Cysylltu â ni

Tsieina

Lladdodd fideo y Seren PLA: Cartwnau a popstars y dewis olaf i ddenu milwyr 'babanod'

cyhoeddwyd

on

Mae'n digwydd ond anaml y bydd cyfundrefn dotalitaraidd yn derbyn ei chamgymeriadau yn gyhoeddus, a hynny hefyd pan fydd llygaid y byd i gyd yn cael eu trwsio ar ei gamau lleiaf. Felly pan fydd y cyfrifiad poblogaeth diweddaraf yn dangos dirywiad enfawr mewn genedigaethau ledled Tsieina, mae'n rheswm i boeni. Mae'r CCP wedi hen nodi ei gorn ei hun am lwyddiant ei bolisi Un Plentyn a wnaeth 'sefydlogi' eu poblogaeth ar 1.4 biliwn. Ond mae gan nifer fawr eu rhesymeg Malthusaidd eu hunain, yn ysgrifennu Henry St George.

Er ei fod yn ymddangos yn wrthun, mae poblogaeth fawr yn hwb i unrhyw wlad, ar yr amod ei bod yn cael ei thrin yn iawn. Nawr mae'r un blaid holl-wybodus wedi cael ei gorfodi i dynnu ei datganiadau yn y gorffennol a'i gyhoeddiadau ffug a'i gorfodi i 'ryddfrydoli' eu polisi magu plant er mwyn caniatáu hyd at dri phlentyn i bob teulu. Yn anffodus, ni ellir cynyddu genedigaeth wrth wthio botwm, ac ni ellir ei gynllunio bob pum mlynedd. Nid yw gorfodaeth, polisi dewisol y CCP yn ei holl drafodion tramor a domestig, yn cael unrhyw effaith fawr ar yr agwedd hon.

Arweiniodd polisi’r CCP o gyfyngu ar y cyfraddau ffrwythlondeb ar gyfer menywod Tsieineaidd ym 1979 at ddirywiad o 2.75 ym 1979 i 1.69 yn 2018 ac yn olaf 1.3, yn unol â’r cyfrifiad diweddaraf. Er mwyn i wlad aros yn y parth 'gorau posibl' hwnnw o gydbwyso rhwng yr ieuenctid a'r henoed, mae angen i'r gyfradd fod yn agos neu'n hafal i 2.1, targed pell i'w gyflawni yn y tymor byr, waeth beth fo'r cymhellion. Addasodd y CCP eu polisi yn 2013 pan wnaethant ganiatáu i gyplau, eu hunain yn blant sengl, gael dau blentyn. Cafodd y cyfyngiad rhyfedd hwn ei ddileu yn gyfan gwbl yn 2016 ac erbyn hyn mae'r polisi'n caniatáu hyd at dri o blant. Mae hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr ag ymdrechion annynol y CCP i gwtogi cyfraddau genedigaeth menywod Uighur yn rhanbarth Xinjiang. Gan ddefnyddio fasectomi ac offer artiffisial yn rymus, mae cyfradd poblogaeth Uighur wedi'i gostwng i'w hisaf er 1949, sef dim byd ond hil-laddiad. I roi nifer arno, gallai polisïau rheoli genedigaeth Tsieineaidd dorri rhwng 2.6 i 4.5 miliwn o enedigaethau’r Uighurs a lleiafrifoedd ethnig eraill yn ne Xinjiang o fewn 20 mlynedd, hyd at draean o boblogaeth leiafrifol amcanol y rhanbarth. Eisoes, mae cyfraddau genedigaeth swyddogol wedi gostwng 48.7% rhwng 2017 a 2019.

Mae'r gostyngiad yn y boblogaeth wedi bod mor ddifrifol nes i'r Arlywydd Xi Jinping gynnal cyfarfod brys o Biwro Gwleidyddol Pwyllgor Canolog y CCP ar 01 Mehefin lle ceisiodd gymell genedigaeth mwy nag un plentyn yn y 14eg Cynllun Pum Mlynedd sydd ar ddod (2021 -25). Fodd bynnag, mae'r geiriadau yn y gynhadledd a'r penderfyniadau polisi yn tynnu sylw at ffordd unbenaethol o weithredu'r cymhelliant hwn, fel y'i gelwir. Bydd “Addysg ac Arweiniad” yn cael ei ddarparu ar gyfer gwerthoedd teulu a phriodas a gweithredir “Strategaeth Datblygu Poblogaeth” tymor hir a chanolig. Mae'r polisi hwn wedi'i droli'n drwm ar Weibo lle mae dinasyddion cyffredin Tsieineaidd wedi dad-gostio cost gynyddol addysg a byw, cefnogi rhieni sy'n heneiddio, diffyg cyfleusterau gofal dydd ac oriau gwaith rhy hir.

Teimlwyd effaith y polisi hwn fwyaf ym Myddin Rhyddhad y Bobl (PLA). Er nad yw wedi gadael unrhyw garreg heb ei throi i arddangos ei photensial aflonyddgar yn erbyn yr UD ac India, o ran potensial ymladd 'gwybodaethedig' a ​​'deallus', y gwir yw ei bod yn cael trafferth cadw recriwtiaid o sgiliau deallusrwydd a thechnegol digonol. Mae'r rhan fwyaf o ieuenctid Tsieineaidd sydd â hyd yn oed iota o gyfle i gael cyfleoedd gwaith mewn cwmnïau technoleg, yn aros filltiroedd i ffwrdd o'r PLA. Bu'n rhaid i'r PLA droi at wneud ffilmiau, cynhyrchu fideos rap a gofyn am gefnogaeth sêr ffilmiau er mwyn denu a chadw ieuenctid Gen Z yn ei rengoedd. Yn wahanol i'r cenedlaethau blaenorol o recriwtiaid PLA, y mwyafrif ohonynt o deuluoedd gwerinol ac wedi arfer â chaledi ac yn dilyn gorchmynion heb eu cwestiynu, mae'r recriwtiaid newydd yn dechnegol-selog a nhw yw'r unig rai sydd â'r gallu i weithredu teganau milwrol newydd PLA, p'un a ydyn nhw AI, taflegrau hypersonig neu dronau. Oherwydd y pwyslais ar ymasiad sifil-milwrol, mae PLA wedi gallu moderneiddio ei fyddin yn gyflym ond mae wedi anghofio bod y fyddin cystal â'i filwyr a'i swyddogion. Gellir gwneud yr anobaith ar gyfer recriwtio o'r ffaith bod normau uchder a phwysau wedi'u gwanhau, mae seicotherapyddion proffesiynol yn cael eu dwyn i mewn i'w cynghori ac mae ex-sgerbydau a dronau yn cael eu defnyddio i sicrhau bod y milwyr yn wynebu cyn lleied o galedi â phosibl. Mae'r rhain i gyd yn ddulliau hyfforddi rhagorol ar gyfer byddin amser heddwch ond bydd safonau corfforol 'mollycoddling' a diraddiedig o'r fath yn arwain at drefn yn ystod y rhyfel.

Mae polisi Un Plentyn 1979 hefyd yn awgrymu bod mwy na 70% o filwyr PLA yn dod o deuluoedd un plentyn ac mae'r nifer hwn yn cynyddu i 80% o ran brwydro yn erbyn milwyr. Er ei bod yn gyfrinach agored bod mwy na phedwar o filwyr PLA wedi marw yn y gwrthdaro yn Nyffryn Galwan â milwyr Indiaidd y llynedd, mae'r CCP wedi llwyddo i gadw'r ffaith hon yn gyfrinach, yn ymwybodol o bosibiliadau aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol a allai arwain at ei gafael lwyddiannus. ar ledaenu gwybodaeth. Fe wnaeth hyd yn oed marwolaeth y pedwar milwr greu cynnwrf enfawr ar wefannau cyfryngau cymdeithasol yn Tsieina er gwaethaf cael eu sensro’n drwm. Mae blogwyr a newyddiadurwyr sy'n dadlau i'r gwrthwyneb naill ai wedi cael eu carcharu neu wedi diflannu. Mae hwn yn ymateb naturiol mewn cymdeithas sydd wedi cael ei chadw mewn gwactod gwybodaeth am yr 20 mlynedd diwethaf, ac sydd wedi cael ei fwydo gan y myth am ei anweledigrwydd a'i anorchfygolrwydd ei hun. Y rhyfel diwethaf y bu China yn ymladd oedd ym 1979 a hynny hefyd gyda milwyr caled o oes y Mao wedi meddwi ag ideoleg Gomiwnyddol. Nid yw'r gymdeithas Tsieineaidd fodern wedi gweld rhyfel na'i ôl-effeithiau. Pan fydd eu plant 'gwerthfawr' eu hunain yn dechrau cwympo, bydd yr wylofain yn rhoi sioc i'r CCP allan o rym.

Parhau Darllen

Tsieina

Swyddi yn yr UD a China yn ddigyfnewid mewn sgyrsiau Tianjin sydd wedi hen ymwreiddio

cyhoeddwyd

on

By

Heb unrhyw arwydd o uwchgynhadledd arweinwyr yr Unol Daleithiau-China yn y gweithiau, nac unrhyw ganlyniadau a gyhoeddwyd o sgyrsiau diplomyddol lefel uchel ddydd Llun (26 Gorffennaf), ymddengys bod y berthynas rhwng Beijing a Washington yn aros yn ei unfan gan fod y ddwy ochr yn mynnu bod yn rhaid i'r llall gwneud consesiynau i gysylltiadau wella, ysgrifennu Michael Martina a David Brunnstrom.

Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau wedi pwysleisio bod taith y Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Wendy Sherman i ddinas borthladd gogledd Tsieineaidd Tianjin i gwrdd â’r Gweinidog Tramor Wang Yi a swyddogion eraill yn a cyfle i sicrhau'r gystadleuaeth gref honno nid yw rhwng y ddau wrthwynebydd geopolitical yn gwyro i wrthdaro.

Ond roedd y datganiadau cynhyrfus a ddaeth i’r amlwg o’r cyfarfod - er eu bod ynghyd ag awgrymiadau gan swyddogion bod sesiynau drws caeedig ychydig yn fwy cordial - yn adlewyrchu’r naws a osodwyd yn Alaska ym mis Mawrth, pan gysgwyd y sgyrsiau diplomyddol lefel uwch cyntaf o dan yr Arlywydd Joe Biden gan fitriol cyhoeddus prin o'r ddwy ochr.

Er na ddatgelodd Tianjin yr un faint o elyniaeth tuag allan ag a oedd yn cael ei arddangos yn Alaska, roedd yn ymddangos bod y ddwy ochr yn methu â thrafod unrhyw beth mewn gwirionedd, gan gadw yn lle hynny at restrau o alwadau sefydledig.

Pwysodd Sherman China ar gamau gweithredu y dywed Washington sy’n mynd yn groes i’r gorchymyn rhyngwladol sy’n seiliedig ar reolau, gan gynnwys gwrthdaro Beijing ar ddemocratiaeth yn Hong Kong, yr hyn y mae llywodraeth yr UD wedi barnu ei fod yn hil-laddiad parhaus yn Xinjiang, cam-drin yn Tibet a chwtogi ar ryddid y wasg.

"Rwy'n credu y byddai'n anghywir nodweddu'r Unol Daleithiau fel ceisio neu ofyn am gydweithrediad Tsieina rywsut," meddai un o uwch swyddogion gweinyddiaeth yr UD wrth gohebwyr ar ôl y trafodaethau, gan gyfeirio at bryderon byd-eang fel newid yn yr hinsawdd, Iran, Affghanistan a Gogledd Corea.

"Mae'n mynd i fod i fyny i ochr Tsieineaidd i benderfynu pa mor barod ydyn nhw hefyd i ... gymryd y cam nesaf," meddai ail swyddog gweinyddiaeth yn yr UD am anghytuno pontio.

Ond mynnodd Wang mewn datganiad bod y bêl yn llys yr Unol Daleithiau.

"O ran parchu rheolau rhyngwladol, yr Unol Daleithiau sy'n gorfod meddwl eto," meddai, gan fynnu bod Washington yn dileu'r holl sancsiynau a thariffau unochrog ar China.

Yn ddiweddar, mae Gweinyddiaeth Dramor Tsieina wedi nodi y gallai fod rhagamodau ar gyfer yr Unol Daleithiau y byddai unrhyw fath o gydweithrediad yn amodol arnynt, safiad y dywed rhai dadansoddwyr ei fod yn rysáit ar gyfer ossification diplomyddol ac sy'n gadael rhagolygon llai ar gyfer cysylltiadau gwell.

Dywedodd Bonnie Glaser, arbenigwr Asia yng Nghronfa Marshall yr Unol Daleithiau yn yr Unol Daleithiau, ei bod yn bwysig i'r ddwy ochr gynnal rhyw fath o ymgysylltiad. Ar yr un pryd, roedd yn ymddangos nad oedd cytundeb yn Tianjin ar gyfer cyfarfodydd dilynol na mecanweithiau ar gyfer deialog barhaus.

"Mae'n debyg y bydd hynny'n gadael cynghreiriaid a phartneriaid yr Unol Daleithiau yn anesmwyth. Maen nhw'n gobeithio am fwy o sefydlogrwydd a rhagweladwyedd yn y berthynas rhwng yr UD a China," meddai Glaser.

Mae'r ddwy ochr yn debygol o gael eu siomi os ydyn nhw'n disgwyl i'r llall ildio yn gyntaf, ychwanegodd.

Bu rhywfaint o ddisgwyliad mewn cylchoedd polisi tramor y gallai Biden gwrdd ag arweinydd Tsieineaidd Xi Jinping am y tro cyntaf ers dod yn arlywydd ar ymylon uwchgynhadledd G20 yn yr Eidal ym mis Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, na ddaeth y gobaith o gyfarfod Biden-Xi i fyny yn Tianjin, er iddi ychwanegu ei bod yn disgwyl y bydd rhywfaint o gyfle i ymgysylltu ar ryw adeg.

Yn y cyfamser, mae'r arwyddion yn dangos bod y Gall gweinyddiaeth Biden gynyddu y ddau weithred orfodi sy'n effeithio ar Beijing - megis cracio i lawr ar werthiannau olew o Iran i China - a chydlynu gyda chynghreiriaid yng nghyd-destun gwrthweithio China, gan gynnwys uwchgynhadledd arall yn ddiweddarach eleni y mae Biden yn awyddus i'w chynnal gydag arweinwyr Japan, Awstralia, ac India. .

Nid yw Tŷ Gwyn Biden hefyd wedi rhoi llawer o arwyddion ei fod yn bwriadu cyflwyno tariffau yn ôl ar nwyddau Tsieineaidd a sefydlwyd o dan weinyddiaeth Trump.

Ar yr un pryd, ymddengys bod cydweithredu ar y pandemig COVID-19 bron yn gyfan gwbl y tu hwnt i'w cyrraedd, gyda'r Unol Daleithiau yn galw bod Beijing yn gwrthod cynllun Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer astudiaeth bellach o darddiad y firws "anghyfrifol" a "pheryglus".

Ychydig o arwydd sydd wedi bod ychwaith o barodrwydd gan China i gydweithredu â Washington ar fater yr hinsawdd, blaenoriaeth i Biden, er gwaethaf mentrau egnïol gan gennad hinsawdd yr Unol Daleithiau John Kerry.

"Yr hyn a oedd yn cael ei arddangos yn Tianjin yw bod y ddwy ochr yn dal i fod yn bell iawn oddi wrth ei gilydd o ran sut maen nhw'n gweld gwerth a rôl ymgysylltu diplomyddol," meddai Eric Sayers, cymrawd ymweliadol yn Sefydliad Menter America.

Dywedodd Scott Kennedy, arbenigwr yn China yng Nghanolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol Washington, nad oedd y naill ochr na’r llall yn gweld llawer wyneb i waered am nawr wrth fod yn fwy cydweithredol.

"Ac nid oes unrhyw ffrwythau crog isel ar gyfer cydweithredu ar y naill ochr na'r llall ac mae unrhyw ystum tuag at gydweithrediad yn dod â chostau sylweddol, yn ddomestig ac yn strategol," meddai.

"Rwy'n credu y dylem fod â disgwyliadau isel iawn ynglŷn â'r ddwy ochr yn dod o hyd i dir cyffredin ac yn sefydlogi'r berthynas yn y dyfodol agos."

Parhau Darllen

Tsieina

Mae arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping yn ymweld â rhanbarth cythryblus Tibet

cyhoeddwyd

on

Llywydd Xi Jinping (Yn y llun) wedi ymweld â rhanbarth cythryblus gwleidyddol Tibet, yr ymweliad swyddogol cyntaf gan arweinydd Tsieineaidd mewn 30 mlynedd, yn ysgrifennu BBC.

Roedd yr arlywydd yn Tibet o ddydd Mercher i ddydd Gwener, ond dim ond ddydd Gwener yr adroddwyd am yr ymweliad oherwydd sensitifrwydd y daith.

Cyhuddir China o atal rhyddid diwylliannol a chrefyddol yn y rhanbarth anghysbell a Bwdhaidd yn bennaf.

Mae'r llywodraeth yn gwadu'r cyhuddiadau.

Mewn lluniau a ryddhawyd gan y darlledwr gwladol CCTV, gwelwyd Mr Xi yn cyfarch torf yn gwisgo gwisgoedd ethnig ac yn chwifio baner Tsieineaidd wrth iddo adael ei awyren.

Cyrhaeddodd Nyingchi, yn ne-ddwyrain y wlad ac ymwelodd â nifer o leoliadau i ddysgu am ddatblygiad trefol, cyn teithio i'r brifddinas Lhasa ar y rheilffordd uchel.

Tra yn Lhasa, ymwelodd Mr Xi â Phalas Potala, cartref traddodiadol arweinydd ysbrydol alltud Tibet, y Dalai Lama.

Roedd pobl yn y ddinas wedi “riportio gweithgareddau anarferol a monitro eu symudiad” cyn ei ymweliad, meddai’r grŵp eiriolaeth Ymgyrch Ryngwladol dros Tibet ddydd Iau.

Ymwelodd Mr Xi â'r rhanbarth ddiwethaf 10 mlynedd yn ôl fel is-lywydd. Yr arweinydd Tsieineaidd olaf i ymweld â Tibet yn swyddogol oedd Jiang Zemin ym 1990.

Dywedodd cyfryngau'r wladwriaeth fod Mr Xi wedi cymryd amser i ddysgu am y gwaith sy'n cael ei wneud ar faterion ethnig a chrefyddol a'r gwaith sy'n cael ei wneud i amddiffyn diwylliant Tibet.

Mae llawer o Tibetiaid alltud yn cyhuddo Beijing o ormes crefyddol ac yn erydu eu diwylliant.

Mae gan Tibet hanes cythryblus, pan dreuliodd rai cyfnodau yn gweithredu fel endid annibynnol ac eraill yn cael eu rheoli gan linach bwerus Tsieineaidd a Mongolia.

Anfonodd China filoedd o filwyr i mewn i orfodi ei honiad ar y rhanbarth ym 1950. Daeth rhai ardaloedd yn Rhanbarth Ymreolaethol Tibet ac ymgorfforwyd eraill yn nhaleithiau Tsieineaidd cyfagos.

Dywed China fod Tibet wedi datblygu’n sylweddol o dan ei rheol, ond dywed grwpiau ymgyrchu fod China yn parhau i fynd yn groes i hawliau dynol, gan ei chyhuddo o ormes gwleidyddol a chrefyddol.

Parhau Darllen

Tsieina

Mwy o Fwdistiaid Tibet y tu ôl i fariau ym mis Gorffennaf

cyhoeddwyd

on

Ar 6 Gorffennaf 2021, trodd arweinydd ysbrydol alltud Tibetiaid, y Dalai Lama, yn 86. Ar gyfer Tibetiaid ledled y byd, mae'r Dalai Lama yn parhau i fod yn warcheidwad iddynt; symbol o dosturi a gobaith i adfer heddwch yn Tibet, a sicrhau ymreolaeth wirioneddol trwy ddulliau heddychlon. I Beijing, enillydd Gwobr Heddwch Nobel yw “blaidd mewn dillad defaid” sy’n ceisio tanseilio cyfanrwydd China trwy fynd ar drywydd Tibet annibynnol, ysgrifennwch Dr Zsuzsa Anna Ferenczy a Willy Fautré.

O ganlyniad, mae Beijing yn ystyried unrhyw wlad sy'n ymgysylltu â'r arweinydd ysbrydol neu'n codi'r sefyllfa yn Tibet fel ymyrraeth yn ei materion mewnol. Yn yr un modd, nid yw Beijing yn caniatáu i Tibetiaid ddathlu pen-blwydd y Dalai Lama. Ar ben hynny, mae’r llywodraeth gomiwnyddol yn Beijing yn rhoi cosb llym am unrhyw ymgais o’r fath, yn yr un modd ag y mae’n parhau â’i hymgyrch i danseilio iaith, diwylliant a chrefydd Tibet, yn ogystal â’r hanes cyfoethog trwy ormes creulon.

Am flwyddyn mae Beijing wedi parhau i anfri a gwyrdroi'r Dalai Lama. Mae arddangosiadau gan Tibetiaid o lun y Dalai Lama, dathliadau cyhoeddus a rhannu ei ddysgeidiaeth trwy ffonau symudol neu gyfryngau cymdeithasol yn aml yn cael eu cosbi'n hallt. Y mis hwn, wrth iddyn nhw ddathlu pen-blwydd y Dalai Lama arestiwyd llawer o Dibetiaid yn ôl Golog Jigme, cyn-garcharor gwleidyddol Tibetaidd sydd bellach yn byw yn y Swistir.

Yn hynny o beth, arestiodd swyddogion Tsieineaidd yn nhalaith Sichuan ddau Tibet. Aed â Kunchok Tashi a Dzapo, yn eu 40au, i’r ddalfa yn Kardze yn Rhanbarth Ymreolaethol Tibet (TAR). Fe'u harestiwyd ar amheuaeth o fod yn rhan o grŵp o gyfryngau cymdeithasol a oedd yn annog adrodd gweddïau Tibet i gofio pen-blwydd eu harweinydd ysbrydol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae awdurdodau China wedi parhau i ddwysau pwysau ar Tibetiaid, gan gosbi achosion o 'wrthdroad gwleidyddol'. Yn 2020, fe wnaeth awdurdodau Tsieineaidd yn Tibet ddedfrydu pedwar mynach Tibet i dymhorau carchar hir yn dilyn cyrch treisgar gan yr heddlu ar eu mynachlog yn sir Tingri.

Achos y cyrch oedd darganfod ffôn symudol, oedd yn eiddo i Choegyal Wangpo, mynach 46 oed ym mynachlog Tingdro Tingri, gyda negeseuon yn cael eu hanfon at fynachod sy'n byw y tu allan i Tibet a chofnodion o gyfraniadau ariannol a wnaed i fynachlog yn Nepal wedi'u difrodi. mewn daeargryn yn 2015, yn ôl adroddiad Gwarchod Hawliau Dynol. Cafodd Choegyal ei arestio, ei holi a'i guro'n ddifrifol. Yn dilyn y datblygiad hwn, ymwelodd yr heddlu a lluoedd diogelwch eraill â’i bentref cartref, Dranak, ysbeilio’r lle a churo mwy o fynachod a phentrefwyr Tengdro, gan gadw tua 20 ohonyn nhw ar amheuaeth o fod wedi cyfnewid negeseuon â Thibetiaid eraill dramor neu o fod â ffotograffau neu lenyddiaeth gysylltiedig â nhw. i'r Dalai Lama.

Tridiau ar ôl y cyrch, ym mis Medi 2020, cymerodd mynach Tengdro o’r enw Lobsang Zoepa ei fywyd ei hun mewn protest ymddangosiadol yn erbyn y gwrthdaro gan yr awdurdodau. Yn fuan ar ôl ei hunanladdiad cafodd y cysylltiadau rhyngrwyd â'r pentref eu torri i ffwrdd. Cafodd y rhan fwyaf o’r mynachod a oedd yn cael eu cadw eu dal heb dreial am fisoedd, credir bod rhai wedi’u rhyddhau ar yr amod eu bod yn ymrwymo i beidio â chyflawni unrhyw weithredoedd gwleidyddol.

Ni ryddhawyd tri mynach. Lobsang Jinpa, 43, dirprwy bennaeth y fynachlog, Ngawang Yeshe, 36 a Norbu Dondrub, 64. Fe'u profwyd yn gyfrinachol wedi hynny ar gyhuddiadau anhysbys, eu cael yn euog a chael dedfrydau llym: Dedfrydwyd Choegyal Wangpo i 20 mlynedd yn y carchar, Lobsang Jinpa i 19, Norbu Dondrub i 17 a Ngawang Yeshe i bum mlynedd. Mae'r brawddegau llym hyn yn ddigynsail ac yn arwydd o'r cynnydd yn y cyfyngiadau ar Tibetiaid i gyfathrebu'n rhydd, ac ymarfer eu rhyddid sylfaenol, gan gynnwys rhyddid mynegiant.

O dan yr Arlywydd Xi, mae China wedi dod yn fwy gormesol gartref ac yn ymosodol dramor. Mewn ymateb, mae llywodraethau democrataidd ledled y byd wedi chwyddo eu condemniad o droseddau hawliau dynol Tsieina, gyda rhai yn cymryd camau pendant, fel gosod sancsiynau. Ar gyfer y dyfodol, wrth i effaith ranbarthol a byd-eang Tsieina barhau i gynyddu, rhaid i gynghreiriaid democrataidd o'r un anian ar draws y byd ddwyn Beijing i gyfrif ynghylch y sefyllfa yn Tibet.

Willy Fautré yw cyfarwyddwr NGO Human Rights Frontiers ym Mrwsel. Mae Zsuzsa Anna Ferenczy yn gymrawd ymchwil yn Academia Sinica ac yn ysgolhaig cysylltiedig yn adran gwyddoniaeth wleidyddol Vrije Universiteit Brussel. 

Barn y awdur yw swyddi gwesteion, ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo gan Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd