Cysylltu â ni

Canolbarth Asia

Canol a De Asia: Cynhadledd Cysylltedd Rhanbarthol - Archwilio'r heriau a'r cyfleoedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar ddydd Gwener 16th Ym mis Gorffennaf, cynhaliodd Tashkent, Uzbekistan eu menter ryngwladol fawr gyntaf yn hanes y rhanbarth - cynhadledd Canolbarth a De Asia: Cysylltedd Rhanbarthol. Galwodd Llywydd Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev ar y fenter hon i feithrin cenhadaeth a chyfeiriad cydweithredol tuag at ddyfodol mwy llewyrchus rhwng y ddau faes hyn sydd gyda'i gilydd yn gyfanswm poblogaeth o bron i 2 biliwn. Mae cyfrifiadau'n dangos bod potensial digyffwrdd o $ 1.6 biliwn mewn masnach rhwng Canol a De Asia, yn ysgrifennu Tori Macdonald.

Parhaodd Mirziyoyev trwy bwysleisio bod deialog eisoes wedi dechrau meithrin heddwch a gwareiddiad, ond nawr dylai'r prif ffocws arall fod i wella'r ymdeimlad hwn o gydgysylltiad trwy greu a datblygu llwybrau trafnidiaeth mwy dibynadwy i gyflymu masnach ac felly'r potensial ar gyfer cydweithredu economaidd.

Fel y soniwyd, y gynhadledd hon oedd y gyntaf o'i bath i gael ei chynnal ym mhrifddinas Uzbekistan a daeth â sawl pennaeth gwladwriaeth ynghyd gan gynnwys Arlywydd Afghanistan, Ashraf Ghani, Prif Weinidog Pacistan, Imran Kahn yn ogystal â llywodraeth lefel dramor bellach a thramor. aelodau materion gwledydd Canol a De Asia a chynrychiolwyr gwladol rhyngwladol pellach, megis yr Unol Daleithiau, Saudi Arabia, Rwsia a China. Ar ben hynny, aelodau o sefydliadau rhyngwladol fel y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Parhaodd y gynhadledd 9 awr ac roedd yn cynnwys 3 sesiwn panel ymneilltuo yn ogystal â chyfarfodydd dirprwyo swyddogol 1: 1 a chynadleddau cyffredinol i'r wasg ar gyfer y cynrychiolwyr cyfryngau a oedd yn mynychu. Yn ystod yr amser hwn, cyflwynwyd a gwerthuswyd cynigion penodol ynghylch sut i symud ymlaen mewn cydweithredu ar y cyd mewn prif sectorau megis trafnidiaeth a logisteg, ynni, masnach a buddsoddiad, materion diwylliannol a dyngarol.

Mae Uzbekistan eisoes wedi cael y blaen trwy ddangos ehangu mewn twf masnach a buddsoddiad ynghyd â mwy o fentrau ar y cyd ar gyfer cynhyrchu offer cartref, automobiles a thecstilau. Yn dilyn esgyniad Uzbekistan i statws buddiolwr ym menter GSP + yr UE, roedd y gynhadledd hon hefyd yn croesawu presenoldeb sawl comisiynydd lefel uchel yn yr Undeb Ewropeaidd i wneud sylwadau ar ragolygon a photensial cydweithrediad Canol a De Asia.

Pwynt ffocws arwyddocaol arall y digwyddiad hwn oedd rôl Afghanistan, wrth i’w safle demograffig agor marchnadoedd addawol a llwybrau trafnidiaeth newydd, yn enwedig i Uzbekistan wrth iddynt fynd i’r afael â’r her o fod yn wladwriaeth dan ddaear. Mae Afghanistan yn creu pont rhwng y ddau ranbarth a dyna pam mae'r prosiect adeiladu ar gyfer rheilffordd Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar ar y gweill i ganiatáu i Uzbekistan a gwledydd eraill leihau costau cludo yn sylweddol ar gyfer cludo nwyddau i farchnadoedd tramor.

hysbyseb

Roedd mater amserol heddwch yn Afghanistan yn bwynt cyfeirio cyffyrddus ond hanfodol ar gyfer hyrwyddo rhagolygon cydweithredu, gyda chynrychiolwyr mudiad y Taliban hefyd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Sylwadau gan benaethiaid gwladwriaeth

Traddododd yr Arlywydd Shavkat Mirziyoyev araith agoriadol gynnes iawn, bron yn farddonol, i'r digwyddiad, gan adlewyrchu ar y gorffennol hanesyddol a diwylliannol cyfoethog a arferai gysylltu'r rhanbarthau hyn trwy'r Silk Road. Pwysleisiodd y delfrydau cydfuddiannol a rennir ynghylch gwybodaeth, seryddiaeth, athroniaeth, mathemateg, daearyddiaeth, pensaernïaeth, gwerthoedd crefyddol ac ysbrydol, gyda'r olaf yn cyfrannu at fod wedi creu cymunedau ethnig mor amrywiol ar draws y cyfandir. Nododd Mirziyoyev fod ailgysylltu yn hanfodol ar gyfer sefydlu heddwch yn ogystal â gwella agweddau trugarog fel safonau byw a lles sifil cyffredinol.

Roedd disgwyl mawr am y sylwadau a wnaed gan Afghanistan a Phacistan, gydag Arlywydd Afghanistan, Ashraf Ghani, yn agor gyda phwyslais ar ddefnyddio technoleg, gan nodi “mae cysylltedd yn angenrheidiol i dyfu yn yr ychydig flynyddoedd nesaf fel arall bydd y bwlch rhwng ein rhanbarthau yn ehangu. ” Aeth Ghani ymlaen i nodi eu bod yn trosi meysydd awyr milwrol yn Afghanistan yn ganolfannau masnach a chysylltedd yn rhannau dwyreiniol a gogleddol y wlad. Ar ben hynny, rhoi adnoddau tuag at greu bywoliaethau gwell, megis trwy addysg ar dlodi. Ar bwnc y gwrthdaro cynyddol gyda’r Taliban, dywedodd Ghani fod ei lywodraeth ar drywydd setliad gwleidyddol, gan gynnig map ffordd o ffurfio a chynnal heddwch yn y llywodraeth er ewyllys pawb. Galwodd hefyd am weithredu ar y cyd a chefnogaeth fyd-eang trwy bwysleisio pwysigrwydd gwladwriaeth sofran, unedig a democrataidd.

Ychwanegodd Arlywydd Pacistan, Imran Khan yn ystod ei ddatganiad, “mae ffyniant rhanbarthau yn dibynnu ar sut rydyn ni’n cydweithredu â gwledydd pell, datblygedig.” Ar ben hynny, gan bwysleisio pwysigrwydd cyd-ddealltwriaeth, deialog aml a chytgord rhyngddiwylliannol. Yn y byd modern, dylai datblygiad diwylliannol a thechnolegol symud ochr yn ochr a bydd cysylltedd gwell yn ysgogi twf economaidd o ganlyniad. Gorffennodd Khan ei araith trwy wneud ystum gwerthfawrogol tuag at yr Arlywydd Mirziyoyev, gan longyfarch arweinydd Wsbeceg am wthio’r fenter hon a diolch iddo am ei lefel uchel o letygarwch i gyfranogwyr y gynhadledd yn Tashkent.

Fe wnaeth Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell, hefyd ymddangos yn y gynhadledd, gan nodi bod yr UE yn dymuno hyrwyddo ymdrechion cyflenwol cydweithredu trwy ffyrdd sy'n cysylltu Canol a De Asia. Myfyriodd ar sut mae ffurfio’r Undeb Ewropeaidd wedi meithrin y cyfnod hiraf o heddwch yn hanes Ewrop, a nawr gyda’r rhwystr byd-eang enfawr sef y pandemig COVID-19, nododd Borrell, “mae wedi rhoi hwb pellach i atgyfnerthu cysylltedd a rhwydweithiau . Ni allwn wynebu heriau byd-eang ar wahân. Rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i ddod yn fwy gwydn ac wynebu heriau yfory. "

Dylid nodi, er gwaethaf y buddion niferus o gynyddu cysylltedd, gwnaeth y rhan fwyaf o arweinwyr sylwadau hefyd ar y risgiau posibl sy'n codi yn yr un modd, yn enwedig ar ffurf diogelwch: dinistrio asedau cyhoeddus, masnachu cyffuriau, terfysgaeth a ysbeilio systemig i enwi ond ychydig. .

Sesiynau ymneilltuo

Yn ystod sesiynau ymneilltuo'r prynhawn, canolbwyntiodd y cyntaf ar Gysylltedd Masnach a Thrafnidiaeth ar gyfer Twf Cynaliadwy. Pwnc a drafodwyd oedd yr hyn y gall gwledydd yn y rhanbarth ei wneud i gael gwared ar rwystrau meddal, gan gynnwys y croesfannau ffin a hwyluso masnach i gyflawni potensial llawn mentrau trafnidiaeth. Roedd y consensws yn cynnwys, rhyddfrydoli polisïau masnach ymhellach ar sail anwahaniaethol, gwella cytundebau masnach trwy ddigideiddio ffiniau a phwyntiau arfer, mabwysiadu systemau rheoli risg a gwella safonau nwyddau trwy fesurau cerbydau ac iechydol.

At ei gilydd, y thema gyffredin ar gyfer twf masnach oedd trwy bwerau electronig ac arloesol. Roedd hyn yn arbennig o amlwg ar bwnc buddsoddi mewn seilwaith, lle cytunodd aelodau'r panel (sy'n cynnwys unigolion lefel MD o brif sefydliadau masnach ryngwladol) y byddai prosiectau busnes llwyddiannus yn dibynnu ar baratoi'n gadarn, a dyna lle gall technoleg chwarae rôl wrth bennu cost. effeithiolrwydd, mantais gymharol, a chyfrifo'r mesurau angenrheidiol ar gyfer gwytnwch yn wyneb newid yn yr hinsawdd.

Yna cafwyd sesiwn ar adfywiad cysylltiadau diwylliannol i gryfhau cyfeillgarwch ac ymddiriedaeth ar y cyd. Daethpwyd i'r casgliad y gellir sicrhau heddwch trwy bum prif amcan, gan gynnwys hyn, ymuno â mentrau diwylliannol a dynol i gryfhau cydweithredu rhwng y ddau ranbarth, yn enwedig trwy dwristiaeth a gwarchod treftadaeth ddiwylliannol. At hynny, trefnu mesurau ymarferol ar gyfer parhau i ddatblygu gwyddoniaeth, a gwella polisi ieuenctid sy'n angenrheidiol i annog brwdfrydedd a gwelliant gweithredol pobl ifanc trwy alw rhaglenni a mentrau. Amlygwyd bod llywodraeth Wsbeceg wedi ymgysylltu'n gryf ers etholiad Mirziyoyev yn 2016 ynghylch datblygu ieuenctid sy'n ysbrydoledig.

Casgliadau

Y casgliad gor-redol fel cam nesaf yn dilyn y gynhadledd hon oedd pwysigrwydd cydweithredu i oresgyn bygythiadau. Yn nodedig, ystyried buddion ac amcanion cyffredin yr holl gyfranogwyr i gydweithredu'n effeithiol mewn modd buddiol. Y dull mwyaf cynaliadwy o wneud hynny yw cadw deialog yn aml rhwng cenhedloedd. Trwy gydweithio’n gyson, gellir sicrhau’r cyfle i wella a gwella twf economaidd a chymdeithasol. Tariffau unedig a chreu coridorau trafnidiaeth oedd y prif fesurau diriaethol arfaethedig ar gyfer cyflawni'r amcan hwn.

Sut y gall gweddill y byd gyfrannu at yr ymdrech ar y cyd yw trwy fuddsoddiad tramor preifat. Dyma lle gall technoleg chwarae rhan fawr wrth greu rhwyddineb ac effeithlonrwydd wrth gydweithredu â gwledydd pell.

Ar y cyfan, yr hyn sydd bwysicaf yw parhau i symud ymlaen, os na, dim ond ehangu fydd y bwlch datblygu rhwng Canol, De Asia a gweddill y byd, a chenedlaethau'r dyfodol fydd yn dwyn y blaen o ganlyniad.

Canolbarth Asia

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 4 miliwn ychwanegol i gefnogi'r cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil, a dinasyddion gweithredol yn Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan i atal eithafiaeth dreisgar a gwrth-radicaleiddio. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi hyfforddiant a phroffesiynoli newyddiadurwyr, gweithredwyr a swyddogion y wasg lleol i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel, tra bydd llwyfannau gwirio ffeithiau i dynnu sylw at newyddion ffug yn cael eu creu.

Y weithred, trwy'r Offeryn cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, hefyd yn cyfrannu at ymladd dadffurfiad, cynyddu gwytnwch y boblogaeth leol a lleiafrifoedd, a datblygu gwrth-naratifau. Bydd y gefnogaeth a gyhoeddwyd heddiw yn cydgrynhoi ac yn hyrwyddo gweithgareddau a ddechreuwyd trwy gydweithrediad blaenorol gyda’r NGO Internews, gan hyrwyddo cydweithredu rhanbarthol a chyd-gynhyrchu cynnwys sy’n gysylltiedig â heddwch a sefydlogrwydd. Bydd y gynhadledd heddiw yn y Gwaddol Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth ym Mrwsel yn cyflwyno ac yn arddangos prif gyflawniadau a chanlyniadau'r cam cyntaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Parhau Darllen

Canolbarth Asia

#ASEP - Senedd Ewrop i gynnal 10fed cyfarfod seneddol Asia-Ewrop

cyhoeddwyd

on

Bydd effaith newid yn yr hinsawdd ar ymfudo, yr economi a diogelwch yn arwain cyfarfod Partneriaeth Seneddol Asia-Ewrop (ASEP), sy'n digwydd 27-28 Medi.

Bydd ASEau ac ASau o aelod-wladwriaethau'r UE, gwledydd Asiaidd 18 a Rwsia, Awstralia, Seland Newydd, Norwy a'r Swistir yn trafod yr heriau amgylcheddol y mae Asia ac Ewrop yn eu hwynebu: datblygu cynaliadwy a'r economi gylchol, rheoli ardaloedd trefol, cydweithio ar adnoddau dŵr, trin gwastraff a lleihau plastig, diogelwch bwyd a thechnolegau glân. Byddant hefyd yn paratoi eu mewnbwn i'r uwchgynhadledd ASEM gael ei chynnal 18-19 Hydref ym Mrwsel.

Bydd Arlywydd yr EP Antonio Tajani yn cychwyn y sesiwn lawn ar 27 Medi yn 10.30. Dilynir hyn gan araith groeso o gyfarfod ASEP 9 gan groesawu Mr Yondonperenlei Baatarbileg (Mongolia), Ms Shirin Sharmin Cahudhury, siaradwr y Senedd Bangladesh, Ms Ana Maria Pastor Julian, Llywydd Cyngres y Dirprwyon (Sbaen), Ms Gloria Arroyo, Llefarydd Tŷ'r Cynrychiolwyr (Philippines) a Mr Zhang Zhijun, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Materion Tramor (Tsieina).

Y sesiwn lawn fydd yn fyw ar y we. Gallwch hefyd ddilyn y sylw drwyddo @EP_ForeignAff gyda #ASEP10.

Mae rhaglen ddrafft fanwl o'r digwyddiad ar gael yma.

Pwynt y wasg

Pwynt pwyso gydag Is-Lywydd EP ar gyfer cysylltiadau ag Asia Heidi Hautala Mae Greens, FI) wedi'i drefnu ar gyfer dydd Iau, 27 Medi, yn 12h30 o flaen Hemicycle (Paul Henri Spaak building).

CefndirMae cyfarfod Partneriaeth Seneddol Asia-Ewrop (ASEP) yn rhan o bartneriaeth gyffredinol Asia-Ewrop, sy'n darparu fforwm ar gyfer dadleuon rhyng-seneddol, rhannu gwybodaeth a hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth o faterion byd-eang. Cynhelir cyfarfodydd ASEP ddwywaith y flwyddyn cyn yr Uwchgynhadledd ASEM, bob yn ail yn Asia ac yn Ewrop.

Parhau Darllen

Canolbarth Asia

Mae'r UE yn gweithredu ei strategaeth ar gyfer cysylltu Ewrop a # Asia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Uwch Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Diogelwch wedi mabwysiadu a Cyfathrebu ar y Cyd sy'n nodi gweledigaeth yr UE ar gyfer strategaeth newydd a chynhwysfawr i gysylltu Ewrop ac Asia yn well.

Mae'r Cyd-gyfathrebu yn adeiladu ar brofiad yr Undeb Ewropeaidd ei hun o wella cysylltiadau rhwng ei aelod-wladwriaethau, gydag ac mewn rhanbarthau eraill. Gyda chysylltedd cynaliadwy, cynhwysfawr a seiliedig ar reolau yn greiddiol iddo, bydd y Cyfathrebu yn helpu i arwain gweithred allanol yr UE yn y maes hwn ac mae'n rhan o weithredu ei Strategaeth Fyd-eang

Bydd yr UE yn cyfuno ymagwedd egwyddorol at gysylltedd a chydnabyddiaeth bod Asia yn cwmpasu gwahanol ranbarthau, sy'n gartref i wledydd amrywiol iawn o ran modelau economaidd a lefel datblygiad, gyda chamau pendant yn seiliedig ar dair elfen: creu cysylltiadau trafnidiaeth, rhwydweithiau ynni a digidol a chysylltiadau dynol; cynnig partneriaethau cysylltedd i wledydd yn Asia a sefydliadau; a hyrwyddo cyllid cynaliadwy trwy ddefnyddio offer ariannol amrywiol. Y nod yw cysylltu Ewrop ac Asia yn well trwy rwydweithiau corfforol ac an-gorfforol er mwyn cryfhau gwytnwch cymdeithasau a rhanbarthau, hwyluso masnach, hyrwyddo'r gorchymyn rhyngwladol sy'n seiliedig ar reolau, a chreu llwybrau ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy, carbon isel .

Bydd y Cyfathrebu ar y Cyd hwn yn llywio ymgysylltiad yr UE â’i bartneriaid o’r gymdogaeth i’r Môr Tawel, gan ddod â buddion i bobl Ewrop a’r gwledydd hynny sy’n gweld gwerth ein dull o gysylltu. Bydd y Cyd-gyfathrebu a fabwysiadwyd heddiw nawr yn cael ei drafod yn Senedd Ewrop a'r Cyngor, a bydd yn cyfrannu at drafodaethau ar gysylltedd yn y dyfodol agos Uwchgynhadledd Cyfarfod Asia-Ewrop (ASEM), i'w gynnal ym Mrwsel ar 18-19 Hydref.

datganiad llawn i'r wasg, gan gynnwys datganiadau Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd, Federica Mogherini, yr Is-lywydd Jyrki Katainen, a'r Comisiynwyr Neven Mimica a Violeta Bulc ar gael ar-lein, fel y mae a memo yn egluro dull yr UE i gysylltu Ewrop ac Asia, a taflen ffeithiau ar y strategaeth, Ac mae'r Cyfathrebu ar y Cyd ei hun.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd