Cysylltu â ni

Bwlgaria

Damwain bws Bwlgaria: Plant ymhlith o leiaf 45 wedi'u lladd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae o leiaf 45 o bobl, gan gynnwys 12 o blant, wedi marw ar ôl i fws daro a mynd ar dân yng ngorllewin Bwlgaria, meddai swyddogion.

Digwyddodd y digwyddiad ar draffordd tua 2h amser lleol (00h00 GMT) (24 Tachwedd) ger pentref Bosnek, i'r de-orllewin o'r brifddinas Sofia.

Cofrestrwyd y bws yng Ngogledd Macedonia ac roedd yn cludo twristiaid yn dychwelyd o Dwrci.

Dihangodd saith o bobl o'r bws a chawsant eu cludo i'r ysbyty gyda llosgiadau.

hysbyseb

Dywedodd swyddog gweinidogaeth fewnol Bwlgaria ei bod yn aneglur a oedd y bws wedi mynd ar dân ac yna damwain neu fyrstio i mewn i fflamau ar ôl damwain.

Dywedodd swyddogion ei bod yn ymddangos bod y cerbyd wedi taro rhwystr priffordd a bod lluniau'n dangos rhan o'r ffordd lle'r oedd y rhwystr wedi'i gneifio.

Dywedodd Gweinidog Tramor Macedoneg Bujar Osmani wrth gohebwyr bod y blaid hyfforddi wedi bod yn dychwelyd i’r brifddinas Skopje o daith wyliau dros y penwythnos i ddinas Twrci Istanbul.

hysbyseb

Siaradodd Prif Weinidog Macedoneg Zoran Zaev ag un o’r rhai a oroesodd, a ddywedodd wrtho fod teithwyr yn cysgu pan ddeffrodd sŵn ffrwydrad nhw.

"Torrodd ef a'r chwe goroeswr arall ffenestri'r bws a llwyddo i ddianc ac achub eu hunain," meddai Mr Zaev wrth gyfryngau Bwlgaria.

Mae ymchwilydd yn tynnu llun o longddrylliad bws gyda phlatiau Gogledd Macedoneg a aeth ar dân ar briffordd
Dinistriwyd rhan o rwystr y draffordd yn y ddamwain

Disgrifiodd Prif Weinidog dros dro Bwlgaria Stefan Yanev y digwyddiad fel “trasiedi enfawr”.

"Gobeithio y dysgwn wersi o'r digwyddiad trasig hwn a gallwn atal digwyddiadau o'r fath yn y dyfodol," meddai wrth gohebwyr wrth iddo ymweld â safle'r ddamwain.

Mae'r ardal o amgylch safle digwyddiad dydd Mawrth ar draffordd Struma bellach wedi'i selio. Mae lluniau o'r olygfa yn dangos y cerbyd golosg, wedi'i orchuddio gan y tân.

Ar ôl cyrraedd y lleoliad, dywedodd Gweinidog Mewnol Bwlgaria, Boyko Rashkov, fod y dioddefwyr wedi cael eu llosgi’n llwyr, mae gorsafoedd teledu BTV yn adrodd.

Dywedodd pennaeth y gwasanaeth ymchwilio, Borislav Sarafov, "gwall dynol gan y gyrrwr neu gamweithio technegol yw'r ddau fersiwn gychwynnol ar gyfer y ddamwain".

Map
llinell

Rhannwch yr erthygl hon:

Bwlgaria

Mae buddugoliaeth Radev yn dod â mwy o bryder na gogoniant i gynghreiriaid gorllewinol Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i'r llwch setlo a Rumen Radev (Yn y llun) wedi ei ailethol yn arlywydd Bwlgaria, mae pryderon yn dechrau dod i'r amlwg ynghylch ei gysylltiadau agos â Rwsia, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Yn gynharach yr wythnos hon, mae'r Unol Daleithiau wedi mynegi pryder dwfn ynghylch sylwadau gan Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev fod Penrhyn y Crimea a atodwyd gan Rwsia o'r Wcráin yn 2014 yn "Rwsiaidd".

Enillodd yr ymgeisydd sosialaidd Rumen Radev ei ail dymor fel arlywydd Bwlgaria gyda 64-66% o'r bleidlais, o'i gymharu â 32-33% i Anastas Gerdzhikov

Addawodd Gherdjikov, gyda chefnogaeth cyn glymblaid dde canol PM Borisov, uno’r wlad, sydd wedi cael ei tharo’n galed gan argyfyngau a achoswyd yn benodol gan bandemig COVID-19 a phrisiau ynni cynyddol. Mae Bwlgaria yn wynebu'r argyfwng gwleidyddol gwaethaf ers diwedd comiwnyddiaeth dri degawd yn ôl.

hysbyseb

Ym Mwlgaria, mae gan yr arlywydd rôl seremonïol amlwg, ond mae'n cynnig llwyfan cadarn i ddylanwadu ar farn y cyhoedd, yn enwedig ar y maes polisi tramor.

Ym mis Chwefror 2017, fe wnaeth Radev gondemnio a galw am ddiwedd i sancsiynau’r UE yn erbyn Rwsia, ac ar yr un pryd yn disgrifio Atodiad Crimea gan Ffederasiwn Rwseg fel “torri cyfraith ryngwladol”.

Daeth Radev hefyd yr unig bennaeth gwladwriaeth yr UE i fynychu urddo Erdogan, gan nodi na roddwyd ei fandad iddo naill ai gan y Comisiwn Ewropeaidd na Llywodraeth Bwlgaria, ond gan bobl Bwlgaria.

hysbyseb

Yn 2019 condemniodd gydnabyddiaeth yr UE o luoedd yr wrthblaid yn Venezuela. Beirniadodd Radev ymhellach gydnabyddiaeth yr UE o Guaido, gan annog y wlad a’r UE i aros yn niwtral ac ymatal rhag cydnabod Guaido, gan ei fod yn ystyried bod y fath gydnabyddiaeth yn gosod ultimatwm, a fyddai, yn ei farn ef, yn gwaethygu’r argyfwng yn Venezuela yn unig.

Mewn dadl arlywyddol cyn ei ailethol, cyfeiriodd Radev at y Crimea fel "Rwseg ar hyn o bryd" a galwodd ar Frwsel i adfer deialog â Rwsia, gan ddadlau nad oedd sancsiynau'r Gorllewin yn erbyn Moscow yn gweithio. Yn ei araith fuddugoliaeth addawodd gadw cysylltiadau agos â chynghreiriaid NATO Bwlgaria, ond mae hefyd wedi galw am berthynas bragmatig â Rwsia.

Mewn stamen a gyhoeddwyd gan Lysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Sofia, dangosodd yr Unol Daleithiau ei fod yn destun pryder mawr i ddatganiadau diweddar Arlywydd Bwlgaria lle cyfeiriodd at Crimea fel “Rwseg”.

"Mae'r Unol Daleithiau, G7, yr Undeb Ewropeaidd, a NATO i gyd wedi bod yn glir ac yn unedig yn ein safbwynt, er gwaethaf ymgais Rwsia i anecsio a meddiannaeth barhaus, mai'r Crimea yw'r Wcráin", mae'r datganiad yn darllen.

Mae sylwadau Radev ar Crimea wedi ysgogi protestiadau o’r Wcráin a beirniadaeth gref gan ei wrthwynebwyr gartref. Cipiodd ymwahanwyr â chefnogaeth Rwseg swath o ddwyrain Wcráin yn 2014, yr un flwyddyn atododd Rwsia benrhyn y Crimea.

Daw hyn ar gefndir cynyddu gweithgaredd Rwseg yng nghyffiniau Wcráin. Ers sawl diwrnod bellach, mae ysbïo’r Gorllewin wedi dod yn fwyfwy argyhoeddedig bod Vladimir Putin yn ceisio torri darn o diriogaeth Wcrain. Ar ben hynny, fe wnaeth pennaeth ysbïo milwrol Wcrain hyd yn oed ddatblygu’r dyddiad pan fyddai Rwsia’n paratoi ymosodiad trwm - “diwedd mis Ionawr neu ddechrau mis Chwefror” 2022. Gellir gweld yr agwedd bellgoch gynyddol o Moscow yng ngoleuni Strategaeth Diogelwch Cenedlaethol newydd yr Unol Daleithiau. y bydd yr Arlywydd Joe Biden yn cyflwyno i Gyngres yr UD ym mis Rhagfyr. Gallai'r ddogfen hon hefyd gynnwys pennod bwysig ar strategaeth filwrol Washington yn rhanbarth y Môr Du.

Hefyd wythnos yn ôl a grey gan GLOBSEC Policy Institute, mae diolch tenau wedi'i seilio ar Bratislava sy'n canolbwyntio ar wleidyddiaeth ryngwladol a materion diogelwch yn dangos bod Bwlgaria ymhlith y gwledydd sydd fwyaf agored i ddylanwad Rwseg a Tsieineaidd. Mae'r mynegai yn dilyn prosiect dwy flynedd gyda chefnogaeth Canolfan Ymgysylltu Byd-eang Adran Wladwriaeth yr UD, yn dadansoddi pwyntiau bregus, wedi'u targedu gan ddylanwad tramor, mewn wyth gwlad: Bwlgaria, Gweriniaeth Tsiec, Hwngari, Montenegro, Gogledd Macedonia, Rwmania, Serbia a Slofacia.

Serbia yw'r mwyaf agored i ddylanwad Rwseg a Tsieineaidd ac mae'n derbyn 66 pwynt allan o 100. Yr ail fwyaf agored i niwed yw Hwngari gyda 43 pwynt, a'r trydydd yw Bwlgaria gyda 36 pwynt. Fe'i dilynir gan Montenegro gyda 33, y Weriniaeth Tsiec gyda 28, Slofacia gyda 26, Gweriniaeth Gogledd Macedonia gyda 25 a Rwmania gyda 18 yw'r lleiaf sy'n destun dylanwad tramor.

“Mae'r gwledydd a aseswyd gennym yn dod o Ganolbarth, Dwyrain Ewrop a rhanbarth y Balcanau Gorllewinol. Allan o’r rhain, y Weriniaeth Tsiec a Rwmania yw’r rhai mwyaf gwydn. ”, Meddai Dominika Hajdu, pennaeth Canolfan Democratiaeth a Gwydnwch GLOBSEC ac un o awduron yr astudiaeth.

Mae Tsieina wedi bod yn targedu rhanbarth y Balcanau Gorllewinol dro ar ôl tro sy'n ceisio cynyddu ei mantais. Yn ôl arbenigwyr, mae arweinwyr Tsieineaidd yn ceisio cynyddu dylanwad mewn taleithiau nad ydyn nhw eto’n gorfodi cyfraith yr UE.

Beijing wrth geisio sicrhau adnoddau amrywiol hyd yn oed yn rhai o aelod-wladwriaethau'r UE. Mae gweithredoedd diweddar Tsieina yn tynnu sylw, er enghraifft, at y diddordeb mewn trawsnewid porthladdoedd Piraeus (Gwlad Groeg) a Zadar (Croatia) yn ganolbwyntiau ar gyfer masnach Tsieina ag Ewrop. I'r un perwyl, llofnodwyd cytundeb i adeiladu rheilffordd gyflym rhwng Budapest a Belgrade, a fyddai'n cysylltu â phorthladd Piraeus, a thrwy hynny gydgrynhoi mynediad cynhyrchion Tsieineaidd i Ewrop.

Mae dylanwad Tsieina yn un sy'n tyfu, mae Rwsia yn fwy cyffredin yn y rhanbarth ehangach, gan ei bod yn bresenoldeb sy'n cael ei deall yn well tra bod Tsieina yn enigma a allai amharu ar y systemau gwleidyddol a dinesig yn y rhanbarth, mae'r astudiaeth yn dangos. Yn y Balcanau Gorllewinol, er enghraifft, mae gan Rwsia fwy o ddiddordeb mewn tarfu ar broses integreiddio’r UE-NATO yno.

“Y gwledydd mwyaf agored i niwed yn bennaf yw’r rhai sydd â chysylltiadau dwyochrog agosach â Rwsia ac sydd â chymdeithasau sy’n fwy pro-Rwsiaidd ac yn ffafriol i naratif o blaid Rwseg,” cred Dominika Hajdu o GLOBSEC.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae Wcráin yn holi sylw 'Crimea is Russian' arlywydd Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

Mae Wcráin wedi beirniadu sylw Rumen Radev mewn dadl etholiad arlywyddol ar y teledu bod ‘Crimea yn Rwseg’, gan rybuddio y gallai niweidio cysylltiadau â Bwlgaria.

Gwysiodd yr Wcráin lysgennad Bwlgaria, Kostadin Kodzhabashev, i’r Weinyddiaeth Dramor yn Kyiv ddydd Gwener (19 Tachwedd) i leisio pryder am sylwadau Arlywydd Bwlgaria Rumen Radev fod y Crimea yn gyfreithlon yn perthyn i Rwsia.

Atododd Rwseg diriogaeth yr Wcrain yn rymus yn 2014 ac nid yw'r UD na'r UE wedi cydnabod y ddeddf hon.

“Nid yw geiriau arlywydd presennol Bwlgaria yn cyfrannu at ddatblygiad cysylltiadau cymdogol da rhwng yr Wcrain a Bwlgaria ac maent yn anghytuno’n sydyn â safle swyddogol Sofia ar gefnogi sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol yr Wcráin o fewn ei ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol,” datganiad y Weinyddiaeth Dramor. Dywedodd. 

hysbyseb

Gwnaeth Radev y sylw yn ystod dadl deledu rhyngddo ef a'i wrthwynebydd canol-dde, Anastas Gerdjikov, cyn y dŵr ffo arlywyddol ddydd Sul.

Mae disgwyl i Radev gael ei ailethol ar ôl ennill 49.4 y cant o’r pleidleisiau a fwriwyd yn y rownd gyntaf.

Wrth gael ei holi gan Gerdjikov ynghylch a yw’n difaru ei feirniadaeth o sancsiynau’r UE ar Rwsia, a orfodwyd ar ôl anecsiad 2014, ymatebodd Radev: “Rwseg yw’r Crimea, beth arall all fod?”

hysbyseb

Nid yw eto wedi cyhoeddi ymateb i gŵyn Gweinyddiaeth Dramor Wcrain.

Fel y gwnaeth yn 2016, mae Radev yn rhedeg am yr arlywyddiaeth fel ymgeisydd annibynnol, gyda chefnogaeth Plaid Sosialaidd Bwlgaria o blaid Rwseg.

Mae Gerdjikov hefyd yn rhedeg fel ymgeisydd annibynnol, ond mae plaid GERB canol-dde PM Boyko Borissov yn gefn iddo.

Derbyniodd Gerdjikov feirniadaeth hefyd yn dilyn ei ymddangosiad ar y teledu, nid dros yr Wcrain ond am honnir ei fod yn tanamcangyfrif yr angen am ddiwygiadau, yn dilyn blynyddoedd o oruchafiaeth GERB ar wleidyddiaeth leol, ac yn ystod yr amser hwnnw daeth yn gysylltiedig â nifer o ddadleuon a honiadau llygredd. 

Efallai y bydd Radev yn cael ei gryfhau ymhellach gan y fuddugoliaeth yn etholiadau deddfwriaethol plaid newydd-ddyfodiad, “Rydym yn Parhau â'r Newid”, a ffurfiwyd gan ddau weinidog a benododd eleni i'r llywodraeth dros dro.

Y parti ar frig y bleidlais boblogaidd yn yr etholiadau cyffredinol ailadroddus ar 14 Tachwedd gyda 25.7% o'r pleidleisiau wedi'u bwrw, cyn GERB. Mae'r blaid yn cynnal ar hyn o bryd sgyrsiau clymblaid gyda Bwlgaria Democrataidd, “Mae Cenedl o’r fath” a Phlaid Sosialaidd Bwlgaria.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Bwlgaria

Wedi blino ar impiad rhemp, mae Bwlgariaid yn pleidleisio yn yr etholiad arlywyddol

cyhoeddwyd

on

By

Mae llun cyfuniad yn dangos yr Arlywydd presennol Rumen Radev a'r ymgeisydd arlywyddol Anastas Gerdzhikov wrth iddynt gyrraedd Teledu Cenedlaethol Bwlgaria ar gyfer dadl etholiad cyn ail rownd yr etholiad arlywyddol, yn Sofia, Bwlgaria, Tachwedd 18, 2021. REUTERS / Stoyan Nenov

Pleidleisiodd Bwlgariaid ddydd Sul (21 Tachwedd) i ddewis arlywydd nesaf y wlad mewn etholiad ffo, wedi blino ar lygredd eang yn aelod-wladwriaeth dlotaf yr Undeb Ewropeaidd yng nghanol costau ynni cynyddol a tholl marwolaeth uchel o'r coronafirws, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova.

Mae'n ymddangos bod yr Arlywydd Periglor Rumen Radev, 58, eiriolwr newid sydd â'r nod o lanhau delwedd Bwlgaria fel aelod-wladwriaeth fwyaf llygredig yr UE, yn barod am dymor newydd o 5 mlynedd ar ôl ennill 49.5% o'r pleidleisiau yn y rownd gyntaf ar Dachwedd 14.

Mae'n cystadlu â Rheithor Prifysgol Sofia, Anastas Gerdzhikov, 58, a enillodd 22.8% o'r bleidlais yr wythnos diwethaf ac sy'n cael ei gefnogi gan wleidydd syfrdanol y wlad yn ystod y degawd diwethaf, y cyn-brif Boyko Borissov a gafodd ei orseddu o rym ym mis Ebrill.

hysbyseb

Mae'r swydd arlywyddol yn seremonïol i raddau helaeth, ond mae'n dod i amlygrwydd ar adegau o argyfwng gwleidyddol, pan all pennaeth y wladwriaeth benodi cabinetau dros dro. Mae'r arlywyddiaeth hefyd yn rhoi tribune uchel i ddylanwadu ar farn y cyhoedd.

Mae Radev, cyn-bennaeth yr awyrlu, wedi ennill poblogrwydd am ei gefnogaeth agored i brotestiadau gwrth-impiad enfawr yn erbyn Borissov yn 2020 ac am benodi cypyrddau dros dro a ddaeth â bargeinion caffael cyhoeddus muriog ei gabinet canol-dde olaf i'r amlwg. Mae Borissov wedi gwadu unrhyw gamwedd.

Enillodd plaid gwrth-impiad newydd, We Continue The Change (PP), a sefydlwyd gan ddau entrepreneur a addysgwyd yn Harvard a benododd Radev yn weinidogion dros dro ym mis Mai, yr etholiad seneddol yr wythnos diwethaf. Darllen mwy.

hysbyseb

Cefnogir Radev gan wrthwynebwyr gwleidyddol Borissov - PP, y Sosialwyr a’r blaid ITN gwrth-elitaidd sydd, ynghyd â charfan gwrth-impiad arall, yn cynnal trafodaethau i ffurfio llywodraeth.

"Mae Radev yn rhedwr blaen, ond bydd llawer yn dibynnu a fydd ei gefnogwyr yn mynd i fwrw pleidlais mewn gwirionedd," meddai'r dadansoddwr gwleidyddol Daniel Smilov gyda'r Ganolfan Strategaethau Rhyddfrydol yn Sofia.

Mae Gerdzhikov, Athro uchel ei barch mewn Llenyddiaeth Hynafol a Chanoloesol, wedi cyhuddo Radev o osod Bwlgariaid yn erbyn ei gilydd ac wedi addo uno’r genedl, wedi’i tharo gan gyfraddau marwolaeth sy’n gysylltiedig â COVID sydd ymhlith yr uchaf yn yr UE a chostau ynni uchel.

Mae Gerdzhikov yn gefnogwr cryf o gynghreiriau Gorllewinol Bwlgaria sy'n aelod o NATO, ac mae wedi ymgyrchu i wella cyfleoedd busnes a chefnogi diwygiadau barnwrol i wella rheolaeth y gyfraith yn y wlad o 7 miliwn o bobl.

Dywedodd Radev, a ymgyrchodd yn 2016 dros godi sancsiynau’r Gorllewin yn erbyn Rwsia, fod yn rhaid i Fwlgaria gadw cysylltiadau pragmatig â Moscow ac na ddylent ei ystyried yn elyn, yn anad dim oherwydd cysylltiadau hanesyddol a diwylliannol agos.

Fe wnaeth ei sylwadau bod Penrhyn y Crimea, a atodwyd gan Rwsia o’r Wcráin yn 2014, “ar hyn o bryd yn Rwseg”, ysgogi protestiadau gan Kiyv. Darllen mwy.

Daw'r llywydd etholedig i'w swydd ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd