wrth i eira cyntaf y gaeaf ddisgyn ar y coedwigoedd o amgylch y ffin. Darllen mwy.

Mewn atgoffa llwm o doll ddynol yr argyfwng, claddodd imam y pentref Pwylaidd Bohoniki ddydd Mawrth blentyn yn y groth a fu farw gan y ffin rhwng Gwlad Pwyl a Belarwsia yng nghroth ei mam.

Fe wnaeth mam Halikari Dhaker ei cham-briodi tra roedd hi, ei gŵr a'u pum plentyn yn croesi'r ffin trwy goedwigoedd trwchus a gwlyptiroedd. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Belarws

Lloches a dychweliad: Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau cyfreithiol ac ymarferol dros dro i fynd i'r afael â'r sefyllfa frys ar ffin allanol yr UE â Belarus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno set o fesurau lloches a dychwelyd dros dro i gynorthwyo Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl i fynd i'r afael â'r sefyllfa frys ar ffin allanol yr UE â Belarus. Bydd y mesurau yn caniatáu i'r Aelod-wladwriaethau hyn sefydlu prosesau cyflym a threfnus i reoli'r sefyllfa, gan barchu hawliau sylfaenol a rhwymedigaethau rhyngwladol yn llawn, gan gynnwys yr egwyddor o beidio â refoulement. Daw'r cynnig yn dilyn gwahoddiad y Cyngor Ewropeaidd i'r Comisiwn gynnig unrhyw newidiadau angenrheidiol i fframwaith cyfreithiol a mesurau concrit yr UE wedi'u hategu gan gymorth ariannol digonol i sicrhau ymateb ar unwaith a phriodol yn unol â chyfraith yr UE a rhwymedigaethau rhyngwladol, gan gynnwys parchu hawliau sylfaenol. Y mesurau, yn seiliedig ar Erthygl 78 (3) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, yn dod i rym ar ôl i'r Cyngor eu mabwysiadu. Ymgynghorir â Senedd Ewrop. Bydd y mesurau yn parhau mewn grym am gyfnod o chwe mis.

Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi llwyddo i ddwyn pwysau cyfunol yr UE yn wyneb yr ymosodiad hybrid a gyfeiriwyd at ein Hundeb. Gyda'i gilydd, nododd yr UE yn glir y bydd ymdrechion i danseilio ein Hundeb ond yn solidoli ein cydsafiad â'i gilydd. Heddiw rydym yn rhoi amlygiad byw i'r undod hwnnw: ar ffurf set o fesurau dros dro ac eithriadol a fydd yn arfogi Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl gyda'r modd sydd ei angen i ymateb i'r amgylchiadau anghyffredin hyn mewn modd rheoledig a chyflym ac i weithredu mewn amodau o sicrwydd cyfreithiol. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Er bod ymdrechion dwys yr UE wedi dod â chanlyniadau cyflym, mae’r sefyllfa’n parhau i fod yn dyner. Heddiw, er mwyn amddiffyn ein ffiniau, ac i amddiffyn pobl, rydym yn rhoi hyblygrwydd a chefnogaeth i Aelod-wladwriaethau i reoli'r sefyllfa frys hon, heb gyfaddawdu ar hawliau dynol. Dylai hyn ganiatáu i'r aelod-wladwriaethau dan sylw gynnal yn llawn yr hawl i loches ac alinio deddfwriaeth â acquis yr UE. Mae hefyd yn gyfyngedig o ran amser ac wedi'i dargedu. Er mwyn gwneud ein hymateb i fygythiadau hybrid yn ddiogel i'r dyfodol, rydym yn actifadu gallu diplomyddol a chyfreithiol aruthrol yr UE, i gymhwyso cosbau a pherswadio trydydd gwledydd i atal hediadau. Cyn bo hir, byddwn yn cynnig diwygio rheolau Schengen. Mae gwneud cynnydd nawr ar y Cytundeb ar Ymfudo a Lloches yn hanfodol. ”

Mesurau dros dro arfaethedig

hysbyseb

Mae'r mesurau a gynhwysir yn y cynnig hwn o natur anghyffredin ac eithriadol. Byddant yn gwneud cais am gyfnod o 6 mis, oni bai eu bod wedi'u hymestyn neu eu diddymu, a byddant yn berthnasol i wladolion nad ydynt yn rhan o'r UE sydd wedi dod i mewn i'r UE yn afreolaidd o Belarus ac sydd yng nghyffiniau'r ffin neu'r rhai sy'n cyflwyno'u hunain mewn mannau croesi'r ffin. Prif elfennau'r cynnig yw:

Gweithdrefn mudo brys a rheoli lloches ar y ffiniau allanol:

  • Bydd gan y tair aelod-wladwriaeth y posibilrwydd i estyn y cyfnod cofrestru ar gyfer ceisiadau lloches i bedair wythnos, yn lle'r tri i 10 diwrnod cyfredol. Gall yr Aelod-wladwriaethau hefyd gymhwyso'r gweithdrefn lloches ar y ffin i brosesu pob hawliad am loches, gan gynnwys yr apêl, o fewn uchafswm o 16 wythnos - ac eithrio pan na ellir darparu cefnogaeth ddigonol i ymgeiswyr â materion iechyd penodol. Wrth wneud hynny, dylid blaenoriaethu hawliadau â sail gadarn a hawliadau teuluoedd a phlant.
  • Amodau derbyn deunydd: Mae aelod-wladwriaethau'n canolbwyntio amodau derbyn ar gwmpasu anghenion sylfaenol, gan gynnwys lloches dros dro wedi'i addasu i'r amodau tywydd tymhorol, bwyd, dŵr, dillad, gofal meddygol digonol, a chymorth i bobl fregus, mewn parch llawn o urddas dynol. Mae'n bwysig bod Aelod-wladwriaethau'n sicrhau cydweithrediad agos ag UNHCR a sefydliadau partner perthnasol i gefnogi unigolion yn y sefyllfa frys hon.
  • Gweithdrefn dychwelyd: Bydd yr aelod-wladwriaethau dan sylw yn gallu defnyddio gweithdrefnau cenedlaethol symlach a chyflym gan gynnwys ar gyfer dychwelyd pobl y mae eu ceisiadau am amddiffyniad rhyngwladol wedi'u gwrthod yn y cyd-destun hwn.

Rhaid i'r holl weithdrefnau a gyflawnir yn unol â'r cynnig hwn barchu hawliau sylfaenol a gwarantau penodol y darperir ar eu cyfer gan gyfraith yr UE, gan gynnwys budd gorau'r plentyn, gofal iechyd brys ac anghenion pobl sy'n agored i niwed, defnyddio mesurau gorfodol ac amodau cadw.

hysbyseb

Cefnogaeth a chydweithrediad ymarferol:

  • Cefnogaeth gan asiantaethau'r UE: Mae asiantaethau'r UE yn barod i helpu'r aelod-wladwriaethau ar gais. Gall y Swyddfa Cymorth Lloches Ewropeaidd (EASO) helpu i gofrestru a phrosesu ceisiadau, sicrhau sgrinio pobl fregus a chefnogi rheolaeth, dylunio a rhoi derbyniad digonol. Mae cefnogaeth bellach gan Frontex ar gael ar gyfer gweithgareddau rheoli ffiniau, gan gynnwys gweithrediadau sgrinio a dychwelyd. Mae cefnogaeth gan Europol hefyd ar gael i ddarparu gwybodaeth i wrth-smyglo.
  • Cydweithrediad parhaus: Bydd y Comisiwn, yr aelod-wladwriaethau ac Asiantaethau’r UE yn parhau â’u cydweithrediad, gan gynnwys rhwymedigaeth ar yr aelod-wladwriaethau i barhau i adrodd ar ddata ac ystadegau perthnasol trwy Rwydwaith Parodrwydd Ymfudo a Rheoli Argyfwng yr UE.

Bydd y Comisiwn yn ailasesu'r sefyllfa yn rheolaidd a gall gynnig i'r Cyngor estyn neu ddiddymu'r mesurau dros dro hyn.

Y camau nesaf

Mae Erthygl 78 (3) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr UE yn nodi y caiff y Cyngor, ar ôl ymgynghori â Senedd Ewrop, fabwysiadu mesurau dros dro er budd yr aelod-wladwriaethau dan sylw. Mae hyn yn digwydd trwy bleidlais fwyafrif cymwys. Ar ôl iddo gael ei gytuno gan y Cyngor, yng ngoleuni brys y sefyllfa, dylai'r Penderfyniad hwn ddod i rym y diwrnod ar ôl ei gyhoeddi yng Nghylchgrawn Swyddogol yr UE.

Cefndir  

Ers yr haf, mae cyfundrefn Lukashenko a’i gefnogwyr wedi cychwyn ymosodiad hybrid ar yr UE, yn enwedig Lithwania, Gwlad Pwyl a Latfia, sydd wedi profi bygythiad llechwraidd newydd ar ffurf offeryniaeth pobl anobeithiol.

Ym mis Hydref 2021, gwahoddodd y Cyngor Ewropeaidd y Comisiwn i gynnig unrhyw newidiadau angenrheidiol i fframwaith cyfreithiol yr UE i ymateb i offeryniaeth pobl a noddir gan y wladwriaeth ar ffin allanol yr UE â Belarus. Mae Erthygl 78 (3) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU) yn darparu ar gyfer mabwysiadu mesurau dros dro mewn sefyllfaoedd mudol brys ar ffiniau allanol yr UE.

Y cynnig heddiw yw'r diweddaraf mewn cyfres o gamau gweithredu cydgysylltiedig yr UE sy'n cynnwys: mesurau wedi'u targedu ar gyfer gweithredwyr trafnidiaeth sy'n hwyluso neu'n cymryd rhan mewn smyglo; gweithredu diplomyddol ac allanol; cynyddu cymorth a chefnogaeth ddyngarol ar gyfer rheoli ffiniau a mudo.

Mae'r cynnig hwn yn unol â'r dull cynhwysfawr a nodir yn y Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches. Mae'n ategu Cod Ffiniau Schengen a'r diwygiad Schengen sydd ar ddod, lle mae'r Comisiwn yn bwriadu cynnig fframwaith parhaol ar gyfer mynd i'r afael â sefyllfaoedd posibl o offeryniaeth a allai ddal i wynebu'r Undeb yn y dyfodol.

Bydd cyllido'r cynnig hwn yn cael ei gynnwys yng nghyllideb offerynnau cyllido'r UE presennol o dan y cyfnod 2014-2020 a 2021-2027 ym maes ymfudo, lloches a rheoli ffiniau. Lle bo hynny'n eithriadol o angenrheidiol, os yw'r sefyllfa'n gwaethygu ymhellach, gellid defnyddio'r mecanweithiau hyblygrwydd yn y Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2021-2027.

Mwy o wybodaeth

Cynnig am Benderfyniad gan y Cyngor ar fesurau brys dros dro er budd Latfia, Lithwania a Gwlad Pwyl

Cyfathrebu: Ymateb i offeryniaeth ymfudwyr a noddir gan y wladwriaeth ar ffin allanol yr UE

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Belarws

Mae UDA yn cymryd mesurau ychwanegol yn erbyn cyfundrefn Lukashenko

cyhoeddwyd

on

"Yn unol â Gorchmynion Gweithredol 13405 a 14038, mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) Adran Trysorlys yr UD wedi nodi tair awyren fel eiddo sydd wedi'i rwystro ac wedi dynodi 32 o unigolion ac endidau, gan gynnwys mentrau sy'n eiddo i'r wladwriaeth Belarwseg, swyddogion y llywodraeth, a phersonau eraill. , sy'n cefnogi'r drefn ac yn hwyluso ei gormes. Yn ogystal, mae OFAC wedi cyhoeddi cyfarwyddeb sy'n gwahardd rhai gweithgareddau sy'n ymwneud â dyled newydd ag aeddfedrwydd o fwy na 90 diwrnod a gyhoeddwyd gan Weinyddiaeth Gyllid Belarwsia neu Fanc Datblygu Gweriniaeth Belarus.

"Mae gweithredoedd heddiw yn dangos ein penderfyniad diwyro i weithredu yn wyneb cyfundrefn greulon sy'n gwrthbwyso Belarusiaid yn gynyddol, yn tanseilio heddwch a diogelwch Ewrop, ac yn parhau i gam-drin pobl sy'n ceisio byw mewn rhyddid yn unig. Mae'r sancsiynau hyn hefyd mewn ymateb i'r Lukashenka camfanteisio digalon y drefn ar ymfudwyr bregus o wledydd eraill er mwyn trefnu smyglo ymfudwyr ar hyd ei ffin â gwladwriaethau'r UE.

"Mae'r Unol Daleithiau yn croesawu'r camau a gymerwyd heddiw yn erbyn cyfundrefn Lukashenka gan ein cynghreiriaid a'n partneriaid, gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, y Deyrnas Unedig, a Chanada. Rydym hefyd yn cymeradwyo Gwlad Pwyl, Lithwania, a Latfia, am eu hymateb i'r argyfwng mudol a grëwyd gan cyfundrefn Lukashenka ar eu ffiniau.

"Dim ond yr enghraifft ddiweddaraf o greulondeb gormesol a diystyrwch amlwg gelynion rhyngwladol y drefn ymfudol yw'r argyfwng mudol. Mae'n cadw bron i 900 o garcharorion gwleidyddol yn anghyfiawn, gyda rhai yn ddihoeni yn y carchar ar daliadau ffug am dros flwyddyn, tra bod eraill yn gwasanaethu carchar hir. dedfrydau am arfer eu rhyddid sylfaenol. Mae bron pob allfa cyfryngau annibynnol ar gau, ac mae awdurdodau Belarwsia yn ceisio tawelu cyrff anllywodraethol a chymdeithas sifil gan ddefnyddio taliadau “eithafiaeth” ffug.

"Mae'r gormes hwn yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau Belarus, gyda Belarusiaid yn wynebu bygythiad dramor, megis pan orfododd y gwyriad i Minsk o Ryanair Flight 4978 i bwrpas ymddangosiadol arestio'r newyddiadurwr Belarwseg Raman Pratasevich.

"Mae ein safbwynt yn glir: Mae'r Unol Daleithiau yn galw ar drefn Lukashenka i ddod â'i chwalfa ar aelodau o'r gymdeithas sifil, cyfryngau annibynnol, yr wrthblaid wleidyddol, athletwyr, myfyrwyr, gweithwyr proffesiynol cyfreithiol a Belarusiaid eraill i ben; i ryddhau pob carcharor gwleidyddol ar unwaith; mewn deialog ddiffuant gyda'r wrthblaid ddemocrataidd a'r gymdeithas sifil; i gyflawni ei rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol; i atal ei orfodaeth o bobl fregus; a chynnal etholiadau rhydd a theg o dan arsylwi rhyngwladol.

"Byddwn yn parhau i weithio gyda'r gymuned ryngwladol i hyrwyddo atebolrwydd i'r rhai sy'n gyfrifol am ormes a thorri a cham-drin hawliau dynol ym Melarus. Gan sefyll gyda phobl Belarus i gefnogi eu hawliau dynol a'u rhyddid sylfaenol, byddwn yn ymateb i ymyrraeth Belarus gan codi costau gwneud busnes yn uniongyrchol ar gyfer a chyda chyfundrefn Lukashenka. "

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Belarws

Mae Ewrop yn mabwysiadu pecyn cosbau pellach sy'n targedu Belarus

cyhoeddwyd

on

Penderfynodd y Cyngor heddiw orfodi cylch pellach o fesurau cyfyngol ar 17 unigolyn ac 11 endid ychwanegol yng ngoleuni'r sefyllfa sy'n dirywio ym Melarus.

Mae'r bumed rownd o sancsiynau yn targedu aelodau amlwg o'r gangen farnwrol, gan gynnwys y Goruchaf Lys, a Phwyllgor Rheoli'r Wladwriaeth, yn ogystal â mannau propaganda, gan gyfrannu at ormes parhaus cymdeithas sifil, gwrthwynebiad democrataidd, allfeydd cyfryngau annibynnol a newyddiadurwyr.

Mae'r penderfyniad hefyd yn targedu swyddogion gwleidyddol uchel eu statws yng nghyfundrefn Lukashenko, yn ogystal â chwmnïau (fel Belavia Airlines), gweithredwyr teithiau a gwestai sydd wedi helpu i annog a threfnu croesfannau ffin anghyfreithlon trwy Belarus i'r UE.

At ei gilydd, mae mesurau cyfyngol yr UE ar Belarus bellach yn berthnasol i gyfanswm o 183 o unigolion a 26 endid. Mae'r rhai a ddynodwyd yn destun rhewi asedau ac mae dinasyddion a chwmnïau'r UE yn cael eu gwahardd rhag sicrhau bod arian ar gael iddynt. Mae pobl naturiol hefyd yn destun gwaharddiad teithio sy'n eu hatal rhag mynd i mewn neu dirio trwy diriogaethau'r UE.

hysbyseb

Dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell: “Ni fydd yr Undeb Ewropeaidd yn goddef offeryniaeth bodau dynol cerddorfaol a chymhelliant gwleidyddol gan drefn Lukashenko. Mae'r strategaeth sinigaidd hon o ecsbloetio pobl sy'n agored i niwed yn ymgais wrthun i dynnu sylw oddi wrth ddiystyriad parhaus y gyfundrefn ar gyfer cyfraith ryngwladol, rhyddid sylfaenol a hawliau dynol. "

Datganiad ar y cyd

Yn ogystal â sancsiynau heddiw, cyflwynodd yr UE, Canada, y Deyrnas Unedig ac Unol Daleithiau America ddatganiad ar y cyd yn condemnio ymosodiadau parhaus Lukashenko ar hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, gan anwybyddu normau rhyngwladol a gweithredoedd gormes dro ar ôl tro, gan alw am ryddhau 900 o garcharorion gwleidyddol.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd