Cysylltu â ni

Tsieina

'Ailosod' cysylltiadau rhwng yr UD a China

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 2 Mehefin, cynhaliodd Is-Premier Liu Tsieineaidd He, pennaeth ochr Tsieineaidd deialog economaidd gynhwysfawr yr Unol Daleithiau-China, sgwrs fideo gydag Ysgrifennydd Trysorlys yr UD, Janet Yellen. Ychydig cyn hynny, ar 27 Mai, cafodd Liu sgwrs fideo gyda Chynrychiolydd Masnach yr UD Katherine Tai. Mynegodd y ddwy ochr eu meddwl bod cysylltiadau economaidd yr Unol Daleithiau-Tsieina yn hanfodol, a chyfnewidiodd y ddwy farn ar faterion o bryder i'r ddwy ochr, a mynegwyd parodrwydd i gynnal cyfathrebu pellach, ysgrifennu Chan Kung a He Jun.

Yn erbyn cefndir y cysylltiadau geopolitical dirywiol rhwng Tsieina a'r Unol Daleithiau, mae'n ymddangos bod y cyfathrebu aml rhwng Is-Premier Tsieineaidd â Chynrychiolydd Masnach yr UD ac Ysgrifennydd Trysorlys yr UD o fewn wythnos yn eithaf sydyn. Mewn gwirionedd, mae'r newidiadau hyn yn dangos bod y berthynas rhwng pwerau mawr bob amser yn amlochrog; dim ond rhan o hyn yw datganiadau diplomyddol arwynebol gwleidyddion. Ni ellir datgysylltu'r cysylltiadau rhwng pwerau mawr a adeiladwyd trwy ddegawdau o globaleiddio, yn enwedig y cysylltiadau economaidd a masnach sy'n ymddangos yn gymharol bell oddi wrth wleidyddiaeth.

Mae'r cysylltiadau masnach rhwng pwerau mawr yn enghraifft nodweddiadol o hyn. Yn ystod pedwar mis cyntaf 2021, wrth i'r economi fyd-eang wella, cyrhaeddodd masnach ddwyochrog Tsieina gyda'i phedwar partner masnachu uchaf, hy, ASEAN, yr UE, yr UD a Japan, RMB 1.72 triliwn, RMB 1.63 triliwn, RMB 1.44 triliwn, a RMB 770.64 biliwn yn y drefn honno, i fyny 27.6%, 32.1%, 50.3%, a 16.2% yn y drefn honno. O hyn, cyfanswm allforion Tsieina i'r Unol Daleithiau oedd RMB 1.05 triliwn, i fyny 49.3%; cyfanswm mewnforion o'r UD oedd RMB 393.05 biliwn, i fyny 53.3%. Gwarged masnach Tsieina gyda'r Unol Daleithiau oedd RMB 653.89 biliwn, cynnydd o 47%. Tra bod ffrithiannau geopolitical rhwng yr UD a China yn parhau i gynyddu, mae diffyg masnach yr Unol Daleithiau â Tsieina yn tyfu. Mae hyn yn dangos bod gan y cysylltiadau economaidd a masnach rhwng pwerau mawr eu rhesymeg eu hunain ac na all gwleidyddiaeth eu torri'n hawdd.

hysbyseb

Hoffai ymchwilwyr yn ANBOUND bwysleisio bod y galwadau fideo rhwng yr Is-Premier Liu He a Chynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau Katherine Tai ac Ysgrifennydd Trysorlys yr Unol Daleithiau, Janet Yellen, yn nodi bod cyfathrebu rhwng y ddwy wlad wedi normaleiddio ers i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd.

"Dros yr wythnos ddiwethaf, yr Is-Premier Liu Mae wedi cynnal dwy alwad fideo gyda Chynrychiolydd Masnach yr Unol Daleithiau Katherine Tai ac Ysgrifennydd y Trysorlys Janet Yellen, y ddau ohonyn nhw'n para tua 50 munud," meddai llefarydd ar ran Weinyddiaeth Fasnach Tsieina, Gao Feng, mewn sesiwn friffio i'r wasg yn rheolaidd ar 3 Mehefin. Datgelodd Gao fod y cyfathrebu rhwng y ddwy ochr wedi cychwyn yn llyfn. Yn ystod y ddwy alwad, cyfnewidiodd y ddwy ochr farn ar gysylltiadau economaidd a masnach yr Unol Daleithiau-Tsieina, sefyllfa macro, polisïau domestig, a materion eraill mewn modd cyfartal a pharchus at ei gilydd. Cytunodd y ddwy ochr fod y cyfnewidiadau wedi bod yn broffesiynol ac yn adeiladol, a bod Tsieina a'r Unol Daleithiau wedi dechrau cyfathrebu arferol yn y maes economaidd a masnach. Yn ogystal, cyrhaeddodd y ddwy ochr y consensws o geisio tir cyffredin wrth silffio gwahaniaethau. Cytunodd y ddwy ochr fod cysylltiadau economaidd a masnach yr Unol Daleithiau-Tsieina yn bwysig iawn a bod llawer o feysydd lle mae cydweithredu yn bosibl. Mae'r ddwy ochr hefyd wedi codi eu pryderon eu hunain. Mae ochr Tsieineaidd yn arbennig wedi mynegi ei phryderon gan roi ystyriaeth ddyledus i gefndir a chyflwr presennol datblygu economaidd domestig. Yn olaf, cytunodd y ddwy ochr i ddatrys problemau mewn modd pragmatig. Cytunodd y ddau i gymryd camau ymarferol i fynd i'r afael â materion sy'n wynebu cynhyrchwyr a defnyddwyr a hyrwyddo datblygiad cadarn a chyson cysylltiadau economaidd a masnach yr UD-Tsieina er budd y ddwy wlad a'r byd cyfan.

Er mai dim ond rhan o'r stori yw sylwadau swyddog Gweinyddiaeth Fasnach Tsieina ac nad yw ochr yr UD wedi rhoi datganiadau manwl, gellir arsylwi ar sawl pwynt o hyd: (1) Mae gan awdurdodau Tsieineaidd agwedd gadarnhaol a chadarnhaol tuag at y ddwy alwad fideo; (2) Cyfnewidiodd swyddogion o'r ddwy ochr lawer o wybodaeth mewn modd ymarferol a phroffesiynol; (3) Cynhaliwyd y ddwy alwad fideo yn heddychlon, a oedd yn dra gwahanol i'r cyfarfodydd diplomyddol blaenorol (megis cyfarfod Alaska) lle digwyddodd cyhuddiadau ar y cyd. Mabwysiadodd y ddwy ochr agwedd bragmatig ac roedd y ddwy yn gobeithio datrys y broblem. Felly, credwn fod ffrithiannau'r UD-China yn dangos arwyddion o leddfu ar ôl dirywiad amlwg yn ystod gweinyddiaeth Trump, er bod hyn wedi'i gyfyngu i gysylltiadau masnach ac nid yw'n cynrychioli gwelliant systemig yn y berthynas rhwng y ddwy ochr.

hysbyseb

Dewis rhesymol a phragmatig yw hyrwyddo dadmer cysylltiadau economaidd a masnach dwyochrog. Mor gynnar â mis Ionawr eleni, cyn i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd, awgrymodd ymchwilwyr ANBOUND ei bod yn angenrheidiol i Tsieina aildrafod y cytundeb masnach "cam un", dewis mater masnach penodol fel man cychwyn newydd y negodi, cynnal cyfnewidiadau sylweddol , a cheisio "ailosod" y cysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau a China i raddau.

Mae wedi bod yn bedwar mis a hanner ers i weinyddiaeth Biden ddod yn ei swydd, ac mae ei pholisïau domestig a thramor wedi datblygu'n raddol. Mae gweinyddiaeth Biden bellach wedi gwybod ble i dynnu’r llinell. A siarad yn rhesymegol, dylai gweinyddiaeth Biden fod wedi gwneud asesiad rhagarweiniol a dyfarniad o'r sefyllfa sy'n wynebu'r Unol Daleithiau. Nawr, dylai gwaith gweinyddiaeth Biden mewn amrywiol feysydd a pholisïau fod wedi dechrau ar y cam gweithredu ymarferol. Felly, nawr mae'n hanfodol ac yn rhesymol i'r Unol Daleithiau ymgysylltu'n bragmataidd â Tsieina, sydd nid yn unig yn bartner masnach pwysig iddi, ond hefyd yn gystadleuydd strategol pwysicaf, i sefydlogi cysylltiadau economaidd a masnach dwyochrog, er mwyn addasu rhai gwyriadau polisi.

Casgliad y dadansoddiad terfynol

Efallai y bydd yn anodd gwrthdroi fframwaith strategol a lleoliad cysylltiadau rhwng yr UD a China am amser eithaf hir. Wedi dweud hynny, o dan y fframwaith sylfaenol, mae'n gwbl bosibl y bydd y berthynas rhwng China a'r Unol Daleithiau yn dechrau normaleiddio. Yn eu plith, mae'r cysylltiadau economaidd a masnach dwyochrog yn fwyaf tebygol o weld "ailosod". Yn seiliedig ar y cyfathrebiadau rhwng swyddogion ariannol ac economaidd allweddol Tsieina a'r UD, mae'n gwbl bosibl y bydd detente cyfyngedig mewn cysylltiadau rhwng yr UD a Tsieina.

Sylfaenydd Anbound Think Tank ym 1993, mae Chan Kung yn un o arbenigwyr enwog Tsieina mewn dadansoddi gwybodaeth. Mae'r rhan fwyaf o weithgareddau ymchwil academaidd rhagorol Chan Kung mewn dadansoddi gwybodaeth economaidd, yn enwedig ym maes polisi cyhoeddus.

Mae'n cymryd rolau partner, cyfarwyddwr ac uwch ymchwilydd Tîm Ymchwil Macro-Economaidd Tsieina. Mae ei faes ymchwil yn ymdrin â macro-economi, diwydiant ynni a pholisi cyhoeddus Tsieina.

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Parhau Darllen

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd