Cysylltu â ni

Tsieina

Wrth i CCP ddathlu 100 mlynedd o reolaeth yn Tsieina, mae ei feirniaid yn pwysleisio nad y blaid yw'r bobl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i Blaid Gomiwnyddol China (CCP) ddathlu ei chanmlwyddiant yr wythnos hon, mae anghytuno yn hoffi Guo Wengui AKA Miles Kwok parhau i fynnu bod dyfodol China yn perthyn i'w phobl, nid y blaid sy'n rheoli.

Yr wythnos hon yn Shanghai, lle sefydlwyd Plaid Gomiwnyddol Tsieina (CCP) 100 mlynedd yn ôl, mae arwyddion dathlu ym mhobman fel y maent ledled Tsieina: Mae bysiau coch yn fferi ymwelwyr â safleoedd hanesyddol, hysbysfyrddau yn atgoffa dinasyddion i “Dilyn y Blaid am Byth”, a skyscrapers yn cael eu goleuo bob nos gyda'r faner goch pum seren.

Ond mae beirniaid amlwg y blaid sy'n rheoli fel yr anghytuno alltudiedig Guo Wengui AKA Miles Kwok yn parhau i danlinellu neges wahanol ar ben-blwydd canmlwyddiant y CCP: ni fydd unrhyw lywodraeth sy'n cael ei chynnal gan ofn yn goroesi.

hysbyseb

Mae rhengoedd y rhai sy'n argyhoeddedig y gallai'r blaid golli ei gafael ar bŵer yn fuan yn tyfu. Fel Mr Kwok, mae cyn-athro Ysgol y Blaid Ganolog, Cai Xia, o'r farn y gallai gorgyffwrdd cynyddol a diffyg atebolrwydd democrataidd y blaid wanhau teyrngarwch y boblogaeth yn fuan. “Mae Xi Jinping yn galw’r holl ergydion ar faterion o bwys. Rwy’n ei alw’n fos gang oherwydd nad oes tryloywder, ac nid oes mecanwaith gwneud penderfyniadau, ”Cai Dywedodd RFA y llynedd.

Mae'r ddau ffigur, a alltudiwyd yn yr Unol Daleithiau, wedi dod yn ddrain yn ochr China wrth i'r Arlywydd Xi weithio i ehangu dylanwad y Blaid, a'i rhaglen sensoriaeth, dramor. Daw eu beirniadaeth hefyd ar groesffordd allweddol yn hanes Tsieineaidd.

O gyfarfod cudd o ychydig ddwsin mewn siop siop yn Shanghai i 92 miliwn o aelodau ledled Tsieina, mae'r CCP wedi gyrru'r mudiad gwleidyddol hiraf a mwyaf a welodd y byd erioed. Ond mae ei deyrnasiad hir hefyd yn arbrawf cymdeithasol: A all llywodraeth awdurdodaidd barhau i reoli tra ei bod yn rhyddfrydoli ei heconomi ond nid ei phoblogaeth?

hysbyseb

Byddai cefnogwyr yn dweud ie. Mae'r Blaid wedi cyflawni'r hyn na ellir ond ei ddisgrifio fel cyntaf hanesyddol: hanner canrif o dwf economaidd parhaus. Mae Tsieina wedi dyblu ei CMC bob wyth mlynedd ers ei diwygiadau economaidd o ddiwedd y ganrif, gan godi 800 miliwn o bobl allan o dlodi. O fod yn genedl annatblygedig gyda seilwaith gwael, mae Tsieina wedi dod yn economi ail-fwyaf y byd, gwneuthurwr mwyaf, masnachwr nwyddau mwyaf a deiliad mwyaf cronfeydd wrth gefn cyfnewid tramor.

Ac eto o dan reol yr Arlywydd Xi Jinping, mae'r Blaid a'r wladwriaeth yn cael eu hasio yn dynnach nag erioed. O dan reol Xi, diddymwyd ffiniau cyfreithiol rhwng y wladwriaeth a phlaid. Mae polisïau ideolegol, sefydliadol a gweithredol CCP wedi'u gorfodi ar seiliau llywodraethu'r wladwriaeth. I bob pwrpas, mae'r genedl-wladwriaeth a'r Blaid yn un. Ac yn awr mae gan China arlywydd am oes.

Trwy gydol ei 70 mlynedd, mae Gweriniaeth Pobl Tsieina (PRC) wedi cael cyfres o ddiwygiadau gwleidyddol aruthrol, heb eu gweld yn bennaf ac yn ddi-drais dramor. Yn dilyn y farwolaeth cyflwynodd y Cadeirydd Mao, Deng Xiaoping fesurau sylweddol i sicrhau bod y wlad yn cael ei thagu cwlt gwleidyddol arall. Roedd hyn ar ffurf terfynau de facto ar arweinyddiaeth dau dymor pum mlynedd, ac am gyfnod byr, datrysodd y broblem o sut i sicrhau trosglwyddiad heddychlon o bŵer a wynebir gan y mwyafrif o wladwriaethau awdurdodaidd.

Ni wnaeth unrhyw un elwa o'r diwygiad hwn yn fwy na Xi ei hun pan gymerodd rym yn 2012. Ond chwe blynedd yn ddiweddarach, Xi diddymu terfynau tymor ar yr arlywyddiaeth, gan wneud ei hun yn arweinydd am byth.

Mae rhywun bob amser yn colli mewn unrhyw gynnwrf gwleidyddol. O dan godiad meteorig Xi, dyma ail genhedlaeth broceriaid cyfalafiaeth y farchnad “gyda nodweddion Tsieineaidd” fel Cai, Mr Kwok, a’u teuluoedd sydd naill ai wedi’u gorfodi i dawelwch neu alltudiaeth, gan adael Xi yn ddigymell ac yn anghyffyrddadwy.

Mae'r Arlywydd Xi yn edrych yn gryfach nag erioed, ond mae cwestiynau olyniaeth a chanoli pŵer plaid yn siarad yn glir am gysgodion ymgripiol yr heriau mawr sydd o'n blaenau. Yn Tsieina, gostyngodd nifer y genedigaethau y llynedd i'r lefel isaf er 1961, dirywiad demograffig a allai rwystro taflwybrau twf yn y dyfodol. Mae prisiau eiddo tiriog skyrocketing, dyled yn codi a chystadleuaeth anghynaliadwy ar gyfer yr ysgolion a'r swyddi gorau hefyd yn annog pobl iau i “gorwedd yn fflat, ”Gan fygwth nod polisi allweddol“ cylchrediad deuol ”hynny yn sail Strategaeth genedlaethol Xi ar gyfer y tri degawd nesaf.

Tresmasu milwrol Xi ar Taiwan, anghydfodau ffin treisgar gydag India ac ym Môr De Tsieina, a gwasgu anghytuno yn Xinjiang a Hong Kong wedi ysgogi gwleidyddion y Gorllewin i gondemnio gwladwriaeth wyliadwriaeth holl-dreiddiol Tsieina fel bygythiad i ddemocratiaeth fyd-eang. Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau, Joe Biden, wedi dilyn Donald Trump wrth rwystro China rhag cael sglodion lled-ddargludyddion datblygedig a fydd yn gyrru’r economi fodern, gan orfodi Xi i ymgymryd yr ymdrech ddiwydiannol gydunol fwyaf ers y bom atom.

Wedi'i ddal yng nghanol y meincnodau hanesyddol mawreddog a'r brwydrau pŵer hyn mae 1.4 biliwn o ddinasyddion, pob un â'i straeon, ei uchelgeisiau a'i fethiannau ei hun. Y tu hwnt i dyniadau geopolitics, breuddwydion hegemonig mawreddog a neu stratagemau economaidd helaeth, her fwyaf Xi yw’r posibilrwydd real iawn bod y boblogaeth yn dechrau colli ffydd yn ei “freuddwyd Tsieineaidd.”

Gall rhywun fynd â'r deyrnas trwy rym ond ni ddylai fyth ei llywodraethu trwy rym, dywedwyd wrth yr Ymerawdwr Gaozu o Han gan ei gynorthwyydd Lu Jia ddwy fileniwm yn ôl. Wrth i Xi Jinping gymryd y llwyfan yr wythnos hon, ymhlith dathliadau sydd i fod i niwtraleiddio unrhyw anghytuno gwleidyddol, efallai y bydd y dywediad proffwydol yn aros ym meddyliau aelodau’r Blaid.

“Ar ôl y pandemig, mae’r cyhoedd yn wir yn teimlo’n hyderus am y dyfodol,” Deng Yuwen, cyn olygydd mewn cyfnodolyn a redir gan barti, Dywedodd Bloomberg. “Ond gall popeth newid gydag amser. Bydd y ffordd yn anoddach am y 100 mlynedd nesaf. ”

Mae'n ddigon posib y bydd y ffordd yn mynd yn anoddach yn gynt o lawer na hynny.

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd