Cysylltu gyda ni

Busnes

Er gwaethaf sôn am sofraniaeth ddigidol, mae Ewrop yn cerdded i mewn i oruchafiaeth Tsieineaidd ar dronau

cyhoeddwyd

on

Yn ei haraith Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, traddododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen a asesiad llygad-clir o safle'r Undeb Ewropeaidd o fewn yr economi ddigidol fyd-eang. Ochr yn ochr â rhagfynegiadau o “ddegawd ddigidol” Ewropeaidd a luniwyd gan fentrau fel GaiaX, cyfaddefodd von der Leyen fod Ewrop wedi colli’r ras ar ddiffinio paramedrau data wedi’i bersonoli, gan adael Ewropeaid yn “ddibynnol ar eraill”, yn ysgrifennu Louis Auge.

Er gwaethaf y cyfaddefiad syml hwnnw, erys y cwestiwn a yw arweinwyr Ewropeaidd yn barod i godi a amddiffyniad cyson o breifatrwydd data eu dinasyddion, hyd yn oed wrth iddynt dderbyn dibyniaeth ar gwmnïau Americanaidd a Tsieineaidd. O ran herio cewri cyfryngau cymdeithasol America neu e-fasnach fel Google, Facebook, ac Amazon, nid oes gan Ewrop unrhyw broblem gweld ei hun fel y rheolydd byd-eang.

Wrth wynebu China, fodd bynnag, mae'r sefyllfa Ewropeaidd yn aml yn ymddangos yn wannach, gyda llywodraethau'n gweithredu i ffrwyno dylanwad cyflenwyr technoleg Tsieineaidd fel Huawei dan bwysau dwys yr UD yn unig. Yn wir, mewn un maes allweddol sydd â goblygiadau difrifol i sawl sector economaidd, nododd Llywydd y Comisiwn von der Leyen yn ei haraith - cerbydau awyr di-griw, a elwir fel arall yn dronau - mae Ewrop yn caniatáu i un cwmni Tsieineaidd, DJI, gornelu'r farchnad yn ymarferol ddiwrthwynebiad.

Tuedd wedi'i chyflymu gan y pandemig

Shenzhen Dajiang Innovation Technologies Co (DJI) yw arweinydd diamheuol a marchnad drôn fyd-eang rhagwelir y bydd skyrocket i $ 42.8 biliwn yn 2025; erbyn 2018, roedd DJI eisoes wedi'i reoli 70% o'r farchnad mewn dronau defnyddwyr. Yn Ewrop, mae gan DJI wedi bod yn hir y cyflenwr dewis cerbyd awyr di-griw (UAV) ar gyfer cleientiaid llywodraeth filwrol a sifil. Mae milwrol Ffrainc yn defnyddio “dronau DJI masnachol oddi ar y silff” mewn parthau ymladd fel y Sahel, tra bod heddluoedd Prydain yn defnyddio dronau DJI i chwilio am bobl sydd ar goll a rheoli digwyddiadau mawr.

Ciciodd y pandemig y duedd honno gêr uchel. Mewn dinasoedd Ewropeaidd gan gynnwys Nice a Brwsel, roedd dronau DJI wedi'u cyfarparu ag uchelseinyddion yn ceryddu dinasyddion am fesurau cyfyngu ac yn monitro pellter cymdeithasol. Mae cynrychiolwyr DJI hyd yn oed wedi ceisio argyhoeddi llywodraethau Ewropeaidd i ddefnyddio eu dronau i gymryd tymereddau'r corff neu gludo samplau prawf COVID-19.

Mae'r ehangu cyflym hwn yn y defnydd o dronau DJI yn mynd yn groes i benderfyniadau a wneir gan gynghreiriaid allweddol. Yn yr Unol Daleithiau, mae gan yr Adrannau Amddiffyn (y Pentagon) a'r Tu gwahardd y defnydd o dronau DJI yn eu gweithrediadau, wedi'u gyrru gan bryderon ynghylch diogelwch data dadorchuddiwyd gyntaf gan Lynges yr UD yn 2017. Yn yr amser ers hynny, mae dadansoddiadau lluosog wedi nodi diffygion tebyg mewn systemau DJI.

Ym mis Mai, dadansoddodd River Loop Security DJI's Ap Mimo a chanfu fod y feddalwedd nid yn unig wedi methu â chadw at brotocolau diogelwch data sylfaenol, ond hefyd ei fod yn anfon data sensitif “at weinyddion y tu ôl i Mur Tân Mawr Tsieina.” Cwmni cybersecurity arall, Synacktiv, rhyddhau dadansoddiad o gymhwysiad symudol DJI GO 4 DJI ym mis Gorffennaf, gan ddod o hyd i feddalwedd Android y cwmni “yn defnyddio technegau gwrth-ddadansoddi tebyg â meddalwedd faleisus,” yn ogystal â gosod diweddariadau neu feddalwedd yn rymus wrth osgoi mesurau diogelwch Google. Canlyniadau Synacktiv eu cadarnhau gan GRIMM, a ddaeth i’r casgliad bod DJI neu Weibo (y mae eu pecyn datblygu meddalwedd yn trosglwyddo data defnyddwyr i weinyddion yn Tsieina) wedi “creu system dargedu effeithiol” i ymosodwyr - neu lywodraeth China, fel y mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn ofni - ei hecsbloetio.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bygythiad posibl, mae Uned Arloesi Amddiffyn y Pentagon (DIU) wedi cyflwyno menter Systemau Awyrennau Di-griw bach (sUAS) i gaffael dronau gan bobl y gellir ymddiried ynddynt. Gwneuthurwyr Americanaidd a chysylltiedig; Parot Ffrainc yw'r unig gwmni Ewropeaidd (ac, yn wir, an Americanaidd) sydd wedi'i gynnwys ar hyn o bryd. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd yr Adran Mewnol hynny yn ailddechrau prynu dronau trwy'r rhaglen DIU sUAS.

Mae diffygion diogelwch DJI hefyd wedi tanio pryder yn Awstralia. Mewn papur ymgynghori a ryddhawyd y mis diwethaf, fe wnaeth adran drafnidiaeth ac isadeiledd Awstralia dynnu sylw at wendidau yn amddiffynfeydd Awstralia yn erbyn “defnyddio maleisus dronau,” gan ddarganfod y gallai UAVs gael eu defnyddio o bosibl i ymosod ar seilwaith y wlad neu dargedau sensitif eraill, neu fel arall at ddibenion “casglu delwedd a signalau ”A mathau eraill o ragchwilio gan actorion gelyniaethus.

Yn Ewrop, ar y llaw arall, nid yw'r Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd (EDPB), Comisiynydd Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth (BfDI), na Chomisiwn Cenedlaethol Ffrainc ar Wybodeg a Rhyddid (CNIL) wedi cymryd camau cyhoeddus ymlaen y peryglon posibl a gynrychiolir gan DJI, hyd yn oed ar ôl i gynhyrchion y cwmni gael eu darganfod yn rymus yn gosod meddalwedd a throsglwyddo data defnyddwyr Ewropeaidd i weinyddion Tsieineaidd heb ganiatáu i ddefnyddwyr reoli na gwrthwynebu'r gweithredoedd hynny. Yn lle hynny, gall ymddangos bod defnyddio dronau DJI gan heddluoedd milwrol a heddlu Ewropeaidd yn cynnig ardystiad dealledig i ddefnyddwyr o'u diogelwch.

Er gwaethaf strwythur perchnogaeth afloyw, mae cysylltiadau â thalaith Tsieineaidd yn brin

Nid yw amheuon o gymhellion DJI yn cael eu cynorthwyo gan ddidwylledd ei strwythur perchnogaeth. Mae DJI Company Limited, cwmni daliannol y cwmni trwy'r iFlight Technology Co yn Hong Kong, wedi'i leoli yn y Prydeinig Ynysoedd Virgin, nad yw'n datgelu cyfranddalwyr. Serch hynny, mae rowndiau codi arian DJI yn tynnu sylw at oruchafiaeth cyfalaf Tsieineaidd, yn ogystal â chysylltiadau â chyrff gweinyddol amlycaf Tsieina.

In Medi 2015er enghraifft, buddsoddodd New Horizon Capital - a gofrestrwyd gan Wen Yunsong, mab y cyn-brif Wen Jiabao - $ 300 miliwn mewn DJI. Yr un mis hwnnw, buddsoddodd New China Life Insurance, sy'n eiddo'n rhannol i Gyngor Gwladwriaeth Tsieina, yn y cwmni hefyd. Yn 2018, DJI efallai wedi codi hyd at $ 1 biliwn o flaen rhestr gyhoeddus dybiedig, er bod adnabod y buddsoddwyr hynny yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Mae strwythur arweinyddiaeth DJI hefyd yn tynnu sylw at gysylltiadau â sefydliad milwrol Tsieina. Mae'r cyd-sylfaenydd Li Zexiang wedi astudio neu ddysgu mewn nifer o brifysgolion sy'n gysylltiedig â'r fyddin, gan gynnwys Sefydliad Technoleg Harbin - un o'r 'Saith Sons Amddiffyn Cenedlaethol ' a reolir gan Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth Tsieina - yn ogystal â Phrifysgol Genedlaethol Technoleg Amddiffyn (NUDT), dan oruchwyliaeth uniongyrchol y Comisiwn Milwrol Canolog (CMC). Gwasanaethodd gweithrediaeth arall, Zhu Xiaorui, fel pennaeth ymchwil a datblygu DJI hyd at 2013 - ac mae bellach yn dysgu ym Mhrifysgol Technoleg Harbin.

Mae'n ymddangos bod y cysylltiadau hyn rhwng arweinyddiaeth DJI a milwrol China yn egluro rôl amlwg DJI yn y gormes yn Beijing o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ym mis Rhagfyr 2017, llofnododd DJI a cytundeb partneriaeth strategol gyda Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang, yn gwisgo unedau heddlu Tsieineaidd yn Xinjiang â dronau ond hefyd yn datblygu meddalwedd arbenigol i hwyluso cenadaethau ar gyfer “cadw sefydlogrwydd cymdeithasol.” Cymhlethdod DJI yn yr ymgyrch “hil-laddiad diwylliannol”Yn erbyn poblogaeth Uighur o Xinjiang wedi byrstio i’r penawdau y llynedd, pan a fideo wedi gollwng - wedi'i saethu gan drôn DJI a reolir gan yr heddlu - yn dogfennu trosglwyddiad torfol o Uighurs mewnol. Mae'r cwmni hefyd wedi arwyddo cytundebau gydag awdurdodau yn Tibet.

Argyfwng anochel?

Er bod DJI wedi mynd i ymdrechion sylweddol i wrthweithio canfyddiadau llywodraethau ac ymchwilwyr y Gorllewin, hyd yn oed comisiynu astudiaeth o FTI ymgynghorol sy'n hyrwyddo diogelwch ei “Modd Data Lleol” newydd wrth ochri ar ddiffygion presennol, gallai rheolaeth fonopolaidd y sector hwn sy'n dod i'r amlwg gan un cwmni sydd â chysylltiadau â sefydliad diogelwch Tsieina ac ymwneud yn uniongyrchol â cham-drin hawliau dynol systemig ddod yn broblem yn gyflym. ar gyfer rheoleiddwyr ym Mrwsel a'r priflythrennau Ewropeaidd.

O ystyried sut mae dronau cyffredin wedi dod ar draws yr economi ehangach, mae diogelwch y data y maent yn ei gipio a'i drosglwyddo yn gwestiwn y bydd yn rhaid i arweinwyr Ewropeaidd fynd i'r afael ag ef - hyd yn oed os yw'n well ganddynt ei anwybyddu.

Busnes

Mae'r Comisiwn yn cynnig mesurau i hybu rhannu data a chefnogi gofodau data Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

Heddiw (25 Tachwedd), mae'r Comisiwn yn cyflwyno'r Ddeddf Llywodraethu Data, y gyntaf i'w chyflawni o dan y strategaeth ddata a fabwysiadwyd ym mis Chwefror. Bydd y Rheoliad yn hwyluso rhannu data ar draws yr UE a rhwng sectorau i greu cyfoeth i gymdeithas, cynyddu rheolaeth ac ymddiriedaeth dinasyddion a chwmnïau o ran eu data, a chynnig model Ewropeaidd amgen i arfer trin data platfformau technoleg mawr.

Mae maint y data a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus, busnesau a dinasyddion yn tyfu'n gyson. Disgwylir iddo luosi â phump rhwng 2018 a 2025. Bydd y rheolau newydd hyn yn caniatáu harneisio'r data hwn a byddant yn paratoi'r ffordd i ofodau data sectoraidd Ewropeaidd fod o fudd i gymdeithas, dinasyddion a chwmnïau. Yn strategaeth ddata'r Comisiwn ym mis Chwefror eleni, cynigiwyd naw gofod data o'r fath, yn amrywio o ddiwydiant i ynni, ac o iechyd i Fargen Werdd Ewrop. Byddant, er enghraifft, yn cyfrannu at y trawsnewidiad gwyrdd trwy wella rheolaeth ar ddefnydd ynni, gwneud cyflwyno meddyginiaeth wedi'i bersonoli yn realiti, a hwyluso mynediad at wasanaethau cyhoeddus.

Dilynwch y gynhadledd i'r wasg gan yr Is-lywydd Gweithredol Vestager a'r Comisiynydd Llydaweg yn fyw EBS.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein

Parhau Darllen

Bancio

Mae COVID-19 yn datgelu diffygion system fasnach ar bapur

cyhoeddwyd

on

Yn ôl adroddiad diweddar gan y Siambr Fasnach Ryngwladol, wrth i COVID-19 ddatgelu diffygion system fasnach ar bapur, mae sefydliadau ariannol (FIs) yn dod o hyd i ffyrdd o gadw masnach i gylchredeg. Mae'n nodi bod y broblem sy'n cael ei hwynebu heddiw wedi'i gwreiddio yn bregusrwydd mwyaf parhaus masnach: papur. Papur yw sawdl Achilles y sector ariannol. Roedd yr aflonyddwch bob amser yn mynd i ddigwydd, yr unig gwestiwn oedd, pryd, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Mae data rhagarweiniol ICC yn dangos bod sefydliadau ariannol eisoes yn teimlo bod rhywun yn effeithio arnynt. Mae mwy na 60% o'r ymatebwyr i'r atodiad COVID-19 diweddar i'r Arolwg Masnach yn disgwyl i'w llif masnach ostwng o leiaf 20% yn 2020.

Mae'r pandemig yn cyflwyno neu'n gwaethygu heriau i'r broses cyllid masnach. Er mwyn helpu i frwydro yn erbyn ymarferoldeb cyllid masnach mewn amgylchedd COVID-19, nododd llawer o fanciau eu bod yn cymryd eu mesurau eu hunain i lacio rheolau mewnol ar ddogfennaeth wreiddiol. Fodd bynnag, dim ond 29% o'r ymatebwyr sy'n nodi bod eu rheolyddion lleol wedi darparu cefnogaeth i helpu i hwyluso masnach barhaus.

Mae'n amser tyngedfennol ar gyfer uwchraddio seilwaith a mwy o dryloywder, ac er bod y pandemig wedi achosi llawer o effeithiau negyddol, effaith gadarnhaol bosibl yw ei bod wedi egluro i'r diwydiant bod angen gwneud newidiadau i optimeiddio prosesau a gwella'r cyfan. gweithrediad masnach ryngwladol, cyllid masnach, a symud arian.

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Byd-eang y Swistir a sylfaenydd Darn arian Silk, eglurodd sut mae ei gwmni wedi dod o hyd i atebion i'r problemau hyn.

“Rwy'n credu ei fod yn ymwneud ag integreiddio technolegau newydd mewn ffyrdd craff. Cymerwch fy nghwmni er enghraifft, LGR Global, o ran symud arian, rydyn ni'n canolbwyntio ar 3 pheth: cyflymder, cost a thryloywder. Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn, rydym yn arwain gyda thechnoleg ac yn defnyddio pethau fel blockchain, arian digidol a digideiddio cyffredinol i wneud y gorau o'r fethodolegau presennol.

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global o'r Swistir a sylfaenydd Silk Road Coin,

Ali Amirliravi, Prif Swyddog Gweithredol LGR Global o'r Swistir a sylfaenydd Silk Road Coin

"Mae'n hollol amlwg yr effaith y gall technolegau newydd ei chael ar bethau fel cyflymder a thryloywder, ond pan ddywedaf ei bod yn bwysig integreiddio'r technolegau mewn ffordd graff sy'n bwysig oherwydd mae'n rhaid i chi gadw'ch cwsmer mewn cof bob amser - y peth olaf y byddem yn ei wneud eisiau ei wneud yw cyflwyno system sydd mewn gwirionedd yn drysu ein defnyddwyr ac yn gwneud ei swydd yn fwy cymhleth. Felly ar un llaw, mae'r ateb i'r problemau hyn i'w gael mewn technoleg newydd, ond ar y llaw arall, mae'n ymwneud â chreu profiad defnyddiwr sy'n yn syml i'w ddefnyddio ac i ryngweithio ag ef ac yn integreiddio'n ddi-dor i'r systemau presennol. Felly, mae'n dipyn o weithred gydbwyso rhwng technoleg a phrofiad y defnyddiwr, dyna lle mae'r datrysiad yn mynd i gael ei greu.

"O ran pwnc ehangach cyllid y gadwyn gyflenwi, yr hyn a welwn yw'r angen am ddigideiddio ac awtomeiddio'r prosesau a'r mecanweithiau sy'n bodoli trwy gydol cylch bywyd y cynnyrch. Yn y diwydiant masnachu aml-nwyddau, mae cymaint o wahanol randdeiliaid. , dynion canol, banciau, ac ati ac mae gan bob un ohonynt ei ffordd ei hun o wneud hyn - mae diffyg safoni yn gyffredinol, yn enwedig yn Ardal Silk Road. Mae'r diffyg safoni yn arwain at ddryswch o ran gofynion cydymffurfio, dogfennau masnach, llythyrau credyd, ac ati, ac mae hyn yn golygu oedi a chostau uwch i bob parti. Ar ben hynny, mae gennym y mater enfawr o dwyll, y mae'n rhaid i chi ei ddisgwyl pan fyddwch chi'n delio â'r fath wahaniaeth yn ansawdd prosesau ac adrodd. Yr ateb yma yw eto i ddefnyddio technoleg a digideiddio ac awtomeiddio cymaint o'r prosesau hyn â phosibl - dylai fod yn nod i dynnu gwall dynol allan o'r hafaliad.

"A dyma’r peth gwirioneddol gyffrous ynglŷn â dod â digideiddio a safoni i gyllid y gadwyn gyflenwi: nid yn unig y bydd hyn yn gwneud gwneud busnes yn llawer mwy syml i’r cwmnïau eu hunain, bydd y tryloywder a’r optimeiddio cynyddol hwn hefyd yn gwneud y cwmnïau’n llawer mwy deniadol i’r tu allan. buddsoddwyr. Mae'n fuddugoliaeth i bawb sy'n cymryd rhan yma. "

Sut mae Amirliravi yn credu y gellir integreiddio'r systemau newydd hyn i'r seilwaith presennol?

“Mae hwn yn gwestiwn allweddol mewn gwirionedd, ac mae'n rhywbeth y gwnaethon ni dreulio llawer o amser yn gweithio arno yn LGR Global. Fe wnaethon ni sylweddoli y gallwch chi gael datrysiad technolegol gwych, ond os yw'n creu cymhlethdod neu ddryswch i'ch cwsmeriaid, yna fe fyddwch chi'n achosi mwy o broblemau nag y byddwch chi'n eu datrys.

Yn y diwydiant cyllid masnach a symud arian, mae hynny'n golygu bod yn rhaid i atebion newydd allu plygio i mewn yn uniongyrchol i'r systemau cwsmeriaid presennol - gan ddefnyddio APIs mae hyn i gyd yn bosibl. Mae'n ymwneud â phontio'r bwlch rhwng cyllid traddodiadol a fintech a sicrhau bod buddion digideiddio yn cael eu darparu gyda phrofiad defnyddiwr di-dor.

Mae gan yr ecosystem cyllid masnach nifer o wahanol randdeiliaid, pob un â'i systemau ei hun ar waith. Yr hyn yr ydym yn gweld gwir angen amdano yw datrysiad o'r dechrau i'r diwedd sy'n dod â thryloywder a chyflymder i'r prosesau hyn ond sy'n dal i allu rhyngweithio â'r systemau etifeddiaeth a bancio y mae'r diwydiant yn dibynnu arnynt. Dyna pryd y byddwch chi'n dechrau gweld newidiadau go iawn yn cael eu gwneud. "

Ble mae'r mannau problemus byd-eang ar gyfer newid a chyfleoedd? Dywed Ali Amirliravi fod ei gwmni, LGR Global, yn canolbwyntio ar Ardal Silk Road - rhwng Ewrop, Canol Asia a China - am ychydig o brif resymau:

“Yn gyntaf, Mae'n faes o dwf anhygoel. Os edrychwn ar Tsieina er enghraifft, maent wedi cynnal twf CMC o dros 6% dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae economïau canol Asia yn postio niferoedd tebyg, os nad yn uwch. Mae'r math hwn o dwf yn golygu mwy o fasnach, mwy o berchnogaeth dramor a datblygiad atodol. Mae'n faes lle gallwch chi wir weld y cyfle i ddod â llawer o awtomeiddio a safoni i'r prosesau o fewn y cadwyni cyflenwi. Mae yna lawer o arian yn cael ei symud o gwmpas a phartneriaethau masnachu newydd yn cael eu gwneud trwy'r amser, ond mae yna lawer o bwyntiau poen yn y diwydiant hefyd.

Mae'r ail reswm yn ymwneud â realiti amrywiad arian cyfred yn yr ardal. Pan rydyn ni'n dweud gwledydd Ardal Silk Road, rydyn ni'n siarad am 68 o wledydd, pob un â'i arian cyfred ei hun a'r amrywiadau mewn gwerth unigol sy'n dod fel sgil-gynnyrch o hynny. Mae masnach drawsffiniol yn y maes hwn yn golygu bod yn rhaid i'r cwmnïau a'r rhanddeiliaid sy'n cymryd rhan yn yr ochr gyllid ddelio â phob math o broblemau o ran cyfnewid arian cyfred.

A dyma lle mae'r oedi bancio sy'n digwydd yn y system draddodiadol yn cael effaith negyddol ar wneud busnes yn yr ardal: oherwydd bod rhai o'r arian cyfred hwn yn gyfnewidiol iawn, gall fod yn wir erbyn i drafodiad gael ei glirio o'r diwedd, y mae'r gwerth gwirioneddol sy'n cael ei drosglwyddo yn dod i ben yn sylweddol wahanol na'r hyn y gellid bod wedi cytuno arno i ddechrau. Mae hyn yn achosi pob math o gur pen o ran cyfrif am bob ochr, ac mae'n broblem y bûm yn delio â hi'n uniongyrchol yn ystod fy nghyfnod yn y diwydiant. "

Cred Amirliravi mai'r hyn yr ydym yn ei weld ar hyn o bryd yw diwydiant sy'n barod am newid. Hyd yn oed gyda'r pandemig, mae cwmnïau ac economïau'n tyfu, ac erbyn hyn mae mwy o ymdrech tuag at atebion digidol, awtomataidd nag erioed o'r blaen. Mae nifer y trafodion trawsffiniol wedi bod yn tyfu'n gyson ar 6% ers blynyddoedd bellach, a dim ond y diwydiant taliadau rhyngwladol yn unig sy'n werth 200 biliwn o ddoleri.

Mae niferoedd fel hynny yn dangos y potensial effaith y gallai optimeiddio yn y gofod hwn ei gael.

Mae pynciau fel cost, tryloywder, cyflymder, hyblygrwydd a digideiddio yn tueddu yn y diwydiant ar hyn o bryd, ac wrth i fargeinion a chadwyni cyflenwi barhau i ddod yn fwy a mwy gwerthfawr a chymhleth, bydd gofynion ar seilwaith yn cynyddu yn yr un modd. Mewn gwirionedd nid yw'n gwestiwn o “os”, mae'n gwestiwn o “pryd” - mae'r diwydiant ar groesffordd ar hyn o bryd: mae'n amlwg y bydd technolegau newydd yn symleiddio ac yn optimeiddio prosesau, ond mae partïon yn aros am ateb sy'n ddiogel ac yn ddibynadwy. digon i drin trafodion aml, cyfaint uchel, ac yn ddigon hyblyg i addasu i'r strwythurau bargen cymhleth sy'n bodoli o fewn cyllid masnach. “

Mae Amirliravi a'i gydweithwyr yn LGR Global yn gweld dyfodol cyffrous i'r mudiad arian b2b a'r diwydiant cyllid masnach.

“Rwy’n credu mai rhywbeth rydyn ni’n mynd i barhau i’w weld yw effaith technolegau sy’n dod i’r amlwg ar y diwydiant“ meddai. “Bydd pethau fel seilwaith blockchain ac arian digidol yn cael eu defnyddio i ddod â thryloywder a chyflymder ychwanegol i drafodion. Mae arian digidol banc canolog a gyhoeddir gan y llywodraeth hefyd yn cael ei greu, ac mae hyn hefyd yn mynd i gael effaith ddiddorol ar symud arian trawsffiniol.

"Rydyn ni'n edrych ar sut y gellir defnyddio contractau smart digidol mewn cyllid masnach i greu llythyrau credyd awtomataidd newydd, ac mae hyn yn dod yn ddiddorol iawn ar ôl i chi ymgorffori technoleg IoT. Mae ein system yn gallu sbarduno trafodion a thaliadau yn awtomatig yn seiliedig ar ddod i mewn ffrydiau data Mae hyn yn golygu, er enghraifft, y gallem greu contract craff ar gyfer llythyr credyd sy'n rhyddhau taliad yn awtomatig unwaith y bydd cynhwysydd cludo neu long cludo yn cyrraedd lleoliad penodol. Neu, enghraifft symlach, gallai taliadau gael eu sbarduno unwaith a mae set o ddogfennau cydymffurfio yn cael eu gwirio a'u huwchlwytho i'r system. Mae awtomeiddio yn duedd mor enfawr - rydyn ni'n mynd i weld aflonyddu ar brosesau mwy a mwy traddodiadol.

"Mae data yn mynd i barhau i chwarae rhan enfawr wrth lunio dyfodol cyllid y gadwyn gyflenwi. Yn y system gyfredol, mae llawer o ddata'n cael ei gasglu, ac mae'r diffyg safoni yn ymyrryd mewn gwirionedd â chyfleoedd casglu data cyffredinol. Fodd bynnag, unwaith y bydd y broblem hon. yn cael ei ddatrys, byddai platfform cyllid masnach ddigidol o'r dechrau i'r diwedd yn gallu cynhyrchu setiau data mawr y gellid eu defnyddio i greu pob math o fodelau damcaniaethol a mewnwelediadau i'r diwydiant. Wrth gwrs, mae ansawdd a sensitifrwydd y data hwn yn golygu bod rheoli data a bydd diogelwch yn hynod o bwysig i ddiwydiant yfory.

"I mi, mae dyfodol y diwydiant symud arian a chyllid masnach yn ddisglair. Rydyn ni'n dechrau yn yr oes ddigidol newydd, ac mae hyn yn mynd i olygu pob math o gyfleoedd busnes newydd, yn enwedig i'r cwmnïau sy'n cofleidio technolegau'r genhedlaeth nesaf."

Parhau Darllen

Busnes

Ymchwil ac arloesedd gwyddonol yn hanfodol ar gyfer adferiad economaidd yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Bydd cyllideb nesaf yr UE 2021-2027 yn paratoi'r ffordd ar gyfer cefnogaeth gref gan yr UE i'r sectorau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth - sy'n hanfodol bwysig wrth ddarparu adferiad economaidd yn Ewrop, yn ysgrifennu David Harmon.

Disgwylir i Senedd Ewrop bleidleisio ar Dachwedd 23ain nesaf ar ddarpariaethau fframwaith cyllidebol diwygiedig yr UE ar gyfer y cyfnod 2021-2027.

Mae € 94 biliwn ar hyn o bryd yn cael ei roi o'r neilltu i ariannu Horizon Europe, nextGenerationEU ac Digital Europe. Mae'r rhain yn fentrau allweddol yr UE a fydd yn sicrhau bod yr UE yn aros ar y blaen wrth ddatblygu technolegau digidol newydd. Mae hyn bellach yn bwysicach nag erioed. Mae trawsnewid digidol yn symud yn ganolog o ran sut y bydd technoleg yn datblygu diwydiannau fertigol allweddol a gridiau craff yn Ewrop yn y dyfodol.

Ac mae gan Ewrop y gallu i gyflawni ei thargedau polisi allweddol o dan y rhaglenni blaenllaw pwysig hyn yn yr UE a gwneud hynny mewn modd amgylcheddol.

Y gwir yw ein bod bellach yn byw yn yr oes 5G. Mae hyn yn golygu y bydd cynhyrchion newydd fel cerbydau fideo diffiniad uchel a cherbydau hunan-yrru yn dod yn realiti ym mywyd beunyddiol. Mae 5G yn gyrru'r broses hon o arloesi TGCh. Ond mae angen i aelod-wladwriaethau'r UE weithio gyda'i gilydd i wneud 5G yn llwyddiant er mwyn datblygu Ewrop yn economaidd ac i fynd i'r afael yn gynhwysfawr ag anghenion cymdeithasol ehangach.

Rhaid i safonau TGCh weithredu mewn dull strwythuredig a rhyng-gysylltiedig. Rhaid i lywodraethau sicrhau bod polisïau sbectrwm yn cael eu rheoli mewn modd sy'n gwarantu y gall ceir hunan-yrru deithio'n ddi-dor ar draws ffiniau.

Mae polisïau ar lefel yr UE sy'n hyrwyddo rhagoriaeth mewn gwyddoniaeth trwy'r Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a thrwy Gyngor Arloesi Ewrop bellach yn sicrhau bod cynhyrchion TGCh hynod arloesol yn dod i mewn i farchnad yr UE yn llwyddiannus.

Ond mae'n rhaid i'r sectorau cyhoeddus a phreifat barhau i weithio'n agos gyda'i gilydd wrth gyflawni nodau polisi'r UE sy'n ymgorffori ac yn integreiddio'r sectorau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth yn llawn.

Eisoes o dan Horizon Europe mae nifer o bartneriaethau cyhoeddus preifat yn cael eu sefydlu a fydd yn ymdrin â datblygu technolegau digidol allweddol a rhwydweithiau a gwasanaethau craff. Mae'r broses arloesi yn gweithio ar ei gorau pan fydd y cymunedau preifat, cyhoeddus, addysgol ac ymchwil yn cydweithredu ac yn cydweithredu gyda'i gilydd i geisio amcanion polisi cyffredin.

Mewn gwirionedd, mewn cyd-destun ehangach hyd yn oed gellir cyflawni 17 Nod Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig trwy wyddonwyr ac ymchwilwyr ledled y byd sy'n cymryd rhan mewn prosiectau cyffredin.

Mae Ewrop yn chwarae i'w chryfderau o dan raglen Horizon Europe.

Mae Ewrop yn gartref i rai o'r datblygwyr meddalwedd gorau yn y byd. Dros chwarter yr holl fyd-eang [e-bost wedi'i warchod] yn cael ei wneud yn Ewrop.

Cydnabyddir Horizon Europe a'i raglen ragflaenol Horizon 2020 fel mentrau ymchwil byd-eang blaenllaw. Ond mae'n rhaid i ddiwydiant gamu i'r plât os yw Horizon Europe yn mynd i fod yn llwyddiant.

Rhaid a bydd Horizon Europe yn cefnogi'r broses arloesi.

Dyma'r allwedd os yw diwydiannau traddodiadol fel y sectorau ynni, trafnidiaeth ac iechyd a gweithgynhyrchu yn mynd i fod yn addas ar gyfer yr oes ddigidol.

Gall a bydd cydweithredu a chydweithrediad rhyngwladol yn cefnogi gweithredu nodau polisi ymreolaethol strategol yr UE.

Rydym yn byw trwy chwyldro digidol. Rhaid i ni i gyd weithio gyda'n gilydd i wneud y chwyldro hwn yn llwyddiant cadarnhaol i bawb ac mae hyn yn cynnwys pontio'r rhaniad digidol.

David Harmon, Cyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies

David Harmon yw cyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies

Nawr bod Ewrop ar fin sicrhau cytundeb i delerau cyllideb newydd yr UE 20210—2027, gall partïon â diddordeb baratoi ar gyfer yr alwad gyntaf am gynigion o dan Horizon Europe. Bydd galwadau o'r fath yn cael eu cyhoeddi yn ystod chwarter cyntaf 2021. Bydd datblygiadau ym meysydd AI, data mawr, cyfrifiadura cwmwl a chyfrifiadura perfformiad uchel i gyd yn chwarae rolau hanfodol wrth ddod â chynhyrchion a gwasanaethau TGCh arloesol newydd i'r farchnad. Rydym wedi gweld o lygad y ffynnon eleni y rôl gadarnhaol iawn y gall technolegau newydd ei chwarae wrth gefnogi llwyfannau ar-lein cyflym ac wrth wella cysylltiadau ar gyfer busnesau, ffrindiau a theuluoedd fel ei gilydd.

Wrth gwrs, bydd yn rhaid rhoi fframweithiau polisi ar waith i ddarparu ar gyfer y technolegau esblygol sy'n dod i'r amlwg. Rhaid i'r sectorau cymdeithas ddinesig, diwydiant, yr addysg ac ymchwilwyr chwarae rhan lawn yn natblygiad y map ffordd deddfwriaethol hwn.

Rydyn ni'n gwybod yr heriau sydd o'n blaenau. Felly gadewch inni i gyd fynd i'r afael â'r heriau hyn mewn ysbryd o benderfyniad, cyfeillgarwch a chydweithrediad rhyngwladol.

Mae David Harmon yn gyfarwyddwr Materion Llywodraeth yr UE yn Huawei Technologies ac mae'n gyn-aelod yng nghabinet y Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth yn ystod y cyfnod 2010-2014.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd