Cysylltu â ni

Tsieina-UE

Targedau Hinsawdd Uchelgeisiol yr UE: Pam Mae Cydweithrediad rhwng yr UE a Tsieina yn Hanfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Nod y Fargen Werdd yw gwneud Ewrop “y cyfandir hinsawdd-niwtral cyntaf” erbyn 2050. Ni fydd yn hawdd cyrraedd yr amcan. Mae llawer o heriau i’w goresgyn. Mae’n bosibl iawn bod penderfyniadau diweddar gan Gomisiwn yr UE wedi ychwanegu at yr heriau hynny – yn ôl Dick Roche, cyn Weinidog Iwerddon dros Faterion Ewropeaidd a chyn Weinidog dros yr Amgylchedd.

Nod y Fargen Werdd yw canolbwyntio polisïau hinsawdd, ynni, trafnidiaeth a threth yr UE ar gyrraedd targedau allyriadau carbon mwyaf uchelgeisiol y byd.

Erbyn 2030 y nod yw lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr net o leiaf 55% o gymharu â lefelau 1990, i ddod â’r ffigur hwnnw i lawr 90% erbyn 2040 a gwneud Ewrop yn “gyfandir hinsawdd-niwtral cyntaf” erbyn 2050.  

Technoleg yn erbyn Gwleidyddiaeth

Ar 24th Boed i’r Comisiwn gyhoeddi rhestr o 95 o gynigion polisi ar wahân, camau deddfwriaethol, a chytundebau y cytunwyd arnynt ers Ionawr 2020 fel camau tuag at symud y Fargen Werdd yn ei blaen.

Yn ogystal ag amlinellu’r cynnydd a wnaed hyd yma, mae’r rhestr yn dangos pa mor gymhleth fydd y ffordd o’n blaenau a lefel y cydgysylltu polisi ar lefel yr UE, yn genedlaethol ac yn is-genedlaethol ac ar draws pob lefel o ddiwydiant y bydd ei hangen i gwblhau’r daith.  

Er bod 95 cam y Comisiwn yn drawiadol, ni fydd cytundeb gwleidyddol ar ei ben ei hun yn cyflawni targedau uchelgeisiol y Fargen Werdd. Technoleg fydd yr allwedd i gyflawni.

hysbyseb

Yn 2021 roedd cynhyrchu a defnyddio ynni yn cyfrif am bron i 77% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Roedd amaethyddiaeth yn cyfrif am 10.9% a phrosesau diwydiannol yn cyfrif am 9.2%.

Mae datgarboneiddio system ynni’r UE a lleihau allyriadau trafnidiaeth yn hanfodol i gyrraedd targedau hinsawdd 2030 a 2040 yr UE ac i gyflawni niwtraliaeth carbon erbyn 2050.

Er mwyn cyflawni ei huchelgeisiau o ran cynhyrchu ynni glân a dileu allyriadau trafnidiaeth mae angen i'r UE ddefnyddio'r technolegau gorau sydd ar gael. Er nad yw Ewrop ar ei hôl hi o ran technoleg, bydd angen partneriaid technoleg arni i oresgyn yr heriau y mae'n eu hwynebu.

Tsieina y Partner Delfrydol.

Oherwydd polisïau craff, buddsoddiad mawr mewn ymchwil a datblygu, a'i allu i gyflwyno cynhyrchiad ar raddfa fawr, Tsieina yw'r prif chwaraewr byd-eang mewn ynni solar, ynni gwynt, ac mewn cerbydau trydan.  

Efallai na fydd y realiti hwnnw'n gweddu i rai, mae'n sbarduno paranoia yn yr Unol Daleithiau, ond mae'n parhau i fod yn realiti.

Fel y mae'r IEA wedi'i nodi trwy fuddsoddi mewn ymchwil a gweithgynhyrchu ffotofoltäig, mae Tsieina wedi dod yn gartref i 10 cyflenwr gorau'r byd o offer gweithgynhyrchu celloedd ffotofoltäig solar (PV). Mae'r buddsoddiad hwnnw wedi dod â chostau ynni solar i lawr gan wneud ynni glân yn realiti fforddiadwy.   

Mae Tsieina hefyd yn chwaraewr blaenllaw ym maes ynni gwynt. Ym mis Mawrth cynhyrchodd ffermydd gwynt Tsieina dros 100 terawat awr (TWh) o drydan. Dyna oedd y cyfanswm misol uchaf o wynt a gynhyrchwyd erioed gan un wlad. Roedd yn fwy na dwywaith y lefel a gynhyrchwyd yn yr Unol Daleithiau, yr ail gynhyrchydd gwynt mwyaf, a bron i naw gwaith yn fwy nag a gynhyrchwyd yn yr Almaen, y cynhyrchydd rhif tri.

Mae adroddiad Wood Mackenzie a gyhoeddwyd y mis diwethaf yn cofnodi bod offer a gynhyrchwyd yn Tsieineaidd yn cyfrif am 65% o gapasiti gwynt newydd byd-eang yn 2023. Mae pedwar gwneuthurwr tyrbinau gwynt o Tsieina yn y 5 uchaf byd-eang ar gyfer gosod cynhwysedd a gynhyrchir gan wynt.

Gosododd Goldwind a enwir yn briodol y record uchaf erioed o 16.3 gigawat (GW) o gapasiti pŵer gwynt yn 2023, gan aros yn arweinydd byd-eang am ail flwyddyn yn olynol, ac yna Envision of China, Vestas o Denmarc, ac yna Windey a MingYang, y ddau o Tsieina. .

Pan fo'r cynhwysedd a osodwyd yn Tsieina wedi'i eithrio o'r safleoedd, mae Vestas Denmarc yn y safle cyntaf o ran cynhwysedd gosod.

Yn ogystal â'i harweiniad mewn cynhyrchu ynni glân, mae Tsieina hefyd ar flaen y gad mewn gridiau smart, mesuryddion clyfar ac yn chwaraewr allweddol mewn storio ynni clyfar.

Mae cynhyrchu ynni glân yn un peth i'w gael i gwsmeriaid yw peth arall. O fewn yr UE mae llawer o wynt yn y gorllewin a'r gogledd-orllewin. Solar yw'r ffynhonnell ynni glân helaeth yn y de a'r de-orllewin. Mae gwynt ar gael yn y gaeaf a solar yn yr haf. Mae rhwydweithiau clyfar yn hanfodol i gysylltu'r pwyntiau cynhyrchu ynni â'r cwsmeriaid terfynol.

Gan droi at gerbydau trydan, Tsieina yw prif 'ddefnyddiwr' a chynhyrchydd blaenllaw'r byd.

Yn ôl yr IEA, mae mwy na hanner y ceir trydan ar ffyrdd ledled y byd yn Tsieina. Yn 2023 pasiodd cofrestriadau EV newydd Tsieineaidd y marc 8 miliwn, i fyny 35% dros 2022. Yn Ewrop, roedd y ffigur bron i 2.3 miliwn. Yn yr Unol Daleithiau roedd cofrestriadau ceir trydan newydd yn 1.4 miliwn i fyny 40% yn 2022, gyda chymorth modelau EV poblogaidd yn dod yn gymwys i gael credyd treth $7,500.

Mae marchnad fewnol sylweddol a pholisïau ffafriol y llywodraeth yn gosod y llwyfan ar gyfer safle blaenllaw Tsieina mewn cynhyrchu cerbydau trydan.

Roedd arloesi, yn enwedig mewn technoleg batri, a chydweithrediad traws-ddiwydiant hefyd yn chwarae rhan fawr. Mae prif wneuthurwr EV Tsieina BYD yn achos dan sylw. Dechreuodd fel gwneuthurwr batris ar gyfer ffonau symudol ymrwymo i gytundebau gyda Daimler a Toyota a changhennog i gynhyrchu batris cerbydau trydan [BEV]. Mae BYD wedi pasio Tesla fel gwneuthurwr BEV gorau'r byd tra'n cadw ei safle fel prif gynhyrchydd batris EV.

Paranoia ynghylch partneru â Tsieina

Mae'r syniad o bartneru â Tsieina yn sbarduno paranoia mewn rhai mannau. Dangoswyd hyn yn ddramatig ychydig flynyddoedd yn ôl yn yr ymgyrch i wahardd prif gynhyrchydd offer 5G y byd o rwydweithiau Ewropeaidd. Roedd mythau am berchnogaeth, eiddo deallusol, cyllid y wladwriaeth, a risgiau diogelwch posibl, y rhan fwyaf ohonynt yn tarddu o'r Unol Daleithiau, wedi'u pedlera'n eang. Heb graffu'n iawn ar y mythau hyn ym meddyliau llunwyr polisi'r UE, gan arwain at gostau uwch i weithredwyr rhwydwaith yr UE a rhwystr ar uchelgeisiau Ewrop ar gyfer cyflwyno 5G yn gyflym.

Fel yn yr achos hwnnw, mae angen technolegau a ddatblygwyd yn Tsieina i gyflawni'r Fargen Werdd. Ni fyddai’n gwneud unrhyw synnwyr i lunwyr polisi’r UE anwybyddu’r realiti hwnnw.

 Fodd bynnag, mae realiti arall: rydym mewn blwyddyn lle mae mwy o wledydd yn mynd i'r polau mewn etholiadau nag erioed o'r blaen. Mae geopolitics a deinameg pŵer ar waith. Mae mantais gwleidyddol tymor byr yn troi'n bolisi.

Gellir gweld hyn mewn sesiwn friffio yn y Tŷ Gwyn ar 14 Mai lle cyhoeddodd yr Arlywydd Biden gynlluniau i gynyddu'r tariffau ar gerbydau trydan a fewnforiwyd o Tsieina o 25% i 100% ac i ddyblu'r tariffau ar gelloedd solar o Tsieina i 50% 'i amddiffyn yr Unol Daleithiau gweithwyr”, ploy etholiadol wedi'i anelu at bleidleiswyr coler las mewn taleithiau swing sy'n bwysig yn etholiadau mis Tachwedd nesaf.

Mae'r ffocws yn Washington ar dechnoleg Tsieineaidd hefyd yn amlwg ym Mrwsel, fel y dangoswyd ym mhenderfyniad y Comisiwn i agor ymchwiliad i gyflenwyr tyrbinau gwynt Tsieineaidd, y sylw a dalodd i ddatblygiad parc solar yn Rwmania a arweiniodd at gyflenwyr Tsieineaidd i dynnu'n ôl o'r cynnig. broses ac i'w 12th Cyhoeddiad Mehefin o gynigion ar gyfer dyletswyddau dros dro o hyd at 38.1% ar fewnforion cerbydau trydan a wnaed yn Tsieina.

Bydd y tariffau'n berthnasol nid yn unig i wneuthurwyr cerbydau trydan sy'n eiddo i Tsieina ond byddant hefyd yn berthnasol i geir a gynhyrchir yn Tsieina gan gwmnïau fel Tesla a BMW i'w hallforio i Ewrop.

Ar adeg pan fo Ewrop eisiau symud i gludiant glân mae gosod treth ar gerbydau trydan yn anodd ei ddirnad.

Bydd gwneud EVs yn ddrytach yn atgyfnerthu amheuon am eu dyfodol, yn lleihau’r galw ac yn rhwystro cyflawni un o dargedau mwyaf heriol y Fargen Werdd. Mae'r weithred hefyd mewn perygl o ysgogi camau dialgar.

Gyda chyffro etholiadau’r UE yn cilio a Chomisiwn UE newydd ar fin cael ei ffurfio, mae’n bryd ailfeddwl ym Mrwsel.

Bydd newid technolegol yn sbardun allweddol i'r trawsnewid gwyrdd a digidol yn Ewrop. Fel neu beidio mae Tsieina yn digwydd bod yn arweinydd mewn technolegau sy'n hanfodol os yw Ewrop am symud ymlaen tuag at niwtraliaeth carbon.

Y peth rhesymegol i Ewrop ei wneud ar y pwynt hwn yw cydnabod y realiti hwnnw ac eistedd i lawr gyda Tsieina ac unrhyw bartneriaid posibl eraill i forthwylio atebion ar gyfer y gwahaniaethau ideolegol, gwleidyddol a gweinyddol sy'n atal cynnydd.

I ailgylchu ymadrodd, mae gên ên yn well na rhyfel masnach.

Mae Dick Roche yn gyn Weinidog Iwerddon dros Faterion Ewropeaidd ac yn gyn Weinidog dros yr Amgylchedd.

Llun gan Michael Fousert on Unsplash

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd