Cysylltu â ni

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Tsieina

Gweithredu ar yr Hinsawdd: Cyd-wasg yr UE-China ar y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd cyn COP26

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn eu hail ddeialog amgylchedd a hinsawdd lefel uchel ar 27 Medi 2021, ailddatganodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Frans Timmermans ac Is-Premier Gweriniaeth Pobl Tsieina Han Zheng eu hymrwymiad i Gytundeb Paris a chanlyniad llwyddiannus y COP26 yn Glasgow. Mewn datganiad i'r wasg ar y cyd, fe wnaethant bwysleisio'r brys i weithredu ar unwaith, yn enwedig yng ngoleuni Chweched Adroddiad Asesu'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd. Fe wnaethant gadarnhau hefyd y bydd yr amgylchedd lefel uchel a deialog hinsawdd yn parhau i fod yn llwyfan allweddol rhwng yr UE a Tsieina i wella gweithredoedd a chydweithrediad dwyochrog ar yr amgylchedd ac yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Yn ystod eu cyfarfod diwethaf, buont yn trafod gwahanol agweddau ar yr argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth byd-eang, gan ganolbwyntio ar UNFCCC COP26 sydd ar ddod yn Glasgow ac ar COP15 y Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol yn Kunming. Mae mwy o fanylion am y drafodaeth ar gael yma

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Mae China yn cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia ar sylwadau Taiwan

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd gweinidogaeth dramor Tsieineaidd ddydd Llun (11 Hydref) fod China wedi cyflwyno sylwadau llym gydag Awstralia dros sylwadau “amhriodol” gan gyn Brif Weinidog Awstralia, Tony Abbott, am Taiwan, ysgrifennu Yew Lun Tian a Ryan Woo, Reuters.

Ymwelodd Abbott yr wythnos diwethaf â Taiwan, yr honnir gan China, yn rhinwedd ei swydd, cyfarfu ag Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen, a dywedodd wrth fforwm diogelwch y gallai Tsieina ddiystyru gyda’i heconomi yn arafu a’i chyllid yn “crebachu”. Darllen mwy.

"Mae'r geiriau a'r gweithredoedd perthnasol gan y gwleidydd o Awstralia yn mynd yn erbyn Egwyddor One China ac yn anfon signal difrifol anghywir," meddai Zhao Lijian, llefarydd ar ran gweinidogaeth dramor Tsieineaidd, wrth sesiwn friffio reolaidd ar y cyfryngau. "Mae China yn gwrthwynebu hyn yn gadarn. Rydyn ni wedi gwneud sylwadau llym i Awstralia."

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Llygredd yn siambr gyfiawnder China

cyhoeddwyd

on

Mae cyn-weinidog cyfiawnder y CCP, Fu Zhenghua, bellach yn destun chwiliad am droseddau disgyblu difrifol - roedd wedi lansio erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, sy’n anghytuno’n amlwg., yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae Plaid Gomiwnyddol China wedi nodi ei bwriad i ddilyn ei hymdrechion gwrth-lygredd hyd yn oed yng nghanol echelonau uwch cylchoedd cyfreithiol a barnwrol y blaid sy'n rheoli. Mae'r ymgyrch, a lansiwyd gan yr Arlywydd Xi Jinping yn 2018 gyda'r slogan "Saohei chu'e," sy'n golygu "ysgubo i ffwrdd du a dileu drwg", wedi targedu nifer syfrdanol o actorion y wladwriaeth honedig llygredig dros y tair blynedd diwethaf.

Mae deddfwrfa China wedi canmol yr ymgyrch fel llwyddiant ysgubol - ar ôl datgelu bron i 40,000 o gelloedd troseddol honedig a chwmnïau llygredig, a bod mwy na 50,000 o swyddogion y Blaid Gomiwnyddol a llywodraeth wedi cael eu cosbi am honni eu bod yn eu cadw, yn ôl ystadegau swyddogol. Ac nid yw Beijing yn dangos unrhyw arwyddion o arafu wrth fynd ar drywydd unigolion y maent yn eu hystyried wedi mynd yn aflan o'r system - hyd yn oed ar y brig.

hysbyseb

Yn yr hyn sy’n cael ei ystyried fel y sioe ddiweddaraf o ddwrn haearn China yn erbyn llygredd yn y system wleidyddol a chyfreithiol, dros y penwythnos cyhoeddwyd bod Fu Zhenghua, dirprwy gyfarwyddwr pwyllgor materion cymdeithasol a chyfreithiol Cynhadledd Ymgynghorol Wleidyddol Pobl Tsieineaidd ( Mae CPPCC) - prif gorff cynghori gwleidyddol Tsieina - o dan ymchwiliad disgyblu a goruchwylio am amheuaeth o dorri protocol CCP.

Cyn dechrau yn ei swydd yn y CPPCC, roedd Mr Fu wedi gwasanaethu fel gweinidog cyfiawnder a dirprwy bennaeth heddlu adran heddlu trefol Beijing, lle cafodd ei ganmol gan hierarchaeth y CCP am fynd i'r afael â diwydiant rhyw y ddinas, gan ennill dyrchafiad iddo'i hun i is-weinidog gweithredol dros ddiogelwch y cyhoedd.

Roedd hefyd yn adnabyddus am fynd i'r afael â theuluoedd amlwg a llwyddiannus. Yn 2014, cynhaliodd Mr Fu a erlyniad yr oedd llawer o feirniaid yn ei ystyried yn erlyniad â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn Guo Wengui AKA Miles Kwok, anghytuno CCP proffil uchel sydd bellach yn byw fel alltud yn yr Unol Daleithiau. Datgelodd Mr Kwok wedi hynny fod Mr Fu wedi gorchymyn ymchwiliad i gyllid teuluol Wang Qishan, Is-lywydd presennol y wlad, gan beri sibrydion i chwyrlio am ddyfodol gwleidyddol Mr Fu.

hysbyseb

Fodd bynnag, methodd yr honiadau yn ei erbyn â glynu - gyda Mr Fu yn mynd ymlaen i gael ei ddyrchafu i swydd y Gweinidog Cyfiawnder - ond mae'n ymddangos bod ei lwybr i fyny rhengoedd pŵer y CCP bellach wedi rhedeg allan o'r ffordd. Nid ef yw'r unig swyddog uchel ei safle i deimlo digofaint Beijing yn ddiweddar. Daeth newyddion am yr ymchwiliad ychydig ddyddiau ar ôl i’r CCP gyhoeddi ei fod yn diarddel y cyn is-weinidog diogelwch cyhoeddus Sun Lijun, ar ôl ei gyhuddo o “ffurfio cliciau a cheblau i gymryd drosodd adran allweddol,” ac o gadw casgliad preifat o ddogfennau cyfrinachol.

O ran Mr Fu, cyhoeddodd y Comisiwn Canolog ar gyfer Arolygu Disgyblaeth (CCDI) - corff gwarchod gwrth-lygredd y Blaid Gomiwnyddol - ei fod yn destun ymchwiliad am "droseddau difrifol o ddisgyblaeth a chyfraith plaid." Ni chynigiodd y datganiad un frawddeg unrhyw fanylion pellach i'r ditiad.

Yn ôl CNN, croesawyd y cyhoeddiad gan ystod eang o ffigurau ar-lein, o swyddogion heddlu rheng a ffeil a gwarchodwyr carchardai i newyddiadurwyr ymchwiliol, cyfreithwyr hawliau dynol a deallusion. Yn ddiau, bydd beirniaid CCP cegog fel Mr Kwok hefyd wedi teimlo eu bod wedi eu cyfiawnhau gan y datblygiad, a dweud y lleiaf.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae'r Arlywydd Xi wedi cynyddu gwrthdaro ei blaid ar sêr gwleidyddol cynyddol a swyddogion rhy bwerus. Fodd bynnag, yr hyn sy'n anarferol am dynged Mr Fu yw pa mor uchel ac eang - mewn geiriau eraill, yn unfrydol - mae'n cael ei ddathlu, gan bobl sy'n gweithio i'r gyfundrefn, a chan y rhai sydd wedi bod yn destun ei ormes.

Yn dilyn newyddion am ei gwymp, dywedodd sawl newyddiadurwr ymchwiliol cyn-filwyr ar y cyfryngau cymdeithasol eu bod wedi cael eu targedu gan Mr Fu am eu hadroddiadau caled, ar bynciau yn amrywio o gadw deisebwyr yn anghyfreithlon i lygredd llywodraeth leol.

"Targedau gwrthdrawiad Fu Zhenghua yw pobl sydd wrth wraidd cymdeithas sifil Tsieina. Felly, mae sector deallusol cyfan y wlad a'r cyhoedd i gyd wrth eu boddau (ei gwymp oddi wrth ras)," meddai Wu Qiang, dadansoddwr gwleidyddol yn Beijing. "Roedd ei godiad i rym yn cynrychioli'r dull ymosodol o ddwrn haearn sydd wedi siapio llywodraethu China dros y degawd diwethaf."

Defnyddiwyd dull ymosodol Mr Fu hefyd at swyddogion heddlu a gwarchodwyr carchardai, y mae llawer ohonynt wedi bod yn dathlu ei gwymp ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae sylwadau'n cyfeirio at orfodi Mr Fu o amodau gwaith llym ar gyfer swyddogion lefel mynediad, fel peidio â chaniatáu i warchodwyr carchar gymryd seibiannau yn ystod shifftiau nos.

Mae rhai dadansoddwyr wedi awgrymu bod y gyfres hon o lanhau diweddar yn dangos ymddiriedaeth yn dirywio gan arweinyddiaeth Tsieineaidd yn asiantaethau diogelwch domestig y wlad. Yng ngeiriau Wu Qiang, “Mae’n anodd iawn i Beijing gael ymddiriedaeth wleidyddol. Dyma'r argyfwng mwyaf yn ei lywodraethu ". I feirniaid fel Miles Kwok, mae hefyd yn arwydd bod y toriadau yng nghanol y blaid sy'n rheoli yn dechrau ehangu. Dyfaliad unrhyw un yw p'un a yw'n gyfaredd y gellir ei phontio.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd