Cysylltu â ni

Bwlgaria

Dywed Kovatchev fod y camau a gymerwyd gan lywodraeth ofalwyr Bwlgaria yn amheus

cyhoeddwyd

on

Siaradodd ASE Andrey Kovatchev, Cadeirydd dirprwyaeth Bwlgaria ym Mhlaid y Bobl Ewropeaidd ag Gohebydd yr UE am lythyr y mae'r ddirprwyaeth wedi'i anfon at bob ASE. Mae’r llythyr yn honni bod y llywodraeth ofalwr, sy’n gyfrifol am drefnu etholiadau ar gyfer 11 Gorffennaf yn gweithredu mewn ffordd sy’n cwestiynu eu niwtraliaeth. 

Mae GERB - plaid gysylltiedig yr EPP ym Mwlgaria, dan arweiniad Boyko Borissov wedi cael ei ddifrodi gan honiadau diweddar bod ffonau gwleidyddion y gwrthbleidiau wedi eu torri. Dywed Kovatchev, os oes tystiolaeth y tu ôl i'r honiadau hyn, yna dylid cosbi pobl, ond mae'n ychwanegu os nad oes tystiolaeth bod yr honiadau'n gyfystyr â dadffurfiad cyn yr etholiad.

Mae prif bwnc y llythyr yn ymwneud â'r Gweinidog Materion Mewnol Bojko Rashkov a sylwadau a wnaeth mewn cyfweliad diweddar yn cyfeirio at wleidyddion fel 'cyn-bobl' - ymadrodd sy'n dyddio'n ôl i orffennol Comiwnyddol Bwlgaria, pan oedd pobl a oedd yn wrthwynebwyr y llywodraeth a ddisgrifir fel hyn. 

Mewn honiad difrifol iawn mae’r ASEau hefyd yn nodi bod pennaeth staff y gweinidog mewn rhyw ffordd yn gysylltiedig ag oligarch gamblo Vasil Bozhkov, a elwir yn ‘the Skull’ - oligarch gamblo, sydd ar hyn o bryd yn cuddio yn Dubai, ar ôl i 19 cyhuddiad gael eu ffeilio yn eu herbyn. ef ym Mwlgaria. Mae Bozhkov yn bwriadu cymryd rhan mewn etholiadau sydd i ddod. 

Mae Senedd Ewrop wedi codi mater rheolaeth y gyfraith ym Mwlgaria yn 2019. Bu Gohebydd yr UE yn cyfweld ag aelodau o'r 'Brwsel ar gyfer Bwlgariaarddangoswyr ym mis Hydref 2019 a oedd yn galw am etholiadau a diwygiadau newydd i ddod â llygredd i ben. 

Bwlgaria

Mae'r llywodraeth ofalwr ym Mwlgaria yn ymosod ar deledu gwasanaeth cyhoeddus mewn ymgais i dawelu'r wrthblaid

cyhoeddwyd

on

Mae'r teledu gwasanaeth cyhoeddus ym Mwlgaria - BNT (Teledu Cenedlaethol Bwlgaria) yn profi ymosodiad sefydliadol digynsail. Mae’r llywodraeth, a gynrychiolir gan y Gweinidog Diwylliant Velislav Minekov, wedi mynnu’n agored ymddiswyddiad Cyfarwyddwr Cyffredinol BNT Emil Koshlukov oherwydd anghymeradwyaeth polisi golygyddol y cyfryngau a’r bygythiad i ddiogelwch cenedlaethol y wlad. Mae arweinwyr y blaid wleidyddol „Bwlgaria Democrataidd“, yn ogystal ag “Mae yna Bobl o’r fath”, sy’n agos at Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev, hefyd wedi beirniadu pennaeth y cyfryngau.

Yn ei ymateb i Weinidog Diwylliant Bwlgaria, atgoffodd Emil Koshlukov, yn ôl y Ddeddf Radio a Theledu, nad oes gan y Gweinidog hawl i ymyrryd ym mholisi golygyddol y teledu. Ychwanegodd fod gormes o'r fath yn digwydd yng Ngogledd Corea yn unig ac am y tro cyntaf yn hanes BNT, mae'r weithrediaeth yn caniatáu ei hun mor ddiamwys ac yn ddiseremoni i newyddiadurwyr brawychus.

Fodd bynnag, am y pedwerydd diwrnod yn olynol, nid yw'r Gweinidog Minekov wedi rhoi'r gorau i ymosod. Mae'n fab i Velichko Minekov, sef y cerflunydd agosaf at yr unben comiwnyddol Todor Zhivkov ac a chwaraeodd ran gref yn enwad y Blaid Gomiwnyddol cyn cwymp y Llen Haearn. Mae Velislav Minekov yn parhau â'r traddodiad teuluol o ddefnyddio celf fel pont i rym. Mae ei weithiau'n rhan o gasgliad yr oligarch Vassil Bojkov, a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau o dan y Ddeddf Magnitsky Byd-eang. Cydnabu Bojkov yn gyhoeddus ei fod wedi talu am a rheoli’r protestiadau ym Mwlgaria yr haf diwethaf, a Minekov oedd eu harweinydd sefydliadol. Mae hyn yn arwain at ragdybiaethau rhesymegol bod Minekov wedi helpu Bojkov i ddymchwel llywodraeth Boyko Borissov, yn gyfnewid am ei wneud yn weinidog yn llywodraeth ofalwr yr Arlywydd Radev.

Yn y cyfamser, mae sefydliadau eraill yn parhau i ymosod ar BNT, a safodd y tu ôl i'r protestiadau yn ystod haf 2020. Sefydliad arall a ofynnodd am ymddiswyddiad Emil Koshlukov yw mudiad sifil BOEC. Fe'u cyhoeddwyd yn gyhoeddus oherwydd eu cysylltiadau agos ag oligarch arall a ffodd dramor o gyfiawnder Bwlgaria - Tsvetan Vassilev. Yr hyn sydd gan bob ymosodiad yn gyffredin yw nid yn unig yr amser, ond y nod hefyd, sef tawelu llais yr wrthblaid gan GERB.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae'r Trysorlys yn cosbi unigolion dylanwadol Bwlgaria a'u rhwydweithiau eang am gymryd rhan mewn llygredd

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD (OFAC) dri unigolyn o Fwlgaria o dan "Ddeddf Magnitsky" am eu rolau helaeth mewn llygredd ym Mwlgaria, yn ogystal â'u rhwydweithiau sy'n cwmpasu 64 endid. Mae'r Weinyddiaeth yn credu bod llygredd yn diraddio rheolaeth y gyfraith, yn gwanhau economïau a thwf economaidd, yn tanseilio sefydliadau democrataidd, yn parhau gwrthdaro, ac yn amddifadu sifiliaid diniwed o hawliau dynol sylfaenol, ac mae gweithred heddiw - y weithred unigol fwyaf sy'n targedu llygredd hyd yn hyn - yn dangos Adran y Ymdrech barhaus y Trysorlys i ddal yn atebol y rhai sy'n ymwneud â llygredd. 

Bydd llywodraeth yr UD yn parhau i orfodi canlyniadau diriaethol a sylweddol ar y rhai sy'n ymgymryd â llygredd ac yn gweithio i amddiffyn y system ariannol fyd-eang rhag cael ei cham-drin.

“Mae’r Unol Daleithiau yn sefyll gyda’r holl Fwlgariaid sy’n ymdrechu i gael gwared ar lygredd trwy hyrwyddo atebolrwydd am swyddogion llygredig sy’n tanseilio swyddogaethau economaidd a sefydliadau democrataidd Bwlgaria,” meddai Cyfarwyddwr Rheoli Swyddfa Asedau Tramor Andrea M. Gacki. “Nid yn unig y mae llygredd yn amddifadu dinasyddion o adnoddau, gall erydu’r sefydliadau y bwriedir eu gwarchod. Mae’r dynodiad hwn o dan raglen sancsiynau Global Magnitsky yn dangos ein bod wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn llygredd lle bynnag y bo. ”

Mae'r weithred hon yn targedu Vassil Kroumov Bojkov, dyn busnes ac oligarch amlwg o Fwlgaria; Delyan Slavchev Peevski, cyn Aelod Seneddol; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, cyn Ddirprwy Bennaeth Asiantaeth Wladwriaeth Bwlgaria ar gyfer Gweithrediadau Technegol a benodwyd i'r Swyddfa Genedlaethol Rheoli ar Ddyfeisiau Casglu Cudd-wybodaeth Arbennig; a'r cwmnïau sy'n eiddo i'r unigolion neu'n cael eu rheoli ganddynt. Dynodir yr unigolion a'r endidau hyn yn unol â Gorchymyn Gweithredol (EO) 13818, sy'n adeiladu ar ac yn gweithredu Deddf Atebolrwydd Hawliau Dynol Magnitsky Byd-eang ac yn targedu cyflawnwyr cam-drin a llygredd hawliau dynol difrifol ledled y byd. Mae'r sancsiynau hyn yn cyd-fynd â chamau ategol a gymerwyd gan Adran Wladwriaeth yr UD i ddynodi Peevski a Zhelyazkov yn gyhoeddus, ymhlith eraill, o dan Adran 7031 (c) o Ddeddf Neilltuadau Adran y Wladwriaeth, Gweithrediadau Tramor a Rhaglenni Cysylltiedig oherwydd eu rhan mewn llygredd sylweddol. .

Y dynodiadau yw'r camau Byd-eang Magnitsky mwyaf a gymerwyd ar un diwrnod yn hanes y rhaglen, gan dargedu dros 65 o unigolion ac endidau am eu gweithredoedd llygredd sylweddol ym Mwlgaria. 

Mae'r gweithgareddau llygredig a wneir gan yr unigolion a ddynodwyd heddiw yn dangos sut mae llygredd treiddiol yn mynd law yn llaw â gweithgaredd anghyfreithlon arall. Mae ehangder y gweithredu heddiw yn dangos y bydd yr Unol Daleithiau yn cefnogi rheolaeth y gyfraith ac yn gosod costau ar swyddogion cyhoeddus a'r rhai sy'n gysylltiedig â hwy sy'n defnyddio sefydliadau'r llywodraeth er elw personol. Mae'r dynodiad heddiw yn datgelu Bojkov, Peevski, a Zhelyazkov am gam-drin sefydliadau cyhoeddus am elw ac yn torri mynediad yr unigolion hyn a'u cwmnïau i system ariannol yr UD. Er mwyn amddiffyn y system ariannol ryngwladol ymhellach rhag cael ei cham-drin gan actorion llygredig, mae'r Trysorlys yn annog pob llywodraeth i weithredu mesurau gwrth-wyngalchu arian priodol ac effeithiol i fynd i'r afael â gwendidau llygredd.

Mae'r gweithredoedd hyn yn anfon arwydd cryf bod yr Unol Daleithiau yn sefyll gyda'r holl Fwlgariaid sy'n ymdrechu i gael gwared ar lygredd. Rydym wedi ymrwymo i helpu ein partneriaid i wireddu eu potensial economaidd a democrataidd llawn trwy fynd i'r afael â llygredd systemig a dal swyddogion llygredig yn atebol. Mae'r Trysorlys yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda Bwlgaria i fynd i'r afael â diwygiadau gwyngalchu arian sy'n arwain at dryloywder ac atebolrwydd ariannol. Rydym yn galw ar reoleiddwyr i gyfleu'r risgiau o wneud busnes gyda'r swyddogion llygredig hyn a'u cwmnïau.  

Mae Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), dyn busnes o Fwlgaria ac oligarch, wedi llwgrwobrwyo swyddogion y llywodraeth ar sawl achlysur. Mae'r swyddogion hyn yn cynnwys arweinydd gwleidyddol cyfredol a chyn-Gadeirydd y Comisiwn Gwladol ar Gamblo (SCG) sydd bellach wedi'i ddileu. Roedd Bojkov hefyd yn bwriadu darparu swm o arian i gyn-swyddog Bwlgaria a gwleidydd o Fwlgaria yn gynharach eleni i helpu Bojkov i greu sianel i arweinwyr gwleidyddol Rwseg ddylanwadu ar swyddogion llywodraeth Bwlgaria.

Ar hyn o bryd mae Bojkov yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, lle llwyddodd i osgoi estraddodi Bwlgaria ar nifer o gyhuddiadau a godwyd yn 2020, gan gynnwys arwain grŵp troseddau cyfundrefnol, gorfodaeth, ceisio llwgrwobrwyo swyddog, ac osgoi talu treth. Yn ei hymchwiliad, canfu Swyddfa Erlynydd Gweriniaeth Bwlgaria fod Bojkov, ym mis Chwefror 2018, yn talu Cadeirydd Bwlgaria SCG 10,000 (tua $ 6,220) yn ddyddiol i ddirymu trwyddedau gamblo cystadleuwyr Bojkov. Yn dilyn y cynllun llwgrwobrwyo enfawr hwn, ymddiswyddodd Cadeirydd y SCG, a chafodd y SCG ei ddiddymu. Erys gwarant ryngwladol ar gyfer arestio Bojkov wrth i'w ddylanwad barhau ym Mwlgaria. Cyn etholiadau seneddol Bwlgaria Gorffennaf 2021, cofrestrodd Bojkov blaid wleidyddol a fydd yn rhedeg ymgeiswyr yn yr etholiadau uchod i dargedu gwleidyddion a swyddogion Bwlgaria.

Dynodir Bojkov yn unol ag EO 13818 am fod yn berson sydd wedi cynorthwyo, noddi, neu ddarparu cymorth ariannol, materol, neu dechnolegol ar gyfer, neu nwyddau neu wasanaethau i lygredd neu i gefnogi llygredd, gan gynnwys camddefnyddio asedau'r wladwriaeth, alltudio asedau preifat er budd personol, llygredd sy'n gysylltiedig â chontractau'r llywodraeth neu echdynnu adnoddau naturiol, neu lwgrwobrwyo. 

Mae OFAC hefyd yn dynodi 58 endid, gan gynnwys Haf Bwlgaria, sydd wedi'i gofrestru ym Mwlgaria sy'n eiddo i Bojkov neu un o'i gwmnïau: neu'n cael ei reoli ganddo:

 • Vabo-2005 EOOD, Gwasanaethau Digidol EAD, Ede 2 EOOD, EOOD Mewnol Nofel, Moststroy Iztok OC, Buddsoddi Galenit OC, Vabo 2008 EOOD, Priodweddau Vertex EOOD, Rheoli VB EOOD, Cwmni Va Bo EOOD, Rheoli Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Peirianneg Eurogroup EAD, Kristiano GR 53 JSC OC, Nove-AD-Holding AD, Mae Bul Partners yn Teithio OOD, Masnach Bwled OOD, Caritex Lwcus OC, Sizif V OOD, Sefydliad Thrace, Vabo Mewnol OC, a Swm Bwlgariar yn eiddo i Bojkov neu'n cael ei reoli ganddo.
 • Rex Loto OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Vabo-2005 EOOD.
 • Partneriaid Eurobet OOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Gwasanaethau Digidol EAD.
 • Eurobet OOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Partneriaid Eurobet OOD.
 • Masnach Eurobet EOOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Eurobet OOD.
 • Systemau Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Datblygiad Newydd EOOD, Eiddo-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG OC, Partneriaid Efbet OOD, a Internews 98 OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan EOOD Mewnol Nofel.
 • Eurosadruzhie OOD ac Decart OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Systemau Vabo EOOD.
 • Gemau Rhifiadol OOD, Dosbarthiadau Loteri OOD, OOD y Loteri Genedlaethol, a Eurofootball OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Eurosadruzhie OOD.
 • Loteri Genedlaethol OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Datblygiad Newydd EOOD.
 • Meliora Academica EOOD, Gemau Domino OOD, a ML Adeiladu EAD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Decart OOD.
 • Gemau OOD Diderfyn yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Rheoli VB EOOD.
 • Evrobet - Rumania EOOD ac Hen Gemau EOOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Gemau OOD Diderfyn.
 • Vihrogonika OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Rheoli Vabo EOOD.
 • Vabo 2017 OOD ac Loteri BG OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Vabo 2012 EOOD.
 • Siguro EOOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Peirianneg Eurogroup EAD.
 • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Publishing House Sport LTD, a Clwb Pêl-fasged CSKA yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Nove-AD-Holding AD.
 • Treftadaeth Hynafol OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Sefydliad Thrace.

Mae Delyan Slavchev Peevski (Peevski) yn oligarch a arferai wasanaethu fel AS Bwlgaria a mogwl cyfryngau ac sydd wedi cymryd rhan yn rheolaidd mewn llygredd, gan ddefnyddio peddling dylanwad a llwgrwobrwyon i amddiffyn ei hun rhag craffu cyhoeddus a rhoi rheolaeth dros sefydliadau a sectorau allweddol yng nghymdeithas Bwlgaria. Ym mis Medi 2019, gweithiodd Peevski yn weithredol i ddylanwadu'n negyddol ar broses wleidyddol Bwlgaria yn etholiadau trefol Hydref 27, 2019. Trafododd Peevski â gwleidyddion i roi cefnogaeth wleidyddol iddynt a sylw cadarnhaol yn y cyfryngau yn gyfnewid am dderbyn amddiffyniad rhag ymchwiliadau troseddol.

Bu Peevski hefyd yn ymwneud â llygredd trwy ei ddyn blaen Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), cyn Ddirprwy Bennaeth Asiantaeth Wladwriaeth Bwlgaria ar gyfer Gweithrediadau Technegol a chyn swyddog Asiantaeth y Wladwriaeth Bwlgaria ar gyfer Diogelwch Cenedlaethol (DANS) a benodwyd i'r Swyddfa Genedlaethol ar gyfer Rheoli ar Dyfeisiau Casglu Cudd-wybodaeth Arbennig. Defnyddiodd Peevski Zhelyazkov i gynnal cynllun llwgrwobrwyo yn cynnwys dogfennau preswyl Bwlgaria ar gyfer pobl dramor, yn ogystal ag i lwgrwobrwyo swyddogion y llywodraeth trwy amryw o ffyrdd yn gyfnewid am eu gwybodaeth a'u teyrngarwch. Er enghraifft, yn 2019, roedd Zhelyazkov yn adnabyddus am gynnig llwgrwobrwyon i uwch swyddogion llywodraeth Bwlgaria y disgwylid iddynt ddarparu gwybodaeth i Zhelyazkov i'w symud ymlaen i Peevski. Yn gyfnewid am hyn, byddai Zhelyazkov yn gweld bod unigolion a dderbyniodd ei gynnig yn cael eu rhoi mewn swyddi awdurdod a hefyd yn darparu llwgrwobr fisol. Hefyd, cafodd Peevski a Zhelyazkov swyddog mewn safle arweinyddiaeth i embezzle arian iddynt yn 2019. Mewn enghraifft arall, ar ddechrau 2018, cynhaliodd y ddau swyddog llywodraeth hyn gynllun i werthu dogfennau preswyl Bwlgaria lle honnodd cynrychiolwyr cwmnïau lwgrwobrwyon i swyddogion Bwlgaria. i sicrhau bod eu cleientiaid yn derbyn dogfennau dinasyddiaeth ar unwaith yn hytrach na gwneud y blaendal $ 500,000 neu aros y pum mlynedd i broses gyfreithlon gael ei phrosesu. Yn olaf, gwnaeth Zhelyazkov hefyd flacmelio darpar weinidog llywodraeth Bwlgaria gyda chyhuddiadau troseddol o swyddfa Erlynydd Cyffredinol Bwlgaria pe na bai'r gweinidog yn darparu cymorth pellach iddo ar ôl ei benodi.

Dynodir Peevski a Zhelyazkov yn unol ag EO 13818 am fod yn bersonau tramor sy'n swyddogion cyfredol neu gyn-swyddogion y llywodraeth, neu'n bersonau sy'n gweithredu ar ran neu ar ran swyddog o'r fath, sy'n gyfrifol am neu'n rhan ohono, neu sydd wedi ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â hi. llygredd, gan gynnwys cam-ddefnyddio asedau'r wladwriaeth, dadfeddiannu asedau preifat er budd personol, llygredd sy'n gysylltiedig â chontractau'r llywodraeth neu echdynnu adnoddau naturiol, neu lwgrwobrwyo. 

Mae OFAC hefyd yn dynodi chwe endid sydd wedi'u cofrestru ym Mwlgaria sy'n eiddo i Peevski neu un o'i gwmnïau:

 • Mae Int Ltd EOOD ac Intrust PLC EAD yn eiddo i Peevski neu'n cael ei reoli ganddo.
 • Intrust PLC EAD sy'n berchen ar BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, a Real Estates Int Ltd EOOD.

O ganlyniad, mae holl eiddo a buddion eiddo'r personau uchod sydd yn yr Unol Daleithiau neu sydd ym meddiant neu reolaeth pobl yr UD yn cael eu blocio a rhaid rhoi gwybod i OFAC amdanynt. Yn ogystal, mae unrhyw endidau sy'n eiddo, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, 50% neu fwy gan un neu fwy o bobl sydd wedi'u blocio hefyd yn cael eu blocio. Oni bai eu bod wedi'u hawdurdodi gan drwydded gyffredinol neu benodol a gyhoeddwyd gan OFAC, neu wedi'i heithrio fel arall, mae rheoliadau OFAC yn gyffredinol yn gwahardd pob trafodyn gan bersonau yr UD neu o fewn (neu'n trosglwyddo) yr Unol Daleithiau sy'n cynnwys unrhyw eiddo neu fuddiannau mewn eiddo pobl ddynodedig neu sydd wedi'u blocio fel arall. Mae'r gwaharddiadau'n cynnwys gwneud unrhyw gyfraniad neu ddarpariaeth o gronfeydd, nwyddau, neu wasanaethau gan, i, neu er budd unrhyw berson sydd wedi'i rwystro neu dderbyn unrhyw gyfraniad neu ddarpariaeth o arian, nwyddau neu wasanaethau gan unrhyw berson o'r fath.

Gan adeiladu ar Ddeddf Atebolrwydd Hawliau Dynol Byd-eang Magnitsky, cyhoeddwyd EO 13818 ar Ragfyr 20, 2017, i gydnabod bod mynychder cam-drin a llygredd hawliau dynol sydd â'u ffynhonnell, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, y tu allan i'r Unol Daleithiau, wedi cyrraedd. y fath gwmpas a difrifoldeb sy'n bygwth sefydlogrwydd systemau gwleidyddol ac economaidd rhyngwladol. Mae cam-drin a llygredd hawliau dynol yn tanseilio'r gwerthoedd sy'n ffurfio sylfaen hanfodol o gymdeithasau sefydlog, diogel a gweithredol; cael effeithiau dinistriol ar unigolion; gwanhau sefydliadau democrataidd; diraddio rheolaeth y gyfraith; parhau gwrthdaro treisgar; hwyluso gweithgareddau pobl beryglus; a thanseilio marchnadoedd economaidd. Mae'r Unol Daleithiau yn ceisio gorfodi canlyniadau diriaethol a sylweddol ar y rhai sy'n cyflawni cam-drin hawliau dynol difrifol neu'n ymgymryd â llygredd, yn ogystal ag amddiffyn system ariannol yr Unol Daleithiau rhag cael ei cham-drin gan yr un personau hynny.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth am y dynodiad.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Datblygiadau pryderus o Fwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae'r llythyr canlynol wedi'i anfon gan goleg Bwlgaria at bob ASE a hefyd at Lywyddion Senedd Ewrop a'r Comisiwn Ewropeaidd. Gohebydd UE wedi penderfynu ei gyhoeddi heb ei olygu, a chaniatáu i ddarllenwyr ddod i'w casgliadau eu hunain.

"Hoffem dynnu eich sylw at rai datblygiadau pryderus iawn o Fwlgaria. Ar hyn o bryd, mae llywodraeth ofalwr yn y wlad, wedi'i henwebu gan yr Arlywydd pro-Kremlin Rumen Radev. Prif nod y llywodraeth ofalwr yw trefnu etholiadau seneddol prisiau a thryloyw ar 11 Gorffennaf. Yn anffodus, yn lle hyn mae'r llywodraeth ofalwr yn gweithredu fel tîm ymgyrch yr Arlywydd Radev ar gyfer yr etholiadau arlywyddol sydd i ddod yr hydref hwn. Yn anffodus mae'r dulliau a ddefnyddiant yr un fath â'r rhai a ddefnyddir gan yr heddlu comiwnyddol wrth ddigalonni gwrthwynebwyr gwleidyddol.

Mewn cyfweliad teledu o 28 Mai, gwnaeth y Gweinidog Materion Mewnol - Bojko Rashkov, rai sylwadau bygythiol, gan gyfeirio at ei wrthwynebwyr a'i newyddiadurwyr:
“Rwy’n clywed rhai datganiadau craff gan gyn-bobl, efallai y dylem ni oleuo rhywun hefyd.”

“Cyn-bobl” oedd yr ymadrodd a ddefnyddiodd y drefn gomiwnyddol ym Mwlgaria i gyfeirio at wrthwynebwyr yr unbennaeth gomiwnyddol - unrhyw swyddogion brenhinol, cyfreithwyr, athrawon, clerigwyr, perchnogion busnes, masnachwyr a gweithgynhyrchwyr, diplomyddion a chyn wleidyddion. Y “cyn-bobl” oedd y rhai a anfonwyd i wersylloedd llafur, neu i farwolaeth; weithiau'n cynnwys rhai o aelodau eu teulu.

Penododd Rashkov ar 12 Mai fel ei Bennaeth Staff yn berson sy'n gysylltiedig â Vasil Bozhkov - oligarch gamblo, sydd ar hyn o bryd yn cuddio yn Dubai, ar ôl i 19 cyhuddiad gael eu ffeilio yn ei erbyn ym Mwlgaria. Mae gan Mr Bozhkov ddyheadau gwleidyddol ac mae'n mynd i gymryd rhan yn yr etholiadau seneddol sydd ar ddod. Mae'r penodiad diweddaraf hwn o Ms Ficherova wedi codi aeliau ac yn poeni y gallai fod cysylltiadau a dibyniaethau rhwng llywodraeth bresennol gofal yr Arlywydd Rumen Radev a'r dyn busnes-oligarch Bozhkov.

Nid hwn yw'r datganiad cyntaf o'r fath gan Mr Rashkov. Yn un o ddyddiau cyntaf ei benodiad, nododd “pe bawn i’n berchen ar y sianel deledu bTV, byddwn wedi diswyddo’r ddau newyddiadurwr”. Y rheswm am y sylw hwn oedd, yn gynharach yn y dydd yn ystod cyfweliad ar gyfer y sianel deledu uchod, y gofynnwyd yr un cwestiwn i Mr Rashkov dro ar ôl tro gan nad oedd yn darparu ateb uniongyrchol iddo. Dechreuodd Mr Rashkov ei yrfa broffesiynol fel ymchwilydd yn ystod y drefn Gomiwnyddol ym Mwlgaria ac mae'n hysbys iddo ddefnyddio rhai o'r dulliau a ddysgwyd yn gynharach yn ei yrfa yn fwy diweddar - gan gynnal cwestiynau hir iawn (dros ddegau o oriau); ceisio trin cyfrifon tystion o ddigwyddiadau.

Ar ben hynny, un o weithredoedd cyntaf y llywodraeth oedd tanio Cyfarwyddwr Asiantaeth y Wladwriaeth dros Ddiogelwch Cenedlaethol, a oedd yn adnabyddus am ei weithrediad llwyddiannus i chwalu rhwydwaith ysbïwr Rwsiaidd yn y wlad. Mewn unrhyw ddemocratiaeth, byddai'r cyfranogwyr mewn gweithrediad o'r fath yn cael eu hanrhydeddu am eu cyfraniad at amddiffyn diogelwch cenedlaethol ac Ewropeaidd, yn y drefn honno. Heddiw ym Mwlgaria maen nhw'n cael eu tanio.

Afraid dweud, nid oes gan sylwadau o'r fath ac agwedd gyffredinol le yn ein hoes ni, yn enwedig gan Weinidog Mewnol. Rhethreg milisia yw hon a gafodd ei gwreiddio'n barhaol ym meddyliau gweithwyr y Weinyddiaeth Mewnol a Diogelwch y Wladwriaeth cyn 1989. Mae ail-ddigwydd rhethreg o'r fath yn warthus - nid yn unig mae'n swnio fel bygythiad o fynd yn ôl i un o cyfnodau tywyllaf hanes Bwlgaria; mae hefyd yn atgof hynod boenus i deuluoedd pawb a ddioddefodd y drefn gomiwnyddol o'r anghyfiawnderau a'r troseddau a gyflawnwyd ganddynt. Mae llywodraeth y sawl sy'n cymryd gofal yr Arlywydd Radev yn defnyddio rhai o dechnegau mwyaf ofnadwy'r gyfundrefn gomiwnyddol - lledaenu celwyddau, dadffurfiad a bygythiadau i ddychryn ei gwrthwynebwyr.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa a'ch hysbysu yn ddoeth.

Rydym ar gael ichi er mwyn cyfeirio atynt ymhellach. "

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd