Cysylltu â ni

Tsieina-UE

Llain a Ffordd Tsieina: Adeiladu pontydd nid waliau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Ni fyddai unrhyw un o'r nifer o dwristiaid Ewropeaidd sy'n ymweld â Tsieina yn colli taith i'r Wal Fawr. Mae'n debyg mai'r Wal Fawr yw'r tirnod mwyaf arwyddluniol yn Tsieina. Ond camgymeriad fyddai cysylltu perthnasoedd Tsieineaidd-Ewropeaidd â wal, beth bynnag fo arwyddocâd archeolegol yr heneb. 

Mewn gwirionedd, yr Undeb Ewropeaidd yw partner masnachu mwyaf Tsieina, a Tsieina yw partner masnachu ail-fwyaf yr UE. Efallai y bydd pontydd Tsieineaidd nodedig, fel rhai dinas hynafol Wuzhen, talaith Zhejiang yn symboli'n well cyflwr presennol y berthynas rhwng Tsieina, yr UE a phartneriaid masnachu eraill.

Menter Belt and Road (BRI) Tsieina sy'n cael ei chanmol yn fawr yw'r enghraifft orau o integreiddio Tsieina i economi'r byd. 

Gellid dweud bod y rhyngrwyd, masnach a phontydd yn adeiladwyr pontydd ac mae'r Fenter Belt and Road yn symbol perffaith o bontydd.

Shanghai yn un o bedair bwrdeistref Tsieina a weinyddir yn uniongyrchol.

Yn y darn cynhwysfawr hwn, edrychwn ar sut y gall y fenter, a feirniadwyd gan rai a hyd yn oed ei hofni gan eraill, helpu i feithrin gwell cysylltiadau ar adeg pan fo’r byd yn ôl pob tebyg ei angen yn fwy nag erioed.

hysbyseb

Gyda rhyfeloedd ar droed mewn gwahanol rannau o’r byd a’r byd yn sefyll ar ei fwyaf peryglus ers blynyddoedd lawer, pa amser gwell na nawr ar gyfer rhywbeth a allai helpu i ddod â chymunedau ynghyd?

Yn ôl yn 2018, galwodd Senedd Ewrop, mewn penderfyniad, am ddull cydweithredol ac agwedd adeiladol i fanteisio ar botensial mawr masnach UE-Tsieina a galwodd ar y Comisiwn Ewropeaidd am ddeialog cydweithredu dwysach â Tsieina.

Y Fenter Belt a Ffordd

Porthladd Rotterdam. Porth prysuraf Ewrop ar gyfer masnach fyd-eang a chanolbwynt dosbarthu mawr ar gyfer nwyddau o Tsieina.

Roedd y fenter Tsieineaidd arloesol a beiddgar hon yn fwyaf tebygol ar agenda cyfarfod prin rhwng Arlywydd Tsieineaidd Xi a Llywydd Ffrainc Emmanuel Macron a phrif Gomisiwn yr UE Ursula von der Leyen yn gynharach y mis hwn (6 Mai).

Hwn oedd ymweliad yr Arlywydd Xi Jinping â Pharis a’i ymweliad cyntaf yn Ewrop ers pum mlynedd. Roedd y daith hefyd yn cynnwys arosfannau yn Serbia a Hwngari.

Yn ystod y cyfarfod gyda Macron a von der Leyen, pwyswyd ar arlywydd Tsieina ar sawl mater gan gynnwys masnach a'r Wcráin.

“Mae o fudd i ni gael China i bwyso a mesur sefydlogrwydd y drefn ryngwladol,” meddai Macron, gan ychwanegu, “Rhaid i ni, felly, weithio gyda Tsieina i adeiladu heddwch.”

“Mae’n rhaid i ni weithredu i wneud yn siŵr bod cystadleuaeth yn deg ac nad yw’n ystumiedig,” ychwanegodd Von der Leyen. “Rwyf wedi gwneud yn glir nad yw’r anghydbwysedd presennol o ran mynediad i’r farchnad yn gynaliadwy a bod angen mynd i’r afael â nhw.”

Dywedodd yr Arlywydd Xi ei hun ei fod yn ystyried cysylltiadau ag Ewrop yn flaenoriaeth i bolisi tramor Tsieina ac y dylai'r ddau aros yn ymrwymedig i'r bartneriaeth.

"Wrth i'r byd fynd i mewn i gyfnod newydd o gynnwrf a newid, fel dau rym pwysig yn y byd hwn, dylai Tsieina ac Ewrop gadw at leoliad partneriaid, cadw at ddeialog a chydweithrediad," meddai Xi.

Dywedodd ei fod wedi “gwneud llawer o apeliadau,” gan gynnwys ynghylch “parchu sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol pob gwlad,” a “na ddylid ymladd rhyfel niwclear.”

Dywedodd Abigaël Vasselier, pennaeth cysylltiadau tramor melin drafod MERICS yn Berlin, wrth y cyfryngau y gallai fod “ychydig o ganlyniad pendant” o ymweliad Xi â Ffrainc, oherwydd er bod “yr opteg yn mynd i fod yn hynod gadarnhaol,” mae gan y Ffrancwyr rai negeseuon anodd i'w cyflwyno.

Mae'r Fenter Belt and Road (BRI) yn strategaeth ddatblygu a gynigir gan lywodraeth Tsieineaidd. Mae'n canolbwyntio ar gysylltedd a chydweithrediad rhwng gwledydd Ewrasiaidd. (BRI), gweledigaeth uchelgeisiol o fyd wedi'i ail-lunio, sy'n dibynnu ar ei gilydd ac sydd â chysylltiadau agos.

Fe'i dadorchuddiwyd yn ôl yn 2013 gan Arlywydd Tsieina Xi Jinping yn ystod ymweliad â Kazakhstan. Hyd at 2016 fe'i gelwid yn OBOR - 'One Belt One Road'.

Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping (L) a'i gymar Kazakh Nursultan Nazarbayev yn lansiad One Belt One Road yn 2013

Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed amdano oherwydd y prosiectau seilwaith ar raddfa fawr mewn mwy na 60 o wledydd ar hyd y ddau lwybr dros dir – gan ffurfio Llain Economaidd Silk Road – a thros y môr – gan ffurfio’r Ffordd Sidan Forwrol. Mae dau lwybr arall: The Polar Silk Road a Digital Silk Road.

Mae'r strategaeth yn ceisio cysylltu Asia ag Affrica ac Ewrop trwy rwydweithiau tir a morol gyda'r nod o wella integreiddio rhanbarthol, cynyddu masnach ac ysgogi twf economaidd.

Y syniad oedd (ac erys) i greu rhwydwaith helaeth o reilffyrdd, piblinellau ynni, priffyrdd, a chroesfannau ffin symlach, y ddau i'r gorllewin - trwy'r cyn weriniaethau Sofietaidd mynyddig - ac i'r de, i Bacistan, India, a gweddill
De-ddwyrain Asia.

Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi arwain at greu amcangyfrif o 420,000 o swyddi newydd ac mae bellach yn cynnwys mwy na 150 o wledydd.

Mae’r ffocws yn parhau i fod ar gysylltedd a chydweithrediad rhwng gwledydd Ewrasiaidd a gellir gweld BRI fel gweledigaeth uchelgeisiol o fyd sydd wedi’i ail-lunio, yn rhyngddibynnol ac sydd â chysylltiadau agos.

Mae'r rhan fwyaf yn cytuno y bydd y BRI yn cael effaith fawr ar drefn wleidyddol ac economaidd y byd. Fodd bynnag, mae – o hyd – safbwyntiau gwahanol am y BRI i farn a llunwyr polisi Ewropeaidd.

Yma rydym yn edrych ar y gwahanol safbwyntiau, effaith BRI hyd yn hyn mewn meysydd fel ynni, e-fasnach a thwristiaeth a sut mae'n effeithio ar un neu ddau o aelod-wladwriaethau'r UE Gwlad Belg a'r Eidal, yn ogystal â'i bwysigrwydd i borthladdoedd Ewropeaidd byd-eang.

Yn ôl yn 2018, roedd penderfyniad senedd yr UE yn adlewyrchu awydd Ewrop i ddyfnhau ei chysylltiadau masnach â Tsieina, economi ail-fwyaf y byd. Ond, i lawer, ni fydd yr ymdrech hon ond yn llwyddiannus, os sylweddolwn fod adeiladu perthynas gynaliadwy fel adeiladu pontydd. 

Pan fydd pont bwa carreg yn cael ei hadeiladu, mae'r strwythur yn parhau i fod yn gwbl ansefydlog nes bod y ddau rychwant yn cyfarfod yn y canol a bod y bwa ar gau. Yn yr un modd, dadleuir bod angen i gysylltiadau cadarn rhwng Ewrop a Tsieina fod yn seiliedig ar egwyddorion strwythuredig ac nid yn unig ar enillion economaidd posibl.

Mae Viviane Reding, cyn Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, yn credu na ddylai cysylltiadau Tsieina-UE gael eu cyfyngu i fasnach, gan ddweud, “Mae bodau dynol yn fwy na defnyddwyr a chynhyrchwyr. Mae gan fodau dynol ddyheadau uwch.”

Mae hi'n credu y gellir hyrwyddo'r rheini gan fentrau diwylliannol ac addysgol, fel yn y gorffennol gyda Blwyddyn Twristiaeth yr UE-Tsieina (ECTY) a oedd yn caniatáu, ar wahân i'w harwyddocâd economaidd, rannu treftadaeth ddiwylliannol a datblygu gwell dealltwriaeth rhwng pobl Ewropeaidd a Tsieineaidd. .

Rhannu treftadaeth ddiwylliannol a datblygu gwell dealltwriaeth rhwng pobl Ewropeaidd a Tsieineaidd.

Pan oedd hi'n aelod o'r Comisiwn Ewropeaidd, lansiodd Reding, cyn ASE o Lwcsembwrg, y “Rhaglen Erasmus Mundus”, rhaglen cydweithredu a symudedd byd-eang ym maes addysg uwch, gan hyrwyddo deialog a dealltwriaeth rhwng talentau ifanc. Ers 2005, mae llawer o fyfyrwyr Tsieineaidd wedi bachu ar y cyfle i gael ysgoloriaethau i astudio mewn prifysgolion Ewropeaidd. Mae hon, meddai, yn “enghraifft berffaith” o sut mae bod yn agored yn arwain at fuddion i’r ddwy ochr.

“Fe ddylen ni barhau ar y ffordd yna.”

 Dywed Reding mai trydedd egwyddor y dylid seilio cydweithrediad Tsieina-UE arni yw parch at amrywiaeth ei gilydd ac mae'r un peth yn wir am y cysylltiadau rhwng Tsieina a'r UE.

“Efallai bod gennym ni safbwyntiau gwahanol, ond ni ddylai safbwyntiau gwahanol ein rhwystro rhag cydweithredu a chyfathrebu. I’r gwrthwyneb, mae ein gwahaniaethau yn gymhelliant i gynyddu’r fforymau ac yn achlysuron lle gallwn drafod a rhyngweithio i hybu cyd-ddealltwriaeth.”

Mae ChinaEU yn gymdeithas ryngwladol a arweinir gan fusnes ym Mrwsel sydd â'r nod o ddwysáu ymchwil ar y cyd, cydweithredu busnes a buddsoddiadau ar y cyd mewn Rhyngrwyd, telathrebu ac uwch-dechnoleg rhwng Tsieina ac Ewrop.

Mae'n dweud bod gwledydd, yn yr hen amser, wedi cystadlu am dir ond, heddiw, technoleg yw'r 'tir' newydd."

Un enghraifft yw cydweithrediad rhwng Rhea Vendors Group, gwneuthurwr Eidalaidd o goffi a pheiriannau gwerthu wedi'u teilwra, sydd wedi datblygu'r cerbyd 'Barista On-Demand' mewn cydweithrediad â'r cwmni dosbarthu robo o Tsieina, Neolix. Mae'r cynnyrch newydd yn cyfuno peiriant gwerthu gyda thechnoleg hunan-yrru wrth i farchnad goffi Tsieina ehangu'n gyflym. 

“Gyda’n gilydd, rydym yn harneisio etifeddiaeth ddylunio’r Eidal a’n 60 mlynedd o arbenigedd coffi, gyda datblygiadau technoleg Tsieineaidd i aros ar y blaen i’r oes a darparu profiad coffi di-dor i’n cwsmeriaid ledled y byd,” meddai Andrea Pozzolini, Prif Swyddog Gweithredol Rhea Vendors Group .

Carreg filltir allweddol yn BRI – ei ddegfed pen-blwydd.

Dywed Wu Gang, gweinidog cwnselydd yn llysgenhadaeth China yng Ngwlad Belg, fod “trawsnewidiad mawr” wedi bod yn Tsieina dros y cyfnod hwnnw a oedd bellach ar fin cychwyn ar “gam tyngedfennol” yn ei datblygiad.

Bu gwell cydweithrediad hefyd rhwng Tsieina ac Ewrop ac mae'n edrych ymlaen at ragor o gydweithrediad tebyg dros y degawd nesaf,

Roedd y llynedd hefyd yn nodi digwyddiad arwyddocaol arall - pedwaredd gyfrol llyfr gan Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping - lle mae’n amlinellu ei obeithion am “ddealltwriaeth well” o China sydd, meddai, bellach yn mynd i mewn i “gyfnod newydd.”

"Llywodraethu Tsieina" gan Xi Jinping, lansiwyd yn Press Club Brwsel ym mis Tachwedd 2023.

Mae’r llyfr, o’r enw “The Governance of China” yn ceisio mynd i’r afael â “pedwar cwestiwn” am Tsieina a’r byd ac mae Wu Gang yn gobeithio y bydd yn helpu i greu “dealltwriaeth well” o China a meithrin mwy o gydweithrediad.

Adleisir teimladau o'r fath gan Vincent De Saedeleer, dirprwy reolwr gyfarwyddwr CSP Zeebrugge Terminal ac is-lywydd Cosco Belgium, cwmni morwrol Tsieineaidd.

Dywed fod y prosiect Belt & Road wedi goroesi “rhwystrau” amrywiol, gan gynnwys argyfyngau economaidd ac iechyd, ond mae’n fecanwaith ymbarél cynyddol bwysig ar gyfer masnach ddwyochrog Tsieina gyda phartneriaid BRI ac mae bellach yn helpu i hyrwyddo masnach fyd-eang.

“Mae’n cymryd amser ac ni ellir cyflawni popeth ar unwaith ond bu ymdrech fawr gan Tsieina i ddod yn fwy agored a gwneud ei marchnadoedd yn fwy tryloyw. Mae yna barodrwydd gan China i fod yn chwaraewr marchnad ac mae llawer o welliannau wedi bod yn y degawd ers i’r cynllun ddechrau.”

Mae'r academydd Bart Dessein, athro ym Mhrifysgol Gent, yn amcangyfrif bod BRI wedi creu 3,000 o brosiectau a 420,000 o swyddi ledled y byd.

Yr hyn yr oedd rhai yn ei ofni gyntaf fel “strategaeth fawr” Tsieineaidd yw, meddai, dim ond parhad o’r un polisi y mae China wedi bod yn ei ddatblygu ers y 1970au.

“Nid rhyw fath o ‘brif gynllun’ ydyw i’w ofni ond, mewn gwirionedd, mae’n fenter leol iawn, iawn ac mae’n perthyn yn uniongyrchol i’r bobl.”

Y ffaith, serch hynny, yw bod cysylltiadau UE-Tsieina wedi mynd trwy rai cyfnodau cythryblus yn ddiweddar a chynhadledd yr UE-Tsieina fis Rhagfyr diwethaf yn Beijing oedd yr uwchgynhadledd wyneb yn wyneb gyntaf i gael ei chynnal ers pedair blynedd.

Serch hynny, mae Tom Baxter, golygydd byd-eang Tsieina yn China Dialogue, yn dweud, ym maes ynni, er enghraifft, fod yna rai sail i fod yn optimistaidd.

Ynni Gwyrdd

Roedd dros 40 y cant o brosiectau ynni BRI a gyhoeddwyd yn ystod hanner cyntaf y llynedd yn brosiectau gwynt a solar ac ynni yw'r rhan fwyaf o'r buddsoddiadau a'r bargeinion adeiladu a lofnodwyd drwy BRI.

Mae Baxter yn nodi bod y buddsoddiadau hyn, tan yn ddiweddar iawn, wedi’u dominyddu gan brosiectau tanwydd ffosil. Ond yn hanner cyntaf 2023, roedd dros 40% o brosiectau ynni BRI a gyhoeddwyd yn wynt a solar, gyda 22% yr un ar gyfer nwy ac olew, a sero ar gyfer prosiectau glo. Mae'r rhesymau'n cynnwys ymrwymiad datganedig Tsieina i ynni glân, gan osgoi'r risg o asedau ffosil sownd, ac angen Tsieina i allforio ei orgapasiti cynhyrchu solar, esboniodd Baxter.

Ond mae hefyd yn rhybuddio y bydd angen mathau newydd o ariannu a phartneriaethau rhyngwladol, tra bydd angen i wledydd sy'n datblygu sy'n derbyn gynyddu eu huchelgeisiau ynni glân eu hunain. Un arwydd o hyn yn digwydd yw'r 36 o weithfeydd pŵer glo (bron i 36 GW o gapasiti) y mae BRI wedi'u canslo ers mis Medi 2021, ychwanega.

In ynnipost.eu, Mae Baxter yn mynd i mewn i fanylion yr heriau newydd a fydd yn cael eu hwynebu.

Trafodwyd datblygiad gwyrdd ar y BRI mewn un o dri fforwm lefel uchel a gynhaliwyd yn ystod y Trydydd Fforwm Gwregys a Ffyrdd yn Beijing fis Hydref diwethaf ac, wrth i'r BRI ddod i mewn i'w ail ddegawd, mae Baxter yn gofyn: a fydd yn gallu cyflawni addewid 2021 i “gamu i fyny” cefnogaeth ar gyfer ynni gwyrdd mewn gwledydd sy'n datblygu? Pa gyfleoedd a rhwystrau sydd yn ei ffordd?”

Yn ôl y Weinyddiaeth Ynni Ryngwladol (IEA), Tsieina yw'r prif gyflenwr o brosiectau solar ledled y byd, gan gyfrif am dros 80 y cant o weithgynhyrchu paneli solar ledled y byd ac mae allforion cydrannau solar wedi'u gwneud yn Tsieineaidd yn cynyddu i'r entrychion. Yn ystod hanner cyntaf 2023, fe wnaethant gynyddu 13 pc o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2022.

Tsieina yw'r prif gyflenwr o brosiectau solar ledled y byd

Er bod y farchnad Ewropeaidd yn cyfrif am tua hanner yr allforion hynny, mae data a gasglwyd gan China Dialogue yn dangos bod daearyddiaethau Belt and Road hefyd yn rhan o'r darlun o'r cynnydd hwn yn y galw am gydrannau solar Tsieineaidd.

Mae cyfranogiad Tsieina yn y trawsnewidiadau ynni yn y Belt and Road yn dal i esblygu ond, o ran masnach fyd-eang, y gobaith yw, wrth i Tsieina symud tuag at ynni adnewyddadwy a datblygu ei phŵer gweithgynhyrchu solar a batri sy'n arwain y byd, y bydd cwmnïau Tsieineaidd yn chwilio am farchnadoedd newydd. dramor.

Gallai aelodau'r UE fel Gwlad Belg a'r Eidal elwa.

Ond beth yn union yw'r cyfleoedd i gwmnïau Gwlad Belg a gynigir gan Fenter Belt & Road? A beth mae BRI yn ei olygu i gwmnïau a busnesau yng Ngwlad Belg sy'n masnachu yn Tsieina neu gyda Tsieina?

Mae sawl arbenigwr yn rhagweld, diolch i brosiectau seilwaith enfawr BRI, y bydd costau masnach y gwledydd sy'n cymryd rhan yn y prosiect yn lleihau'n sylweddol, gan arwain at dwf masnach o fwy na 10%. Trwy BRI nod llywodraeth Tsieina yw cyflymu integreiddio economaidd gwledydd ar hyd y Ffordd Sidan a hybu cydweithrediad economaidd ag Ewrop, y Dwyrain Canol a gweddill Asia.

Mae'n amlwg y bydd hyn hefyd o fudd i sectorau lle mae cwmnïau Gwlad Belg yn chwaraewyr arbenigol byd-eang cryf. Mae'r rhain yn amrywio o logisteg, ynni a'r amgylchedd, peiriannau ac offer i wasanaethau ariannol a phroffesiynol, gofal iechyd a gwyddorau bywyd, twristiaeth ac e-fasnach.

Ar hyn o bryd, mae cysylltiadau trên rheolaidd eisoes rhwng gwahanol ganolfannau logistaidd Tsieineaidd a dinasoedd Gwlad Belg, megis Ghent, Antwerp, Liege a Genk, ond hefyd â lleoliadau mewn gwledydd cyfagos, megis Tilburg (yr Iseldiroedd), Duisburg (yr Almaen) a Lyon ( Ffrainc). Mae'r llinellau cludo nwyddau rheilffordd hyn rhwng Tsieina ac Ewrop yn cwblhau'r ystod o gysylltiadau cludo nwyddau amlfodd sydd ar gael yng Ngwlad Belg (aer a môr), gan ganiatáu i bob cwmni Gwlad Belg ddewis yr ateb logisteg mwyaf addas ar gyfer eu busnesau.

 Cysylltiadau trên rheolaidd rhwng gwahanol ganolfannau logistaidd Tsieineaidd a dinasoedd Gwlad Belg

Rhan bwysig o Fenter Belt and Road ar gyfer Gwlad Belg hefyd yw'r Ffordd Sidan ddigidol. Heddiw, mae masnach ddigidol ac e-fasnach yn dod yn rhan anwahanadwy o'r economi fyd-eang ac mae Alibaba wedi adeiladu eu canolbwynt logistaidd ar gyfer Ewrop ar draws 22 hectar ym maes awyr Liege. Ni ellir gorbrisio'r cyflawniad hwn, sy'n costio tua € 75m: mae wedi gwneud Gwlad Belg yn bencadlys Ewropeaidd ar gyfer y Digital Silk Road, gan gryfhau'r berthynas dda rhwng Tsieina a Gwlad Belg hyd yn oed yn fwy a chynnig cyfleoedd unigryw ar gyfer e-fasnach i lawer o gwmnïau Gwlad Belg.

Mae Tsieina a Gwlad Belg yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel gwledydd â galluoedd technolegol unigryw. Mewn oes sydd wedi'i nodi gan ddatblygiadau technolegol cyflym a globaleiddio, mae cydweithredu rhyngwladol wedi dod yn hanfodol i wledydd sy'n ceisio aros ar flaen y gad o ran arloesi. O ganlyniad, mae yna fantais fawr mewn cydweithrediad technoleg cynyddol rhwng Tsieina a Gwlad Belg.

Yn ôl Peter Tanghe, Cwnselydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg Flanders Investment & Trade yn Guangzhou, er gwaethaf heriau geopolitical cyfredol a heriau eraill, mae cwmnïau Gwlad Belg yn dal i chwilio am ffyrdd o wneud busnes â Tsieina ac eisiau darganfod ble mae'r cyfleoedd.

Er gwaethaf y manteision posibl, mae cydweithredu technoleg rhwng Tsieina a Gwlad Belg (a gwledydd eraill yr UE) yn wynebu heriau penodol. Gall gwahaniaethau mewn fframweithiau rheoleiddio, diogelu eiddo deallusol, a naws diwylliannol achosi rhwystrau.

Mae Siambr Fasnach Gwlad Belg-Tsieineaidd (BCECC) ym Mrwsel yn swnio'n nodyn gwirioneddol o optimistiaeth, gan ddweud bod cydweithredu rhwng Gwlad Belg a Tsieina yn cyflwyno cyfleoedd unigryw i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig (BBaCh) yn y ddwy wlad.

Yn amlwg, mae'n dweud, “Trwy gyfuno eu cryfderau a mynd i'r afael â'r heriau yn uniongyrchol, mae partneriaethau o'r fath rhwng cwmnïau a sefydliadau Gwlad Belg a Tsieineaidd nid yn unig o fudd i'r cwmnïau sy'n cydweithredu ond hefyd yn cyfrannu at ddatblygiad technoleg fyd-eang a lles y ddynoliaeth. .”

Porthladd Rotterdam. Porth prysuraf Ewrop ar gyfer masnach fyd-eang.

Mae'n un o borthladdoedd mwyaf awtomataidd y byd ac mae'n borth i ogledd a gorllewin Ewrop. Mae buddsoddiad Tsieineaidd yno wedi cyfrannu at fasnach fyd-eang. Mae porthladd yr Iseldiroedd yn chwarae rhan sylweddol mewn masnach Tsieina-Ewrop a, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae nifer y cynwysyddion wedi cynyddu.

Mae Rotterdam yn adeiladu'r porthladd mwyaf awtomataidd yn y byd

Dywedodd llefarydd ar ran y Porthladd wrth y safle hwn, “Yn amlwg o ganlyniad i ddiwydiannu gwledydd Asia, mae lôn fasnach Asia-Ewrop wedi dod yn un o lwybrau masnach pwysicaf Ewrop. Mae tua hanner y cynwysyddion sy'n cael eu trin yn Rotterdam yn dod o Asia neu'n mynd i Asia.

“Y prif reswm yw bod Tsieina wedi dod yn wneuthurwr mwyaf y byd ers 2002. Ar yr un pryd, mae Ewrop yn farchnad werthu bwysig (yr Almaen, Ffrainc, y DU).

“Yn ogystal, mae Tsieina hefyd wedi dechrau mewnforio mwy a mwy o nwyddau, er enghraifft o’r Almaen sy’n wlad wreiddiol bwysig. Nid oes gennym unrhyw fewnwelediad i'r gyfran Tsieineaidd o gyfaint i/o Asia, ond gan fod nifer y porthladdoedd Tsieineaidd yn sylweddol ar ddolenni'r rhan fwyaf o linellau cludo, bydd cyfran fawr yn dod o Tsieina neu i Tsieina.

“Mae yna hefyd newid mewn llifoedd cargo wrth i gynhyrchiant symud o China i wledydd eraill yn Asia.”

Mae hi’n rhagweld, “Bydd Asia felly’n parhau i fod yn ardal longau bwysig i borthladd Rotterdam (a phorthladdoedd eraill gogledd-orllewin Ewrop) yn y tymor hir.”

Ffordd Sidan Digidol

Dywedodd Luigi Gambardella, llywydd Cymdeithas Busnes yr UE Tsieina, fod gan y Silk Road digidol y potensial i fod yn chwaraewr "clyfar" yn y Fenter Belt a Road, gan wneud menter BRI yn fwy effeithlon ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Bydd y cysylltiadau digidol hefyd yn cysylltu Tsieina, marchnad e-fasnach fwyaf y byd, â gwledydd eraill sy'n ymwneud â'r fenter, mae'n teimlo.

Yn wir, mae'r diwydiant digidol, gan gynnwys rhwydweithiau symudol, ymhlith y meysydd mwyaf addawol ar gyfer cydweithredu rhwng Ewrop a Tsieina fel rhan o'r Fenter Belt and Road, cred Cymdeithas Busnes UE Tsieina.

Gan ddefnyddio rhwydwaith rheilffyrdd Tsieina-Ewrop, sy'n rhan hanfodol o'r Fenter Belt and Road, mae manwerthwyr ar-lein wedi haneru'r amser sy'n cludo cyflenwadau ceir o'r Almaen i Dde-orllewin Tsieina, o'i gymharu â llwybrau môr. Dim ond pythefnos y mae'n ei gymryd nawr.

Bellach mae gan Tsieina wasanaethau cludo nwyddau cyflym i dros 28 o ddinasoedd Ewropeaidd. Mae miloedd o deithiau wedi'u gwneud ac mae cyfaint masnach trwy e-fasnach drawsffiniol yn cyfrif am amcangyfrif o 40 y cant o gyfanswm allforion a mewnforion Tsieina, gan ei gwneud yn rhan sylweddol o fasnach dramor Tsieina.

Yn ôl adroddiad Ymchwil DT Caijing-Ali, mae cydweithrediad e-fasnach trawsffiniol wedi dod â Tsieina a gwledydd sy'n ymwneud â'r Fenter Belt and Road yn agosach, a bydd y buddion yn ymestyn nid yn unig i fasnach ond hefyd i sectorau megis y Rhyngrwyd ac e. -masnach.

Ar wahân i fasnachu ar-lein, mae Gambardella yn credu bod marchnad enfawr hefyd ar gyfer twristiaeth ar-lein UE-Tsieina.

Ctrip, asiantaeth deithio ar-lein fwyaf Tsieina, wedi llofnodi trefniant strategol gyda Bwrdd Twristiaeth Cenedlaethol yr Eidal ac mae Prif Swyddog Gweithredol Ctrip, Jan Sun, yn dweud y gall twristiaeth fod yn “adeiladwr pontydd eto.”

CtripAsiantaeth deithio ar-lein fwyaf Tsieina

 

“Bydd Ctrip yn ehangu cydweithrediad rhyngwladol gyda phartneriaid Eidalaidd ac mae’n barod i fod yn ‘Marco Polo’ y cyfnod newydd, gan weithredu fel pont cyfnewid diwylliannol rhwng yr Eidal a Tsieina,” meddai.

“Yr Eidal oedd cyrchfan yr hen Ffordd Sidan ac mae’n aelod pwysig o’r Fenter Belt and Road – bydd ein cydweithrediad yn rhyddhau potensial y ddau ddiwydiant twristiaeth yn well, yn creu mwy o swyddi ac yn dod â mwy o fanteision economaidd,” meddai. 

Mae hi’n credu mai twristiaeth yw’r ffordd fwyaf syml ac uniongyrchol o wella cyfnewidiadau pobl i bobl a “gall adeiladu pont rhwng Tsieina a’r gwledydd ochr yn ochr â rhanbarth Belt and Road yn ogystal â gwledydd eraill yn y byd.”

Er gwaethaf y fath optimistiaeth, mae Gambardella yn rhybuddio y gallai ymddiriedaeth ar y cyd fod yn dal i fod yn un o'r rhwystrau sy'n rhwystro cyfnewidiadau pellach yn rhai o aelod-wladwriaethau'r UE.

Un arall i godi ar hyn yw'r uchel ei barch Ian Bond, dirprwy gyfarwyddwr Y Ganolfan Diwygio Ewropeaidd yn y DU.

 Dywedodd wrth y wefan hon, “Pan gafodd ei chreu gyntaf, roedd yn ymddangos bod 'Llain Economaidd Silk Road', sy'n cysylltu Tsieina ac Ewrop dros y tir, yn cynnig cyfle i Ewrop weithio gyda Tsieina i agor Canolbarth Asia a rhoi bywyd newydd i raglenni cymorth yr UE ar gyfer y rhanbarth a fu'n brwydro yn ei blaen ers chwalu'r Undeb Sofietaidd.

“Yn 2015, pan oedd Jean-Claude Juncker yn Llywydd y Comisiwn, cytunodd yr UE a Tsieina ar ‘Llwyfan Cysylltiad’ i ​​gysylltu prosiectau o dan Fenter Llain a Ffordd Tsieina a phrosiectau amrywiol yr UE i wella cysylltiadau ffisegol a chyfathrebu rhwng Ewrop a Chanolbarth Asia. Ers hynny, fodd bynnag, mae’r berthynas rhwng Brwsel a Beijing wedi dirywio.”

Ychwanega Bond, “Daeth y Fenter Belt and Road i’w gweld gan yr UE nid yn gymaint fel prosiect datblygu economaidd a mwy fel arf i gynyddu dylanwad gwleidyddol Tsieina. Yn 2019 nodweddodd y Comisiwn Tsieina fel partner wrth fynd i'r afael â materion byd-eang, cystadleuydd economaidd a 'chystadleuydd systemig yn hyrwyddo modelau llywodraethu amgen.'

“Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r straen wedi gostwng fwyfwy ar gystadleuaeth systemig Ewrop â Tsieina, wrth i aelod-wladwriaethau’r UE ddod yn fwy pryderus am gystadleuaeth annheg, dwyn eiddo deallusol, ac, ers ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain ym mis Chwefror 2022, gwleidyddol a Tsieina. cymorth ymarferol i Moscow.

“Ni fydd datgeliadau diweddar o weithrediadau cudd-wybodaeth Tsieineaidd yn Ewrop, ac ymdrechion i ddylanwadu ar wleidyddiaeth a pholisïau Ewropeaidd, yn gwneud dim i annog adnewyddu cydweithrediad UE-Tsieina ar brosiectau 'Silk Road'. Er y bydd nwyddau yn ddi-os yn parhau i lifo o China i Ewrop ar y rheilffyrdd, mae’n ymddangos yn annhebygol y bydd y llwybr yn dod yn fodel o bartneriaeth wleidyddol yn y ffordd a oedd yn ymddangos yn bosibl ddegawd yn ôl.”

Wrth fynd i’r afael yn rhannol ag amheuon o’r fath, dywed Cao Zhongming, llysgennad Tsieina i Wlad Belg, fod ei wlad yn parhau i fod wedi ymrwymo i agor a chreu amodau ffafriol i wledydd eraill “rhannu cyfleoedd Tsieina” (gan gynnwys BRI).

Mae’n cofio bod Premier Tsieineaidd Li Qiang wedi tanlinellu yn Davos ddiwedd 2023 y bydd China yn agor ei drws “yn dal yn ehangach i’r byd.”

Dywedodd y llysgennad, “Mae Tsieina yn cofleidio buddsoddiadau gan fusnesau o bob gwlad sydd â breichiau agored, a bydd yn gweithio’n ddiflino i feithrin amgylchedd busnes o safon fyd-eang sy’n canolbwyntio ar y farchnad, yn seiliedig ar y gyfraith.”

Siambr Fasnach Gwlad Belg-Tsieineaidd yw'r siambr fasnach ddwyochrog fwyaf ar gyfer cwmnïau sy'n ymwneud â busnes gyda neu yn Tsieina. Fe'i sefydlwyd yn yr 1980au ar ôl agoriad Tsieina ac mae'n sefydliad dielw sy'n cynnwys mwy na 500 o aelodau. Prif nod y Siambr yw hyrwyddo'r cydweithrediad economaidd, ariannol, diwylliannol ac academaidd rhwng Gwlad Belg a Tsieina.

Mae Bernard Dewit yn gadeirydd Siambr Fasnach uchel ei pharch Gwlad Belg-Tsieineaidd (BCECC), yn credu bod BRI eisoes wedi bod yn llwyddiant, gan ychwanegu, “a dyna’r realiti.”

Dywedodd, “Mae’r BRI yn llwyfan potensial gwych i hyrwyddo amlochrogiaeth a pholisi, seilwaith, masnach, cyllid a chysylltedd pobl-i-bobl. Yn enwedig mewn byd rhanedig, amlbegynol gyda llawer o faterion rhyng-gysylltiedig, mae angen i ni hyrwyddo mwy o gysylltedd, fel ein bod yn gallu goresgyn heriau cyffredin - y pwysicaf yw newid yn yr hinsawdd - gyda'n gilydd. Mae’r BRI eisoes yn creu mwy o gyfnewidiadau rhwng pobl, sy’n meithrin cyd-ddealltwriaeth.”

Yn ystod y degawd diwethaf, gofynnwyd iddo ymhelaethu ar gyfraniadau nodedig y BRI at ddatblygu seilwaith yn y gwledydd sy’n cymryd rhan ac a oes prosiectau neu ranbarthau penodol sy’n enghreifftio ei lwyddiant.

Dywedodd, “Mae mwyafrif y buddsoddiadau Tsieineaidd yn dal i fynd i Orllewin Ewrop, ond mae mwy a mwy o brosiectau yn cael eu gweithredu yng Nghanolbarth-Ddwyrain a De-Ewrop yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn enwedig mewn gwledydd Ewropeaidd a gafodd eu taro'n galed gan argyfwng yr ewro, camodd Tsieina i'r adwy trwy fuddsoddi mewn canolfannau logisteg rhanbarthol, er enghraifft. Enghraifft wych o hyn yw porthladd Piraeus yng Ngwlad Groeg, canolbwynt logisteg rhanbarthol a man mynediad allweddol i Ewrop y mae’r cwmni Tsieineaidd Cosco Shipping Lines bellach wedi cael cyfran fwyafrifol ohono.”

Mae astudiaeth Grŵp Banc y Byd ar goridorau trafnidiaeth BRI yn awgrymu, er y gall y fenter gyflymu datblygiad economaidd a lleihau tlodi mewn llawer o wledydd sy'n datblygu, mae'n rhaid ei chyfuno â diwygiadau polisi sylweddol megis mwy o dryloywder, gwell cynaliadwyedd dyled, a lliniaru amgylcheddol, cymdeithasol. , a risgiau llygredd. Gofynnwyd i Dewit am ei farn ar yr argymhellion hyn a'u perthnasedd i'r BRI.

Dywedodd, “Tra bod y Fenter yn wir yn ffurfio llwyfan gwych ar gyfer hyrwyddo amlochrogiaeth, rwy’n credu bod rhai meysydd o hyd y gallai Tsieina fod yn ymwybodol ohonynt yn ei datblygiad yn y dyfodol. Mae rhai gwledydd yn benthyca gormod, gan godi'r risg o ddiffygdalu. Mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol wedi dweud bod mwy nag 20 o wledydd Affrica yn or-ddyledus.

“Er ein bod wedi gweld rhai buddsoddiadau trawiadol mewn prosiectau ynni gwyrdd, unwaith eto yn arwydd clir bod Tsieina yn parhau i fod yn ymrwymedig i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd, roedd llawer o fuddsoddiadau ynni BRI yn parhau i fod dan ddylanwad tanwydd ffosil. Ar y llaw arall, cyhoeddodd Tsieina ei “Canllawiau Datblygu Gwyrdd ar gyfer Buddsoddi a Chydweithredu Tramor” a “Chanllawiau ar gyfer Diogelu Ecolegol ac Amgylcheddol Prosiectau Cydweithredu ac Adeiladu Buddsoddi Tramor” yn 2021, ac maent wedi talu llawer mwy o sylw i reoli risg amgylcheddol i bawb. prosiectau BRI a’u cadwyni cyflenwi wrth ymgysylltu dramor.”

Felly, a yw'r BRI wedi cyflawni cynnydd sylweddol mewn datblygu seilwaith, hwyluso masnach, cydweithredu ariannol, a meithrin cysylltiadau pobl-i-bobl rhwng Tsieina a'r cenhedloedd sy'n cymryd rhan?

Meddai, “Mae’r BRI wedi bod yn rhan annatod o’r economi wleidyddol fyd-eang dros y deng mlynedd diwethaf ac mae’n debygol o barhau yn y dyfodol. Mae data'n dangos bod strategaeth BRI wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan. Er enghraifft: Mae Tsieina wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda 140 o wledydd a 32 o sefydliadau rhyngwladol ledled y byd. Yn ogystal, yn 2012, roedd buddsoddiad uniongyrchol tramor allanol Tsieina (FDI) yn $82 biliwn, ond yn 2020, roedd yn $154 biliwn, wedi'i restru fel prif fuddsoddwr tramor y byd. Mae'r cynnydd mewn buddsoddiad Tsieineaidd yng ngwledydd BRI hefyd wedi bod yn drawiadol.

Mae cwmnïau Tsieineaidd preifat a gwladwriaethol wedi bod yn hyrwyddo prosiectau datblygu gwyrdd o ansawdd uchel dramor mewn pedwar prif faes: ynni, petrocemegol, mwyngloddio a chludiant. Mae'r pedwar sector hyn o'r BRI yn cyfrif am tua 70 % o werth tramor cyffredinol BRI buddsoddiadau ac adeiladu. Enghraifft dda o hwyluso masnach sy'n cael ei gwneud yn bosibl gan y BRI yw Coridor Economaidd Tsieina-Pacistan, gan leihau'r pellter rhwng Tsieina a'r Dwyrain Canol o 12,900 cilomedr ar lonydd môr ansicr i bellter byrrach a mwy diogel o 3,000 cilomedr ar y tir.”

Wrth i ni edrych ymlaen at ail ddegawd y BRI, gofynnwyd iddo pa gyfleoedd a heriau yr oedd yn eu rhagweld. Sut gall y fenter barhau i chwarae rhan ganolog wrth hyrwyddo cydweithrediad rhyngwladol, datblygu economaidd, a chyd-ddealltwriaeth ymhlith cenhedloedd?

Dywedodd, “Efallai mai un o’r heriau mwyaf yw cwmpas a graddfa ddaearyddol y BRI, gan ei gwneud yn anos cydlynu prosiectau BRI byd-eang yn effeithiol. Un maes clir o gydweithredu fyddai cyflymu prosiectau ynni gwyrdd. Ers 2015, mae tua 44 y cant o holl fuddsoddiadau BRI wedi mynd i sectorau ynni ei wledydd partner. Bydd cyflymu prosiectau gwyrdd ledled y byd yn cynnig cyfleoedd cydweithredu â'r Gorllewin a chyfleoedd busnes i gwmnïau Ewropeaidd. Mae’n drawiadol sylwi ar uchelgeisiau eang y BRI: mae hefyd wedi ehangu ei uchelgeisiau trwy gyflwyno Ffordd Sidan Ddigidol, Ffordd Sidan Pegynol, Ffordd Sidan Iechyd a phrosiect Rhyngrwyd Pethau (IoT) 5G. . Fe fyddan nhw’n siapio economeg a geopolitics am ddegawdau i ddod.”

Mae'r neges yn glir ac yn gadarnhaol.

Nid yw’r BRI, sy’n bolisi blaenllaw yn Tsieina, yn ymwneud â chynlluniau seilwaith ac ystadegau enfawr yn unig – gall wirioneddol arwain at fudd i bob cwmni, yn Tsieina ac yn Ewrop.

Ar adegau pan fo cyfandiroedd eraill yn sôn am waliau, dylai Ewrop (a Tsieina) dalu sylw i adeiladu pontydd. Yng nghanol tensiynau cynyddol yn fyd-eang, mae'n rhaid croesawu hynny.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd