Cysylltu â ni

Tsieina

Mae cydweithredu rhwng yr UE a China mewn ymchwil a gwyddoniaeth yn hanfodol bwysig - wrth ddarparu datblygiad economaidd.

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw, cynhaliodd Cymdeithas Fusnes yr UE-China (EUCBA) weminar ryngweithiol hynod lwyddiannus. Roedd y pwnc dan sylw yn ymwneud â phwysigrwydd cydweithredu ymchwil a gwyddoniaeth wrth ddarparu adferiad economaidd.

Esboniodd Gwenn Sonck, cyfarwyddwr gweithredol EUCBA fod “Cymdeithas Fusnes yr UE-China yn hyrwyddo masnach a buddsoddiad rhwng yr UE a China ac i’r gwrthwyneb.

Mae'n uno 19 o gymdeithasau busnes Tsieineaidd o 19 o wahanol wledydd yn Ewrop, gan gynrychioli dros 20,000 o gwmnïau. Mae'r weminar hon yn amserol oherwydd bod yr UE a China yn blaenoriaethu buddsoddiad mewn ymchwil a gwyddoniaeth. Mae buddsoddiad o'r fath yn cyfrif am 2.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth Tsieineaidd tra bod targed yr UE ar gyfer buddsoddi mewn ymchwil o dan Horizon Europe yn 3%. Bydd y ddeialog cydweithredu arloesi sy'n digwydd rhwng yr UE a China ar yr adeg hon hefyd yn gosod yr amodau fframwaith ar gyfer y berthynas ddwyochrog hon yn y dyfodol. ”

hysbyseb

 

Mae Frances Fitzgerald ASE yn aelod o ddirprwyaeth Senedd Ewrop-China ac mae hi'n gyn ddirprwy Brif Weinidog o Iwerddon.

Dywedodd fod “y sectorau ymchwil, gwyddoniaeth ac arloesi yn gwbl gysylltiedig. Ni all gwledydd a chwmnïau wneud yr holl ymchwil ar eu pennau eu hunain.

hysbyseb

Mae cydweithredu rhyngwladol yn elfen allweddol wrth ddarparu cynhyrchion ac atebion arloesol newydd. Mae hyn yn arbennig o wir pan fo'r byd yn ceisio dod o hyd i frechlyn yn erbyn Covid-19. Rhaid i ymchwilwyr o bob cwr o'r byd weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i frechlyn Covid-19 diogel a dibynadwy.

Rhaid i fod yn agored, tryloywder, dwyochredd ac agwedd sy'n seiliedig ar reolau tuag at fasnach ryngwladol fod yn sail i'r berthynas rhwng yr UE a China. Ond mae'n amlwg bod amgylchedd geo-wleidyddol heriol. Rydym ar groesffordd o ran y berthynas rhwng yr UE a China a bydd arweinwyr yr UE yn cwrdd ar Dachwedd 16th nesaf i adolygu cysylltiadau UE-China.

Cymerodd 455 o gwmnïau Tsieineaidd ran yn rhaglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon 2020 yn ystod y cyfnod 2014-2020. Bydd cwmnïau Tsieineaidd yn parhau i gymryd rhan yn Horizon Europe sef y rhaglen fframwaith ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth newydd a fydd yn rhedeg rhwng y cyfnod 2021-2027. ”

 

Zhiwei Song yw Llywydd Cymdeithas arloesi ac entrepreneuriaeth yr UE-China. Dywedodd fod “ei gymdeithas yn cefnogi deoryddion ac mae’n pontio’r bwlch gwybodaeth rhwng yr UE a China a rhwng China a’r UE.

Mae ei sefydliad hefyd yn trefnu cyflwyniadau ar-lein i hyrwyddo symudedd ymchwil o'r UE i China ac i'r gwrthwyneb. Mae'n cymryd rhan mewn rhaglenni a gefnogir gan y Comisiwn Ewropeaidd fel Enrich ac Euraxess. Mae'r fenter flaenorol yn hybu cydweithrediad ymchwil rhwng Ewrop a China tra bod y cynllun diweddarach yn hyrwyddo cydweithredu gwyddonol mewn cyd-destun rhyngwladol. ”

 

Abraham Liukang yw prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Dywedodd “Peidiwch â chredu holl benawdau'r wasg. Nid yw Huawei yn ddieithr i Ewrop. Mae Huawei wedi ei leoli yn Ewrop ers dros 20 mlynedd.

Mae gan Huawei 23 o ganolfannau ymchwil yn Ewrop ac rydym yn cyflogi 2,400 o ymchwilwyr yn Ewrop, y mae 90% ohonynt yn llogi lleol. Mae Huawei wedi bod yn cymryd rhan weithredol mewn prosiectau ymchwil o dan raglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth Horizon 2020 2014-2020.

Mae gan Huawei 230 o gytundebau technoleg â sefydliadau ymchwil yn Ewrop ac mae gennym bartneriaethau â dros 150 o brifysgolion yn Ewrop.

Abraham Liukang yw'r prif gynrychiolydd ar gyfer Huawei i sefydliadau'r UE.

Abraham Liukang yw prif gynrychiolydd Huawei i sefydliadau'r UE.

Roedd ein hymgysylltiad yn Horizon 2020 yn ymwneud ag ymchwil i wella ansawdd y seilwaith digidol ac roedd hyn yn cynnwys 5G ac ymchwil data mawr.

Mae cyflwyno 5G wedi cael ei wleidyddoli ac mae hyn wedi cael yr effaith uniongyrchol o arafu defnydd 5G yn Ewrop.

Mae Huawei yn cymryd materion diogelwch o ddifrif a dyna pam mae gan Huawei ganolfan werthuso seiberddiogelwch yn y DU ac mae gennym ni gytundeb ar isssues diogelwch gyda BSI yn yr Almaen.

Mae Huawei eisiau cymryd rhan weithredol yn Horizon Europe ac yn benodol wrth adeiladu rhwydweithiau a gwasanaethau craff y dyfodol.

Dros y 5 mlynedd nesaf, mae Huawei yn bwriadu buddsoddi 100 miliwn ewro yn ein rhaglen eco-system AI yn Ewrop, gan helpu sefydliadau diwydiant, 200,000 o ddatblygwyr, 500 o bartneriaid ISV a 50 o brifysgolion. Bydd Huawei yn gweithio gyda'n partneriaid i lunio'r diwydiant AI yn Ewrop. "

 

Veerle Van Wassenhove yw'r Is-lywydd Ymchwil a Datblygu ac Arloesi yn Bekaert, cwmni sy'n arwain y byd gyda phencadlys yng Ngwlad Belg ac yn droedle ymchwil cryf yn Tsieina. Dywedodd fod “gweithrediadau ymchwil Bekaert yn Tsieina yn trosoli galluoedd arloesi byd-eang y cwmni. Gyda'n gilydd, rydym yn adeiladu arbenigedd ar gyfer y farchnad Tsieineaidd ac yn fyd-eang. Daeth Covid-19 â rhai anawsterau oherwydd ein bod ni, fel ymchwilwyr, eisiau cadw cysylltiad uniongyrchol â'n cwsmeriaid yn ein dull technoleg, ond rydym yn llwyddo. "
 
Yu Zhigao yw Atgyfnerthu Rwber Technoleg SVP a phennaeth y Bardec (canolfan Ymchwil a Datblygu yn Tsieina). Dywedodd fod gan “Bekaert hyder cryf iawn yn China. Mae ymchwil ac arbenigedd technegol rhagorol yn Tsieina. Mae'r cwmni'n gweithredu 18 safle mewn 10 dinas yn Tsieina ac yn cyflogi 220 o ymchwilwyr yng nghanolfan Ymchwil a Datblygu Jiangyin a 250 o beirianwyr a thechnegwyr yn y safle Peirianneg. Mae'r gweithrediadau Tsieineaidd yn cyfrannu at gamau ymchwil o'r radd flaenaf ac at gyflawni strategaethau'r cwmni. Mae ein timau ymchwil yn Tsieina yn creu gwerth i’n cwsmeriaid. ”

Jochum Haakma yw cadeirydd Cymdeithas Fusnes yr UE-China.

Dywedodd fod “dim ond ers dydd Sul diwethaf y mae rheoliad sgrinio buddsoddiad newydd yr UE wedi dod i rym. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau'r UE o hyn ymlaen ymgynghori â Brwsel wrth sgrinio mesurau buddsoddi uniongyrchol Tsieineaidd mewn sectorau strategol. Credaf y byddai'n ddatblygiad cadarnhaol iawn pe bai Tsieina a'r UE yn cytuno ar delerau cytundeb masnach a buddsoddi newydd. Mae hwn yn fater y mae'r ddwy ochr yn cymryd rhan weithredol ynddo ar hyn o bryd. Bydd arweinwyr yr UE yn trafod y mater pwysig hwn hefyd pan fyddant yn ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod o'r Cyngor Ewropeaidd ganol mis Tachwedd.

Ond y gwir amdani yw ein bod ni'n byw mewn byd cymhleth - lle mae'n ymddangos bod materion masnach, gwleidyddiaeth a diogelwch ar adegau yn rhyng-gysylltiedig.

Mae'r economi ddigidol yn tyfu'n gyflymach na'r economi fyd-eang.

Ac mae mwy o weithgaredd yn yr economi ddigidol yn mynd i chwarae rhan allweddol wrth yrru twf economaidd yn Ewrop ac yn Tsieina. Fodd bynnag, ni all un adeiladu economi ddigidol gref heb sylfaen gadarn. Ac mae'r sylfaen hon wedi'i hadeiladu gan lywodraethau yn Ewrop ac yn Tsieina yn buddsoddi'n gryf mewn ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth. Trwy ddatblygiadau yn y gwyddorau sylfaenol a chymhwysol a fydd yn sicrhau'r arloesedd sy'n sbarduno newid cadarnhaol yn y gymdeithas heddiw. ”

 

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd