Cysylltu â ni

Busnes

Er gwaethaf sôn am sofraniaeth ddigidol, mae Ewrop yn cerdded i mewn i oruchafiaeth Tsieineaidd ar dronau

cyhoeddwyd

on

Yn ei haraith Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd, traddododd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen a asesiad llygad-clir o safle'r Undeb Ewropeaidd o fewn yr economi ddigidol fyd-eang. Ochr yn ochr â rhagfynegiadau o “ddegawd ddigidol” Ewropeaidd a luniwyd gan fentrau fel GaiaX, cyfaddefodd von der Leyen fod Ewrop wedi colli’r ras ar ddiffinio paramedrau data wedi’i bersonoli, gan adael Ewropeaid yn “ddibynnol ar eraill”, yn ysgrifennu Louis Auge.

Er gwaethaf y cyfaddefiad syml hwnnw, erys y cwestiwn a yw arweinwyr Ewropeaidd yn barod i godi a amddiffyniad cyson o breifatrwydd data eu dinasyddion, hyd yn oed wrth iddynt dderbyn dibyniaeth ar gwmnïau Americanaidd a Tsieineaidd. O ran herio cewri cyfryngau cymdeithasol America neu e-fasnach fel Google, Facebook, ac Amazon, nid oes gan Ewrop unrhyw broblem gweld ei hun fel y rheolydd byd-eang.

Wrth wynebu China, fodd bynnag, mae'r sefyllfa Ewropeaidd yn aml yn ymddangos yn wannach, gyda llywodraethau'n gweithredu i ffrwyno dylanwad cyflenwyr technoleg Tsieineaidd fel Huawei dan bwysau dwys yr UD yn unig. Yn wir, mewn un maes allweddol sydd â goblygiadau difrifol i sawl sector economaidd, nododd Llywydd y Comisiwn von der Leyen yn ei haraith - cerbydau awyr di-griw, a elwir fel arall yn dronau - mae Ewrop yn caniatáu i un cwmni Tsieineaidd, DJI, gornelu'r farchnad yn ymarferol ddiwrthwynebiad.

Tuedd wedi'i chyflymu gan y pandemig

Shenzhen Dajiang Innovation Technologies Co (DJI) yw arweinydd diamheuol a marchnad drôn fyd-eang rhagwelir y bydd skyrocket i $ 42.8 biliwn yn 2025; erbyn 2018, roedd DJI eisoes wedi'i reoli 70% o'r farchnad mewn dronau defnyddwyr. Yn Ewrop, mae gan DJI wedi bod yn hir y cyflenwr dewis cerbyd awyr di-griw (UAV) ar gyfer cleientiaid llywodraeth filwrol a sifil. Mae milwrol Ffrainc yn defnyddio “dronau DJI masnachol oddi ar y silff” mewn parthau ymladd fel y Sahel, tra bod heddluoedd Prydain yn defnyddio dronau DJI i chwilio am bobl sydd ar goll a rheoli digwyddiadau mawr.

Ciciodd y pandemig y duedd honno gêr uchel. Mewn dinasoedd Ewropeaidd gan gynnwys Nice a Brwsel, roedd dronau DJI wedi'u cyfarparu ag uchelseinyddion yn ceryddu dinasyddion am fesurau cyfyngu ac yn monitro pellter cymdeithasol. Mae cynrychiolwyr DJI hyd yn oed wedi ceisio argyhoeddi llywodraethau Ewropeaidd i ddefnyddio eu dronau i gymryd tymereddau'r corff neu gludo samplau prawf COVID-19.

Mae'r ehangu cyflym hwn yn y defnydd o dronau DJI yn mynd yn groes i benderfyniadau a wneir gan gynghreiriaid allweddol. Yn yr Unol Daleithiau, mae gan yr Adrannau Amddiffyn (y Pentagon) a'r Tu gwahardd y defnydd o dronau DJI yn eu gweithrediadau, wedi'u gyrru gan bryderon ynghylch diogelwch data dadorchuddiwyd gyntaf gan Lynges yr UD yn 2017. Yn yr amser ers hynny, mae dadansoddiadau lluosog wedi nodi diffygion tebyg mewn systemau DJI.

Ym mis Mai, dadansoddodd River Loop Security DJI's Ap Mimo a chanfu fod y feddalwedd nid yn unig wedi methu â chadw at brotocolau diogelwch data sylfaenol, ond hefyd ei fod yn anfon data sensitif “at weinyddion y tu ôl i Mur Tân Mawr Tsieina.” Cwmni cybersecurity arall, Synacktiv, rhyddhau dadansoddiad o gymhwysiad symudol DJI GO 4 DJI ym mis Gorffennaf, gan ddod o hyd i feddalwedd Android y cwmni “yn defnyddio technegau gwrth-ddadansoddi tebyg â meddalwedd faleisus,” yn ogystal â gosod diweddariadau neu feddalwedd yn rymus wrth osgoi mesurau diogelwch Google. Canlyniadau Synacktiv eu cadarnhau gan GRIMM, a ddaeth i’r casgliad bod DJI neu Weibo (y mae eu pecyn datblygu meddalwedd yn trosglwyddo data defnyddwyr i weinyddion yn Tsieina) wedi “creu system dargedu effeithiol” i ymosodwyr - neu lywodraeth China, fel y mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn ofni - ei hecsbloetio.

Er mwyn mynd i’r afael â’r bygythiad posibl, mae Uned Arloesi Amddiffyn y Pentagon (DIU) wedi cyflwyno menter Systemau Awyrennau Di-griw bach (sUAS) i gaffael dronau gan bobl y gellir ymddiried ynddynt. Gwneuthurwyr Americanaidd a chysylltiedig; Parot Ffrainc yw'r unig gwmni Ewropeaidd (ac, yn wir, an Americanaidd) sydd wedi'i gynnwys ar hyn o bryd. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd yr Adran Mewnol hynny yn ailddechrau prynu dronau trwy'r rhaglen DIU sUAS.

Mae diffygion diogelwch DJI hefyd wedi tanio pryder yn Awstralia. Mewn papur ymgynghori a ryddhawyd y mis diwethaf, fe wnaeth adran drafnidiaeth ac isadeiledd Awstralia dynnu sylw at wendidau yn amddiffynfeydd Awstralia yn erbyn “defnyddio maleisus dronau,” gan ddarganfod y gallai UAVs gael eu defnyddio o bosibl i ymosod ar seilwaith y wlad neu dargedau sensitif eraill, neu fel arall at ddibenion “casglu delwedd a signalau ”A mathau eraill o ragchwilio gan actorion gelyniaethus.

Yn Ewrop, ar y llaw arall, nid yw'r Bwrdd Diogelu Data Ewropeaidd (EDPB), Comisiynydd Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth (BfDI), na Chomisiwn Cenedlaethol Ffrainc ar Wybodeg a Rhyddid (CNIL) wedi cymryd camau cyhoeddus ymlaen y peryglon posibl a gynrychiolir gan DJI, hyd yn oed ar ôl i gynhyrchion y cwmni gael eu darganfod yn rymus yn gosod meddalwedd a throsglwyddo data defnyddwyr Ewropeaidd i weinyddion Tsieineaidd heb ganiatáu i ddefnyddwyr reoli na gwrthwynebu'r gweithredoedd hynny. Yn lle hynny, gall ymddangos bod defnyddio dronau DJI gan heddluoedd milwrol a heddlu Ewropeaidd yn cynnig ardystiad dealledig i ddefnyddwyr o'u diogelwch.

Er gwaethaf strwythur perchnogaeth afloyw, mae cysylltiadau â thalaith Tsieineaidd yn brin

Nid yw amheuon o gymhellion DJI yn cael eu cynorthwyo gan ddidwylledd ei strwythur perchnogaeth. Mae DJI Company Limited, cwmni daliannol y cwmni trwy'r iFlight Technology Co yn Hong Kong, wedi'i leoli yn y Prydeinig Ynysoedd Virgin, nad yw'n datgelu cyfranddalwyr. Serch hynny, mae rowndiau codi arian DJI yn tynnu sylw at oruchafiaeth cyfalaf Tsieineaidd, yn ogystal â chysylltiadau â chyrff gweinyddol amlycaf Tsieina.

In Medi 2015er enghraifft, buddsoddodd New Horizon Capital - a gofrestrwyd gan Wen Yunsong, mab y cyn-brif Wen Jiabao - $ 300 miliwn mewn DJI. Yr un mis hwnnw, buddsoddodd New China Life Insurance, sy'n eiddo'n rhannol i Gyngor Gwladwriaeth Tsieina, yn y cwmni hefyd. Yn 2018, DJI efallai wedi codi hyd at $ 1 biliwn o flaen rhestr gyhoeddus dybiedig, er bod adnabod y buddsoddwyr hynny yn parhau i fod yn ddirgelwch.

Mae strwythur arweinyddiaeth DJI hefyd yn tynnu sylw at gysylltiadau â sefydliad milwrol Tsieina. Mae'r cyd-sylfaenydd Li Zexiang wedi astudio neu ddysgu mewn nifer o brifysgolion sy'n gysylltiedig â'r fyddin, gan gynnwys Sefydliad Technoleg Harbin - un o'r 'Saith Sons Amddiffyn Cenedlaethol ' a reolir gan Weinyddiaeth Diwydiant a Thechnoleg Gwybodaeth Tsieina - yn ogystal â Phrifysgol Genedlaethol Technoleg Amddiffyn (NUDT), dan oruchwyliaeth uniongyrchol y Comisiwn Milwrol Canolog (CMC). Gwasanaethodd gweithrediaeth arall, Zhu Xiaorui, fel pennaeth ymchwil a datblygu DJI hyd at 2013 - ac mae bellach yn dysgu ym Mhrifysgol Technoleg Harbin.

Mae'n ymddangos bod y cysylltiadau hyn rhwng arweinyddiaeth DJI a milwrol China yn egluro rôl amlwg DJI yn y gormes yn Beijing o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ym mis Rhagfyr 2017, llofnododd DJI a cytundeb partneriaeth strategol gyda Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Rhanbarth Ymreolaethol Xinjiang, yn gwisgo unedau heddlu Tsieineaidd yn Xinjiang â dronau ond hefyd yn datblygu meddalwedd arbenigol i hwyluso cenadaethau ar gyfer “cadw sefydlogrwydd cymdeithasol.” Cymhlethdod DJI yn yr ymgyrch “hil-laddiad diwylliannol”Yn erbyn poblogaeth Uighur o Xinjiang wedi byrstio i’r penawdau y llynedd, pan a fideo wedi gollwng - wedi'i saethu gan drôn DJI a reolir gan yr heddlu - yn dogfennu trosglwyddiad torfol o Uighurs mewnol. Mae'r cwmni hefyd wedi arwyddo cytundebau gydag awdurdodau yn Tibet.

Argyfwng anochel?

Er bod DJI wedi mynd i ymdrechion sylweddol i wrthweithio canfyddiadau llywodraethau ac ymchwilwyr y Gorllewin, hyd yn oed comisiynu astudiaeth o FTI ymgynghorol sy'n hyrwyddo diogelwch ei “Modd Data Lleol” newydd wrth ochri ar ddiffygion presennol, gallai rheolaeth fonopolaidd y sector hwn sy'n dod i'r amlwg gan un cwmni sydd â chysylltiadau â sefydliad diogelwch Tsieina ac ymwneud yn uniongyrchol â cham-drin hawliau dynol systemig ddod yn broblem yn gyflym. ar gyfer rheoleiddwyr ym Mrwsel a'r priflythrennau Ewropeaidd.

O ystyried sut mae dronau cyffredin wedi dod ar draws yr economi ehangach, mae diogelwch y data y maent yn ei gipio a'i drosglwyddo yn gwestiwn y bydd yn rhaid i arweinwyr Ewropeaidd fynd i'r afael ag ef - hyd yn oed os yw'n well ganddynt ei anwybyddu.

Entrepreneuriaid

Dadorchuddio enillwyr gŵyl entrepreneuriaeth ieuenctid fwyaf Ewrop

cyhoeddwyd

on

Cystadlodd 370,000 o entrepreneuriaid ifanc o 40 gwlad i ddod yn Gwmni Ewrop a Chychwyn y Flwyddyn ar Ddiwrnod Sgiliau'r Byd y Cenhedloedd Unedig 2021.

Mae Swim.me a Scribo wedi cael eu henwi’n enillwyr Cystadleuaeth Her Menter JA Europe a Chwmni’r Flwyddyn, ar ôl brwydro yn erbyn gydag entrepreneuriaid ifanc gorau Ewrop yn Gen-E 2021, yr ŵyl entrepreneuriaeth fwyaf ledled Ewrop.

Wedi'i threfnu gan JA Europe a'i chynnal eleni gan JA Lithwania, mae'r ŵyl Gen-E yn cyfuno dwy wobr flynyddol, Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn (CoYC) a Her Menter Ewrop (EEC).

Yn dilyn cyflwyniadau gan 180 o gwmnïau dan arweiniad rhai o'r meddyliau entrepreneuraidd ifanc mwyaf disglair yn Ewrop, cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni rithwir.

Roedd enillwyr Her Menter Ewrop, ar gyfer entrepreneuriaid oed prifysgol fel a ganlyn:

  • 1st - Nofio.me (Gwlad Groeg) a greodd ddyfais gwisgadwy glyfar sy'n cadw cyfeiriadedd nofwyr dall yn y pwll. Mae'r system yn cynnwys cap nofio a gogls ecogyfeillgar ac fe'i bwriedir i'w ddefnyddio dan amodau hyfforddi.
  • 2nd - Mute (Portiwgal), modiwl amsugno sain, sy'n gallu dileu adleisio / adferiad ac amleddau diangen mewn ystafell trwy ddefnyddio gweddillion ffabrig. Yn dibynnu fel datrysiad proffesiynol, cynaliadwy ac arloesol, sy'n hyrwyddo economi gylchol.
  • 3rd - Hjárni (Norwy), a'i nod yw dod yn gyflenwr asiantau lliw haul eco-gyfeillgar mwyaf dewisol y byd ar gyfer cynhyrchu lledr cynaliadwy. Tra bod lledr Ewrop yn cynhyrchu trosiant cadwyn werth blynyddol o 125 biliwn ewro, mae 85% o'r lledr hwn yn cael ei wneud gan ddefnyddio crôm, sy'n beryglus i'n hiechyd a'n hamgylchedd.

Roedd enillwyr Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn fel a ganlyn:

  • 1st - Scribo (Slofacia), datrysiad i farcwyr dileu sych nad ydyn nhw'n cael eu hailgylchu ac sy'n cynhyrchu gwastraff o 35 biliwn o farcwyr plastig bob blwyddyn. Maent wedi datblygu marcwyr bwrdd gwyn dileu sych heb wastraff wedi'u gwneud o gwyr wedi'u hailgylchu.
  • 2nd - FlowOn (Gwlad Groeg), addasydd arloesol sy'n trosi tapiau awyr agored yn “dapiau craff” sy'n rheoleiddio llif dŵr, yn lleihau'r defnydd o ddŵr hyd at 80% ac yn lleihau amlygiad i firysau a germau o fwy na 98%.
  • 3rd - Lazy Bowl (Awstria), yn gwmni benywaidd sy'n arbenigo mewn 'smwddis' ffrwythau wedi'u sychu'n rhewi ac sy'n rhydd o liwiau a chadwolion.

Am y tro cyntaf erioed, cyhoeddwyd “Gwobr Athro'r Flwyddyn JA Ewrop” yng Ngŵyl Gen-E. Mae'r wobr yn ceisio cydnabod rôl athrawon i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc, i'w helpu i ddarganfod eu potensial a'u harwain i gredu yn eu pŵer i weithredu a newid y dyfodol.

Enillodd Sedipeh Wägner, athro o Sweden, y wobr. Mae Ms Wägner yn athrawes JA profiadol sy'n dysgu yn y Rhaglen Gyflwyno, sy'n ymroddedig i ymfudwyr a myfyrwyr bregus baratoi ar gyfer y rhaglen genedlaethol, dysgu Sweden iddynt ac o bosibl ategu eu haddysg flaenorol i fodloni lefelau a safonau ysgolion uwchradd Sweden. 

JA Europe, a drefnodd yr ŵyl, yw di-elw mwyaf Ewrop yn Ewrop sy'n ymroddedig i greu llwybrau ar gyfer cyflogadwyedd, creu swyddi a llwyddiant ariannol. Mae ei rwydwaith yn gweithredu ar draws 40 gwlad a'r llynedd, cyrhaeddodd ei raglenni bron i 4 miliwn o bobl ifanc gyda chefnogaeth dros 100,000 o wirfoddolwyr busnes a 140,000 o athrawon ac addysgwyr.

Dywedodd Salvatore Nigro, Prif Swyddog Gweithredol JA Europe: “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi enillwyr Cystadleuaeth a Her Menter Cwmni'r Flwyddyn JA eleni. Bob blwyddyn mae dros 370,000 o fyfyrwyr ledled Ewrop yn brwydro yn erbyn trwy ddylunio eu cwmnïau bach a'u busnesau cychwynnol eu hunain i gystadlu yn Gen-E, gŵyl entrepreneuriaeth fwyaf Ewrop.

"Ein bwriad bob amser yw helpu i hybu uchelgeisiau gyrfa a gwella cyflogadwyedd, sgiliau entrepreneuraidd ac agweddau. Mae gan entrepreneuriaid ifanc gymaint i'w gynnig i'n cymdeithas, a phob blwyddyn rydyn ni'n gweld ton newydd o frwdfrydedd tuag at ddatrys problemau cymdeithasol gyda'u entrepreneuriaeth eu hunain. Adlewyrchir yn yr enillwyr eto eleni, fod entrepreneuriaid ifanc nid yn unig yn gweld busnes fel modd i ddiwedd ariannol, ond fel platfform i wella cymdeithas a helpu pobl o'u cwmpas. ”

JA Europe yw'r di-elw mwyaf yn Ewrop sy'n ymroddedig i baratoi pobl ifanc ar gyfer cyflogaeth ac entrepreneuriaeth. Mae JA Europe yn aelod o JA Worldwide® sydd, ers 100 mlynedd, wedi cyflwyno dysgu trwy brofiad mewn entrepreneuriaeth, parodrwydd i weithio a llythrennedd ariannol.

Mae JA yn creu llwybrau ar gyfer cyflogadwyedd, creu swyddi a llwyddiant ariannol. Y flwyddyn ysgol ddiwethaf, cyrhaeddodd rhwydwaith JA yn Ewrop bron i 4 miliwn o bobl ifanc ar draws 40 gwlad gyda chefnogaeth bron i 100,000 o wirfoddolwyr busnes a dros 140,000 o athrawon / addysgwyr.

Beth yw Rhaglen Cwmni COYC a JA? Cystadleuaeth Cwmni'r Flwyddyn JA Europe yw cystadleuaeth Ewropeaidd flynyddol y timau Rhaglen Cwmni JA gorau. Mae Rhaglen Cwmni JA yn grymuso myfyrwyr ysgol uwchradd (15 i 19 oed) i lenwi angen neu ddatrys problem yn eu cymuned ac yn dysgu iddynt sgiliau ymarferol sy'n ofynnol i gysyniadu, cyfalafu a rheoli eu menter fusnes eu hunain. Trwy gydol adeiladu eu cwmni eu hunain, mae myfyrwyr yn cydweithredu, yn gwneud penderfyniadau busnes hanfodol, yn cyfathrebu â sawl rhanddeiliad, ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau entrepreneuraidd. Bob blwyddyn, mae mwy na 350,000 o fyfyrwyr ledled Ewrop yn cymryd rhan yn y rhaglen hon, gan greu mwy o 30,000 o gwmnïau bach.

Beth yw Rhaglen Cychwyn Busnes EEC a JA? Her Menter Ewrop yw cystadleuaeth Ewropeaidd flynyddol y timau Rhaglen Cychwyn JA gorau. Mae'r Rhaglen Cychwyn Busnes yn caniatáu i fyfyrwyr ôl-uwchradd (19 i 30 oed) gael profiad o redeg eu cwmni eu hunain, gan ddangos iddynt sut i ddefnyddio eu doniau i sefydlu eu busnes eu hunain. Mae myfyrwyr hefyd yn datblygu agweddau a sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant personol a chyflogadwyedd ac yn ennill dealltwriaeth hanfodol mewn hunangyflogaeth, creu busnes, cymryd risg ac ymdopi ag adfyd, pob un â gwirfoddolwyr busnes profiadol. Bob blwyddyn, mae mwy na 17,000 o fyfyrwyr o 20 gwlad ledled Ewrop yn cymryd rhan yn y rhaglen hon, gan greu 2,500+ o fusnesau cychwynnol y flwyddyn.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu cynnig ar gyfer Cytundeb Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu ei gynnig ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar 'Gytundeb ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ewrop' i gefnogi gweithredu polisïau cenedlaethol yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA). Mae cynnig y Cytundeb yn diffinio meysydd blaenoriaeth a rennir ar gyfer gweithredu ar y cyd i gefnogi'r ERA, yn nodi'r uchelgais ar gyfer buddsoddiadau a diwygiadau, ac yn sail ar gyfer proses gydlynu a monitro polisi symlach ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau trwy blatfform ERA lle mae aelod yn aelod. gall gwladwriaethau rannu eu dulliau diwygio a buddsoddi i wella cyfnewid arferion gorau. Yn bwysig, er mwyn sicrhau ERA effeithiol, mae'r Pact yn rhagweld yr ymgysylltiad â rhanddeiliaid ymchwil ac arloesi.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Mae’r pandemig wedi dangos i ni bwysigrwydd uno ymdrechion ymchwil ac arloesi sy’n dod â chanlyniadau i’r farchnad yn gyflym. Mae wedi dangos i ni bwysigrwydd buddsoddi mewn blaenoriaethau strategol y cytunwyd arnynt ar y cyd rhwng Aelod-wladwriaethau a'r UE. Bydd y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi a gynigiwn heddiw, yn hwyluso gwell cydweithredu ac yn ymuno â'n hymdrechion i fynd i'r afael ag amcanion ymchwil ac arloesi sydd bwysicaf i Ewrop. A bydd yn caniatáu i bob un ohonom ddysgu oddi wrth ein gilydd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Y Cytundeb Ymchwil ac Arloesi yw’r garreg filltir gyntaf yn ein huchelgais ar gyfer Maes Ymchwil Ewropeaidd symlach a mwy effeithlon. Amcan y Cytundeb yw meithrin y broses ddeialog yn y dyfodol gydag actorion allweddol yn rhoi pwyslais clir ar rannu arferion gorau a hwyluso cydweithrediad aelod-wladwriaethau i fuddsoddi mewn amcanion ymchwil ac arloesi cyffredin a'u cydgysylltu. ”

Cyhoeddwyd y Cytundeb yng Nghyfathrebu'r Comisiwn ar 'ERA newydd ar gyfer Ymchwil ac Arloesiym mis Medi 2020 ac wedi'i ardystio gan Casgliadau'r Cyngor ar yr ERA newydd ym mis Rhagfyr 2020. Fe welwch ragor o wybodaeth yma.

Parhau Darllen

Dyddiad

Mae rheolau newydd ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn dechrau bod yn berthnasol

cyhoeddwyd

on

Roedd 17 Gorffennaf yn nodi'r dyddiad cau i aelod-wladwriaethau drawsosod y diwygiedig Cyfarwyddeb ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus i gyfraith genedlaethol. Bydd y rheolau wedi'u diweddaru yn ysgogi datblygiad datrysiadau arloesol fel apiau symudedd, yn cynyddu tryloywder trwy agor mynediad at ddata ymchwil a ariennir yn gyhoeddus, ac yn cefnogi technolegau newydd, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Dywedodd Margrethe Vestage: “Gyda’n Strategaeth Data, rydym yn diffinio dull Ewropeaidd i ddatgloi buddion data. Mae'r gyfarwyddeb newydd yn allweddol i sicrhau bod y gronfa helaeth a gwerthfawr o adnoddau a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus ar gael i'w hailddefnyddio. Adnoddau sydd eisoes wedi'u talu gan y trethdalwr. Felly gall y gymdeithas a’r economi elwa o fwy o dryloywder yn y sector cyhoeddus a chynhyrchion arloesol. ”

Dywedodd Comisiynydd y farchnad fewnol Thierry Breton: “Bydd y rheolau hyn ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth am y sector cyhoeddus yn ein galluogi i oresgyn y rhwystrau sy’n atal ailddefnyddio data’r sector cyhoeddus yn llawn, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig. Disgwylir i gyfanswm gwerth economaidd uniongyrchol y data hyn gynyddu bedair gwaith o € 52 biliwn yn 2018 ar gyfer Aelod-wladwriaethau’r UE a’r DU i € 194 biliwn yn 2030. Bydd mwy o gyfleoedd busnes o fudd i holl ddinasyddion yr UE diolch i wasanaethau newydd. ”

Mae'r sector cyhoeddus yn cynhyrchu, yn casglu ac yn lledaenu data mewn sawl maes, er enghraifft data daearyddol, cyfreithiol, meteorolegol, gwleidyddol ac addysgol. Mae'r rheolau newydd, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, yn sicrhau bod mwy o'r wybodaeth hon gan y sector cyhoeddus ar gael yn hawdd i'w hailddefnyddio, gan gynhyrchu gwerth i'r economi a'r gymdeithas. Maent yn deillio o adolygiad o'r hen Gyfarwyddeb ar ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus (Cyfarwyddeb PSI). Bydd y rheolau newydd yn diweddaru'r fframwaith deddfwriaethol gyda datblygiadau diweddar mewn technolegau digidol ac yn ysgogi arloesedd digidol ymhellach. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd