Cysylltu gyda ni

Bwlgaria

Prifysgol Huawei a Sofia i gydweithredu mewn AI a thechnolegau pen uchel newydd eraill

cyhoeddwyd

on

Llofnododd Huawei Technologies Bwlgaria EOOD Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gyda Phrifysgol Sofia St. Kliment Ohridski yn ddiweddar. Bydd y ddau barti yn cydweithredu wrth ddatblygu Deallusrwydd Artiffisial (AI) a thechnolegau pen uchel newydd eraill. Ar ben hynny, maent hefyd yn cytuno i gynnal rhaglen Academi TGCh Huawei a datblygu labordy gwyddonol ar y cyd ym Mhrifysgol Sofia.

Bydd y ddwy ochr yn sefydlu ymgysylltiad ar y cyd yn y dyfodol, wedi'i ariannu gan yr UE ac AI, Ymchwil a Datblygu a phrosiectau masnachol eraill. Byddant yn adeiladu'r seilwaith TGCh ar gyfer, Prifysgol Sofia yn gyffredinol ac labordai AI arbenigol ar y cyd.

Bydd cydweithredu yn cynnwys nid yn unig prosiect Ymchwil a Datblygu a Seilwaith, ond bydd hefyd yn cynnwys addysg, hyfforddiant a gweithdai i fyfyrwyr, cymdeithasau academaidd a diwydiannau ym Mwlgaria.

Tynnodd yr Athro Rheithor Anastas Gerdjikov sylw, gyda'r Prifysgolion Gwyddoniaeth, Gwybodeg a Thechnolegau mewn eSociety (UNITe) a Sefydliad Data Mawr y Gymdeithas Smart (GATE), Prifysgol Sofia. Mae St Kliment Ohridski yn ganolfan ymchwil flaenllaw ym maes technoleg gwybodaeth a deallusrwydd artiffisial. Mynegodd Gerdjikov ei fod yn fodlon â'r memorandwm wedi'i lofnodi ac roedd yn disgwyl i'r cydweithrediad fod yn ddefnyddiol i ymchwilwyr a myfyrwyr ym Mhrifysgol Sofia.

Yr Athro Anastas Gerdjikov, Rheithor Prifysgol Sofia St. Kliment Ohridski

Cenhadaeth y brifysgol yw datblygu potensial gwyddonol, addysgol a diwylliannol Bwlgaria, lle mae'r pwyslais newydd ar greu modelau ar gyfer datblygiad cymdeithasol trwy ddatgelu gallu cynhenid ​​newid sefydliadol a chanlyniadau cymdeithasol newid o'r fath. Mae'r Gyfadran Mathemateg a Gwybodeg (FMI), un o'r mwyaf ymhlith un ar bymtheg o gyfadrannau Prifysgol Sofia, yn arweinydd cenedlaethol ym maes addysg uwch mewn Mathemateg, Cyfrifiadureg a TGCh, yn ogystal â chanolfan ymchwil yn yr un meysydd o Pwysigrwydd Ewropeaidd a chydnabyddiaeth ryngwladol.

Mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Mae Huawei eisoes wedi adeiladu 23 o sefydliadau Ymchwil a Datblygu ledled Ewrop. Ym Mwlgaria, sefydlodd Huawei ei weithrediadau yn 2004, gyda'r pencadlys wedi'i leoli yn Sofia. Diolch i'w fuddsoddiad uchel mewn Ymchwil a Datblygu a strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, yn ogystal â'i bartneriaeth agored, mae Huawei yn datblygu datrysiadau TGCh o'r dechrau i'r diwedd, gan ganiatáu mantais gystadleuol i gwsmeriaid o ran is-strwythurau telathrebu, rhwydwaith a chyfrifiadura cwmwl.

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Comisiwn yn cefnogi datblygiad ecosystem ymchwil ac arloesi Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Ionawr, cyhoeddodd y Comisiwn set o argymhellion strategol i 14 o ganolfannau ymchwil ac arloesi (R&I) sydd newydd eu creu, wedi'u cyd-ariannu gan y Polisi Cydlyniant yr UE ym Mwlgaria. Nod yr argymhellion yw gwella rheolaeth a helpu'r canolfannau i gyrraedd cynaliadwyedd ariannol. Fe'u ymhelaethwyd gan dîm o arbenigwyr o fri rhyngwladol yn ystod gwaith maes 1.5 mlynedd, a gydlynwyd gan y Canolfan Ymchwil ar y Cyd, yn ogystal â thrwy cyfnewidiadau gyda chyfoedion o Sbaen, Lithwania a Tsieceia.

Byddant yn cefnogi awdurdodau ac ymchwilwyr Bwlgaria i gryfhau ecosystem Ymchwil a Datblygu'r wlad, meithrin y gallu i drosglwyddo a lledaenu gwybodaeth, a chryfhau'r cydweithrediad rhwng sefydliadau ymchwil a busnesau mewn meysydd fel trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn ogystal ag mewn meddygaeth uwch. Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (yn y llun): “Diolch i gefnogaeth yr UE, bydd y Canolfannau hyn yn darparu seilwaith ac offer gwyddonol, gan eu gwneud yn ddeniadol i ymchwilwyr Bwlgaria ifanc. Rwy’n annog yr holl actorion dan sylw i ddefnyddio gwaith yr arbenigwyr, gan osod y sylfaen ar gyfer system ymchwil ac arloesi effeithlon a modern. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae gan fuddsoddiad yr UE yn y 14 Canolfan Cymhwysedd a Chanolfannau Rhagoriaeth botensial mawr i drawsnewid economi’r wlad a’i hintegreiddio mewn Cadwyni Gwerth Byd-eang. Rwy’n hyderus y bydd canfyddiadau’r adroddiad JRC yn cael derbyniad da gan y Canolfannau, ac y bydd y llywodraeth, y byd academaidd a rhanddeiliaid y diwydiant yn gweithredu i weithredu ei argymhellion yn brydlon. ”

Mae'r fenter wedi bod lansio yn 2019 a bydd yn cael ei ymestyn i wledydd Ewropeaidd eraill. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynorthwyo Aelod-wladwriaethau a rhanbarthau i ddylunio a gweithredu eu strategaethau arbenigo craff a thrwy'r platfform arbenigo craff. Ar hyn o bryd mae'r UE yn buddsoddi € 160 miliwn yn y canolfannau, yn fframwaith rhaglen 'Gwyddoniaeth ac Addysg ar gyfer Twf Smart' Bwlgaria 2014-2020. Yn 2021-2027 bydd Bwlgaria yn derbyn mwy na € 10 biliwn o dan bolisi Cydlyniant, gyda rhan sylweddol wedi'i neilltuo i gefnogi arloesedd a chystadleurwydd a thrawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Bwlgaria € 40 miliwn i gefnogi mentrau bach y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun BGN 78.2 miliwn (oddeutu € 40m o Fwlgaria i gefnogi mentrau bach yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan gymorth y wladwriaeth Fframwaith Dros Dro. Bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grant uniongyrchol o BGN 50,000 (tua € 25,565) i bob buddiolwr, i dalu am ran o'u costau gweithredu. Bydd y cynllun, a fydd yn cael ei gyd-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn hygyrch i fentrau bach sy'n weithredol mewn rhai sectorau ac sy'n cwrdd â rhai gofynion a ddiffinnir gan Fwlgaria, gyda throsiant blynyddol o BGN 500,000 o leiaf (tua € 250,000) yn 2019 , a welodd ostyngiad mewn trosiant, cysylltodd yr achos o coronafirws o 20% o leiaf dros dri mis er mis Chwefror 2020, o'i gymharu â'r un tri mis yn 2019.

Nod y mesur yw helpu buddiolwyr i oresgyn canlyniadau economaidd yr achosion o coronafirws a chynnal cyflogaeth. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Bwlgaria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y cymorth yn fwy na'r nenfydau fesul cwmni a nodir yn y Fframwaith Dros Dro; a (ii) gellir rhoi cymorth o dan y cynllun tan 30 Mehefin 2021. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) ( b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.59704 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Dylai Bwlgaria ddynodi Hezbollah yn ei gyfanrwydd fel sefydliad terfysgol

cyhoeddwyd

on

Pan gyrhaeddodd Mustafa Kyosov ei waith ar 18 Gorffennaf 2012, nid oedd yn disgwyl mai hwn fyddai ei ddiwrnod olaf yn y swydd. Yn wreiddiol o Yurukovo yn ne-orllewin Bwlgaria, bu Kyosov yn gweithio fel gyrrwr bws taith o amgylch dinas gyrchfan boblogaidd Burgas ar y Môr Du. Roedd y Bwlgaria gweithgar yn helpu twristiaid o Israel i fynd ar ei fws ym maes awyr Sarafovo pan gafodd bom a osodwyd gan weithredwr o’r grŵp terfysgol Hezbollah, a gefnogwyd gan Iran. ffrwydro ysgrifennu Toby Dershowitz ac Dylan Gresik.

Lladdwyd Kyosov a phump o Israeliaid, gan gynnwys dynes feichiog, ac anafwyd bron i 40 arall yn gorfforol. Gadawyd llawer mwy wedi’u clwyfo’n seicolegol, wrth i dystion ddisgrifio’r chwyth yn anfon rhannau o’r corff a’r gwaed yn hedfan drwy’r awyr.

Ar ôl wyth mlynedd, ar 21 Medi, llys yn Bwlgaria euog dau weithredwr Hezbollah, Meliad Farah ac Hassan El Hajj Hassan, am ddarparu'r ffrwydron a chefnogaeth logistaidd i'r ymosodiad, gan eu dedfrydu mewn absentia i fywyd yn y carchar heb barôl. I rieni galarus Kyosov, nid yw'r brawddegau'n ddigonol. Ac ni ddylai fod yn ddigon i Fwlgaria chwaith.

“Gadawodd yn 36 oed - gadawodd ei blentyn, gadawodd ei wraig, a gadael llonydd inni,” meddai mam Mustafa, Salihe Kyosova, yn ôl 24 Chasa. “Ni ddaw dim ag ef yn ôl; does dim ots beth yw'r brawddegau. ”

Yn syth ar ôl y bomio, tra bod ymchwiliad trylwyr llywodraeth Bwlgaria wedi penderfynu mai Hezbollah oedd yn gyfrifol am yr ymosodiad, yn ei dreial yn 2020 ni enwodd y llys na ditio Hezbollah. Fe wnaeth cefnogaeth logistaidd ac ariannol y grŵp terfysgol o Libanus i'r bomwyr ei alluogi i gyflawni'r ymosodiad marwol hwn ar bridd Bwlgaria a hawliodd fywyd dinesydd Bwlgaria.

Gorfododd y dystiolaeth bendant i'r Undeb Ewropeaidd gydnabod bygythiad y sefydliad i'r cyfandir - gyda'r UE dynodi “adain filwrol” y grŵp fel y’i gelwir yn grŵp terfysgol yn 2013. Mae’r dynodiad rhannol hwn, sy’n dibynnu ar a rhaniad ffug o'r endid unedol, gadawodd fwlch yn ymdrechion yr UE i ddal Hezbollah yn atebol.

Er bod dyfarniad diweddar y llys o'r ddau weithredwr hyn yn gam cyntaf pwysig, mae Bwlgaria bellach ar groesffordd.

Gall Bwlgaria ymrwymo i ddychryn gan Hezbollah, fel y mae rhai gwledydd Ewropeaidd wedi ei wneud, gan ofni dial am gosbi'r sefydliad. Efallai y bydd y llywodraethau hyn yn credu ar gam y gallant, trwy setlo am ddynodiad rhannol, osgoi ymosodiadau yn y dyfodol.

Neu gall Bwlgaria gymryd llwybr gwahanol. Byddai dynodi Hezbollah fel sefydliad terfysgol yn ei gyfanrwydd - yn ogystal â rhewi ei asedau ariannol, gwahardd gweithgareddau codi arian, a diarddel ei aelodau - yn helpu i danseilio cyfreithlondeb Hezbollah ac amddiffyn dinasyddion yr UE.

Ers ymosodiad 2012, mae'r momentwm i ddal Hezbollah yn atebol wedi bod yn adeiladu ledled y byd. Mae gan Fwlgaria, a'r UE ei hun, gyfle nawr i gau'r bwlch atebolrwydd.

Yn wynebu yn ddiamheuol tystiolaeth o weithgaredd malaen Hezbollah ar ei bridd ei hun, Almaen a fu unwaith yn betrusgar yn ddiweddar awdurdodi y grŵp yn ei gyfanrwydd. Latfia, Lithwania, Slofenia a Serbia hefyd wedi gwahardd y grŵp terfysgol yn ddiweddar. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, Estonia, Guatemala, a Sudan wedi gwneud yr un peth, gan ymuno â'r Unol Daleithiau, Canada, yr Ariannin, Bahrain, Colombia, Honduras, Israel, Kosovo, yr Iseldiroedd, Paraguay, a'r Deyrnas Unedig. Ledled y byd, mae dros 15 o wledydd - ynghyd â'r Gynghrair Arabaidd a Chyngor Cydweithrediad y Gwlff - wedi dynodi Hezbollah yn ei gyfanrwydd.

Mae gan lywodraeth Bwlgaria y gallu i wneud hynny hefyd. Gall ei Gyngor Gweinidogion ychwanegu Hezbollah yn ei gyfanrwydd at y rhestr sancsiynau o dan ddeddfau gwrthderfysgaeth Bwlgaria.

Byddai gwneud hynny nid yn unig yn fesur pwysig o gyfiawnder i'r dioddefwyr ond hefyd i Fwlgaria ei hun. Bwlgaria yn 2016 penderfyniad roedd ychwanegu Farah a Hassan at ei restr derfysgaeth yn gam i'r cyfeiriad cywir.

Ym mis Medi, swyddog o'r Unol Daleithiau cyhoeddodd ers Hezbollah, ers 2012, wedi storio a chludo amoniwm nitrad ledled Ewrop - y cynhwysyn ffrwydrol a ddefnyddiwyd yn ymosodiad Burgas. Er 2015, mae awdurdodau yn y DU, yr Almaen a Chyprus wedi atafaelu pentyrrau o amoniwm nitrad, y dywedir y bwriedir eu defnyddio gan y grŵp terfysgol.

Amoniwm nitrad yw'r cyfansoddyn cemegol a achosodd y ffrwydrad enfawr ar Awst 4 yn Beirut, a laddodd bron i 200 o bobl ac a achosodd biliynau o ddoleri o ddifrod. Mewn ymateb, mae pobl Libanus wedi siarad â'u traed a'u lleisiau: Mae blynyddoedd o ofn a llety wedi ildio i arddangosiadau eang i brotestio terfysgaeth, llygredd a malais Hezbollah yn Libanus.

Mae'r amser yn iawn i ail-bwysleisio dull newydd o atal ymddygiad malaen Hezbollah a pheidio â chaniatáu i Hezbollah weithredu heb orfodaeth ar bridd Ewropeaidd.

Nid oes unrhyw iawndal na dedfryd a all ddod â Mustafa Kyosov neu'r pum twristiaid o Israel yn ôl. Er mwyn sicrhau gwir atebolrwydd, mynd ar drywydd cyfiawnder parhaol, ac atal ymosodiadau terfysgol ar ei bridd yn y dyfodol, gall Bwlgaria, fodd bynnag, ddynodi Hezbollah yn ei gyfanrwydd ac annog ei phartneriaid yn yr UE i wneud yr un peth.

Mae Toby Dershowitz yn uwch is-lywydd ar gyfer cysylltiadau a strategaeth y llywodraeth yn y Sefydliad Amddiffyn Democratiaethau, lle mae Dylan Gresik yn ddadansoddwr cysylltiadau llywodraeth. Dilynwch nhw ar Twitter @tobydersh ac @DylanGresik. Melin drafod amhleidiol yw FDD sy'n canolbwyntio ar ddiogelwch cenedlaethol a pholisi tramor.

Barn yr awduron yw'r holl farnau a fynegir yn yr erthygl uchod, ac nid ydynt yn adlewyrchu unrhyw farn ar ran Adroddwr yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd