Cysylltu â ni

Bwlgaria

Pwy fydd yn gyfrifol os bydd plant Bwlgaraidd yn Brestovitsa yn dioddef niwed anwrthdroadwy i'w hiechyd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'n amlwg bod Bwlgaria, un o aelod-wladwriaethau'r UE a'r Cenhedloedd Unedig, yn torri'n ddifrifol ar Hawliau Dynol Ewropeaidd a Rhyngwladol trwy beidio â darparu dŵr yfed glân - yn ysgrifennu Lazar Bakalov ([e-bost wedi'i warchod])

Yn ystod 2018-2019, sylwodd poblogaeth Brestovitsa (pentref ym bwrdeistref Rodopi gyda bron i 4000 o drigolion) ar newidiadau yn lliw a blas dŵr y bwriedir ei fwyta gan bobl. Mae'r awdurdodau perthnasol yn gwrthod y rhagdybiaethau hyn ac yn gwarantu bod dŵr yfed Brestovitsa yn bodloni'r holl safonau iechyd cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol.

Ond ym mis Chwefror 2020 daeth y gwir i’r amlwg, gyda’r canlyniad swyddogol cyntaf bod lefelau manganîs ymhell uwchlaw terfynau’r UE o 50 mg/l neu 0.05 mg/dm³. Ar ôl sawl prawf dŵr, cyrhaeddodd y canlyniadau critigol lefel o 6.499 mg/l. Mae'r holl sefydliadau preifat, trefol a chenedlaethol sy'n gyfrifol am ansawdd dŵr yfed yn Brestovitsa wedi'u hysbysu er mwyn cymryd camau ar unwaith i nodi'r achosion a dod o hyd i atebion.

Cyhoeddwyd cyflwr rhannol o argyfwng ym mis Chwefror 2021, gydag archddyfarniad na all y dŵr gael ei ddefnyddio at ddibenion yfed, ond mae’n cael ei ganiatáu ar gyfer defnydd domestig.

Ym mis Awst 2021, profodd canlyniadau adroddiad gan Academi Gwyddorau Bwlgaria fod lefelau mor uchel o fanganîs yn nŵr yfed Brestovitsa at ddefnydd domestig yn cael canlyniadau difrifol iawn i iechyd defnyddwyr, sef y rhai mwyaf niweidiol i blant. Daw’r adroddiad i’r casgliad bod yn rhaid gweithredu ar unwaith gan fod y boblogaeth mewn perygl iechyd difrifol!

Mae manganîs yn mynd i mewn i'r corff dynol trwy wahanol organau, yn cronni ac ni ellir ei dynnu mewn unrhyw ffordd. Mae symiau gormodol yn achosi problemau niwrolegol anadferadwy mewn babanod a phlant. Gall y problemau hyn gynnwys anawsterau iaith a chof, IQ is, diffyg cydsymud, ac ati. Mae plant Brestovitsa wedi bod mewn perygl iechyd eithafol ers blynyddoedd, y gellir ei ddehongli fel bygythiad o hil-laddiad! Ers 2020, mae poblogaeth Brestovitsa wedi derbyn sawl ymrwymiad gan y sefydliadau perthnasol i ddod o hyd i atebion cyflym ac adnoddau ariannol ar gyfer yr atebion hyn. Ar ôl blynyddoedd o betruso, daethpwyd o hyd i ateb o'r diwedd, ond mae 90% o'r cyllid yn dal ar goll. Mae cred yn ansawdd sefydliadau Bwlgareg wedi diflannu'n llwyr! Mae’r awdurdodau lleol a chenedlaethol yn dal i wrthod ateb y cwestiwn o bwy sy’n gyfrifol am halogi dŵr yfed Brestovitsa a rhoi 1000 o blant mewn perygl o’r fath, er bod adroddiadau wedi’u llunio i ymchwilio i enw’r achos y troseddwr tebygol. Oherwydd diffyg drwgweithredwr cydnabyddedig, mae trigolion y pentref yn cael eu hamddifadu o amddiffyniad eu hawliau dynol. Yn lle hyn, mae achosion cyfreithiol yn cael eu ffeilio yn y llys yn erbyn pobl a fynnodd ymchwiliad i egluro achosion llygredd dŵr trwy amddiffyn hawliau democrataidd pentrefwyr ac, yn anad dim, hawliau plant i amgylchedd iach a dŵr yfed glân.

hysbyseb

Mae hyn i gyd yn achosi llawer o gwestiynau y bydd yn rhaid i Fwlgaria eu hateb!

Beth oedd Bwlgaria blaenoriaethau yn ystod yr holl amser hwn a pham y llusgodd popeth ymlaen dros y blynyddoedd? Pam mai dim ond 10% o’r cyllid sydd wedi’i sicrhau hyd yma, ac am ba mor hir y bydd yr awdurdodau’n blaenoriaethu prosiectau eraill ac yn gwthio’r plant hyn sydd mewn perygl i’r cefndir? Beth sy'n bwysicach na bywydau plant?

Pam mae bwrdeistref Rodopi yn buddsoddi blynyddoedd mewn adloniant, parciau a chynnal a chadw ffyrdd mewn pentrefi eraill, tra bod y 1000 o blant hyn yn aros pedair blynedd er gwaethaf y risg i'w hiechyd? A fydd yn creu golygfa hyll os oes meysydd chwarae yn Brestovitsa ond dim plant i chwarae arnynt?

Pam nad yw problem mor adnabyddus wedi'i datrys ers pedair blynedd bellach, a sawl blwyddyn y mae awdurdodau Bwlgaria yn ystyried amserlen resymol ar gyfer datrys problem sy'n peryglu iechyd plant yn ddyddiol? Sut y dylid dehongli’r ymadrodd “cyn gynted â phosibl” ac a yw hyn yn cyd-fynd â’r terfynau amser ar gyfer gweithredu’r penderfyniad nad oes adnoddau digonol wedi’u sicrhau ar ei gyfer eto?

A yw’n deg bod trigolion yr effeithir arnynt yn gorfod talu am ddŵr yfed halogedig yr holl flynyddoedd hyn, ac a yw’r penderfyniad hwn yn cydymffurfio â safonau diogelu defnyddwyr Ewropeaidd?

Pa bryd y daw'r uffern hon i ben ac a fydd niwed parhaol i'r plant sy'n agored i'r risg hon am flynyddoedd?

Pwy fydd yn gyfrifol os yfory bydd holl blant Brestovitsa yn dioddef niwed di-droi'n-ôl i'w hiechyd?

Sut mae’n bosibl bod un o aelod-wladwriaethau’r UE a’r Cenhedloedd Unedig yn sathru ar hawliau sifil mor ddifrifol ac yn rhoi bron i 1,000 o blant mewn perygl eithafol am gyfnod mor hir o amser, a phryd y bydd yr awdurdodau Ewropeaidd a rhyngwladol yn ymyrryd?

Oherwydd colli hyder ym mlaenoriaethau'r weinyddiaeth leol a chenedlaethol, mae dinasyddion Brestovitsa yn parhau â'u brwydr i amddiffyn eu hawliau a datrys yr achos, gan fynd â hi y tro hwn y tu hwnt i ffiniau'r wlad. Ar 11.05.2024, cyflwynodd Lazar Bakalov gŵyn swyddogol i'r Comisiwn Ewropeaidd yn seiliedig ar yr holl ddogfennau angenrheidiol a ddarparwyd gan y gymdeithas "Life for Brestovitsa". Y cais yw delio â'r achos ar lefel Ewropeaidd cyn gynted â phosibl a'i gyfeirio at lys Ewropeaidd. Bydd Comisiwn y Cenhedloedd Unedig, y Sefydliad Iechyd Rhyngwladol a chyrff rhyngwladol eraill hefyd yn cael eu hysbysu yn y dyddiau nesaf os na fydd Bwlgaria yn cynnig atebion boddhaol cyflym.

Mae trigolion Brestovitsa yn galw ar Ewrop am gefnogaeth yn y frwydr hon gan beryglu iechyd eu plant! [e-bost wedi'i warchod]

Mae'n amlwg bod Bwlgaria, sy'n aelod-wladwriaeth o'r UE a'r Cenhedloedd Unedig, yn mynd yn groes i Hawliau Dynol Ewropeaidd a Rhyngwladol yn ddifrifol trwy beidio â darparu dŵr yfed glân.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd