Cysylltu â ni

Tsieina

Clychau Tsieineaidd: Gwersi ar gyfer de a de-ddwyrain Asia

cyhoeddwyd

on

Galar China

Yn hanesyddol, mae China wedi teimlo trallod ei bod wedi cael ei lle haeddiannol yn nhrefn y byd. Heddiw, mae China sy'n codi'n fwy gwydn yn edrych ar UDA fel prif wrthwynebydd. Mae Tsieina, trwy ei moderneiddio milwrol ar y cyd a thwf economaidd cyson, yn teimlo bod ei statws ymhlith trefn y byd yn golygu y gallai herio hegemoni UDA ac ymddangos fel chwaraewr byd-eang. Mae hi'n llawn awydd i herio syniadau Gorllewinol a chael cysyniadau yn lle'r rhain ac mae athroniaethau sydd wedi'u haddurno â nodweddion Tsieineaidd. Mae hyn yn amlwg yn ei pholisïau ehangu, rhyfeloedd masnach bellicose, gwrthdaro milwrol yn SCS a gwrthdaro ar hyd ffiniau gorllewinol ag India ac ati. Mae Tsieina yn dyfynnu 100 mlynedd o gywilydd i gyfreithloni ei gweithredoedd amlwg, wrth iddi weld cynnydd mewn pŵer cenedlaethol cynhwysfawr. Mae arweinyddiaeth Tsieineaidd yn lluosogi. y syniad o deyrnas Ganol, lle mae statws cenhadaeth yr holl genhedloedd ymylol eraill. Mae'r syniad yn cael ei gario'n rhy bell gan y Tsieineaid. Cawn weld wedi hynny, sut mae gweithredoedd truenus Tsieineaidd wedi ymddangos yn y rhanbarth wrth iddo gael ei ddynodi i wledydd cyfagos ', yn ysgrifennu Henry St. George.

Y Gwthio yn Ôl

Ni fydd trefn fyd-eang sy'n bodoli, wedi'i huwchraddio gan ddemocratiaethau'r Gorllewin gydag ymdrechion mawr, o ran adnoddau dynol ac economaidd, yn gadael i Tsieina newid y systemau, heb wrthwynebiad chwyrn. Mae UDA wedi cynyddu’r ante yn erbyn unochrogiaeth Tsieineaidd trwy ei gwrthweithio â Strategaeth Indo Pacific a niweidio’r angen am orchymyn byd sy’n seiliedig ar reolau. MaeUSA a Western Democracies yn cyd-fynd â’i gilydd i wthio yn ôl yn erbyn unochrogiaeth Tsieineaidd. Mae esblygiad QUAD yn ei ffurf bresennol yn un enghraifft o'r fath. Mae De a De Ddwyrain Asia, sydd wedi dwyn brunt o ddyluniadau ehangu Tsieineaidd hefyd yn ailalinio ac yn integreiddio i anghymell China. Mae India, oherwydd ei lleoliad geo-strategol, yn dod i'r amlwg yn gyflym fel colyn quintessential i wrthweithio China. Mae ymdrech ar y cyd Western World i bennu atebolrwydd ar China am y pandemig trwy adfywio theori gollyngiadau labordy Wuhan, ralio democratiaethau o'r un anian yn erbyn China a gwrthweithio BRI trwy fentrau 'adeiladu yn ôl y byd gwell' yn debygol o dalu difidend tymor hir wrth gynnwys dylanwad China.

Ymddygiad Truculent Tsieineaidd

Diplomyddiaeth Brechlyn Tsieina yn Ne Asia. Mae Nepal yn un ymhlith y gwledydd yn Ne Asia sydd â llwyth trwm o COVID 19. Mae Llywodraeth Nepal yn ddibynnol ar garedigrwydd cymdogion y Gogledd a'r De am ei hymdrech i frechu. Tra bod India, yn unol â'i 'Pholisi Cymdogaeth yn Gyntaf' ar flaen y gad o ran diplomyddiaeth brechlyn, mae Tsieina ar y llaw arall yn defnyddio mesurau gorfodaeth. Er mwyn achub ei delwedd fel taenwr firws, mae Tsieina wrthi'n edrych ar wledydd llai sy'n mabwysiadu ei brechlyn. Mae hyn yn rhan o'u diplomyddiaeth feddal i wella eu delwedd fel gwladwriaeth ryfeddol. Fodd bynnag, oherwydd diffyg tryloywder wrth rannu data ar dreialon ac effeithiolrwydd, mae gwledydd llai yn amheus ynghylch Brechlynnau Tsieineaidd. Mae hyn hefyd yn seiliedig ar eu profiadau yn y gorffennol o offer safonedig gwael neu isel fel PPE, gan brofi citiau a gyflenwir i genhedloedd tlotach. Mae diktat Tsieineaidd i Nepal, Bangladesh a Phacistan i dderbyn Sinovax / Sinopharm yn rymus, yn enghraifft amlwg o anobaith Tsieineaidd mewn diplomyddiaeth brechlyn i newid canfyddiad o'r byd. Credir bod Llysgennad Tsieineaidd i Nepal wedi trosglwyddo 0.8 dos MnSinovax i Nepal yn orfodol. Mae Sri Lanka, ar y llaw arall, wedi nodi’n bendant ei bod yn well ganddo frechlyn Indiaidd neu Rwsiaidd na Tsieineaidd. Yn ddiweddar, mae ffafriaeth ddethol Tsieineaidd wrth ddosrannu dosau brechlyn a’u prisio wedi cael ei feirniadu’n ddifrifol gan genhedloedd SAARC.

China Ehangu yn Bhutan a Nepal. Mae China wedi bod yn ddilynwr selog i Mao. Er na chafodd ei gofnodi, ond mae damcaniaeth Mao yn gorfodi rheolaeth ar bum bys sy'n deillio o do vizLadakh y byd, Nepal, Sikkim, Bhutan ac Arunachal Pradesh.China, yn unol â'r union strategaeth hon, mae'n cychwyn camweddau unochrog yn India, Bhutan a Nepal.

Ymdrinnir ag ymddygiad ymosodol tiriogaethol Tsieineaidd yn erbyn India ac ymateb gweddu Indiaidd wedi hynny. Mae Nepal, er ei fod yn honni ei fod ar delerau cordial a chyfeillgar â Tsieina, fodd bynnag, mae tresmasu tiriogaethol Tsieineaidd yn ardal Humla ac ardaloedd ffiniol eraill ar hyd ffin Sino-Nepal, yn paentio darlun gwahanol yn gyfan gwbl. Yn yr un modd, mae militaroli Llwyfandir Doklam, adeiladu ffyrdd yn ddwfn y tu mewn i Bhutan yn y Sector Gorllewinol a Chanol, anheddu pentrefi pwrpas deuol yn nhiriogaeth Bhutanese yn dystiolaeth o wireddu Strategaeth Mao o sleisio salami. Er, gallai India gael ei hystyried yn heriwr i hegemoni Tsieina, fodd bynnag, mae angen i China ddelio â chenhedloedd llai fel Nepal a Bhutan. Nid yw'n ddigon da i Super Power uchelgeisiol symud i lawr i fwlio cenhedloedd anfalaen llai a chyflawni ymddygiad ymosodol tiriogaethol yn ddychrynllyd.

Pâr ym Myanmar. Mae dadleuon ynghylch cymhlethdod Tsieineaidd yn Myanmar coup wedi bod yn gyhoeddus, ond mae angen cadarnhau cyfranogiad ymhlyg. Yn ôl pob tebyg, mae Military Junta wedi cael cymeradwyaeth ddealledig i China cyn trwmpio democratiaeth eginol ym Myanmar. Mae gan China addewidion economaidd a strategol enfawr ym Myanmar. Mae BRI Tsieineaidd ym Myanmar, buddsoddiadau economaidd hyd at 40 Bn USD, cyflenwad nwy naturiol i Kunmingand cefnogaeth ymhlyg i'r Grwpiau Arfog Ethnig wedi gwneud China yn rhanddeiliad mwyaf ym Myanmar. Fodd bynnag, mae cefnogaeth ymddangosiadol Tsieineaidd i Military Junta a rhoi feto ar sancsiynau ar Tatmadaw yn UNSC dro ar ôl tro wedi tynnu fflap oddi wrth rymoedd democrataidd ym Myanmar ac o ddemocratiaethau rhyddfrydol ledled y byd. Mae protestiadau treisgar, llosgi bwriadol yn erbyn asedau Tsieineaidd a chondemniad eang o ymyrraeth Tsieineaidd ym Myanmar wedi casglu momentwm yn hwyr ymhlith dinasyddion Myanmar.

Cysylltiadau Twyllo ag India. Ymddygiad ymosodol Tsieineaidd yn EasternLadakh, gan arwain at sefyll i ffwrdd hirfaith ac nid oes angen ymhelaethu ar wrthdaro Galwan. Mae Llywodraeth India wedi cymryd eithriadau cryf ac wedi gwadu dyluniadau ehangu Tsieineaidd yn ddiamwys. Erbyn hyn mae India wedi taflu polisi tramor herbenign a'i braich cleddyf, mae Byddin India wedi rhoi ateb addas i ymyrraeth Tsieineaidd. Gorfododd symudiad strategol goruchel Byddin India yn Ne PagongTso Tsieineaidd i gefnu a dod i fwrdd trafod. Erbyn hyn, mae GoI wedi egluro hynny, ni all fod yn fusnes fel arfer gyda China nes bod ei ffiniau'n dawel. Mae ailosod cysylltiadau dwyochrog yn dibynnu ar ddatrys anghydfodau ar y ffin yn heddychlon. Rhaid i India drosi'r adfyd hwn yn gyfle trwy alinio gwledydd o'r un anian, yn enwedig yn Ne a De Ddwyrain Asia i ffurfio cynghrair aruthrol yn erbyn China.

Gwersi a Ddysgwyd yng Nghyd-destun De a De Ddwyrain Asia

Mae cynnydd Tsieineaidd ar gyfandir Asia ymhell o fod yn ddiniwed fel yr honnwyd gan ei arweinyddiaeth. Mae Tsieina wedi cychwyn ar newid trosgynnol o bolisi enwebedig Mao o 'guddio'ch galluoedd a bidio'ch amser' i bolisi mwy ymosodol Xi Jinping o 'freuddwyd Tsieineaidd' sy'n golygu 'adnewyddiad gwych o'r genedl Tsieineaidd'. Mae'r adnewyddiad mawr yn trosi darostyngiad y byd trwy ddulliau diplomyddiaeth economaidd, milwrol, gorfodol ac ati. Mae rhai o'r gwersi allweddol yn cael eu hegluro fel o dan: -

  • Nid yw codiad Tsieineaidd yn ddiniwed; Bydd Tsieina yn defnyddio pŵer cenedlaethol cynhwysfawr i gyflawni ei hamcanion o herio trefn y byd a'i ddiorseddu wedi hynny.
  • Mae diplomyddiaeth llyfr siec Tsieineaidd yn ddrygionus. Mae'n ceisio darostwng cenhedloedd gwannach trwy eu tynnu i fagl ddyled ddieflig. Mae gwledydd wedi colli sofraniaeth i'r math hwn o flacmel economaidd.
  • Mae tafluniad pŵer meddal Tsieineaidd, trwy ddiplomyddiaeth brechlyn, Canolfannau Astudio Tsieina i luosogi naratif bob yn ail i wrthweithio corws tyfu ymhlith gwledydd y Gorllewin i ymchwilio i darddiad firws Corona a lluosogi ideoleg ganolog Tsieina.
  • Mae gan brosiectau BRI bwrpas yn gyntaf, i ddadlwytho galluoedd dros ben Tsieineaidd mewn gwladwriaethau cyfagos ac yn ail, i ddal cenhedloedd hygoelus i mewn i gyd-ddibyniaeth ariannol.
  • Dim ond trwy adeiladu grwpio / cynghreiriau agos y gellir herio uchelgeisiau malaen Tsieineaidd, yn enwedig yn Ne a De Ddwyrain Asia.
  • Mae angen rhoi blaenoriaeth i fonopoli Tsieineaidd heb ei wirio wrth reoli'r gadwyn gyflenwi, metelau daear prin a lled-ddargludyddion.

Mynd i'r afael â behemoth Tsieineaidd

Gweithredu strategaeth Indo-Môr Tawel. Fel y dywedir, 'Dim ond iaith pŵer y mae Bwli yn ei ddeall', yn yr un modd dim ond trwy ymateb cryf ym mhob parth y gellir atal Tsieineaidd, boed yn adnoddau milwrol, economaidd, dynol, wedi'u cefnogi gan gynghreiriau milwrol cryf neu ffugio. Mae gweithredu strategaeth Indo-Môr Tawel yn agwedd bwysig tuag at hynny. Amlygiad pwysig o'r Strategaeth Indo-Môr Tawel yw rampio QUAD. Dylai strategaeth Indo Pacific ganolbwyntio ar ddifidendau allweddol, sef diogelwch morwrol, er mwyn gosod costau annerbyniol ar fasnach forwrol Tsieineaidd yn IOR, gan gipio yn ôl cychwyn o China wrth ddatblygu rheolaeth cadwyn gyflenwi gydnerth, technoleg arbenigol a beirniadol a sicrhau Indo agored, rhad ac am ddim a chynhwysol Môr Tawel.

Integreiddio Economaidd. Mae gan dde a de-ddwyrain Asia botensial heb ei gyffwrdd o ran adnoddau dynol a naturiol y gellir eu defnyddio, rhag ofn y bydd cyd-ddibyniaethau economaidd sydd o fudd i'r ddwy ochr yn cael eu datblygu ymhlith aelod-genhedloedd.

UNSC. Mae diwygio UNSC yn hanfodol yn y drefn fyd-eang sydd wedi newid. Mae newidiadau strwythurol yn nifer cynyddol yr aelodau parhaol neu ei arallgyfeirio yn hanfodol ar gyfer cynrychiolaeth deg. Mae angen ystyried ymgeisydd India, Japan a rhai o genhedloedd pwysig Affrica a De America o ddifrif ar gyfer UNSC.

Gwrthweithio BRI. Efallai mai cynnig yr UD o 'adeiladu byd gwell yn ôl' a gyflwynwyd gan yr Arlywydd Joe Biden yn ystod cyfarfod G7 yw'r ffordd ymlaen i wrthweithio BRI yn effeithiol.

Casgliad

Gyda chynnydd digyfnewid mewn pŵer Tsieineaidd, mae heriau yn Ne a De Asia yn mynd i ddwysáu amlochrog. Gwelir ei amlygiadau ym Môr Dwyrain Tsieina, Môr De Tsieina, IOR ac ar hyd Gororau Gogleddol gydag India, Nepal a Bhutan. Dim ond trwy gynghreiriau cadarn y gellir gwrthweithio ymddygiad ymosodol Tsieineaidd yn Ne / De Ddwyrain Asia. Mae angen rhoi hwb angenrheidiol i Strategaeth Indo Pacific i'w gwneud yn ataliaeth rhag ymddygiad amlwg Tsieineaidd. Bydd yn rhaid i genhedloedd o'r un anian ymuno â'i gilydd yn eu hymdrech ar y cyd i wrthweithio behemoth Tsieineaidd, rhag iddo barhau'n ddi-ildio gyda'i ddyluniadau ehangu.

Tsieina

Swyddi yn yr UD a China yn ddigyfnewid mewn sgyrsiau Tianjin sydd wedi hen ymwreiddio

cyhoeddwyd

on

By

Heb unrhyw arwydd o uwchgynhadledd arweinwyr yr Unol Daleithiau-China yn y gweithiau, nac unrhyw ganlyniadau a gyhoeddwyd o sgyrsiau diplomyddol lefel uchel ddydd Llun (26 Gorffennaf), ymddengys bod y berthynas rhwng Beijing a Washington yn aros yn ei unfan gan fod y ddwy ochr yn mynnu bod yn rhaid i'r llall gwneud consesiynau i gysylltiadau wella, ysgrifennu Michael Martina a David Brunnstrom.

Roedd swyddogion yr Unol Daleithiau wedi pwysleisio bod taith y Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol Wendy Sherman i ddinas borthladd gogledd Tsieineaidd Tianjin i gwrdd â’r Gweinidog Tramor Wang Yi a swyddogion eraill yn a cyfle i sicrhau'r gystadleuaeth gref honno nid yw rhwng y ddau wrthwynebydd geopolitical yn gwyro i wrthdaro.

Ond roedd y datganiadau cynhyrfus a ddaeth i’r amlwg o’r cyfarfod - er eu bod ynghyd ag awgrymiadau gan swyddogion bod sesiynau drws caeedig ychydig yn fwy cordial - yn adlewyrchu’r naws a osodwyd yn Alaska ym mis Mawrth, pan gysgwyd y sgyrsiau diplomyddol lefel uwch cyntaf o dan yr Arlywydd Joe Biden gan fitriol cyhoeddus prin o'r ddwy ochr.

Er na ddatgelodd Tianjin yr un faint o elyniaeth tuag allan ag a oedd yn cael ei arddangos yn Alaska, roedd yn ymddangos bod y ddwy ochr yn methu â thrafod unrhyw beth mewn gwirionedd, gan gadw yn lle hynny at restrau o alwadau sefydledig.

Pwysodd Sherman China ar gamau gweithredu y dywed Washington sy’n mynd yn groes i’r gorchymyn rhyngwladol sy’n seiliedig ar reolau, gan gynnwys gwrthdaro Beijing ar ddemocratiaeth yn Hong Kong, yr hyn y mae llywodraeth yr UD wedi barnu ei fod yn hil-laddiad parhaus yn Xinjiang, cam-drin yn Tibet a chwtogi ar ryddid y wasg.

"Rwy'n credu y byddai'n anghywir nodweddu'r Unol Daleithiau fel ceisio neu ofyn am gydweithrediad Tsieina rywsut," meddai un o uwch swyddogion gweinyddiaeth yr UD wrth gohebwyr ar ôl y trafodaethau, gan gyfeirio at bryderon byd-eang fel newid yn yr hinsawdd, Iran, Affghanistan a Gogledd Corea.

"Mae'n mynd i fod i fyny i ochr Tsieineaidd i benderfynu pa mor barod ydyn nhw hefyd i ... gymryd y cam nesaf," meddai ail swyddog gweinyddiaeth yn yr UD am anghytuno pontio.

Ond mynnodd Wang mewn datganiad bod y bêl yn llys yr Unol Daleithiau.

"O ran parchu rheolau rhyngwladol, yr Unol Daleithiau sy'n gorfod meddwl eto," meddai, gan fynnu bod Washington yn dileu'r holl sancsiynau a thariffau unochrog ar China.

Yn ddiweddar, mae Gweinyddiaeth Dramor Tsieina wedi nodi y gallai fod rhagamodau ar gyfer yr Unol Daleithiau y byddai unrhyw fath o gydweithrediad yn amodol arnynt, safiad y dywed rhai dadansoddwyr ei fod yn rysáit ar gyfer ossification diplomyddol ac sy'n gadael rhagolygon llai ar gyfer cysylltiadau gwell.

Dywedodd Bonnie Glaser, arbenigwr Asia yng Nghronfa Marshall yr Unol Daleithiau yn yr Unol Daleithiau, ei bod yn bwysig i'r ddwy ochr gynnal rhyw fath o ymgysylltiad. Ar yr un pryd, roedd yn ymddangos nad oedd cytundeb yn Tianjin ar gyfer cyfarfodydd dilynol na mecanweithiau ar gyfer deialog barhaus.

"Mae'n debyg y bydd hynny'n gadael cynghreiriaid a phartneriaid yr Unol Daleithiau yn anesmwyth. Maen nhw'n gobeithio am fwy o sefydlogrwydd a rhagweladwyedd yn y berthynas rhwng yr UD a China," meddai Glaser.

Mae'r ddwy ochr yn debygol o gael eu siomi os ydyn nhw'n disgwyl i'r llall ildio yn gyntaf, ychwanegodd.

Bu rhywfaint o ddisgwyliad mewn cylchoedd polisi tramor y gallai Biden gwrdd ag arweinydd Tsieineaidd Xi Jinping am y tro cyntaf ers dod yn arlywydd ar ymylon uwchgynhadledd G20 yn yr Eidal ym mis Hydref.

Dywedodd llefarydd ar ran y Tŷ Gwyn, Jen Psaki, na ddaeth y gobaith o gyfarfod Biden-Xi i fyny yn Tianjin, er iddi ychwanegu ei bod yn disgwyl y bydd rhywfaint o gyfle i ymgysylltu ar ryw adeg.

Yn y cyfamser, mae'r arwyddion yn dangos bod y Gall gweinyddiaeth Biden gynyddu y ddau weithred orfodi sy'n effeithio ar Beijing - megis cracio i lawr ar werthiannau olew o Iran i China - a chydlynu gyda chynghreiriaid yng nghyd-destun gwrthweithio China, gan gynnwys uwchgynhadledd arall yn ddiweddarach eleni y mae Biden yn awyddus i'w chynnal gydag arweinwyr Japan, Awstralia, ac India. .

Nid yw Tŷ Gwyn Biden hefyd wedi rhoi llawer o arwyddion ei fod yn bwriadu cyflwyno tariffau yn ôl ar nwyddau Tsieineaidd a sefydlwyd o dan weinyddiaeth Trump.

Ar yr un pryd, ymddengys bod cydweithredu ar y pandemig COVID-19 bron yn gyfan gwbl y tu hwnt i'w cyrraedd, gyda'r Unol Daleithiau yn galw bod Beijing yn gwrthod cynllun Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer astudiaeth bellach o darddiad y firws "anghyfrifol" a "pheryglus".

Ychydig o arwydd sydd wedi bod ychwaith o barodrwydd gan China i gydweithredu â Washington ar fater yr hinsawdd, blaenoriaeth i Biden, er gwaethaf mentrau egnïol gan gennad hinsawdd yr Unol Daleithiau John Kerry.

"Yr hyn a oedd yn cael ei arddangos yn Tianjin yw bod y ddwy ochr yn dal i fod yn bell iawn oddi wrth ei gilydd o ran sut maen nhw'n gweld gwerth a rôl ymgysylltu diplomyddol," meddai Eric Sayers, cymrawd ymweliadol yn Sefydliad Menter America.

Dywedodd Scott Kennedy, arbenigwr yn China yng Nghanolfan Astudiaethau Strategol a Rhyngwladol Washington, nad oedd y naill ochr na’r llall yn gweld llawer wyneb i waered am nawr wrth fod yn fwy cydweithredol.

"Ac nid oes unrhyw ffrwythau crog isel ar gyfer cydweithredu ar y naill ochr na'r llall ac mae unrhyw ystum tuag at gydweithrediad yn dod â chostau sylweddol, yn ddomestig ac yn strategol," meddai.

"Rwy'n credu y dylem fod â disgwyliadau isel iawn ynglŷn â'r ddwy ochr yn dod o hyd i dir cyffredin ac yn sefydlogi'r berthynas yn y dyfodol agos."

Parhau Darllen

Tsieina

Mae arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping yn ymweld â rhanbarth cythryblus Tibet

cyhoeddwyd

on

Llywydd Xi Jinping (Yn y llun) wedi ymweld â rhanbarth cythryblus gwleidyddol Tibet, yr ymweliad swyddogol cyntaf gan arweinydd Tsieineaidd mewn 30 mlynedd, yn ysgrifennu BBC.

Roedd yr arlywydd yn Tibet o ddydd Mercher i ddydd Gwener, ond dim ond ddydd Gwener yr adroddwyd am yr ymweliad oherwydd sensitifrwydd y daith.

Cyhuddir China o atal rhyddid diwylliannol a chrefyddol yn y rhanbarth anghysbell a Bwdhaidd yn bennaf.

Mae'r llywodraeth yn gwadu'r cyhuddiadau.

Mewn lluniau a ryddhawyd gan y darlledwr gwladol CCTV, gwelwyd Mr Xi yn cyfarch torf yn gwisgo gwisgoedd ethnig ac yn chwifio baner Tsieineaidd wrth iddo adael ei awyren.

Cyrhaeddodd Nyingchi, yn ne-ddwyrain y wlad ac ymwelodd â nifer o leoliadau i ddysgu am ddatblygiad trefol, cyn teithio i'r brifddinas Lhasa ar y rheilffordd uchel.

Tra yn Lhasa, ymwelodd Mr Xi â Phalas Potala, cartref traddodiadol arweinydd ysbrydol alltud Tibet, y Dalai Lama.

Roedd pobl yn y ddinas wedi “riportio gweithgareddau anarferol a monitro eu symudiad” cyn ei ymweliad, meddai’r grŵp eiriolaeth Ymgyrch Ryngwladol dros Tibet ddydd Iau.

Ymwelodd Mr Xi â'r rhanbarth ddiwethaf 10 mlynedd yn ôl fel is-lywydd. Yr arweinydd Tsieineaidd olaf i ymweld â Tibet yn swyddogol oedd Jiang Zemin ym 1990.

Dywedodd cyfryngau'r wladwriaeth fod Mr Xi wedi cymryd amser i ddysgu am y gwaith sy'n cael ei wneud ar faterion ethnig a chrefyddol a'r gwaith sy'n cael ei wneud i amddiffyn diwylliant Tibet.

Mae llawer o Tibetiaid alltud yn cyhuddo Beijing o ormes crefyddol ac yn erydu eu diwylliant.

Mae gan Tibet hanes cythryblus, pan dreuliodd rai cyfnodau yn gweithredu fel endid annibynnol ac eraill yn cael eu rheoli gan linach bwerus Tsieineaidd a Mongolia.

Anfonodd China filoedd o filwyr i mewn i orfodi ei honiad ar y rhanbarth ym 1950. Daeth rhai ardaloedd yn Rhanbarth Ymreolaethol Tibet ac ymgorfforwyd eraill yn nhaleithiau Tsieineaidd cyfagos.

Dywed China fod Tibet wedi datblygu’n sylweddol o dan ei rheol, ond dywed grwpiau ymgyrchu fod China yn parhau i fynd yn groes i hawliau dynol, gan ei chyhuddo o ormes gwleidyddol a chrefyddol.

Parhau Darllen

Tsieina

Mwy o Fwdistiaid Tibet y tu ôl i fariau ym mis Gorffennaf

cyhoeddwyd

on

Ar 6 Gorffennaf 2021, trodd arweinydd ysbrydol alltud Tibetiaid, y Dalai Lama, yn 86. Ar gyfer Tibetiaid ledled y byd, mae'r Dalai Lama yn parhau i fod yn warcheidwad iddynt; symbol o dosturi a gobaith i adfer heddwch yn Tibet, a sicrhau ymreolaeth wirioneddol trwy ddulliau heddychlon. I Beijing, enillydd Gwobr Heddwch Nobel yw “blaidd mewn dillad defaid” sy’n ceisio tanseilio cyfanrwydd China trwy fynd ar drywydd Tibet annibynnol, ysgrifennwch Dr Zsuzsa Anna Ferenczy a Willy Fautré.

O ganlyniad, mae Beijing yn ystyried unrhyw wlad sy'n ymgysylltu â'r arweinydd ysbrydol neu'n codi'r sefyllfa yn Tibet fel ymyrraeth yn ei materion mewnol. Yn yr un modd, nid yw Beijing yn caniatáu i Tibetiaid ddathlu pen-blwydd y Dalai Lama. Ar ben hynny, mae’r llywodraeth gomiwnyddol yn Beijing yn rhoi cosb llym am unrhyw ymgais o’r fath, yn yr un modd ag y mae’n parhau â’i hymgyrch i danseilio iaith, diwylliant a chrefydd Tibet, yn ogystal â’r hanes cyfoethog trwy ormes creulon.

Am flwyddyn mae Beijing wedi parhau i anfri a gwyrdroi'r Dalai Lama. Mae arddangosiadau gan Tibetiaid o lun y Dalai Lama, dathliadau cyhoeddus a rhannu ei ddysgeidiaeth trwy ffonau symudol neu gyfryngau cymdeithasol yn aml yn cael eu cosbi'n hallt. Y mis hwn, wrth iddyn nhw ddathlu pen-blwydd y Dalai Lama arestiwyd llawer o Dibetiaid yn ôl Golog Jigme, cyn-garcharor gwleidyddol Tibetaidd sydd bellach yn byw yn y Swistir.

Yn hynny o beth, arestiodd swyddogion Tsieineaidd yn nhalaith Sichuan ddau Tibet. Aed â Kunchok Tashi a Dzapo, yn eu 40au, i’r ddalfa yn Kardze yn Rhanbarth Ymreolaethol Tibet (TAR). Fe'u harestiwyd ar amheuaeth o fod yn rhan o grŵp o gyfryngau cymdeithasol a oedd yn annog adrodd gweddïau Tibet i gofio pen-blwydd eu harweinydd ysbrydol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae awdurdodau China wedi parhau i ddwysau pwysau ar Tibetiaid, gan gosbi achosion o 'wrthdroad gwleidyddol'. Yn 2020, fe wnaeth awdurdodau Tsieineaidd yn Tibet ddedfrydu pedwar mynach Tibet i dymhorau carchar hir yn dilyn cyrch treisgar gan yr heddlu ar eu mynachlog yn sir Tingri.

Achos y cyrch oedd darganfod ffôn symudol, oedd yn eiddo i Choegyal Wangpo, mynach 46 oed ym mynachlog Tingdro Tingri, gyda negeseuon yn cael eu hanfon at fynachod sy'n byw y tu allan i Tibet a chofnodion o gyfraniadau ariannol a wnaed i fynachlog yn Nepal wedi'u difrodi. mewn daeargryn yn 2015, yn ôl adroddiad Gwarchod Hawliau Dynol. Cafodd Choegyal ei arestio, ei holi a'i guro'n ddifrifol. Yn dilyn y datblygiad hwn, ymwelodd yr heddlu a lluoedd diogelwch eraill â’i bentref cartref, Dranak, ysbeilio’r lle a churo mwy o fynachod a phentrefwyr Tengdro, gan gadw tua 20 ohonyn nhw ar amheuaeth o fod wedi cyfnewid negeseuon â Thibetiaid eraill dramor neu o fod â ffotograffau neu lenyddiaeth gysylltiedig â nhw. i'r Dalai Lama.

Tridiau ar ôl y cyrch, ym mis Medi 2020, cymerodd mynach Tengdro o’r enw Lobsang Zoepa ei fywyd ei hun mewn protest ymddangosiadol yn erbyn y gwrthdaro gan yr awdurdodau. Yn fuan ar ôl ei hunanladdiad cafodd y cysylltiadau rhyngrwyd â'r pentref eu torri i ffwrdd. Cafodd y rhan fwyaf o’r mynachod a oedd yn cael eu cadw eu dal heb dreial am fisoedd, credir bod rhai wedi’u rhyddhau ar yr amod eu bod yn ymrwymo i beidio â chyflawni unrhyw weithredoedd gwleidyddol.

Ni ryddhawyd tri mynach. Lobsang Jinpa, 43, dirprwy bennaeth y fynachlog, Ngawang Yeshe, 36 a Norbu Dondrub, 64. Fe'u profwyd yn gyfrinachol wedi hynny ar gyhuddiadau anhysbys, eu cael yn euog a chael dedfrydau llym: Dedfrydwyd Choegyal Wangpo i 20 mlynedd yn y carchar, Lobsang Jinpa i 19, Norbu Dondrub i 17 a Ngawang Yeshe i bum mlynedd. Mae'r brawddegau llym hyn yn ddigynsail ac yn arwydd o'r cynnydd yn y cyfyngiadau ar Tibetiaid i gyfathrebu'n rhydd, ac ymarfer eu rhyddid sylfaenol, gan gynnwys rhyddid mynegiant.

O dan yr Arlywydd Xi, mae China wedi dod yn fwy gormesol gartref ac yn ymosodol dramor. Mewn ymateb, mae llywodraethau democrataidd ledled y byd wedi chwyddo eu condemniad o droseddau hawliau dynol Tsieina, gyda rhai yn cymryd camau pendant, fel gosod sancsiynau. Ar gyfer y dyfodol, wrth i effaith ranbarthol a byd-eang Tsieina barhau i gynyddu, rhaid i gynghreiriaid democrataidd o'r un anian ar draws y byd ddwyn Beijing i gyfrif ynghylch y sefyllfa yn Tibet.

Willy Fautré yw cyfarwyddwr NGO Human Rights Frontiers ym Mrwsel. Mae Zsuzsa Anna Ferenczy yn gymrawd ymchwil yn Academia Sinica ac yn ysgolhaig cysylltiedig yn adran gwyddoniaeth wleidyddol Vrije Universiteit Brussel. 

Barn y awdur yw swyddi gwesteion, ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo gan Gohebydd UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd