Cysylltu â ni

Tsieina

Mae Tsieina yn ffurfioli ysgwyd etholiadol ysgubol ar gyfer Hong Kong ac yn mynnu teyrngarwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cwblhaodd China ailwampiad ysgubol o system etholiadol Hong Kong ddydd Mawrth (30 Mawrth), gan ffrwyno cynrychiolaeth ddemocrataidd yn sylweddol yn y ddinas wrth i awdurdodau geisio sicrhau bod “gwladgarwyr” yn rheoli’r canolbwynt ariannol byd-eang, ysgrifennu Ywen Lun Tian ac Clare Jim.

Mae'r mesurau'n rhan o ymdrechion Beijing i gydgrynhoi ei gafael cynyddol awdurdodaidd dros ei dinas fwyaf rhydd yn dilyn gorfodi deddf ddiogelwch genedlaethol ym mis Mehefin, y mae beirniaid yn ei hystyried yn offeryn i falu anghytuno.

Byddai'r newidiadau yn gweld nifer y cynrychiolwyr a etholir yn uniongyrchol yn gostwng a nifer y swyddogion a gymeradwyir yn Beijing yn codi mewn deddfwrfa estynedig, adroddodd asiantaeth newyddion Xinhua.

Fel rhan o'r gwaith ysgwyd, bydd pwyllgor fetio newydd pwerus yn monitro ymgeiswyr am swydd gyhoeddus ac yn gweithio gydag awdurdodau diogelwch cenedlaethol i sicrhau eu bod yn deyrngar i Beijing.

Dywedodd Maria Tam, uwch wleidydd o Hong Kong sy’n gweithio gyda senedd China ar faterion yn ymwneud â mini-gyfansoddiad Hong Kong wrth Reuters y byddai’r Pwyllgor Diogelu Diogelwch Cenedlaethol yn helpu’r pwyllgor fetio newydd i “ddeall cefndir pob un o’r ymgeiswyr, yn benodol a ydyn nhw wedi cydymffurfio â'r gyfraith diogelwch cenedlaethol. ”

Gosododd Beijing y ddeddfwriaeth ddiogelwch ddadleuol ar Hong Kong ym mis Mehefin, gan gosbi’r hyn y mae’n ei ddiffinio’n fras fel gwrthdroad, gwahaniad, cydgynllwynio gyda lluoedd tramor a therfysgaeth gyda hyd at fywyd yn y carchar.

Mae awdurdodau Tsieineaidd wedi dweud bod yr ysgwyd etholiadol wedi’i anelu at gael gwared ar “fylchau a diffygion” a oedd yn bygwth diogelwch cenedlaethol yn ystod aflonyddwch gwrth-lywodraeth yn 2019 ac i sicrhau mai dim ond “gwladgarwyr” sy’n rhedeg y ddinas.

hysbyseb

Y mesurau yw'r ailwampio mwyaf arwyddocaol yn strwythur gwleidyddol Hong Kong ers iddo ddychwelyd i reol Tsieineaidd ym 1997 ac maent yn newid maint a chyfansoddiad y ddeddfwrfa a'r pwyllgor etholiadol o blaid ffigurau o blaid Beijing.

Cyhoeddodd Prif Weithredwr Hong Kong Carrie Lam a sawl swyddog dinas, gan gynnwys yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, ddatganiadau ar wahân yn canmol symud China.

“Rwy’n credu’n gryf, trwy wella’r system etholiadol a gweithredu‘ gwladgarwyr sy’n gweinyddu Hong Kong ’, y gellir lliniaru’r gwleidyddoli gormodol mewn cymdeithas a’r rhwyg mewnol sydd wedi rhwygo Hong Kong ar wahân yn effeithiol,” meddai Lam.

Wrth siarad mewn cynhadledd i’r wasg yn ddiweddarach, dywedodd Lam y byddai’r newidiadau’n cael eu cyflwyno i’r Cyngor Deddfwriaethol erbyn canol mis Ebrill a bod disgwyl iddynt eu gweld yn cael eu pasio erbyn diwedd mis Mai.

Byddai etholiadau’r Cyngor Deddfwriaethol, a ohiriwyd ym mis Medi gyda’r llywodraeth yn nodi coronafirws, yn cael eu cynnal ym mis Rhagfyr, ychwanegodd, tra byddai etholiad arweinyddiaeth y ddinas yn cael ei gynnal ym mis Mawrth, fel y cynlluniwyd. Sioe sioe (4 delwedd)

DIDERFYN

Bydd nifer y cynrychiolwyr a etholir yn uniongyrchol yn gostwng i 20 o 35 a bydd maint y ddeddfwrfa yn cynyddu i 90 sedd o 70 ar hyn o bryd, meddai Xinhua, tra bydd pwyllgor etholiadol sy’n gyfrifol am ddewis y prif weithredwr yn cynyddu o 1,200 aelod i 1,500.

Byddai cynrychiolaeth 117 o gynghorwyr dosbarth ar lefel gymunedol yn y pwyllgor etholiadol yn cael ei dileu a bydd chwe sedd y cyngor dosbarth yn y Cyngor Deddfwriaethol hefyd yn mynd, yn ôl Xinhua.

Cynghorau dosbarth yw unig sefydliad cwbl ddemocrataidd y ddinas, ac mae bron i 90% o'r 452 sedd ardal yn cael eu rheoli gan y gwersyll democrataidd ar ôl pleidlais yn 2019. Maent yn delio yn bennaf â materion llawr gwlad fel cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus a chasglu sbwriel.

Cymeradwywyd yr ailstrwythuro etholiadol yn ddiwrthwynebiad gan Bwyllgor Sefydlog Cyngres y Bobl Genedlaethol, ar frig deddfwrfa Tsieina, adroddodd Xinhua.

Roedd Beijing wedi addo pleidlais gyffredinol fel nod eithaf i Hong Kong yn ei gyfansoddiad bach, y Gyfraith Sylfaenol, sydd hefyd yn gwarantu ymreolaeth eang y ddinas na welir ar dir mawr Tsieina, gan gynnwys rhyddid i lefaru.

Dywed beirniaid fod y newidiadau yn symud Hong Kong i'r cyfeiriad arall, gan adael yr wrthblaid ddemocrataidd gyda'r lle mwyaf cyfyngedig a gafodd erioed ers trosglwyddo, os o gwbl.

Ers i'r gyfraith ddiogelwch gael ei gorfodi, mae'r rhan fwyaf o weithredwyr a gwleidyddion o blaid democratiaeth wedi cael eu caethiwo ganddi, neu eu harestio am resymau eraill.

Mae rhai deddfwyr etholedig wedi cael eu gwahardd, gydag awdurdodau yn galw eu llwon yn wallgof, tra bod ugeiniau o weithredwyr democratiaeth wedi cael eu gyrru i alltudiaeth.

Bydd angen i bob ymgeisydd deddfwrfa, gan gynnwys seddi etholedig uniongyrchol, hefyd gael enwebiadau gan bob un o’r pum is-sector yn y pwyllgor etholiadol, yn ôl Xinhua, gan ei gwneud yn anoddach i ymgeiswyr o blaid democratiaeth gymryd rhan yn yr etholiad.

“Maen nhw eisiau cynyddu’r ffactor diogelwch fel y bydd y democratiaid yn y dyfodol nid yn unig yn cael seddi cyfyngedig iawn, os nad ydyn nhw’n cael eu hoffi gan Beijing, ni fyddan nhw hyd yn oed yn gallu rhedeg yn yr etholiad,” meddai Ivan Choy, uwch ddarlithydd yn adran llywodraeth a gweinyddiaeth gyhoeddus Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong.

Mae'n disgwyl i'r ymgeiswyr democrataidd gael un rhan o chwech ar y mwyaf, neu oddeutu 16 sedd, yn LegCo ar ôl y diwygiadau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd