Cysylltu â ni

Tsieina-UE

Neges Blwyddyn Newydd 2024 yr Arlywydd Xi Jinping

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ar Nos Galan, cyflwynodd Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping ei neges Blwyddyn Newydd 2024 drwodd Grŵp Cyfryngau Tsieina a'r rhyngrwyd.

Dyma destun llawn y neges:

"Cyfarchion i chi gyd! Wrth i egni godi ar ôl Heuldro'r Gaeaf, rydyn ni ar fin ffarwelio â'r hen flwyddyn a thywysydd yn y newydd. O Beijing, rwy'n estyn fy nymuniadau Blwyddyn Newydd gorau i bob un ohonoch chi!

Yn 2023, rydym wedi parhau i fwrw ymlaen â phenderfyniad a dycnwch. Rydyn ni wedi mynd trwy brawf gwynt a glaw, wedi gweld golygfeydd hardd yn datblygu ar y ffordd, ac wedi gwneud digon o gyflawniadau gwirioneddol. Byddwn yn cofio eleni fel un o waith caled a dyfalbarhad. Wrth symud ymlaen, mae gennym hyder llawn yn y dyfodol.

Eleni, rydym wedi gorymdeithio ymlaen gyda chamau cadarn. Llwyddwyd i sicrhau trosglwyddiad esmwyth yn ein hymdrechion i ymateb i COVID-19. Mae economi Tsieina wedi cynnal momentwm yr adferiad. Mae cynnydd cyson wedi'i wneud wrth fynd ar drywydd datblygiad o ansawdd uchel. Mae ein system ddiwydiannol fodern wedi'i huwchraddio ymhellach. Mae nifer o ddiwydiannau datblygedig, clyfar a gwyrdd yn prysur ddod i'r amlwg fel pileri newydd yr economi. Rydym wedi sicrhau cynhaeaf aruthrol am yr 20fed flwyddyn yn olynol. Mae dyfroedd wedi dod yn gliriach a mynyddoedd yn wyrddach. Mae datblygiadau newydd wedi'u gwneud wrth fynd ar drywydd adfywiad gwledig. Mae cynnydd newydd wedi'i wneud o ran adfywio gogledd-ddwyrain Tsieina yn llawn. Mae Ardal Newydd Xiong'an yn tyfu'n gyflym, mae Belt Economaidd Afon Yangtze yn llawn bywiogrwydd, ac mae Ardal Bae Fwyaf Guangdong-Hong Kong-Macao yn croesawu cyfleoedd datblygu newydd. Ar ôl goroesi'r storm, mae economi Tsieina yn fwy gwydn a deinamig nag o'r blaen.

Eleni, rydym wedi gorymdeithio ymlaen gyda chamau cadarn. Diolch i flynyddoedd o ymdrechion ymroddedig, mae datblygiad Tsieina sy'n cael ei yrru gan arloesi yn llawn egni. Aeth y cwmni awyrennau teithwyr mawr C919 i wasanaeth masnachol. Cwblhaodd y llong fordaith fawr a adeiladwyd yn Tsieineaidd ei thaith brawf. Mae llongau gofod Shenzhou yn parhau â'u cenadaethau yn y gofod. Cyrhaeddodd y Fendouzhe danddwr â chriw dwfn y môr ffos ddyfnaf y cefnfor. Mae cynhyrchion sydd wedi'u dylunio a'u gwneud yn Tsieina, yn enwedig brandiau ffasiynol, yn boblogaidd iawn gyda defnyddwyr. Mae'r modelau diweddaraf o ffonau symudol Tsieineaidd yn llwyddiant yn y farchnad ar unwaith. Mae cerbydau ynni newydd, batris lithiwm, a chynhyrchion ffotofoltäig yn dystiolaeth newydd i allu gweithgynhyrchu Tsieina. Ym mhobman ledled ein gwlad, mae uchelfannau newydd yn cael eu graddio gyda phenderfyniad di-ri, ac mae creadigaethau ac arloesiadau newydd yn dod i'r amlwg bob dydd.

Eleni, rydym wedi gorymdeithio ymlaen mewn hwyliau uchel. Cyflwynodd Gemau Prifysgol y Byd Chengdu FISU a Gemau Asiaidd Hangzhou olygfeydd chwaraeon ysblennydd, ac roedd athletwyr Tsieineaidd yn rhagori yn eu cystadlaethau. Mae cyrchfannau twristiaid yn llawn ymwelwyr ar wyliau, ac mae'r farchnad ffilmiau yn ffynnu. Mae'r gemau pêl-droed "pentref uwch-gynghrair" a "gala Gŵyl Wanwyn y pentref" yn hynod boblogaidd. Mae mwy o bobl yn cofleidio ffyrdd carbon isel o fyw. Mae’r holl weithgareddau gwefreiddiol hyn wedi gwneud ein bywydau’n gyfoethocach ac yn fwy lliwgar, ac maent yn nodi dychweliad bywyd prysur ledled y wlad. Maent yn ymgorffori ymlid pobl o fywyd hardd, ac yn cyflwyno Tsieina fywiog a llewyrchus i'r byd.

hysbyseb

Eleni, rydym wedi gorymdeithio ymlaen yn hyderus iawn. Mae Tsieina yn wlad wych gyda gwareiddiad gwych. Ar draws yr ehangder helaeth hwn o dir, mae swigod o fwg yn anialwch y gogledd a diferion yn y de yn ennyn ein cof annwyl o lawer o straeon mileniwm oed. Nid yw'r Afon Felen nerthol ac Afon Yangtze byth yn methu â'n hysbrydoli. Mae darganfyddiadau yn safleoedd archeolegol Liangzhu ac Erlitou yn dweud llawer wrthym am wawr gwareiddiad Tsieineaidd. Mae'r cymeriadau Tsieineaidd hynafol sydd wedi'u harysgrifio ar esgyrn oracl Adfeilion Yin, trysorau diwylliannol Safle Sanxingdui, a chasgliadau'r Archifau Cenedlaethol Cyhoeddiadau a Diwylliant yn tystio i esblygiad diwylliant Tsieineaidd. Mae hyn i gyd yn dyst i hanes amser-hanrhydeddus Tsieina a'i gwareiddiad ysblennydd. A dyma'r ffynhonnell y mae ein hyder a'n cryfder yn deillio ohoni.

Wrth fynd ar drywydd ei datblygiad, mae Tsieina hefyd wedi cofleidio'r byd ac wedi cyflawni ei chyfrifoldeb fel gwlad fawr. Cynhaliom Uwchgynhadledd Tsieina-Canolbarth Asia a'r Trydydd Fforwm Belt and Road ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol, a chynhaliwyd arweinwyr o bob rhan o'r byd mewn llawer o ddigwyddiadau diplomyddol a gynhaliwyd yn Tsieina. Fe wnes i hefyd ymweld â nifer o wledydd, mynychu cynadleddau rhyngwladol, a chwrdd â llawer o ffrindiau, hen a newydd. Rhannais weledigaeth Tsieina a gwella dealltwriaeth gyffredin gyda nhw. Ni waeth sut y gall y dirwedd fyd-eang esblygu, heddwch a datblygiad yw'r duedd sylfaenol o hyd, a dim ond cydweithredu er budd y ddwy ochr all gyflawni.

Ar hyd y ffordd, rydym yn sicr o ddod ar draws blaenwyntoedd. Cafodd rhai mentrau amser caled. Roedd rhai pobl yn cael anhawster dod o hyd i swyddi a diwallu anghenion sylfaenol. Cafodd rhai lleoedd eu taro gan lifogydd, teiffŵns, daeargrynfeydd neu drychinebau naturiol eraill. Mae'r rhain i gyd yn parhau i fod ar flaen fy meddwl. Pan welaf bobl yn codi i'r achlysur, yn estyn allan at ei gilydd mewn adfyd, yn wynebu heriau yn uniongyrchol ac yn goresgyn anawsterau, rwy'n teimlo'n gyffrous iawn. Mae pob un ohonoch, o ffermwyr yn y caeau i weithwyr ar loriau ffatri, o entrepreneuriaid ar flaen y gad i aelodau gwasanaeth sy'n gwarchod ein gwlad - yn wir, pobl o bob cefndir - wedi gwneud eich gorau glas. Mae pob un o'r Tsieineaid arferol wedi gwneud cyfraniad rhyfeddol! Chi, y bobl, yw'r rhai yr edrychwn atynt pan fyddwn yn ymladd i drechu pob anhawster neu her.

Bydd y flwyddyn nesaf yn nodi 75 mlynedd ers sefydlu Gweriniaeth Pobl Tsieina. Byddwn yn hyrwyddo moderneiddio Tsieineaidd yn ddiysgog, yn cymhwyso'r athroniaeth ddatblygu newydd yn llawn ac yn ffyddlon ym mhob maes, yn cyflymu adeiladu'r patrwm datblygu newydd, yn hyrwyddo datblygiad o ansawdd uchel, ac yn mynd ar drywydd datblygiad a diogelu diogelwch. Byddwn yn parhau i weithredu ar yr egwyddor o geisio cynnydd tra'n cynnal sefydlogrwydd, hyrwyddo sefydlogrwydd trwy gynnydd, a sefydlu'r newydd cyn diddymu'r hen. Byddwn yn atgyfnerthu ac yn cryfhau momentwm adferiad economaidd, ac yn gweithio i gyflawni datblygiad economaidd cyson a hirdymor. Byddwn yn dyfnhau diwygio ac agor yn gyffredinol, yn gwella hyder pobl ymhellach mewn datblygiad, yn hyrwyddo datblygiad bywiog yr economi, ac yn cynyddu ymdrechion i hybu addysg, hyrwyddo gwyddoniaeth a thechnoleg a meithrin doniau. Byddwn yn parhau i gefnogi Hong Kong a Macao i harneisio eu cryfderau nodedig, gan integreiddio eu hunain yn well i ddatblygiad cyffredinol Tsieina, a sicrhau ffyniant a sefydlogrwydd hirdymor. Bydd Tsieina yn sicr o gael ei hailuno, a dylai pob Tsieineaid ar ddwy ochr Culfor Taiwan gael ei rhwymo gan synnwyr cyffredin o bwrpas a rhannu yng ngogoniant adfywiad y genedl Tsieineaidd. 

Mae ein nod yn ysbrydoledig ac yn syml. Yn y pen draw, mae’n ymwneud â darparu bywyd gwell i’r bobl. Dylai ein plant gael gofal da a chael addysg dda. Dylai ein pobl ifanc gael y cyfleoedd i ddilyn eu gyrfaoedd a llwyddo. A dylai ein pobl oedrannus gael mynediad digonol at wasanaethau meddygol a gofal henoed. Mae’r materion hyn o bwys i bob teulu, ac maent hefyd yn un o brif flaenoriaethau’r llywodraeth. Rhaid inni weithio gyda’n gilydd i gyflawni ar y materion hyn. Heddiw, yn ein cymdeithas gyflym, mae pobl i gyd yn brysur ac yn wynebu llawer o bwysau mewn gwaith a bywyd. Dylem feithrin awyrgylch cynnes a chytûn yn ein cymdeithas, ehangu'r amgylchedd cynhwysol a deinamig ar gyfer arloesi, a chreu amodau byw cyfleus a da, fel y gall y bobl fyw bywydau hapus, dod â'u gorau allan, a gwireddu eu breuddwydion.

Wrth imi siarad â chi, mae gwrthdaro yn dal yn gynddeiriog mewn rhai rhannau o'r byd. Rydym yn Tsieineaid yn ymwybodol iawn o'r hyn y mae heddwch yn ei olygu. Byddwn yn gweithio'n agos gyda'r gymuned ryngwladol er lles y ddynoliaeth, yn adeiladu cymuned gyda dyfodol a rennir i ddynolryw, ac yn gwneud y byd yn lle gwell i bawb.

Ar hyn o bryd, pan fydd y goleuadau mewn miliynau o gartrefi yn goleuo awyr y nos, gadewch inni i gyd ddymuno ffyniant gwych i'n gwlad, a gadewch inni i gyd ddymuno heddwch a llonyddwch i'r byd! Dymunaf hapusrwydd i chi yn y pedwar tymor a llwyddiant ac iechyd da yn y flwyddyn i ddod!

Diolch!"

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd