Cysylltu â ni

Caribïaidd

Dinasyddiaeth yn ôl cynlluniau buddsoddi - mwy nag sy'n cwrdd â'r llygad?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Parthed Mr Gurdip (Dev) Caerfaddon

Rydym yn ailadrodd ein hymddiheuriad dwys i Mr Dev Bath ac rydym heddiw wedi setlo achos enllib gyda Mr Dev Bath ac wedi talu swm y cytunwyd arno i setlo ei hawliad a'i gostau cyfreithiol i'w Elusen enwebedig, St John Ambulance UK.

Rydym yn derbyn yn llwyr fod Mr Dev Bath wedi’i gyhuddo ar gam ac yn anghyfiawn o fod yn rhan o herwgipio honedig Mehul Choksi, ffoadur o gyfiawnder Indiaidd, a honnodd ei fod wedi dioddef herwgipio a noddwyd gan y wladwriaeth o Antigua a Barbuda mewn cwch ar neu o gwmpas 23 Mai 2021, ar ran Llywodraeth India a'i drosglwyddo i awdurdodau Cymanwlad Dominica, lle mae'n cael ei gadw ar hyn o bryd. Dywedwyd mai'r cymhelliad oedd osgoi'r achosion estraddodi parhaus yn Antigua lle mai India yw'r wladwriaeth sy'n gofyn amdani.

hysbyseb

Rydym yn derbyn yn llwyr ganfyddiadau dogfenedig tîm o ymchwilwyr profiadol a gyfarwyddwyd gan y cyfreithiwr Rhyngwladol Mr Gary Summers o Gwnsler, o 9 Siambr Ryngwladol Bedford Row ac a arweinir gan Mr Tarique Ghaffur CBE QPM, cyn-Gomisiynydd Cynorthwyol Gwasanaeth Heddlu Metropolitan Llundain sydd wedi cyfweld pawb. y pynciau a gyhuddir o fod yn rhan o'r herwgipio ac maent wedi alltudio Mr Gurdip (Dev) Bath yn llwyr ynghyd â 3 phwnc arall a gyhuddwyd yn anghywir ac yn anghyfiawn: Ms Barbara Jarabik; Mr Gurmit Singh a Mr Gurjit Singh Bhandal.

Rydym yn derbyn yn llwyr fod Mr Dev Bath bob amser wedi bod yn ddyn anrhydeddus iawn o onestrwydd llwyr na fyddai byth yn cysylltu ei hun â llewys neu weithgaredd troseddol o ba bynnag fath.

hysbyseb

Caribïaidd

Adeiladu partneriaeth masnach a buddsoddi gyda Rising Africa

cyhoeddwyd

on

Mae llawer o wledydd y Caribî yn nodi Rhyddfreinio ym mis Awst. Yn wir, mae Cymuned CARICOM yn dathlu'r garreg filltir hanesyddol hon ar 1 Awst yn flynyddol. Yn ystod yr amser hwn, rydym yn myfyrio ar ddiwedd caethwasiaeth a fydd am byth yn staen wedi'i ysgythru ar gydwybod gyfunol dynoliaeth. Rydyn ni'n defnyddio coffa Rhyddfreinio i ddathlu'r bondiau dwfn ac annatod sydd gennym ni fel pobl Caribïaidd ag Affrica, yn ysgrifennu Deodat Maharaj.

Hyd yn hyn, mae'r cysylltiadau hyn wedi aros i raddau helaeth yn y cylchoedd hanesyddol, diwylliannol a phobl. Rhaid i hyn newid i gynnwys hefyd trosi ein cysylltiadau rhagorol yn berthnasoedd masnach a buddsoddi a fydd yn ailddarganfod er budd pobl yma yn ein Rhanbarth ac yn Affrica. I'r rhai sy'n dilyn datblygiadau yn Affrica, roedd Mai 2019 yn nodi gwawr pennod gyffrous yn esgyniad parhaus y cyfandir. Fe’i cynhaliwyd ar ddechrau Ardal Masnach Rydd Cyfandirol Affrica gyda gweledigaeth rymus a chymhellol gydag Affrica fel un ardal masnach rydd mega. Yn union o ran y gwledydd sy'n cymryd rhan, hi eisoes yw'r ardal masnach rydd fwyaf yn y byd o ystyried nifer y taleithiau sy'n aelodau.

Mae cynnydd Affrica hefyd yn cael ei ddangos yn huawdl gan y data. Er bod y byd i gyd yn chwilota o'r pandemig coronafirws a'r mwyafrif o wledydd a Rhanbarthau fel ein un ni yn dangos twf negyddol, nododd Rhagolwg Economaidd Affrica a wnaed gan Fanc Datblygu Affrica fod disgwyl i CMC go iawn dyfu 3.4 y cant er gwaethaf y pandemig COVID-19. Mae gwledydd fel Mozambique wedi bod yn derbyn y lefelau uchaf erioed o fuddsoddiad uniongyrchol o dramor. Ac eto, er bod gwledydd Asiaidd dan arweiniad China wedi bod yn rhuthro i Affrica, rydym ar ei hôl hi i raddau helaeth o ran dilyn perthynas fasnachol a buddsoddi ymosodol ag Affrica. Mae'r cyfleoedd i fod yn bartner gydag Affrica a marchnad o amcangyfrif o 1.4 biliwn o bobl yn aruthrol. Wrth i ni geisio hyrwyddo agenda ar gyfer Caribî gwydn, mae nid yn unig yn bwysig sefydlu partneriaethau masnach presennol ond hefyd edrych tuag at berthnasoedd newydd o ran masnach a buddsoddi.

hysbyseb

Mae'r byd yn newid ac felly hefyd. O ran data masnach, yn ôl map masnach y Ganolfan Fasnach Ryngwladol, allforiodd gwledydd CARIFORUM (CARICOM a'r Weriniaeth Ddominicaidd) werth US $ 249.2 miliwn o nwyddau i Affrica yn 2018 a dyfodd i UD $ 601.4 miliwn yn 2019. Er bod hwn yn gam i mewn i'r cyfeiriad cywir mae'n dal i fod yn ffracsiwn o'r hyn y gellir ei wireddu ar ôl i ni wthio ar y cyd i Affrica. Y cwestiwn amlwg wedyn, sut rydyn ni'n mynd ati i gynyddu ein perthynas fasnachol ag Affrica. Yn gyntaf, mae angen i ni symud o ddiplomyddiaeth wleidyddol i un sy'n cynnwys ffocws masnachol sy'n rhoi'r flaenoriaeth y mae'n ei haeddu i Affrica. Gwnaed peth cynnydd gyda sefydlu cenadaethau mewn sawl prifddinas yn Affrica gan wledydd y Caribî.

Rydym hefyd yn gweld canlyniadau. Y mis diwethaf, cymerais ran yn y seremoni arwyddo yma yn Barbados lle llofnododd cwmnïau Caribïaidd Global Integrated Fintech Solutions (GIFTS) ac IPayAnywhere (Global) MOU gyda TelNet, cawr o Nigeria, yn ymwneud â darparu ystod o wasanaethau talu. Yr hyn a oedd yn wahanol am y berthynas hon yw ei bod wedi arwain mewn partneriaeth a oedd yn canolbwyntio ar yr economi newydd ac nid y berthynas glasurol yn y fasnach nwyddau. Chwaraeodd Uchel Gomisiwn Barbados yn Ghana ran allweddol wrth ddod â hyn yn realiti a dyna'r pwyslais ar gynrychiolaeth fasnachol gref. Yn yr un modd, rhaid i genhadaeth ar y cyd gwledydd CARICOM a sefydlwyd yn Nairobi, Kenya ddilyn yr un amcan gan ganolbwyntio ar Ddwyrain a De Affrica. Yn ail, wrth inni adeiladu perthynas ag Affrica a cheisio denu twristiaid o'r cyfandir hefyd, mae'n rhaid i ni ddyfnhau ein perthynas yn y sector gwasanaethau heblaw twristiaeth. Mae gennym eisoes arbenigedd Caribïaidd yn gwasanaethu yn Affrica mewn lleoedd fel Mozambique sy'n cefnogi datblygiad eu sector ynni.

Fodd bynnag, mae hyn yn unigol ac yn ad hoc. Mae angen i ni fod yn fwy systematig ac edrych tuag at feysydd fel twristiaeth lle rydyn ni wedi dangos arbenigedd a dod o hyd i ffyrdd o farchnata ein gwybodaeth mewn meysydd o'r fath i wledydd lle mae angen y cymorth hwn. Yn drydydd, fel y cyfandir ieuengaf ar y blaned gyda thua 60 y cant o'r boblogaeth o dan 25 oed a gyda dosbarth canol sy'n tyfu, mae potensial aruthrol i'n sector creadigol. Er enghraifft, mae cerddoriaeth Caribïaidd yn parhau i fod yn boblogaidd yn Affrica, ond mae angen i ni fod yn fwy rhagweithiol wrth nodi'r cyfleoedd marchnad a chefnogi ein hartistiaid i'w cyrchu trwy lwyfannau digidol a llwyfannau eraill gan adeiladu ar ymdrechion cychwynnol fel y cydweithrediad llwyddiannus rhwng artistiaid Soca Caribïaidd fel Machel Montano o Trinidad a Tobago a Timaya o Nigeria. Trwy ganolbwyntio ein sector creadigol ar bobl ifanc fywiog Affrica, byddwn yn adeiladu perthynas am flynyddoedd i ddod.

hysbyseb

Yn olaf, mae'n bwysig tanlinellu mai dim ond cylch gwaith y llywodraethau ledled y Rhanbarth yw adeiladu'r berthynas hon ag Affrica a'i sector preifat. Mae gan fusnes ran bwysig i'w chwarae wrth estyn allan i Affrica fel y gwnaed gan sefydliadau fel Republic Bank sydd wedi sefydlu gweithrediadau yn Ghana. Mae angen i sefydliadau sector preifat fel y siambrau masnach a chymdeithas gweithgynhyrchwyr hefyd sefydlu perthnasoedd â'u cymheiriaid ar y cyfandir.

Rydym ni yn Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd yn cydnabod pwysigrwydd helpu i adeiladu'r bont hon. Dyma'r union reswm pam mae nodi perthnasoedd masnachu newydd yn rhan bwysig o'n Cynllun Strategol ar gyfer y cyfnod 2021 - 2024. Rydym eisoes wedi dechrau allgymorth cychwynnol i sefydliadau fel Siambr Fasnach Dwyrain Affrica. Fel person Caribïaidd sydd wedi byw, gweithio a theithio ar draws Affrica, rwyf wedi gweld yn uniongyrchol y sifftiau seismig sy'n digwydd ar y cyfandir. Mae'n bryd i ni hefyd wneud y colyn hwn i Affrica yn buddsoddi'r amser, yr ymdrech a'r egni angenrheidiol. Mewn byd sy'n newid yn gyflym, nid yw cryfhau ein perthynas ag Affrica bellach yn opsiwn ond dylai fod yn elfen allweddol o'n strategaeth i helpu i adeiladu gwytnwch y Caribî.

Parhau Darllen

Caribïaidd

Cefnogi busnesau bach, bach a chanolig, asgwrn cefn economïau'r Caribî

cyhoeddwyd

on

Roedd y Cenhedloedd Unedig yn coffáu diwrnod Micro-Fentrau Bach a Chanolig (MSMEs) ar 27 Mehefin. Mae'r diwrnod hwn sy'n ymroddedig i MSMEs i gydnabod eu cyfraniad i'r economi fyd-eang. Yn wir mae rheswm clir dros wneud hynny. Mae Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Fasnach a Datblygu yn nodi bod MSMEs yn cyfrif am fwy na 90% o'r holl fusnesau a thua 70% o swyddi yn fyd-eang, yn ysgrifennu Deodat Maharaj. 

I'r dde yma yn y Caribî, mae MSMEs yn asgwrn cefn i lawer o'n heconomïau gan gynhyrchu swyddi a chyfleoedd gwerthfawr i'n pobl. Yn ôl Banc Datblygu'r Caribî, mae MSMEs yn cynrychioli rhwng 70-85% o fusnesau Caribïaidd ac yn cyfrannu rhwng 60-70% o'r Cynnyrch Domestig Gros. Yn hollbwysig, maent yn cyfrif am amcangyfrif o 50% o gyfanswm y gyflogaeth. Yn bwysig, menywod sy'n berchen ar 40% o fusnesau Caribïaidd. Mae llwyddiant y mentrau hyn yn adlewyrchu dyfeisgarwch, diwydiant ac ysbryd arloesol ein entrepreneuriaid. Yn seiliedig ar y data, er mwyn adeiladu Caribî gwydn o dan amgylchiadau arferol lle mae'n rhaid i fusnes fod yn bartner canolog, byddai angen i ni gynyddu cefnogaeth i'r entrepreneuriaid mewn busnesau bach, bach a chanolig.
 
Fodd bynnag, o ystyried y ffaith ein bod yn byw mewn amseroedd digynsail gyda gwledydd bach a bregus y Caribî yn chwilota o'r pandemig coronafirws, rhaid i'r pwyslais fod ar adferiad cyflym ac adeiladu gwytnwch. I fod yn llwyddiannus, mae gan y sector preifat ran fawr i'w chwarae. O ganlyniad, o ystyried rôl MSMEs wrth greu cyfle a swyddi, mae'n rhesymegol bod yn rhaid i MSMEs gael sylw â blaenoriaeth. Bydd mesurau polisi sy'n eu heithrio neu'n darparu cefnogaeth is-optimaidd yn wrthgynhyrchiol a dim ond yn sicrhau cyfnod adferiad hir neu hyd yn oed yn waeth, colli swyddi a thwf is-optimaidd. 

Mae angen ystod o gefnogaeth ar MSMEs gan gynnwys cyllid yr wyf wedi ysgrifennu arno o'r blaen. Fodd bynnag, nid yw'n ymwneud â darparu cefnogaeth ariannol yn unig a chreu amgylchedd galluogi i fusnes ffynnu. Mae yna feysydd hanfodol eraill lle mae angen cefnogaeth i roi'r siawns orau o lwyddo i'n MSMEs. 

Yn anad dim, yw maes technoleg. Mae COVID-19 wedi dangos yn eithaf clir y rheidrwydd i gofleidio ffyrdd newydd o weithio a gwneud busnes. Rhaid estyn cefnogaeth i'n MSMEs i'w helpu i gofleidio'r oes newydd hon. Rydym ni yn Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî (Allforio Caribïaidd) eisoes wedi cynyddu ein cefnogaeth yn y maes hwn ac wedi gweld diddordeb enfawr ar ran busnesau ledled y Rhanbarth. Er enghraifft, yn ein gweminar diwethaf ar e-fasnach “Adeiladu eich Siop e-Fasnach o Scratch” ym mis Chwefror 2021, roedd gennym dros 400 o gyfranogwyr o bob rhan o'r Caribî. Mae hyn yn dangos awydd ein cwmnïau i fanteisio ar y cyfleoedd a gyflwynir gan dechnoleg i helpu i dyfu eu busnesau.

Mae technoleg hefyd yn cael effaith ddemocrataidd yn helpu cwmnïau waeth beth fo'u maint gyda chyfle i dyfu eu busnesau a chyrraedd cwsmeriaid newydd am gost isel. Yn yr oes COVID-19 hon, mae enghreifftiau'n brin. Yma yn Barbados, mae ffermwyr ar raddfa fach wedi mynd i'r rhyngrwyd i werthu eu cynhyrchion. Yn Trinidad a Tobago, mae grŵp Facebook “Trini Farmers” gydag aelodaeth amcangyfrifedig o 49,500 o aelodau sy'n gwasanaethu fel grŵp cymheiriaid lle mae aelodau'n cefnogi ei gilydd. Dyma ddwy enghraifft dda lle mae entrepreneuriaid wedi cymryd y cam cyntaf. Ar yr un pryd, mae angen i ni fod yn mynd ati i gefnogi'r rhai sydd angen cymorth.

O ran trosoledd technoleg i dyfu busnesau, mae gan y llywodraeth ran bwysig i'w chwarae wrth greu'r amgylchedd polisi cywir, darparu cymhellion, a darparu cefnogaeth bendant i MSMEs. Ar yr un pryd, nid yn unig mae'n ymwneud â chymorth y wladwriaeth, ond mae gan y sector corfforaethol mwy, gan gynnwys sefydliadau ariannol, ran bwysig i'w chwarae fel mentoriaid a phartneriaid busnes ar gyfer MSMEs. Mae er budd pawb i fentrau meicro, bach a chanolig lwyddo.

Yn ail, mae cost ynni yma yn ein Rhanbarth ymhlith yr uchaf ar y blaned. Mae hyn nid yn unig yn anghymhelliad i fuddsoddwyr uniongyrchol tramor ond hefyd yn gyfyngiad i'n busnesau yma yn ein Caribî. Mae costau ynni uchel yn syml yn cynyddu cost cynhyrchu gan ei gwneud hi'n anodd i ni gystadlu â mewnforion ar y lefel genedlaethol ac allforio ein cynnyrch i farchnadoedd rhanbarthol a rhyngwladol. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae'r ymdrech i adnewyddu yn bwysig ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol. Rydym ni yn Caribî Allforio yn gweithio'n agos gydag MSMEs ar draws y Rhanbarth i'w helpu i wella effeithlonrwydd ynni ac o ganlyniad i'w gwneud yn fwy cystadleuol. Fodd bynnag, mae angen i ni wneud hyn ar raddfa a all gael effaith drawsnewidiol. Y gwir amdani yw nad ydym yno eto. Rhaid i ddyrannu'r adnoddau angenrheidiol i leihau costau ynni gyda'r fantais ddeublyg o weithredu yn yr hinsawdd, fod yn flaenoriaeth uchel ar y lefel genedlaethol.

Yn olaf, mae angen i'n MSMEs ganolbwyntio ar farchnadoedd arbenigol gyda chynhyrchion premiwm a phrisiau cymesur i adlewyrchu eu hansawdd. Rydym ni yn Allforio Caribïaidd wedi bod yn helpu busnesau rhanbarthol i dreiddio i'r farchnad Ewropeaidd a manteisio ar y Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, rydym hefyd yn sylweddoli bod yn rhaid gwneud llawer mwy. Am yr union reswm hwn yr ydym wedi partneru gyda'r Ganolfan Fasnach Ryngwladol i sefydlu canolbwynt ar gyfer masnach mewn cynhyrchion cynaliadwy. 

Bydd yr Hwb hwn yn helpu i gryfhau cystadleurwydd MSME trwy gefnogi gweithredu arferion busnes gwyrdd. Eisoes mae marchnad sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar gyfer cynhyrchion sy'n cwrdd â meini prawf cynaliadwyedd, ac rydym yn awyddus i helpu busnesau Caribïaidd i fanteisio ar y cyfle hwn. Wrth symud ymlaen, mae'n bwysig partneru â sefydliadau cymorth busnes nid yn unig yn Ewrop ond hefyd mewn marchnadoedd premiwm eraill i gael ein cynnyrch ar y silffoedd i ddenu'r sylfaen cwsmeriaid sy'n ehangu ar gyfer cynhyrchion sy'n cwrdd â meini prawf “cynaliadwyedd”. 

I grynhoi, mae adferiad cyflym ac adeiladu gwytnwch yn gofyn am raglen fawr o gefnogaeth ac yn canolbwyntio ar ein busnesau micro, bach a chanolig eu maint. Maent yn allweddol i greu swyddi a chyfle mawr eu hangen i'n pobl. Er mwyn sicrhau llwyddiant, mae angen partneriaeth eang gan gynnwys gyda'r mentrau busnes rhanbarthol mwy. Mae Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd wedi ymrwymo i'r agenda hon. Byddwn yn parhau i weithio gyda phawb i ddarparu'r gefnogaeth hon sydd ei hangen yn fawr a chreu opsiynau a chyfleoedd i'n pobl, wrth inni geisio adeiladu Caribî gwirioneddol gydnerth.

Deodat Maharaj yw cyfarwyddwr gweithredol Asiantaeth Datblygu Allforio Caribïaidd.

Ynglŷn Caribïaidd Allforio

Allforio Caribïaidd yw'r unig asiantaeth hyrwyddo masnach a buddsoddi ranbarthol yn y grŵp Affricanaidd, Caribïaidd a'r Môr Tawel (ACP). Wedi'i sefydlu ym 1996 gan Gytundeb Rhyng-Lywodraethol fel yr asiantaeth hyrwyddo masnach a buddsoddi rhanbarthol, mae'n gwasanaethu 15 talaith Fforwm y Caribî (CARIFORUM), sef: Antigua a Barbuda, Y Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Gweriniaeth Dominicanaidd, Haiti , Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, St. Kitts a Nevis, St. Vincent a'r Grenadines, Suriname, a Trinidad a Tobago.

Mae'r asiantaeth yn cynnal nifer o weithgareddau yn seiliedig ar raglenni sydd wedi'u cynllunio i wella cystadleurwydd busnesau bach a chanolig rhanbarthol, hyrwyddo masnach a datblygu ymhlith taleithiau CARIFORUM, hyrwyddo masnach a buddsoddiad cryfach rhwng Cymuned y Caribî (CARICOM) a'r Weriniaeth Ddominicaidd, taleithiau CARIFORUM a'r Rhanbarthau Allanol Caribïaidd Ffrainc (FCORs) a Gwledydd a Thiriogaethau Tramor yr UE (OCTs) yn y Caribî.

Parhau Darllen

Caribïaidd

Mae Allforio Caribïaidd a Banc Datblygu Caribïaidd yn ymuno i ddarparu grantiau i MSMEs

cyhoeddwyd

on

Mae Asiantaeth Datblygu Allforio y Caribî (Allforio Caribïaidd) a Banc Datblygu'r Caribî (CDB) mewn cydweithrediad â'r Undeb Ewropeaidd, wedi ymuno â phartneriaeth i gefnogi MSMEs rhanbarthol gyda chymorth ariannol i helpu busnesau i retool a chadw swyddi. Bydd CDB yn ariannu cyfleuster grant US $ 600K trwy Raglen Cymorth Technegol (TAP) i liniaru effaith COVID-19 a darparu adeiladu gallu parhaus trwy e-ddysgu.

“Mae'n anrhydedd i Allforio Caribïaidd gael ei ymddiried gan CDB i weithredu rhaglen mor bwysig i'n MSMEs rhanbarthol. Mae'r cronfeydd nid yn unig yn amserol, ond maent hefyd yn angenrheidiol, os yw cwmnïau am ddod yn ôl yn gryfach, cadw swyddi a chreu mwy, ”meddai Damie Sinanan, rheolwr yr adran Hyrwyddo Cystadleurwydd ac Allforio sy'n gyfrifol am y TAP yn Caribî Allforio. Dywedodd Cyfarwyddwr Adran Prosiectau CDB, Daniel Best, fod y fenter yn ymateb i “angen brys am gymorth technegol a rhaglenni meithrin gallu i helpu busnesau i oroesi, aros yn gystadleuol ac adennill cyfran o’r farchnad mewn marchnadoedd allforio a domestig” yn sgil COVID-19.

Dywedodd ei fod yn cyd-fynd â sawl mesur arall gan gynnwys cymorth benthyciadau a meithrin gallu, yr oedd y Banc wedi'i gefnogi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gynorthwyo'r sector busnes yn ei Aelod-wledydd Benthyca. Cydweithiodd y ddau sefydliad yn 2020 gydag arolwg rhanbarthol i asesu effaith y pandemig COVID-19 ar weithrediadau MSME; canfod lefel a meysydd y gefnogaeth y byddai eu hangen i gynorthwyo busnesau bach a chanolig yn ystod yr argyfwng; a lleoli cwmnïau yn well i ymdopi â'r canlyniad economaidd.

hysbyseb

Amlygodd yr arolwg fod bron i 50% o'r ymatebwyr wedi'u gorfodi i gau lleoliadau ffisegol, tra bod tua 45% wedi rhoi'r gorau i gynhyrchu nwyddau a gwasanaethau ac nad oedd gan 80 y cant gynllun parhad. Yng ngoleuni'r canfyddiadau hyn, mae'r TAP yn gyfle i'r MSME hyn ennill y cymorth technegol sydd ei angen i ddatblygu eu busnesau i ailadeiladu ac retool mewn modd i wrthsefyll sioc yn y dyfodol. Bydd MSME's yn gallu gwneud cais am grantiau o hyd at US $ 15,000 i'w defnyddio ar amrywiol brosiectau cymorth technegol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Effeithlonrwydd Adnoddau ac Ynni Adnewyddadwy; Digideiddio Busnes; Marchnata a Hyrwyddiadau; Adeiladu Gwydnwch; Prynu ac Uwchraddio Nwyddau Cyfalaf; Ardystiad; Adeiladu Gallu a Diogelu Hawliau Eiddo Deallusol.

Er mwyn dod â dull cyfannol o gefnogi MSMEs rhanbarthol y mae COVID-19 yn effeithio arnynt, mae darpariaeth cyfres o offer meithrin gallu i ategu'r cymorth technegol hefyd i'w datblygu. Bydd yr offer hyn ar gael i MSMEs ar-lein trwy borth e-ddysgu a gynhelir gan Caribbean Export. Mae e-ddysgu a'i fanteision hygyrchedd cynhenid ​​hyd yn oed yn bwysicach yn ystod yr amser hwn pan fydd cyfyngiadau teithio yn dal i fod ar waith.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd